Acts 26

ὑπὲρ] B (Ψ) Byz ς WH

περὶ] p74 ‭א A C E 33 36 81 (453 614 945 1891 2495) 1739 al NAΠαῦλος] Byz ς WH

Παῦλος θαρρῶν καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ παράκλησιν λαβών] syrh(mg)ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο] WH

ἀπελογεῖτο ἐκτείνας τὴν χεῖρα] Byz ςἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι] WH

ἐπὶ σοῦ μέλλων ἀπολογεῖσθαι σήμερον] Byz

μέλλων ἀπολογεῖσθαι ἐπὶ σοῦ σήμερον] ςσε] Byz ςStephanus WH

σε εἰδὼς] ςScrivenerἐθῶν] ς WH

ἠθῶν] Byzδέομαι] p74 ‭א A B E Y 33 36 81 945 1175 1739 1891 al it vg syrh WH

δέομαι σου] C Byz syrp cop? ς ND CEI ND Riv Dio TILC Nv NMτὴν ἐκ] p74 ‭א A C2 (E) Ψ Byz ς (NA [τὴν])

ἐκ] B C* H 36 pc WHτε Ἱεροσολύμοις ἴσασι] WH

Ἱεροσολύμοις ἴσασιν] Byz ςἸουδαῖοι] p74 B C* E Ψ 3 33 81 209 234 241 242 323 489 611 614 618 642 945 1175 1642 1704 1739 1875 1884 1891 2495 WH

οἱ Ἰουδαῖοι] ‭א A C2 P Byz ς (NA [οἱ])θέλωσι] WH

θέλωσιν] Byz ςεἰς] ‭א A B E Ψ 048 33 81 104 1175 pc WH

πρὸς] C Byz ςἡμῶν] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

omit] H L P 049 1241 Byz ς Dioὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ] ‭א B C E 096 33 81 1175 2464 pc vg cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα] 104 945 1739 1891 al syr

ὑπὸ Ἰουδαίων] A Ψ 36 453 pc itgig

βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὑπὸ Ἰουδαίων] Byz ND Dio

βασιλεῦ Ἀγρίππα, ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων] ςτε] p74 ‭א A C E 048 33 81 1241 2495 pc WH

δὲ] 36 453 pc

omit] B Ψ Byz ςἐν φυλακαῖς] WH

φυλακαῖς] Byz ςοἷς] WH

οἷς καὶ] H L P 049 6 104 323 1241 Byz ςτῶν] p74vid ‭א A B E 048vid 096 81 614 1175 2495 pc it vg WH

παρὰ τῶν] C Ψ Byz ςτε] WH

δὲ] Byz ςγῆν] Byz ς WH

γῆν διὰ τὸν φόβον ἐγὼ μόνος] (D lacuna) 614 1611 2147 itgig syrh(mg) copsa copbo(mss)λέγουσαν πρός με] p74 ‭א A B C (E) 048 096 36 81 945 (1175) 1739 1891 al WH NR CEI Riv TILC Nv NM

λαλοῦσαν πρός με] H 323 al ite vg

λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν] Ψ Byz itgig ς ND Dioεἶπα] WH

εἶπον] Byz ςκύριος] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

omit] H P 049 323 1241 Byz ς ND DioἸησοῦς] Byz ς WH

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος] (see Acts 22:8) (D lacuna) 048 6 104 181 614 1175 itgig vgmss syrp syrh*(mg)με] B C*vid 88 614 945 1175 1505 1739 1891 2412 2464 2495 l60 syrp syrh copsa arm eth geo Ambrose Augustine [WH] [NA] Nv NM

omit] p74 ‭א A C2 E L P Ψ 049 056 096 0142 36 81 104 181 307 326 330 436 451 453 610 629 630 1241 1409 1678 1877 2127 2344 2492 Byz Lect itar itc itdem ite itgig itph itro itw vg copbo slav Chrysostom ς NR CEI ND Riv Dio TILC

