James 1

δοκίμιον] p74vid ‭א A B C K L P Ψ 049 056 0142 33 81 88 104 181 322 323 326 330 436 451 614 629 630 945 1067 1175 1243 1292 1409 1505 1611 1735 1739 1852 1877 2127 2138 2298 2344 2412 2464 249 2495 Byz Lect itar itc itdem itdiv itff itp its (itt) itz vg syrp syrh syrpal arm eth geo slav Didymus3/4 Cyril ς WH

δόκιμον] 110 431 1241 Didymus1/4μὴ] ‭א A B C ς WH

οὐκ] Byzλήμψεταί] WH

λήψεταί] Byz ςκυρίου 8 ἀνὴρ δίψυχος,] WHtext (TILC)

κυρίου, 8 ἀνὴρ δίψυχος,] WHmg NA NR Riv Nv

κυρίου· 8 ἀνὴρ δίψυχος,] Dio NM

κυρίου. 8 ἀνὴρ δίψυχος] ς

κυρίου, 8 ἀνὴρ δίψυχος] ND

κυρίου 8 ἀνὴρ δίψυχος] CEIκυρίου 8 ἀνὴρ δίψυχος,] WHtext (TILC)

κυρίου, 8 ἀνὴρ δίψυχος,] WHmg NA NR Riv Nv

κυρίου· 8 ἀνὴρ δίψυχος,] Dio NM

κυρίου. 8 ἀνὴρ δίψυχος] ς

κυρίου, 8 ἀνὴρ δίψυχος] ND

κυρίου 8 ἀνὴρ δίψυχος] CEIὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς] Byz ς (WH [ὁ] ἀδελφὸς)

ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς] B Ψ

ὁ ταπεινὸς ἀδελφὸς] 720 pc

omit] p74λήμψεται] WH

λήψεται] Byz ςἐπηγγείλατο] p23 ‭א A B Ψ 81 206* 2344 itff copsa copbo arm geo Didymus2/4 WH

ἐπηγγείλατο ὁ θεὸς] 33vid 322 323 463 547 945 1175 1241 1243 1735 1739 1852 2298 2464 2492 l596 itar itc itdem itdiv itp its itt vg syrp syrpal eth Athanasius Didymus2/4 Chromatius Cyril John-Damascus TILC Nv

ἐπηγγείλατο ὁ κύριος] (C 794 1829 l593 l680 omit ὁ) K L P 049 056 0142 0246 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1067 1292 1409 1505 1611 1877 2127 2138 2412 2495 Byz Lect syrh (slav) Ps-Oecumenius Theophylact ς NR CEI ND Riv Dio (TILC)ἀπὸ] A B C Byz ς WH

ὑπὸ] ‭אθεοῦ] Byz WH

τοῦ θεοῦ] ςπειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας] WH NA NR CEI Riv NM

πειράζεται, ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας] ς (ND) Dio Nv

πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας,] TILCπαραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα] ‭א2 A C K L P (Ψ παραλλαγὴ οὐδὲ) 049 056 0142 81 88 104 181 322 323 326 330 436 451 629 630 945 1067 1175 (1241 τροπῆς[sic]) 1243 1292 1409 1611 1735 1739 1852 1877 2127 2298 2344 2464 2492 Byz Lect (l422 καταλλαγὴ [sic]) itar itc itdem itdiv itp its(vid) itt itz vg syrp syrh arm Athanasius Cyril-Jerusalem Didymus Didymusdub Jerome John-Damascus ς WH

παραλλαγὴ ἢ or ἡ τροπῆς ἀποσκίασματος] ‭א* B

παραλλαγὴ ἢ τροπὴ ἀποσκίασματος] 614 1505 2412 2495 (slav)

παραλλαγῆς ἢ τροπῆς ἀποσκίασματος] p23

ἀποσκίασμα ἢ τροπὴ ἢ παραλλαγὴ] copsa

παραλλαγὴ ἢ τροπὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα οὐδὲ μέχρι ὑπονοίας τινὸς ὑποβολὴ ἀποσκίασματος] 876 1518 1610 1765 2138

παραλλαγὴ ἢ ῥοπῆς ἀποσκίασμα] (itff copbo? ῥοπὴ ἀποσκίασματος) Augustine Ferrandus Primasius

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἴστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί· ἔστω δὲ] (‭א* ἴστω) ‭א2 B C (81 καὶ ἔστω) 88 (436 1067 1175 1243 syrh(mg) arm omit δὲ) 945 1739 2344 itar itdem itdiv itff itp its itt itz vg copbo (copbo(ms) ἴσμεν) (copach) geo WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἴστε δὲ ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. ἔστω δὲ] p74vid (A* καὶ ἑστώς) (Ac καὶ ἔστω) 2464 (itc ἴστε γὰρ) vgmss copsa copbo(mss)

ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω] K L (P* 1852 ἔστω δὲ) P2 Ψ 049 056 0142 0246vid 104 181 322 323 326 330 451 614 630 1241 1292 1409 1505 1611 1735 1877 2127 2138 2298 2412 2492 2495 Byz (syrp) syrh slav Ps-Oecumenius Theophylact ς ND Dio

καὶ νῦν ἀδελφοί ἡμῶν ἔστω] ethpp (ethro ἔστε)

ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἔστω at the beginning of a reading] Lect (l422 omit μου ἀγαπητοί) (l596 omit μου) (l1365 ἀγαπητοί μου ἀδελφοί)οὐκ ἐργάζεται] ‭א A B C K Ψ 81 WH

οὐ κατεργάζεται] C* P 0246 1175 1243 1739 1852 Byz ςκακίας ἐν πραΰτητι] ς WH

κακίας ἐν πραΰτητι,] NA

κακίας, ἐν πραΰτητι] NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMἀκροαταὶ μόνον] B 1852 WH ECM

μόνον ἀκροαταὶ] p74 ‭א A C P Ψ 81 1175 1243 1739 Byz ς NAλόγου] ‭א A B C Byz ς WH

νόμου] alοὐκ] ‭א A B C WH NR CEI ND Nv

οὗτος οὐκ] Byz ς Riv Dio TILC NM

οὕτως οὐκ] pcεἶναι] ‭א A B C WH NR CEI Riv

εἶναι ἐν ὑμῖν] Byz ς ND Dio

ἐν ὑμῖν εἶναι] pcγλῶσσαν αὐτοῦ] Byz ς NR ND Riv Dio Nv

γλῶσσαν ἑαυτοῦ] WH TILC

γλῶσσαν] CEI NMἀλλὰ] ‭א A B C Byz WH

ἀλλ'] ςκαρδίαν αὐτοῦ] Byz ς (NR) CEI ND Riv Dio TILC Nv

καρδίαν ἑαυτοῦ] WH NMτῷ] A B C ς WH

omit] ‭א Byzἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν] ‭א (A eth σεαυτὸν) B C K P 049 056 0142 33 81 88 104 181 326 330 (436 τηρεῖν ἑαυτὸν) 451 629 630 945 1241 1739 1877 2127 2492 Byz Lect itar itc itdem itdiv itff itm itp its itt itz vg syrp copsa copbo arm ς WH

ἄσπιλους ἑαυτοὺς τηρεῖτε] 614 1505 2412 2495 (syrh)

ὑπερασπίζειν αὐτοὺς] p74Copyright information for VarApp