Colossians 3

ὑμῶν] p46 ‭א C D* F G P Ψ 075 33 81 88 104 256 (263 ἐν σαρκὶ ὑμῶν) 459 945 1319 1881 1912 1984 2127 l422 l809 itar itb itc itd itdem itdiv ite itf itg itmon ito itt itx itz vg syrpal copbo goth arm eth Origengr(1/2) Origenlat(1/2) Cyprian Eusebius Ambrosiaster Hilary1/2 Gregory-Nyssa Didymus Gaudentius1/2 Chrysostom Chromatius Severian Pelagius Theodorelat Augustine30/34 Cyril5/7 Euthalius Theodoret John-Damascus CEI Dio TILC

ἡμῶν] B D1 H K L 0150 6 181 326 330 365 424 436 451 614 629 630 1175 1241 1573 1739 1852 1877 1962 1985 2200 2464 2492 2495 Byz Lect syrp syrh copsa geo slav Methodius Origengr(1/2) Origenlat(1/2) Hilary1/2 Gregory-Nyssamss Ambrose Epiphanius Gaudentius1/2 Jerome Augustine4/34 Paulinus-Nola Cyril2/7 ς WH NR ND Riv Nv NM

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsμέλη] p46 ‭א* B C* Ψ 33 81 945* 1175 1241* 1739 2464 pc itmon* Clement Origen Epiphanius WH Nv

μέλη ὑμῶν] ‭א2 A C D F G H Byz it vg syr Irenaeuslat ς NR CEI ND Riv Dio TILC NMεἰδωλολατρία] WH

εἰδωλολατρεία] Byz ςθεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας] (see Ephesians 5:6) ‭א A C D1 F G H I K L P Ψ 075 0150 6 33 81 88 104 181 256 263 326 330 365 424 436 451 459 614 629 630 1175 (1241 omit τοῦ θεοῦ) 1319 1573 1739 1852 1877 1881 1912 1962 1984 1985 2127 2200 2464 2492 2495 Byz Lect itar itc itd itdem itdiv ite itf itg itmon ito itt itx itz vg syrp syrh copbo goth arm ethpp geo slav Clement Basil Chrysostom Pelagius Theodorelat Augustine Euthalius Theodoret ς (NA [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας]) [NR] CEI ND Riv Dio TILC

θεοῦ] p46 B D*vid itb syrpal copsa ethro Clement Cyprian Ps-Cyprian Ambrosiaster Macrobius Ephraem Tyconius Jerome WH Nv NM

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsτούτοις] p46 ‭א A B C D* H I P Ψ 33 81 365 1175 (1241) 2464 pc it vg WH CEI TILC

αὐτοῖς] D2 F G 048 Byz syrp ς NR ND Riv Dio Nv NMτὰ] ‭א2 B D F G Ψ Byz ς [NA]

omit] ‭א* A C 33 81 1241 pc Clement WHοἰκτιρμοῦ] Byz WH

οἰκτιρμῶν] ςπραΰτητα] WH

πρᾳότητα] Byz ςκύριος] p46 A B D* F G 1175 l809 itb itc itd itdem itdiv ite itf itg itm ito itx itz vg geo1 Pelagius Augustine Speculum WH NR CEI Riv TILC Nv (NM)

Χριστός] ‭א2 C D2 K L P Ψ 075 0150 6 81 88 104 181 256 263 326 330 365 424 436 451 459 614 629 630 1241 1319 1573 1739 1852 1877 1881 1912 1962 1984 1985 2127 2200 2492 2495 Byz Lect itar itmon syrp syrh copsa copbo goth eth geo2 slav Clement Ambrosiaster Chrysostom Jerome Theodorelat Nilus Euthalius Leo Theodoret Antiochus John-Damascus ς ND Dio

θεός] ‭א* vgmss

θεός ἐν Χριστῷ] 33 arm

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsὅ] A B C F G P 048 33 365 1241 1739 1881 pc Clement WH

ὅς] ‭א* D* 81

ἥτις] ‭א2 D2 Ψ Byz itb itg vgmss ςΧριστοῦ] ‭א* A B C* D* F G I P 81 365 629 1175 1241 1739 2464 pc it vg syr cop Clement WH NR CEI Riv TILC Nv NM

θεοῦ] ‭א2 C2 D2 Ψ Byz vgmss Ambrosiaster ς ND Dioἑνὶ] Byz [WH] ς

omit] p46 B 6 1739 1881 pcΧριστοῦ] p46 ‭א2 B C2 D F G K L P Ψ 075 0150 6 81 181 256 326 365 424 614 629 630 1319 1573 1739 1852 1877 1881 1912 2200 2464 2492 2495 Byz Lect itar itc itd itdem itdiv ite itf itg itm itmon ito itx itz vg (syrp) syrh copsa copbo(ms) goth arm geo slav Ambrosiaster Chrysostom Pelagius Speculum Euthalius John-Damascus ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

θεοῦ] A C* 33 104 263 323 330 436 451 459 945 1241 1962 1984 1984 l60 l147 l593(1/2) l599 l1154 l1365 l1439(1/2) vgms eth Ambrose1/2 Theodorelat Augustine Quodvultdeus Theodoretlem Theophylactmg

κυρίου] ‭א* I 1175 2127 copbo Clement

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsπλουσίως ἐν πάσῃ σοφίᾳ·] ς WH NM

πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ] NA NR CEI Riv TILC Nv

πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ,] ND Dioἑαυτοὺς] WH ND NM

ἑαυτοὺς,] ς NA NR CEI Riv Dio TILC Nvψαλμοῖς, ὕμνοις] p46 ‭א B C* D* F G 1175 1241 1739 pc it vg syrh WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ] C D2 Ψ Byz vgmss syrp Ambrosiaster ς Dio

ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις] C 33 1881

ψαλμοῖς ὕμνοις καὶ] A Iχάριτι] ‭א* A C D2 Byz ς WH

τῇ χάριτι] p46 ‭א2 B D* F G Ψ 6 1739 pc (NA [τῇ])πνευματικαῖς... χάριτι,] WH NM

πνευματικαῖς... χάριτι] ς NA CEI ND Dio TILC Nv

πνευματικαῖς,... χάριτι,] NR Rivταῖς καρδίαις] p46 ‭א A B C D* F G Ψ 6 33 81 104 326 1175 1241 1739 1881 2464 pc it vg syr cop WH NR CEI Riv Dio (TILC) Nv NM

τῇ καρδίᾳ] D2 I Byz Clement ς NDτῷ θεῷ] p46 ‭א A B C* D* F G Ψc 075 6 33 81 (256 263 1175 1319 1573 1962 2127 l60 l597(1/2) l599 τῷ θεῷ after ᾄδοντες) 365 424c 1739 1881 2464 itb itd itdiv ite itf itg itm itmon ito itx itz vg syrp syrh copsa copbo arm geo1 Clement Ambrosiaster Chrysostomcomm Theodorelat Speculum Euthalius WH NR CEI Riv TILC Nv

τῷ κυρίῳ] (see Ephesians 5:19) C2 D2 K L Ψ* 0150 104 181 326 330 424* 436 451 459 614 629 630 1241 1852 1877 1912 1984 2200 2492 2495 Byz Lect itar itc itdem (itgig) vgmss copbo(mss) goth geo2 slav Ephraem Chrysostom Pelagius Theodoret John-Damascus ς ND Dio (NM)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐὰν] WH

ἂν] Byz ςθεῷ πατρὶ] p46vid ‭א A B C 81 442 1739 1985 itar itb itm itmon vgmss syrp copsa copbo goth eth Ambrose Speculum WH NR CEI ND Riv (TILC) Nv NM

θεῷ καὶ πατρὶ] (see Ephesians 5:20) D F G I K L Ψ 075 0150 6 33 88 104 181 256 263 330 365 424 436 451 459 614 629 630 (1175 1881 omit δι') 1241 1319 1573 1852 1877 1881 1912 1962 1984 2127 2200 2464 2492 2495 Byz Lect itc itd itdem itdiv ite itf itg ito itx itz vg syrh arm geo slav Clement Ambrosiaster Chrysostom Pelagius Theodorelat Euthalius Theodoret Antiochus John-Damascus ς Dio

πατρὶ καὶ θεῷ] 326ἀνδράσιν] WH CEI ND Dio

ἰδίοις ἀνδράσιν] L 6 365 614 630 1175 1881 2464 Byz ς

ἀνδράσιν ὑμῶν] D* F G it syrp syrh* NR Riv TILC Nv [WH]εὐάρεστόν ἐστιν] WH

ἐστιν εὐάρεστόν] Byz ςἐν] Byz WH Nv

τῷ] 0198 81 326 629 630 945 1241 al itar vgmss Clement Ambrosiaster ς NR CEI ND Riv Dio NMἐρεθίζετε] p46vid ‭א B D2 K Ψ 0150 6 424 1739* 1852 1881 2200 Byz Lect itar itb itf itmon ito vg eth slav Clement Basil Chrysostom Theodorelat ς WH NR CEI

παροργίζετε] (see Ephesians 6:4) A C D* F G L 075 0198 33 81 104 256 263 365 436 459 1175 1241 1319 (1573 παροργίζητε) 1739c 1912 1962 2127 2464vid 2495 l422 l596 l921 itd (itg) vgmss arm geo Ambrosiaster Pelagius

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsὀφθαλμοδουλίαις] ‭א C Ψ Byz syrh Clement WH ς

ὀφθαλμοδουλίᾳ] p46 A B D F G 81 104 265 1241 al cop NAκαρδίας,] WH ς NR (CEI TILC) ND Riv Dio Nv NM

καρδίας] NAκύριον] ‭א* A B C D* F G L Ψ 048 33 81 365 1175 1241 1739 1881 2464 al it vg syr cop Clement WH NR CEI Riv TILC Nv (NM)

θεὸν] p46 ‭א2 D2 Byz itd vgcl ς ND Dioὃ] p46 ‭א* A B C D* F G 33 81 365 1175 1241 1739 1881 2464 pc WH NR CEI Riv TILC Nv NM

καὶ πᾶν ὃ τι] D2omit καὶ) Byz (syrh) ς ND Dio

καὶ πᾶν ὃ] (‭א omit καὶ) 104 326 pc syrp Clementἀπολήμψεσθε] ‭א* B C D F G 33 629 1175 pc Clement WH

λήψεσθε] p46 ‭א2 A Ψ Byz

ἀπολήψεσθε] ςκληρονομίας· ... δουλεύετε·] WH (NR Riv Nv) CEI NM

κληρονομίας. ... δουλεύετε·] NA

κληρονομίας, ... δουλεύετε·] ς ND Dioτῷ] p46 ‭א A B C D* F G 33 81 365 1175 1241 1739 1881 2464 pc WH NR CEI Riv Nv NM

τῷ γὰρ] D2 Ψ Byz syr Clement ς ND Dio TILCγὰρ] WH NR Riv (Nv NM)

δὲ] Byz ς ND Dio TILC

omit] CEIκομίσεται] WH

κομίεῖται] Byz ςπροσωπολημψία] WH

προσωποληψία] Byz ςCopyright information for VarApp