Luke 12

ὄχλου] Byz ς WH

λαοῦ] p45 579 pc



αὐτοῦ πρῶτον·] (ς UBS) WHtext NA NR CEI Riv NM

αὐτοῦ, πρῶτον] WHmg ND Dio Nv



ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων] p75 B L 1241 ite copsa WH

τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις] (see Matthew 16:6; Mark 8:15) p45 ‭א A C D K W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 (28 ὅτι) 33 565 700 892 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb itc itd itf iti itl itq itr1 vg syrc syrs syrp syrh copbo arm eth geo Diatessaron Marcion Tertullian Lucifer Epiphanius

ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις] 1071* (1071mg add της ζυμης τῶν Φαρισαίων) ς



συγκεκαλυμμένον] Byz ς WH

κεκαλυμμένον] p45 ‭א C* 1241



καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται] Byz ς WH

omit] p45



φοβηθῆτε] Byz ς WH

πτοηθῆτε] p45 700



ἀποκτεινόντων] ς WH

ἀποκτενόντων] Byz



ἔχοντα ἐξουσίαν] WH

ἐξουσίαν ἔχοντα] Byz ς



ἐμβαλεῖν] Byz ς WH

βαλεῖν] p45 (D) W Marcionaccording to Tertullian Marcionaccording to Epiphanius Theodotusaccording to Clement



φοβήθητε] Byz ς WH

φοβήθηναι] p45



πωλοῦνται] p75 ‭א B Θ Ψ f13 892 1241 2542 pc WH

πωλεῖται] p45 (A al πωλεῖτε) D L W 070 f1 33 Byz ς



ἠρίθμηνται] Byz ς WH

ἠριθμημέναι εἰσιν] (p45 omit εἰσιν) D Θ 579 pc



μὴ] WH CEI NM

μὴ οὖν] Byz ς NR ND Riv Dio TILC Nv



ὁμολογήσῃ] p45 p75 ‭א B2 L Q W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz Clement ς

ὁμολογήσει] A B* D Γ Δ 1241 1424 al WH



ὁ... θεοῦ.] Byz ς WH

omit] p45 pc ite syrs copbo(ms)



εἰσφέρωσιν] WH

προσφέρωσιν] Byz ς



μεριμνήσητε] WH

μεριμνᾶτε] A W Byz ς



πῶς ἢ τί] p45vid p75 ‭א A B K L W X Δ Θ Π Ψ 070 f1 f13 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf vg syrh syrpal (copsa(mss)) copbo arm geo Basil ς (WH [ἢ τί]) NR CEI ND Riv Dio NM

πῶς] D pc ita itb itc itd ite itff2 iti itl itq syrc syrp copsa eth Clement Origen Cyril-Jerusalem

τί] itr1 syrs TILC Nv



ἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ] p75 ‭א B L Q (Θ) 070 33 (579) 2542 pc WH

αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου] A D W Ψ f1 f13 Byz itaur vgst vgww syr ς



κριτὴν ἢ μεριστὴν] p75 ‭א B L 070 f1 f13 33 205 579 700 892 1241 1243 2542 copsa(mss) arm geo slav Cyril WH

δικαστὴν ἢ μεριστὴν] A E F G H K N Q W X Δ Θ Π Ψ 0233 180 565 597 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect Basil Cyrillem ς

κριτὴνor δικαστὴν ἢ μεριστὴν] itaur itb ite itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrp syrh copbo Ambrose Chromatius Augustine2/8 Speculum Quodvultdeus

μεριστὴν ἢ δικαστὴν] 472 l1642 eth

κριτὴν ἢ δικαστὴν] 69

ἄρχοντα καὶ δικαστὴν] (see Exodus 2:14; Acts 7:27; Acts 7:35) 157

κριτὴν(haplography?)] D (28 δικαστὴν) ita(vid) itc itd syrc syrs Marcionaccording to Tertullian

μεριστὴν] copsa(ms) Augustine6/8

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants



πάσης] WH NR Riv Nv NM

τῆς] Byz ς ND Dio TILC



αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ] WH

αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ] ς

αὐτῷ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ] Byz



πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου] (p75*) p75(c) (‭א2) B L 070 f1 (f13) 579 892 1241 pc cop WH

πάντα τὰ γενήματα μου καὶ τὰ ἀγαθά μου] A Q W Θ Ψ 33vid Byz itaur itf vg (syrp) syrh ς

πάντα τὰ γενήματα μου ] ‭א* D it (syrs syrc)



κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε] Byz ς [WH]

omit] D it



ἄφρων] ςStephanus WH

ἄφρον] Byz ςScrivener



τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ] ‭א A K W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 28 565 700 892 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 Byz Lect ita itaur itb ite itf itl itq vg (arm) Marcion Clement (Tertullian) Origengr Origenlat Cyprian Basil Augustine Antiochus ς

τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ] p75 B L Q 070 33 (579) pc WH

τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν or αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ] syrc syrs syrp syrh

ἀπαιτοῦσιν τὴν ψυχήν σου ἀπὸ σοῦ] D 1071 l60 (itc) (itd) itff2 copsa copbo eth geo Irenaeuslat (Clement) Origen Cyprian

ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ τὴν ψυχήν σου] 69 iti Origengr Origenlat Antiochus



οὕτως... πλουτῶν.] p45 p75 ‭א A B E F G H K L Nvid Q W X Δ Θ Π Ψ 070 0233 f1 28 33 157 205 565 700 892* 1009 1010 1079 1241 1242* 1253 1342 1344 1365 1424 1505 1546 Byz l76 l185 l253 l950 itaur itc ite itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrc syrs syrp syrh syrpal(mss) copsa copbo arm eth geo slav Tertullianvid Origenlat(vid) Basil Ambrosevid Augustine Speculum ς [WH]

οὕτως... πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.] (see Luke 8:8; Matthew 11:15) U f13 180 579 597 (892c πρὸς ταῦτα) 1006 (1071 omit ταῦτα λέγων ἐφώνει) 1216 1242mg 1243 1292 1646 2148 Lect syrpal(ms)

omit (Western non-interpolation?)] D ita itb itd

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants



αὐτοῦ] ‭א A D E F G H K L Q W X Δ Θ Π Ψ 070 0233 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 Byz (l514 l1552) ita itaur itb itd itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrc syrs syrp syrh copsa copbo arm eth geo slav ς [WH] [NA] NR ND Riv Dio TILC NM

omit] p45vid p75 B 1241 itc ite CEI Nv



λέγω ὑμῖν] p75 ‭א B D L f13 579 892 1241 al vg WH

ὑμῖν λέγω] A Q W Θ Ψ 070 f1 33 Byz ita itb itc ite ς



ψυχῇ] p75 ‭א A B D L Q W Θ f1 700 2542 al it vg syrs syrh

ψυχῇ ὑμῶν] (see parallel passage) p45 Ψ 070 f13 33 Byz ita ite vgcl syrc syrp Clement ς (WH [ὑμῶν]) NR CEI ND Riv Dio NM



γὰρ] p75 ‭א B D L Θ f1 f13 33 579 700 892 1242 2542 pm itb itc ite syrs syrc syrp syrh* Clement WH NR Riv TILC NM

omit] p45 A K Q W Γ Δ Ψ (070) 565 1424 Byz vg copsa(ms) copbo(ms) ς CEI ND Dio Nv



τοὺς κόρακας] Byz ς WH

τὰ πατεινα τοῦ οὐρανοῦ] (see parallel passage) D ite (itf) itl itr1

τὰ πατεινα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς κόρακας] p45



αὐτούς] Byz ς WH

αὐτά] p45 D f13 itf itr1



ὑμεῖς] Byz ς WH

omit] p75 pc



ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι] p75 B 579 pc WH

προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ] p45 ‭א A D L Q W ‭א Ψ 070 f1 f13 33 Byz it vg ς



πῆχυν] p45 p75 ‭א* B D itff2 iti itl WH

πῆχυν ἕνα] (see parallel passage) ‭א1 A L Q W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz vg syr ς



οὐδὲ] WH

οὔτε] Byz ς



αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει] (see Matthew 6:28) p45 p75 ‭א A B E (F) G H K L Q W X Δ Θ Π Ψ 070 0233 f1 f13 28 33 157 180 205 565 (579) 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect (itaur) (ite) itf itq vg syrp syrh copsa copbo arm geo slav ς WH

οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει] D itd syrc syrs eth (Diatessaronsyr) Clement

οὔτε ὑφαίνει οὔτε νήθει] ita Marcionaccording to Tertullian

αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει] itb itff2 iti itl itr1 (itc omit κοπιᾷ οὔτε)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants



ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον] WH

τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα] Byz ς



ἀμφιέζει] p45 p75 (B) D L 070 892 WH

ἀμφιέννυσιν] ‭א A Q W Θ Ψ f1 f13 33 Byz Clement ς



φάγητε καὶ] p45 ‭א B L Q 070 33 565 579 892 1241 1424 pc ite syrs syrc syrp copbo(pt) WH NR CEI Riv NM

φάγητε ἢ] p75 A D W Θ Ψ f1 f13 Byz vg syrh copbo(pt) Clement ς ND Dio TILC Nv



ἐπιζητοῦσιν] p75 ‭א B L 070 f13 33 579 1241 pc WH

ἐπιζητεῖ] p45 A (D) Q W Θ Ψ f1 Byz (Clement) ς



αὐτοῦ] ‭א B D* L Ψ 579 892 pc l387 ita itc copsa copbo Athanasius WH NR Riv NM

τοῦ θεοῦ] p45 A D1 E Gsupp H K N Q W X Δ Θ Π 070 f1 f13 28 33 157 180 205 565 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itb itd ite itf itff2 iti itl itq itr1 vgww vgst syrc syrs syrp syrh arm geo slav Diatessaronsyr Marcionaccording to Epiphanius Clement2/4 Tertullian Ambrose Epiphanius ς CEI ND Dio TILC Nv

τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ] (see Matthew 6:33) 1253 vgcl eth

τῶν οὐρανῶν] Clement2/4

omit] p75

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants



ταῦτα] p45 p75 ‭א* B L Q (W) Δ 892 pm ita ite syrs syrc copsa(mss) WH NR CEI Riv NM

ταῦτα πάντα] ‭א1 A D K N Γ Θ Ψ 070 f1 f13 33 565 579 700 1241 1424 2542 Byz vg syrp syrh* copsa(mss) copbo ς ND Dio TILC Nv



βαλλάντια] WH

βαλάντια] Byz ς



ἀναλύσῃ] Byz WH

ἀναλύσει] ς



κἂν] WH

καὶ ἐὰν] Byz ς



ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν] WH

ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ] Byz ς



ἐκεῖνοι] p75 ‭א1 B D L ite syrs syrc copbo(pt) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι] A Q W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz vg syrp syrh copsa copbo(pt) ς ND Dio

omit] ‭א* it Irenaeuslat



οὐκ] p75 ‭א* (D itd omit ἀφῆκεν... αὐτοῦ) ite iti syrc syrs copsa(mss) copach arm Marcionaccording to Tertullian CEI TILC Nv

ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ] (see Matthew 24:43) (‭א1 157 omit ἂν) ‭א2 A B E Gsupp H K L N P Q W X Δ Θ Π Ψ 070 f1 f13 28 33 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 (1253 οὖν ἂν) 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf itl itq itb itc itff2 itr1 vg syrp syrh syrpal copsa(ms) copbo(mss) (copbo(mss) omit καὶ) eth geo slav Diatessarona Diatessaroni Diatessaronn Basil Niceta John-Damascus ς (WH omit ἂν after οὐκ) NR ND Riv Dio NM

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants



διορυχθῆναι] WH

διορυγῆναι] Byz ς



ὑμεῖς] p75 ‭א B L Q Θ Ψ 070 579 1241 2542 pc l844 vg syrs syrc WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ὑμεῖς οὖν] A (D) W f13 33 Byz syrp syrh ς ND Dio



δὲ] p75 B D L 33 579 700 1241 2542 pc it vgmss copbo(pt) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

δὲ αὐτῷ] ‭א A Q W Θ Ψ 070 f1 f13 Byz itf itq vg syr copsa copbo(pt) ς ND Dio



καὶ εἶπεν] WH

εἶπεν δὲ] Byz ς



οἰκονόμος, ὁ φρόνιμος,] WH NM

οἰκονόμος ὁ φρόνιμος,] NA

οἰκονόμος καὶ φρόνιμος,] Byz ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv



διδόναι] Byz ς WH

δοῦναι] N W Θ Ψ 700 1241 1424 al

διαδιδόναι] p75

διαδοῦναι] ‭א* (pc)



τὸ] ‭א A L Q R W Θ Ψ 070 f1 33 Byz ς [WH] [NA]

omit] p75 B D f13 copbo(mss)



