Acts 13

δὲ] p74 ‭א A B D 6 33 81 945 1175 1739 pc it vg syrp WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

δὲ τινες] E H L P Ψ 33 Byz syrh arm ς Dioὅ τε] Byz ς WH

ἐν οἷς] D* (itd in quo) vg Athanasiusτετραάρχου] ‭א* copsa copbo WH

τετράρχου] Byz ςΒαρναβᾶν καὶ Σαῦλον] WH

Βαρναβᾶν καὶ τὸν Σαῦλον] Byz

τε Βαρναβᾶν καὶ τὸν Σαῦλον] ςπροσευξάμενοι] Byz ς WH

προσευξάμενοι πάντες] Dἀπέλυσαν] Byz ς WH

ἀπέλυσαν αὐτούς] E it vg syrp syrh* copsa copbo Lucifer

omit] Dαὐτοὶ] p74 ‭א A B (C*) Cc 36 81 453 945 1175 1739 al WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

οὐτοὶ] E Ψ Byz ς

οἱ] D itpἁγίου πνεύματος] WH

πνεύματος τοῦ ἁγίου] Byz ςΣελεύκειαν] WH

τὴν Σελεύκειαν] Byz ςτε] p74 ‭א A B C E Ψ 36 81 323 945 1175 1739 al it vg ς WH

δὲ] Byz itd

omit] D 614Κύπρον] WH

τὴν Κύπρον] Byz ςθεοῦ] Byz ς WH

κυρίου] D itgig syrp copsa(ms) Luciferὑπηρέτην] Byz ς WH

ὑπηρέτοῦντα αὐτοῖς] D 614 itp syrh(mg) copsa copmae

εἰς διακονίαν] E vgδιελθόντες] Byz ς WH

καὶ περιελθόντων αὐτῶν] (D περιελθόντων δὲ αὐτῶν) itd itgig vg Luciferὅλην] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

omit] Byz ς ND Dioἄνδρα] WH

omit] Byz ςᾧ ὄνομα Βαριησοῦ] p74 ‭א 181 242 257 460 itgig itp(vid) vg syrh(text) copbo

ᾧ ὄνομα Βαριησοῦς] B C 33 323 945 1175 1739 Byz copsa ς WH

ᾧ ὄνομα Βαριησοῦς ὁ μεθερμηνεύεται Ἐλύμας] E

ᾧ ὄνομα Βαριησοῦν] A D2 H L P (Ψ Βαριησοῦμ) 81 104 326 614 1108 1611 2127 syrh(gr)

ὀνόματι Βαριησοῦαν] D* (itd -uam) (Lucifer bariesuban)

ὀνόματι Βαριησοῦν] p45vid 36 453 pc (syrp Ephraem Βαρσοῦμα)Ἐλύμας] Byz ς WH

Ἐτοιμᾶς] (see Acts 13:6) Dvid (itd Lucifer Etoemas)

ethimas] Ambrosiastermss

etymas] Ambrosiastermss

tymas] Ambrosiastermss

thimas] Ambrosiastermss

atrmas] Ambrosiastermss

hetyman] Pacianmss (Pacianmss hetym mam)πίστεως] Byz ς WH

πίστεως ἐπειδὴ ἥδιστα ἤκουεν αὐτῶν] D* (E) syrh(mg) copmaeἁγίου] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ἁγίου καὶ] Byz ς Dioκυρίου] p74 ‭א A C D E Ψ Byz Titus-Bostra Didymus ς

