Hebrews 7

ᾧ] p46 B D* 6 1739 1881 pc itr vgmss syrp cop WH

ᾧ καὶ] ‭א A C D2 Ψ Byz it vg syrh ς (NA [καὶ])τοῦτ' ἔστιν] Byz WH

τουτέστιν] ςἈβραάμ] p46 ‭א* B C D* 33 pc WH

τὸν Ἀβραάμ] ‭א2 A D2 Ψ Byz Epiphanius ςδι'] WH

διὰ] Byz ςΛευὶ] ‭א* C2 D Ψ Byz it vg copsa(ms) copbo ς

Λευὶς] ‭א2 A B C* I 6 33 81 630* 1739 2495 pc itμ WHΜελχισέδεκ] p46 ‭א B C* D* Ψ 365 1739 2495 pc WH

ὁ Μελχισέδεκ] A C D2 Byz ςαὐτῆς] p46 ‭א A B C D* L P Ψ 33 104 (365) 1175 1241 1739 2495 al WH

αὐτῇ] D2 Byz ς

αὐτὴν] 6 (326) 614 alνενομοθέτηται] p46 ‭א A B C D* P 6 33 81 104 365 1739 1881 2495 pc WH NR CEI Riv TILC

νενομοθέτητο] D2 Ψ Byz ς ND Dio Nv NMπερὶ ἱερέων οὐδὲν] (p46 ‭א* 104 pc Μωϋσῆς οὐδὲν) A B C D P 33 365 pc WH

οὐδὲν περὶ ἱερέων] 81 1739 1881 pc it vg

οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης] ‭א2 Ψ 2495 Byz itb ςΜωϋσῆς] Byz WH

Μωσῆς] ςσαρκίνης] p46 ‭א A B C* D* D2 L P 6 33 81 365 614 630 1739 1881 al WH

σαρκίκης] C D1 Ψ Byz ςμαρτυρεῖται] p46 ‭א A B D P Ψ 6 33 81 104 365 1739 1881 2464 pc cop WH NR CEI Riv Nv NM

μαρτυρεῖ] C Byz ς ND Dio TILCἐντολῆς... ἀνωφελές, 19 ... νόμος,] ς WH

ἐντολῆς... ἀνωφελές - 19 ... νόμος -] NA NR CEI Riv

ἐντολῆς... ἀνωφελές. 19 ... νόμος.] Nv

ἐντολῆς... ἀνωφελές. 19 ... νόμος,] NM

ἐντολῆς,... ἀνωφελές, 19 ... νόμος,] ND

ἐντολῆς,... ἀνωφελές. 19 ... νόμος·] Dio

ἐντολῆς,... ἀνωφελές· 19 ... νόμος.] TILCἐντολῆς... ἀνωφελές, 19 ... νόμος,] ς WH

ἐντολῆς... ἀνωφελές - 19 ... νόμος -] NA NR CEI Riv

ἐντολῆς... ἀνωφελές. 19 ... νόμος.] Nv

ἐντολῆς... ἀνωφελές. 19 ... νόμος,] NM

ἐντολῆς,... ἀνωφελές, 19 ... νόμος,] ND

ἐντολῆς,... ἀνωφελές. 19 ... νόμος·] Dio

ἐντολῆς,... ἀνωφελές· 19 ... νόμος.] TILCὁρκωμοσίας (οἱ... 21 ... αἰῶνα),] WH Riv NM

ὁρκωμοσίας· οἱ... 21 ... αἰῶνα.] NA Dio

ὁρκωμοσίας. οἱ... 21 ... αἰῶνα.] NR CEI ND TILC Nv

ὁρκωμοσίας, οἱ... 21 ... αἰῶνα,] ςὁρκωμοσίας (οἱ... 21 ... αἰῶνα),] WH Riv NM

ὁρκωμοσίας· οἱ... 21 ... αἰῶνα.] NA Dio

ὁρκωμοσίας. οἱ... 21 ... αἰῶνα.] NR CEI ND TILC Nv

ὁρκωμοσίας, οἱ... 21 ... αἰῶνα,] ςεἰς τὸν αἰῶνα (haplography?)] p46 B C 0150 33 81 436 629 2464 itb itcomp itμ itr vg syrpal copsa copbo(pt) arm WH NR CEI Riv TILC Nv NM

εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ] (see Hebrews 7:17; Psalms 110:4) ‭א2 A D K L P Ψ 075 6 104 256 263 365 424 459 1175 1241 1319 1573 1739 1852 1881 1912 1962 2127 2200 Byz Lect itar itd vgmss syrp syrh copbo(pt) eth geo slav Eusebius Chrysostom Theodoret ς ND Dio

omit] ‭א*τοσοῦτο] p46 ‭א* A B C D* P 33 81 326 365 pc WH

τοσοῦτον] ‭א2 D2 Ψ Byz ςκρείττονος] p46 ‭א2 A C2 D Ψ Byz it vg syr cop ς

καὶ κρείττονος] ‭א* B C* 33 pc itμ WH (NA [καὶ])ἡμῖν καὶ] p46 A B D 104* 1739 pc syr Eusebius [WH]

ἡμῖν] ‭א C Ψ Byz cop ςλαοῦ (... ἀνενέγκας)·] WH NM

λαοῦ· ... ἀνενέγκας.] ς NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nvυἱὸν,] WH NR Riv Dio TILC Nv NM

υἱὸν] ς NA CEI NDCopyright information for VarApp