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐγὼ ἀποστέλλω σε] (‭א C al ἐξαποστέλλω) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἐγὼ νῦν σε ἀποστέλλω] Byz ND Dio

νῦν σε ἀποστέλλω] ςτοῦ ἐπιστρέψαι] ςStephanus WH NR CEI Riv TILC Nv NM

καὶ ἐπιστρέψαι] ςScrivener ND Dio

τοῦ ὑποστρέψαι] Byzτε καὶ] WH

καὶ] Byz ςπᾶσάν] p74 ‭א A B vgmss WH

εἰς πᾶσάν] E H L P Ψ Byz it vg ςἀπήγγελλον] ςScrivener WH

ἀπαγγέλλων] Byz ςStephanusμε Ἰουδαῖοι] WH

με οἱ Ἰουδαῖοι] ς

οἱ Ἰουδαῖοι με] Byzσυλλαβόμενοι] A B 048 Byz ς WH

συλλαβόμενοι ὄντα] p74 ‭א E Ψ 33 36 81 614 945 1175 1739 1891 2495 al it vg (NA [ὄντα])ἀπὸ] WH

παρὰ] Byz ςμαρτυρόμενος] Byz WH

μαρτυρούμενος] ςΜωϋσῆς] Byz WH

Μωσῆς] ςτε] WH

omit] Byz ςφησιν] WH

ἔφη] Byz ςΠαῦλος] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

omit] Byz ς ND Dioἀλλὰ] WH

ἀλλ'] Byz ςκαὶ] Byz ς

omit] B 104 1175 pc ith vgmss WHαὐτὸν] B Ψ 36 614 1175 2495 pc syrh WH

αὐτὸν τι] p74 ‭א A E Byz syrp ς (NA [τι])

αὐτὸν ἐγὼ] 945 1739 1891 pcοὐθέν] WH

οὐδέν] Byz ς

omit] p74 ‭אc A E 33 81 alἐστιν] ς WH

omit] ByzΠαῦλον] WH CEI Nv

Παῦλον ἔφη] Byz ς NR ND Riv Dio TILC NMπείθεις] Byz ς WH

πείθῃ] Aποιῆσαι] p74 ‭א A B 048 33 81 181 1175 syrh(mg) syrpal copsa copbo (eth) (Cassiodorus) WH CEI TILC Nv

γενέσθαι] (see Acts 26:29) E L P Ψ 049 056 0142 36 88 104 307 326 330 436 451 453 610 614 629 630 945 1241 1409 1505 1678 1739 1877 1891 2127 2344 2412 2464 2492 2495 Byz l1178 itar itc itdem ite itgig itp itph itro its itw vg syrp syrh arm geo slav Cyril-Jerusalem Chrysostom ς NR ND Riv Dio NM

See A Student's Guide to New Testament Textual VariantsΠαῦλος] WH NR CEI Riv Nv

Παῦλος εἶπεν] Byz ς ND Dio TILC NMμεγάλῳ] p74 ‭א A B Ψ 33 81 945* 1739* pc it vg WH

πολλῷ] Byz syr ςκαὶ ἐγώ] WH

κἀγώ] Byz ςἀνέστη τε] ‭א A B Ψ 81 1175 2464 pc WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀνέστη δὲ] 33 945 1739 1891 2495 al

καὶ ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ ἀνέστη] (614) Byz ith (syrh*) copsa ς ND Dioδεσμῶν ἄξιον] p112vid WH

ἄξιον δεσμῶν] Byz ςτι] p74 ‭א A Ψ 33 81 104 945 1175 1739 1891 pc vg [NA]

omit] p112vid B Byz it syr ς WHἈγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος] Byz ς WH

ἀπολελύσθαι ἠδύνατο] p74

omit (haplography?)] p112 326 2464Καίσαρα] Byz ς WH

Καίσαρα. καὶ οὕτως ἔκρινεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν ἀναπεμψαι Καίσαρι] (p112 ὁ ἡγεμὼν αὐτὸν) 97 pc ith itw (syrp syrh(mg))Copyright information for VarApp