τοῦ κυρίου] ‭א* B pc WH (NA [τοῦ])κυρίου] Byz WH

τοῦ κυρίου] ςπαραχρῆμά δὲ] p74 A B E H L P Byz syrh copsa arm ς WH

παραχρῆμά τε] p45 ‭א C Ψ 81 623 1175 pc vg syrp copbo eth

καὶ εὐθέως] Dἔπεσεν] ‭א A B D Ψ 33 81 2495 pc WH

ἐπέπεσεν] p45vid p74 C E Byz ςτότε] Byz ς WH

δὲ] Dἐπίστευσεν] Byz ς WH

ἐθαύμασεν καὶ ἐπίστευσεν] E itgig syrp Lucifer

ἐθαύμασεν καὶ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ] DΠαῦλον] WH

τὸν Παῦλον] Byz ςτὴν Πισιδίαν] p45 p74 ‭א A B C 453 1175 pc WH

τῆς Πισιδίας] D E P Ψ 049 056 0142 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 945 1241 1505 1739 1877 2127 2412 2492 2495 Byz Lect itar itd ite itgig (itph) vg syrp syrh copsa copbo arm geo Chrysostom ςεἰσελθόντες] p74 ‭אc A D E Ψ Byz it vg syr ς (NA [εἰσ]ελθόντες)

ἐλθόντες] ‭א* B C 81 1175 pc WHτίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος] WH

ἐστιν λόγος ἐν ὑμῖν] Byz ςἸσραὴλ] ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

omit] ByzΑἰγύπτου] ‭א A B 33 81 453 614 945 1175 1739 al WH

Αἰγύπτῳ] C D E (Ψ) Byz ςτεσσερακονταετῆ] WH

τεσσαρακονταετῆ] Byz ςἐτροποφόρησεν] ‭א B C2 D L P 049 (056 0142 ἐτροποφόρησαν) 36 81 88 104 307 326 330 436 451 453 610 614 629 630 945 1241 1409 1505 1678 1739 1877 1891 2344 2412 2495 Byz Lect itar itc itdem itp itph itro vg syrh(gr) (Apostolic Constitutions) Chrysostom Hesychius Cosmas Ps-Oecumenius Theophylact ς WH NR ND Riv Dio NM

ἐτροφοφόρησεν] (see Deuteronomy 1:31) p74 A C* E Ψ 33 181 1175 2127 2492 l809 l938 l1364 itd ite itgig syrp syrh copsa copbo copmae arm eth geo slav Hesychius-Salonitan Ps-Chrysostom CEI TILC Nv

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ] p74 ‭א A C D E H L P Byz ς NR ND Riv Dio

omit] B 6 81 pc copsa WH CEI TILC Nv NMκατεκληρονόμησεν] Byz WH

κατεκληροδότησεν] ςτὴν γῆν αὐτῶν] p74 ‭א B Ψ 33 81 181 1175 2344 l164 copsa(ms) Cosmas WH

αὐτοῖς τὴν γῆν αὐτῶν] (see Deuteronomy 3:28) A C D2 E L P 049 056 0142 (36 307 453 610 1678 (88 l1356 αὐτοὺς τὴν) 104 326 330 436 451 614 629 630 945 1241 1409 1505 1739 1877 1891 2127 2412 2492 2495 Byz Lect (l884 γῆν τῆς ἐπαγγελίας) itar itc itdem ite itgig itp itph itro itw vg syrp copsa(mss) copbo arm eth geo slav Chrysostom NM omit αὐτῶν) ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

τὴν γῆν αὐτῶν ἀλλοφύλων] D* itd syrh* copmaeαὐτῶν 20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα] p74 ‭א A B C 33 36 81 181 307 453 610 1175 1409 1678 2344 itar itc itdem itp itph itro itw vg (copbo omit μετὰ ταῦτα) (copmae omit καὶ πεντήκοντα) arm geo slavms WH CEI (TILC) Nv NM

αὐτῶν. 20 καὶ μετὰ ταῦτα, ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα,] D2 E L P Ψ 049 056 0142 88 104 326 330 436 451 629 630 945 1241 1505 1739 1877c 1891 2127 2492 2495 Byz Lect (l603 τριακοσίοις) ite eth slavms Chrysostom Greek mssaccording to Bede ς NR ND Riv Dio

αὐτῶν. 20 καὶ ἕως ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα,] D* (itd itgig copsa syrh ὡς)

αὐτῶν. 20 ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα καὶ] 614 2412 (syrp καὶ ἔτεσιν)

