John 11

τις] Byz ς WH

τις ἐκεῖ] p6Μαριὰμ] WH

Μαρία] Byz ςἸησοῦς] Byz WH

ὁ Ἰησοῦς] ςὧραί εἰσιν] WH

εἰσιν ὧραί] Byz ςεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςαὐτῷ] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

αὐτοῦ] Byz ς ND Dioἔδοξαν] Byz ς WH

ἔλεγον] Xἀλλὰ] Byz WH

ἀλλ'] ςτέσσαρας ἤδη ἡμέρας] p75 B C* Θ f13 al WH

τέσσαρας ἡμέρας ἤδη] ‭א Ac C L W X Γ Δ Λ Π f1 Byz ς

ἤδη τέσσαρας ἡμέρας] p66 ita itl itp goth

τέσσαρας ἡμέρας] A* D 237 ite syrs syrp copsa copbo copach arm eth geoἡ] Byz ς

omit] WHπολλοὶ δὲ] WH

καὶ πολλοὶ] Byz ςτὴν Μάρθαν] p66 p75vid ‭א B C* L W X 33 1010 1230 1241 Diatessarona Diatessaroni Diatessaronn WH

Μάρθαν] D Andrew-Crete

τὴν Μάρθαν or Μάρθαν] ita (itaur) itb itc itd ite itf itff2 itl itp itr1 vg syrp syrpal copsa copbo copach2 (arm Μάρθα) geo

τὰς περὶ Μάρθαν] p45vid A C K Δ Θ Π Ψ 0250 f1 f13 28 565 700 892supp 1009 1071 1079 1195 1216 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect syrh gothΜαριὰμ] WH

Μαρία] Byz ςἀδελφοῦ] WH TILC Nv

ἀδελφοῦ αὐτῷ] Byz ς NR CEI ND Riv Dio NMἸησοῦς] Byz WH

ὁ Ἰησοῦς] ςΜαρία] Byz ς

Μαριὰμ] WH NAἡ] ς WH

omit] Byzτὸν] Byz ς

omit] WHκύριε] p45 p66 p75 ‭א A C D E F G H L W Δ Θ Ψ 0141 0250 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892supp 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 Byz Lect ita itaur itb itc itd ite itf itff2 itj itl itp itπ itr1 vg syrp syrh syrpal copsa coppbo copbo(ms) copach2 arm (eth) geo slav Diatessaron (Diatessaronsyr) Amphilochius Chrysostom Augustine Cyrillem WH

omit] B syrsοὐκ ἂν ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου] WH

ὁ ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει] Byz ςκαὶ] WH

ἀλλὰ καὶ] Byz ς (NA [ἀλλὰ]) (NR Riv TILC NM) CEI ND Dio Nvἡ] WH

omit] Byz ςκαὶ ἡ ζωή] p66 p75 ‭א A B C D E F G H K L W X Δ Θ Π Ψ 0141 0250 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892supp 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itb itc itd ite itf itff2 itp itr1 vg syrp syrh syrpal(mss) copsa coppbo copbo copach2 copmf copfay goth arm eth geo slav Diatessaronarm Irenaeuslat Hippolytus Origen Apollinaris (Gregory-Nyssa) Amphilochius Didymusdub Ps-Ignatiusvid (Ps-Eustathius) Gaudentius Chrysostom (Theophilus-Alexandria) Niceta Augustine Cyril Hesychius Varimadum Theodoret ς WH

omit] p45 itl syrs syrpal(ms) Diatessaronsyr Cyprian Titus-Bostra Paulinus-Nola

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsτοῦτο] WH

ταῦτα] Byz ςΜαριὰμ] WH

Μαρίαν] Byz ςαὐτῆς λάθρᾳ] ς WH NA

αὐτῆς λάθρᾳ,] NR CEI ND Riv Dio TILC

αὐτῆς, λάθρᾳ] Nv NMδὲ] WH NR Riv

omit] Byz ς CEI ND Dio TILC Nv NMἠγέρθη] WH

ἐγείρεται] Byz ςἤρχετο] WH NR CEI TILC Nv NM

ἔρχεται] Byz ς ND Riv Dioἔτι] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

omit] Byz ς ND DioΜαριὰμ] WH

Μαρίαν] Byz ςδόξαντες] ‭א B C* D L W X 0141 f1 f13 157 205 579 597 700 1006 1230 1241 1242 1365 1646 itd syrs syrp syrh(mg) copbo arm eth geo Andrew-Crete WH NR CEI Riv TILC Nv NM