ποιοῦντα οὕτως] Byz ς WH

οὕτως ποιοῦντα] p45 p75 ‭א L Ψ 070 f13 33 579 892 1241 pc Irenaeuslat



αὐτοῦ] Byz ς WH

αὐτῷ] p45 P W Γ Θ 070 2542 pc itc ite



αὐτοῦ] Byz ς WH

ἑαυτοῦ] p75 N 33 (892) pc



τε] Byz ς WH

τι] p75

omit] f13



κυρίου αὐτοῦ] WH

κυρίου ἑαυτοῦ] Byz ς



μὴ] Byz ς WH

omit] p45



ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας] p75 ‭א B Ψ 070 33 579 892 1241 pc (itaur vg) WH

ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας] A Θ f1 Byz itf Cyrilpt ς

ἑτοιμάσας] L W f13 it syrs syrc syrp

ποιήσας] p45 D pc Marcionaccording to Adamantius Irenaeuslat Origen Cyrilpt



δὲ ᾧ] Byz ς WH

ᾧ] p75 ‭א* cop



ἐπὶ] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

εἰς] p45 D Γ Δ 565 Byz Methodius ς Dio



θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] WH NM

θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50 ...τελεσθῇ.] NA CEI ND TILC Nv

θέλω, εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] NR Riv Dio

θέλω; εἰ ἤδη ἀνήφθη, 50 ...τελεσθῇ;] ς



θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] WH NM

θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50 ...τελεσθῇ.] NA CEI ND TILC Nv

θέλω, εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] NR Riv Dio

θέλω; εἰ ἤδη ἀνήφθη, 50 ...τελεσθῇ;] ς



ὅτου] WH

οὐ] Byz ς



ἑνὶ οἴκῳ] WH

οἴκῳ ἑνὶ] Byz ς



διαμερισθήσονται] WH

διαμερισθήσεται] Byz ς



ἐπὶ υἱῷ] Byz WH

ἐφ' υἱῷ] ς



θυγατέρα... τὴν μητέρα] B D WH

τὴν θυγατέρα... τὴν μητέρα] p45 p75 L Θ (070) f1 579 700 892 (1241) 2542 pc Eusebius NA

θυγατέρα... μητέρα] ‭א

θυγατρὶ... μητρὶ] A (W) Ψ f13 33 Byz ς



πενθεράν] p45 p75 ‭א* B D L 579 892 pc copbo(pt) WH NR CEI Riv

πενθεράν αὐτῆς] ‭א2 A W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz vg syr ς ND Dio



νεφέλην] p75 ‭א A B L N Δ Ψ f1 f13 33 579 700 892 1241 al cop WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

τὴν νεφέλην] p45 D W Θ 070 Byz ς (NA [τὴν]) Dio



ἐπὶ] p75 ‭א B L 1241 pc it WH

ἀπὸ] p45 A D W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz syr ς



ὅτι] p45 p75 ‭א A B K L N Θ Ψ f13 33 579 2542 al ite WH

omit] D W 070 f1 Byz vg syrp ς



τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ] Byz ςStephanus WH

τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς] p45 p75 ‭א2 D K L N 070 33 1241 pm it vgcl syrs syrc cop ςScrivener

τοῦ οὐρανοῦ] Δ* 1424 pc



τὸν δὲ καιρὸν] ‭א A W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz ς

τὸν καιρὸν δὲ] p75 B 892 pc WH NA

τὸν καιρὸν] L

πλὴν τὸν καιρὸν] p45 D pc itc ite



πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν] p75 ‭א B L Θ (070 δοκιμάζετε [sic]) 33 892 1241 pc syrh(mg) copsa(mss) copbo (itff2 itl syrs copsa(ms) copbo(mss) eth Diatessarona Marcion omit πῶς) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

πῶς οὐ δοκιμάζετε] p45 A E G H K N W Δ Π Ψ 0233 f1 f13 28 157 180 205 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf itq vg syrp syrh arm geo slavmss Basil Hesychius-Salonitan ς ND Dio

οὐ δοκιμάζετε] D 1505 itb itc itd ite iti itr1 syrc slavmss

See A Student's Guide to New Testament Textual Variants



ἀπ'] Byz ς [WH]

omit] B 892 1241 Clement



παραδώσει] WH

παραδῷ] Byz ς



βαλεῖ] WH

βάλῃ] Byz

βάλλῃ] ς



ἕως] p75 ‭א B L 1 892 1241 pc WH

ἕως οὗ] (A) D W Ψ f13 33 Byz ς

ἕως ἂν] Θ 070



τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς] ς WH

τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς] Byz

ἀποδοις τὸν ἔσχατον κοδράντην] D it vgmss



Copyright information for VarApp