αὐτῶν. 20 καὶ μετὰ ταῦτα,] 1877*τοῦ] C D E Ψ Byz ς [NA]

omit] p74 ‭א A B 81 pc WHτεσσεράκοντα] WH

τεσσαράκοντα] Byz ςτὸν Δαυὶδ αὐτοῖς] p74 Ψ A B (D) 1175 pc (WH Δαυεὶδ)

αὐτοῖς τὸν Δαυὶδ] C E Ψ Byz

αὐτοῖς τὸν Δαβὶδ] ςεὗρον Δαυὶδ] Byz

εὗρον Δαυεὶδ] Byz WH

εὗρον Δαβὶδ] ςἄνδρα] Byz ς [WH]

omit] B (E omit ἄνδρα... ὃς)ἤγαγεν] p74 ‭א A B E L P Ψ 049 056 0142 81 326 330 436 451 629 1175 1409 1505 1877 2127 2492 2495 Byz Lect (l1365 ἀνήγαγε) itar itc itdem ite itp itph itro itw vg copbo eth Athanasius Chrysostom1/2 Augustine Cosmas Theophylacta WH CEI Nv NM

ἤγειρε] (see Acts 13:22) C D 33 36 88 104 181 307 323 453 610 614 630 945 1241 1678 1891 2344 2412 l1178 itd itgig vgmss syrp syrh copsa copmae arm geo slav Chrysostom1/2 Theodoret Theophylactb (ς ἤγειρεν) NR ND Riv Dio (TILC)

omit] 1739σωτῆρα Ἰησοῦν] ‭א A B C (D) Ψ 81 453 614 945 1175 1739 al vg syr copsa copbo Athanasius Theodoret ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

σωτηρίαν] p74 E H L (614 pc εἰς σωτηρίαν) Byzπαντὶ τῷ λαῷ] ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

τῷ] ByzἸωάννης] Byzpt WH

ὁ Ἰωάννης] Byzpt Byz2005 ςτί ἐμὲ] p74 ‭א A B E (33 81 με) 915 1175 copsa copmae eth Augustine Quodvultdeus1/2 WH NR CEI Riv Nv WH

τίνα με] p45 C D L P Ψ 36 181 307 453 610 614 945 1409 1678 1739 1891 2344 Byz Lect (l751 omit με) itar itc itdem ite itgig itp itph itro itw vg syrp syrh copbo arm slav Chrysostom Quodvultdeus1/2 ς ND Dio TILCεἶναι;] ς WHtext NA NR ND Riv Dio TILC WH

εἶναι,] WHmg CEI Nvἡμῖν] p74 ‭א A B D Ψ 33 81 326 614 2344vid 2412 itd itsin syrh(mg) copsa copmae Cosmas WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ὑμῖν] p45 C E L P 049 056 0142 36 81 88 104 181 307 330 436 451 453 610 629 630 945 1175 1241 1409 1505 1678 1739 1877 1881 2127 2492 2495 Byz Lect itar itc itdem ite itgig itp itph itro itt itw vg syrp syrh copbo arm eth geo slav Chrysostom ς ND Dioἐξαπεστάλη] WH

ἀπεστάλη] Byz ςἐν] Byzpt Byz2005 ς WH

omit] Byzptτοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς... κρίναντες] p45 p74 ‭א A B C (D2 ἀγνοοῦντες) L P Ψ 33 36 81 181 307 453 610 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz Lect (l1364 l1365 l1441 κρίνοντες) (itar) itc itdem itgig itp itph itro itsin itt itw vg syrh (copsa copbo copmae) arm geo slav Chrysostom

τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς γραφὰς... κρίναντες] E ite syrp

μὴ συνιέντες τὰς φωνὰς... καὶ κρίναντες] D*vid itd (eth)πάντα] Byz WH

ἅπαντα] ςνῦν εἰσιν] p45 p74 A C 33 81 94 181 242 307 322 323 429 431 453 945 1175 1739 al itgig syrp cop arm ethro (WH NA [νῦν]) NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ἄχρι νῦν εἰσιν] D 614 it vg syrh