δοξάζοντες] p75 33

λέγοντες] p66 A C2 E F G H K Δ Θ Π Ψ 0250 28 180 892supp 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1243 1292 1342 1344 1424 1505 1546 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb itc ite itf itff2 itl itp itr1 vg syrh syrpal copsa copach2 goth slav Diatessaroni Diatessaronn Augustine Cyrillem ς ND DioΜαριὰμ] WH

Μαρία] Byz ςἸησοῦς] WH

ὁ Ἰησοῦς] Byz ςαὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας] p75 ‭א B C* D L W X Ψ f1 33 1010 1241 al WH

αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας] p66 A C Γ Δ Θ Λ Π 0250 f13 Byz ςαὐτοῦ... τοὺς πόδας] Byz WH

τοὺς πόδας αὐτοῦ] ςμου ἀπέθανεν] WH

ἀπέθανεν μου] Byz ςἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν] Byz ς WH

ἐταράχθη τῷ πνεύματι ὡς ἐμβριμούμενος] p45 (p66?) D Θ f1 22 131 660 1582 2193 itp copsa copach armεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςἐδύνατο] WH

ἠδύνατο] Byz ςτετελευτηκότος] WH

τεθνηκότος] Byz ςὄψῃ] WH

ὄψει] Byz ςλίθον] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

λίθον οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος] Byz ς ND Dioμου,] WH

μου.] ς NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMἐξῆλθεν] WH NR CEI TILC Nv NM

καὶ ἐξῆλθεν] Byz ς (ND) Riv Dioαὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς] Byz ς

ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς] (WH [ὁ])ἄφετε αὐτὸν] WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ἄφετε] Byz ςΜαριὰμ] WH

Μαρίαν] Byz ςἃ ἐποίησεν] p6 p45 ‭א A* K L W X Δ Θ Π Ψ 0250 f13 28 33 700 892supp 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb ite itf itff2 itl itπ itr1 vg syrs? syrp? syrh syrpal? copbo geo? Origen Andrew-Crete ς NR (ND) Riv Dio

ὅσα ἐποίησεν] p66(c) 0141

ὃ ἐποίησεν] p66* Ac B C* D f1 1010 itd (ite) syrs? syrp? syrpal? copsa copach2 goth arm eth geo? WH CEI TILC Nv NM

ὃ ἐποίησεν σημεῖον] C2

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐποίησεν] WH CEI Nv NM

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς] Byz ς NR ND Riv Dio TILCεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςἸησοῦς] WH

ὁ Ἰησοῦς] Byz ςποιοῦμεν... σημεῖα;] NA

ποιοῦμεν, ... σημεῖα;] (WH) NM

ποιοῦμεν; ... σημεῖα.] ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvποιεῖ σημεῖα] WH

σημεῖα ποιεῖ] Byz ςλογίζεσθε] WH

διαλογίζεσθε] Byz ςὑμῖν] p45 p66 B D L X 0233 1010 1241 1424 l184 l210 l211 l219 l751 l773 l866 l1231 ita itaur itb itd ite itff2 itl vgcl copbo slav Diatessarona Origenlat Josippus Chrysostomlem WH NR Riv TILC Nv NM

ἡμῖν] A E G H W Δ Θ Π Ψ 065 0141 0250 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892supp 1006 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1243 1292 1342 1344 1365 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itc itf itr1 vgww vgst syrs syrp syrh syrpal copsa(mss) copach2 arm eth geo slavms Diatessarona Diatessaronf Diatessaroni Origen Eustathius Hilary Augustine3/9 Cyril3/4 ς ND Dio

omit] (see John 18:14) ‭א l950 copsa(ms) coppbo Ambrose Chrysostomcomm Jerome Augustine6/9 Cyril1/4 Theodoret CEIτοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου] Byz ς WH

τοῦ ἐνιαυτοῦ] p66 D

omit] p45 ite syrsἐπροφήτευσεν] WH

προεφήτευσεν] Byz ςἸησοῦς] Byz WH

ὁ Ἰησοῦς] ςἐβουλεύσαντο] WH

συνεβουλεύσαντο] Byz ςὁ οὖν Ἰησοῦς] WH

Ἰησοῦς οὖν] Byz ςοὐκέτι] Byz WH

οὐκ ἔτι] ςἔμεινεν] WH

διέτριβεν] Byz ςμαθητῶν] WH NM

μαθητῶν αὐτοῦ] Byz ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvὑμῖν;] WH NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ὑμῖν,] ςδὲ] WH

δὲ καὶ] Byz ςἐντολὰς] WH

ἐντολὴν] Byz ς NR CEI ND Riv Dio Nv NMCopyright information for VarApp