εἰσιν νῦν] ‭א 36

εἰσιν] B E H L P Byz ethpp Chrysostom ς Dioἡμῶν] p74 ‭א A B C* D (Ψ pc itp ὑμῶν itacism?) 1409 itar itc itd itdem itph itro itt itw vg copmae Hilary Ambrose Cosmas WH

αὐτῶν ἡμῖν] C E L P 049 056 0142 33 36 81 88 104 181 307 326 330 436 451 453 610 614 630 945 1241 1505 1678 1739 1877 1891 2127 2344 2412 2492 2495 Byz Lect (l1443 ὑμῖν itacism?) ite syrp syrh copsa arm geo (slav) Chrysostom Cosmas Theophylact Greek mssaccording to Bede ς (NA [αὐτῶν]) NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

αὐτῶν] 629 1175 itgig copbo(pt)

ἡμῖν] 142

ὑμῶν ὑμῖν] l170vid

omit] copbo(pt) eth

See A Student's Guide to New Testament Textual VariantsἸησοῦν] Byz ς WH

τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν] D copsa Ambrose

τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν] 614 syrh Hilary

αὐτὸν ἐκ νεκρῶν] A2 itgigτῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ] p74 ‭א A B C Ψ 33 36 81 181 307 326 453 610 614 630 945 1678 1739 1891 2344 arm geo WH

τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται] E L P 049 (056 0142 l1443 τῷ δευτέρῳ ψαλμῷ) 88 104 330 436 451 614 629 1241 1409 1505 1877 2127 2412 2492 2495 Byz l156 l170 l617 l883 l1178 itar itc itdem ite itp itph itro itt vg slav (Ambrose1/2) Chrysostom Cosmas Bede2/3 ς

τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ or τῷ ψαλμῷ τῷ δευτέρῳ γέγραπται] syrp syrh copsa copbo eth NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

τῷ πρώτῳ ψαλμῷ γέγραπται] D itd itgig itph(mg) (Origen) Hilary Ps-Jerome Cassiodorus Latin mssaccording to Bede

τῷ ψαλμῷ γέγραπται] 522 1175 ) (Hesychius Bede1/3

τοῖς ψαλμοῖς γέγραπται] p45vid Tertullianpt (Ambrose1/2 τοῖς προφήταις)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsσε] Byz ς WH

σε αἴτησαι παρ' ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς] (see Psalms 2:8) D vgms syrh(mg) copmaeὅτι δὲ] Byz ς WH

ὅτε δὲ] D 614 1175 2412 itgig vgms HilaryΔαυὶδ] Byz

Δαυεὶδ] WH

Δαβὶδ] ςδιότι] p74 ‭א A B 81* 104 1175 pc WH

διὸ] C E Ψ Byz ς

omit] DΔαυὶδ] Byz

Δαυεὶδ] WH

Δαβὶδ] ςὑπηρετήσας... βουλῇ] ς WH NA

ὑπηρετήσας... βουλῇ,] NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMδιὰ τούτου] ‭א A B C D L P Byz ς WH

διὰ τοῦτον] 919

διὰ τοῦτο] p74 B* 61 326 436 1175 1838 al

δι' αὐτοῦ] E 218 425 611 642 808 2495 alκαταγγέλλεται] Byz ς WH

καταγγέλλεται μετάνοια] D pc vgms

μετάνοια καταγγέλλεται] syrh* copmaeκαὶ] B C2 E Ψ Byz itgig vgcl syr ς WH [NA] NR CEI ND Riv Dio (TILC) Nv NM

omit] p74 ‭א A C* D pc itt itw vgstνόμῳ Μωϋσέως] WH

τῷ νόμῳ Μωϋσέως] Byz

τῷ νόμῳ Μωσέως] ςτούτῳ] Byz ς WH

τούτῳ οὖν] D 614 syrh(mg)δικαιοῦται] Byz ς WH

δικαιοῦται παρὰ θεῷ] D (614) itt

δικαιοῦται ὑπὸ θεοῦ] syrh(mg)ἐπέλθῃ] p74 (‭א* ἀπέλθῃ) ‭א2 B D 33 36 307 436 453 610 614 1678 2344 2412 itd vgst WH

ἐπέλθῃ ἐφ' ὑμᾶς] A C E L P Ψ 049 056 097 0142 81 88 104 181 326 330 451 629 630 945 1175 1241 1409 1505 1739 1877 1891 2127 2492 2495 Byz l1178 itar itc itdem ite itgig itp itph itro itw vgcl vgww syrp syrh copsa copbo copmae arm eth geo slav Basil Chrysostom Cosmas ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMἐν τοῖς προφήταις] Byz ς WH

in Habakkuk the prophet] copmaeἐργάζομαι ἐγὼ] WH

ἐγὼ ἐργάζομαι] Byz ςἔργον ὃ] p74 ‭א A B C Ψ 33 36 81 453 945 1175 1739 1765 1827 vg copsa copbo WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ἔργον ᾧ] ς

ὃ] (see Habakkuk 1:5) D E L P 104 216 326 429 915 1881 Byz itgig itp syrp syrh Dioὑμῖν] Byz ς WH

ὑμῖν καὶ ἐσίγησαν] D

ὑμῖν καὶ ἐσίγησεν] 614 syrh* copmaeαὐτῶν] p74 ‭א A B C D E Ψ 097 33vid? 36 81 104 181 307 323 326 436 453 610 614 629 630 945 1175 1678 1739 1891 2344 2412 l1178(1/2) itar itc itdem ite itgig itp itph itro itw vg (syrp) syrh copsa copbo copmae arm (eth) geo slavms Chrysostomlem WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων] P 6 2495 Byzpt Theophylacta ς ND Dio

αὐτῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῶν Ἰουδαίων] L 049 056 88 1241 1409 1877 2492 Byzpt l1178(1/2) slavms Theophylactb

αὐτῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς] 241 489 927 1873παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον] p74 ‭א A C Ψ 097 0142 33 (36 307 453 610 1678 εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον παρεκάλουν) 81 104 181 326 436 614 629 630 945 1175 1739 1891 2344 2412 l1178(1/2) itar itc itd itdem itgig itp itph itro itw vg syrp syrh copsa copmae arm (eth) slavms Chrysostomlem WH NR CEI Riv TILC Nv NM

παρεκάλουν τὰ ἔθνη εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον] L P 049 056 88 330 451 1241 1409 1505 1877 2127 2492 2495 Byz l1178(1/2) geo slavms ς ND Dio

εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον ἠξίουν] B copbo

εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον] E ite

παρεκάλουν εἰς τὸ ἑξῆς σάββατον] Dταῦτα] Byzpt ς WH

omit] Byzpt Byz2005Βαρναβᾷ] p74 ‭א A B C D E L P Ψ 097 33 36 81 181 307 453 610 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz l60 l1178 itar itc itd itdem ite itgig itp itph itro itw vg copsa copbo copmae arm eth geo slav Chrysostom

Βαρναβᾷ ἀξιοῦντες βαπτισθῆναι] 614 pc syrh*αὐτοῖς] ς WH NR CEI ND Riv Dio (TILC) Nv NM

omit] Byzπροσμένειν] WH

ἐπιμένειν] Byz ςθεοῦ] p74 ‭א A B C L P Ψ 097 33 36 81 181 307 453 610 614 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 Byz l60 l1178 itar itc itdem (itgig) itp itph itro vg syrp syrh copsa copbo arm eth geo slav Chrysostom

θεοῦ. ἐγένετο δὲ καθ' ὅλης τῆς πόλεως διελθεῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ] D (itd) (syrh(mg))

θεοῦ. ἐγένετο δὲ κατὰ πᾶσαν πόλιν φημισθῆναι τὸν λόγον] E ite itw vgmss (copmae) mssaccording to Bedeδὲ] p74 ‭א A C D Ψ 33 81 323 614 945 1175 1739 al it vg ς WH

τε] B E Byz syrhπᾶσα] Byz ς WH

ὅλη] Dτὸν λόγον τοῦ κυρίου] p74 ‭א A B2 33 36 81 181 307 323 326 453 610 630 945 1175 1409 1678 1739 1891 2344 l1178 itar itc itgig itp itro itw vgww vgst copsa geo TILC (NM)

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ] (see Acts 13:46) B* C E L P Ψ 049 056 0142 88 104 330 436 451 614 629 1241 1505 1877 2127 2412 (2492 τῶν λόγων) 2495 Byz l60 itdem ite itph vgcl syrp syrh copbo arm eth slav Chrysostom ς WH NR CEI ND Riv Dio Nv

Παύλου. πολύν τε λόγον ποιησαμένου περὶ τοῦ κυρίου] D itd (copmae)

See A Student's Guide to New Testament Textual VariantsΠαύλου] WH

τοῦ Παύλου] Byz ςτοῖς] Byz ς WH

τοῖς λόγοις] D

τοῖς λόγοις τοῖς] E itgig (syrp)λαλουμένοις] ‭א A B E Ψ 33 81 326 pc WH

λεγομένοις] p74 C D 097 Byz ςβλασφημοῦντες] p74 ‭א A B C L Ψ 33 36 81 88 307 323 326 436* 453 610 629 630 945 1175 1409 1505 1678 1739 1891 2344 2495 l1178 itar itc itdem itp(c) itph itro itw vg syrp copsa copbo copmae arm ethpp geo slav WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀντιλέγοντες καὶ βλασφημοῦντες] D P 049 056 097 0142 104 181 330 436c 451 614 1241 1877 2127 2412 2492 Byz l60 itd itp* syrh (ethTH) Chrysostom Theophylact ς ND Dio

ἐναντιούμενοι καὶ βλασφημοῦντες] E ite itgigτε] WH

δὲ] Byz ςεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςἐπειδὴ] ‭א* B D* 36 pc WH NM

ἐπειδὴ δὲ] ‭אc A Dc E* Ψ Byz Cyril ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

ἐπεὶ δὲ] p45 p74 C Ec 81 326 pcἔχαιρον] ς WH

ἔχαιρεν] Byzἐδόξαζον] Byz ς WH

ἐδέξαντο] D itgig copmaeτὸν λόγον τοῦ κυρίου] p45 p74 ‭א A C L P Ψ 056 0142 33 36 81 104 181 307 (326 καὶ τὸν) 330 436 451 610 (629 τοῦ κυρίου τὸν λόγον) 630 945 1175 1241 1409 1505 1739 1877 1891 2127 2344 2495 Byz itc itd itdem ite itgig itp itph itro itw vg copsa(mss) copmae arm geo slavms Chrysostom Augustine1/2 ς ND Dio TILC (NM)

τὸν λόγον τοῦ θεοῦ] B D E 049 88 323 453 2492 l60 copsa(ms) copbo Augustine WH NR CEI Riv Nv

τὸν κύριον] itar

τὸν θεὸν] 614 876 1799 2412 l1178 syrp syrh eth

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐπίστευσαν] Byz ς WH

ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ τοῦ κυρίου] 614 876 1799 2412 syrhγυναῖκας] p74 ‭אc A B C D Ψ 33 81 323 453 1175 1739 al itgig WH CEI ND TILC Nv NM

γυναῖκας καὶ] ‭א* E Byz vg syrh ς NR Riv Dioδιωγμὸν] Byz ς WH

θλῖψιν μεγάλην καὶ διωγμὸν] D (E omit μεγάλην) (copmae)Βαρναβᾶν] WH

τὸν Βαρναβᾶν] Byz ςποδῶν] WH NR CEI TILC

ποδῶν αὐτῶν] Byz ς ND Riv Dio Nv NMτε] A B 33 36 453 945 1739 al vg WH

δὲ] p64 ‭א C D E ‭א Byz it ς

γε] p45Copyright information for VarApp