Luke 12

ὄχλου] Byz ς WH

λαοῦ] p45 579 pcαὐτοῦ πρῶτον·] (ς UBS) WHtext NA NR CEI Riv NM

αὐτοῦ, πρῶτον] WHmg ND Dio Nvἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις, τῶν Φαρισαίων] p75 B L 1241 ite copsa WH

τῶν Φαρισαίων ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις] (see Matthew 16:6; Mark 8:15) p45 ‭א A C D K W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 (28 ὅτι) 33 565 700 892 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb itc itd itf iti itl itq itr1 vg syrc syrs syrp syrh copbo arm eth geo Diatessaron Marcion Tertullian Lucifer Epiphanius

ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις] 1071* (1071mg add της ζυμης τῶν Φαρισαίων) ςσυγκεκαλυμμένον] Byz ς WH

κεκαλυμμένον] p45 ‭א C* 1241καὶ κρυπτὸν ὃ οὐ γνωσθήσεται] Byz ς WH

omit] p45φοβηθῆτε] Byz ς WH

πτοηθῆτε] p45 700ἀποκτεινόντων] ς WH

ἀποκτενόντων] Byzἔχοντα ἐξουσίαν] WH

ἐξουσίαν ἔχοντα] Byz ςἐμβαλεῖν] Byz ς WH

βαλεῖν] p45 (D) W Marcionaccording to Tertullian Marcionaccording to Epiphanius Theodotusaccording to Clementφοβήθητε] Byz ς WH

φοβήθηναι] p45πωλοῦνται] p75 ‭א B Θ Ψ f13 892 1241 2542 pc WH

πωλεῖται] p45 (A al πωλεῖτε) D L W 070 f1 33 Byz ςἠρίθμηνται] Byz ς WH

ἠριθμημέναι εἰσιν] (p45 omit εἰσιν) D Θ 579 pcμὴ] WH CEI NM

μὴ οὖν] Byz ς NR ND Riv Dio TILC Nvὁμολογήσῃ] p45 p75 ‭א B2 L Q W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz Clement ς

ὁμολογήσει] A B* D Γ Δ 1241 1424 al WHὁ... θεοῦ.] Byz ς WH

omit] p45 pc ite syrs copbo(ms)εἰσφέρωσιν] WH

προσφέρωσιν] Byz ςμεριμνήσητε] WH

μεριμνᾶτε] A W Byz ςπῶς ἢ τί] p45vid p75 ‭א A B K L W X Δ Θ Π Ψ 070 f1 f13 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf vg syrh syrpal (copsa(mss)) copbo arm geo Basil ς (WH [ἢ τί]) NR CEI ND Riv Dio NM

πῶς] D pc ita itb itc itd ite itff2 iti itl itq syrc syrp copsa eth Clement Origen Cyril-Jerusalem

τί] itr1 syrs TILC Nvἐκ τοῦ ὄχλου αὐτῷ] p75 ‭א B L Q (Θ) 070 33 (579) 2542 pc WH

αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου] A D W Ψ f1 f13 Byz itaur vgst vgww syr ςκριτὴν ἢ μεριστὴν] p75 ‭א B L 070 f1 f13 33 205 579 700 892 1241 1243 2542 copsa(mss) arm geo slav Cyril WH

δικαστὴν ἢ μεριστὴν] A E F G H K N Q W X Δ Θ Π Ψ 0233 180 565 597 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect Basil Cyrillem ς

κριτὴνor δικαστὴν ἢ μεριστὴν] itaur itb ite itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrp syrh copbo Ambrose Chromatius Augustine2/8 Speculum Quodvultdeus

μεριστὴν ἢ δικαστὴν] 472 l1642 eth

κριτὴν ἢ δικαστὴν] 69

ἄρχοντα καὶ δικαστὴν] (see Exodus 2:14; Acts 7:27; Acts 7:35) 157

κριτὴν(haplography?)] D (28 δικαστὴν) ita(vid) itc itd syrc syrs Marcionaccording to Tertullian

μεριστὴν] copsa(ms) Augustine6/8

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsπάσης] WH NR Riv Nv NM

τῆς] Byz ς ND Dio TILCαὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ] WH

αὐτοῦ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ] ς

αὐτῷ ἐστιν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ] Byzπάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου] (p75*) p75(c) (‭א2) B L 070 f1 (f13) 579 892 1241 pc cop WH

πάντα τὰ γενήματα μου καὶ τὰ ἀγαθά μου] A Q W Θ Ψ 33vid Byz itaur itf vg (syrp) syrh ς

πάντα τὰ γενήματα μου ] ‭א* D it (syrs syrc)κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε] Byz ς [WH]

omit] D itἄφρων] ςStephanus WH

ἄφρον] Byz ςScrivenerτὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ] ‭א A K W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 28 565 700 892 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 Byz Lect ita itaur itb ite itf itl itq vg (arm) Marcion Clement (Tertullian) Origengr Origenlat Cyprian Basil Augustine Antiochus ς

τὴν ψυχήν σου αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ] p75 B L Q 070 33 (579) pc WH

τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν or αἰτοῦσιν ἀπὸ σοῦ] syrc syrs syrp syrh

ἀπαιτοῦσιν τὴν ψυχήν σου ἀπὸ σοῦ] D 1071 l60 (itc) (itd) itff2 copsa copbo eth geo Irenaeuslat (Clement) Origen Cyprian

ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ τὴν ψυχήν σου] 69 iti Origengr Origenlat Antiochusοὕτως... πλουτῶν.] p45 p75 ‭א A B E F G H K L Nvid Q W X Δ Θ Π Ψ 070 0233 f1 28 33 157 205 565 700 892* 1009 1010 1079 1241 1242* 1253 1342 1344 1365 1424 1505 1546 Byz l76 l185 l253 l950 itaur itc ite itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrc syrs syrp syrh syrpal(mss) copsa copbo arm eth geo slav Tertullianvid Origenlat(vid) Basil Ambrosevid Augustine Speculum ς [WH]

οὕτως... πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει, Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.] (see Luke 8:8; Matthew 11:15) U f13 180 579 597 (892c πρὸς ταῦτα) 1006 (1071 omit ταῦτα λέγων ἐφώνει) 1216 1242mg 1243 1292 1646 2148 Lect syrpal(ms)

omit (Western non-interpolation?)] D ita itb itd

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsαὐτοῦ] ‭א A D E F G H K L Q W X Δ Θ Π Ψ 070 0233 f1 f13 28 33 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 Byz (l514 l1552) ita itaur itb itd itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrc syrs syrp syrh copsa copbo arm eth geo slav ς [WH] [NA] NR ND Riv Dio TILC NM

omit] p45vid p75 B 1241 itc ite CEI Nvλέγω ὑμῖν] p75 ‭א B D L f13 579 892 1241 al vg WH

ὑμῖν λέγω] A Q W Θ Ψ 070 f1 33 Byz ita itb itc ite ςψυχῇ] p75 ‭א A B D L Q W Θ f1 700 2542 al it vg syrs syrh

ψυχῇ ὑμῶν] (see parallel passage) p45 Ψ 070 f13 33 Byz ita ite vgcl syrc syrp Clement ς (WH [ὑμῶν]) NR CEI ND Riv Dio NMγὰρ] p75 ‭א B D L Θ f1 f13 33 579 700 892 1242 2542 pm itb itc ite syrs syrc syrp syrh* Clement WH NR Riv TILC NM

omit] p45 A K Q W Γ Δ Ψ (070) 565 1424 Byz vg copsa(ms) copbo(ms) ς CEI ND Dio Nvτοὺς κόρακας] Byz ς WH

τὰ πατεινα τοῦ οὐρανοῦ] (see parallel passage) D ite (itf) itl itr1

τὰ πατεινα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς κόρακας] p45αὐτούς] Byz ς WH

αὐτά] p45 D f13 itf itr1ὑμεῖς] Byz ς WH

omit] p75 pcἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι] p75 B 579 pc WH

προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ] p45 ‭א A D L Q W ‭א Ψ 070 f1 f13 33 Byz it vg ςπῆχυν] p45 p75 ‭א* B D itff2 iti itl WH

πῆχυν ἕνα] (see parallel passage) ‭א1 A L Q W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz vg syr ςοὐδὲ] WH

οὔτε] Byz ςαὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει] (see Matthew 6:28) p45 p75 ‭א A B E (F) G H K L Q W X Δ Θ Π Ψ 070 0233 f1 f13 28 33 157 180 205 565 (579) 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect (itaur) (ite) itf itq vg syrp syrh copsa copbo arm geo slav ς WH

οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει] D itd syrc syrs eth (Diatessaronsyr) Clement

οὔτε ὑφαίνει οὔτε νήθει] ita Marcionaccording to Tertullian

αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὔτε νήθει οὔτε ὑφαίνει] itb itff2 iti itl itr1 (itc omit κοπιᾷ οὔτε)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον] WH

τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα] Byz ςἀμφιέζει] p45 p75 (B) D L 070 892 WH

ἀμφιέννυσιν] ‭א A Q W Θ Ψ f1 f13 33 Byz Clement ςφάγητε καὶ] p45 ‭א B L Q 070 33 565 579 892 1241 1424 pc ite syrs syrc syrp copbo(pt) WH NR CEI Riv NM

φάγητε ἢ] p75 A D W Θ Ψ f1 f13 Byz vg syrh copbo(pt) Clement ς ND Dio TILC Nvἐπιζητοῦσιν] p75 ‭א B L 070 f13 33 579 1241 pc WH

ἐπιζητεῖ] p45 A (D) Q W Θ Ψ f1 Byz (Clement) ςαὐτοῦ] ‭א B D* L Ψ 579 892 pc l387 ita itc copsa copbo Athanasius WH NR Riv NM

τοῦ θεοῦ] p45 A D1 E Gsupp H K N Q W X Δ Θ Π 070 f1 f13 28 33 157 180 205 565 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itb itd ite itf itff2 iti itl itq itr1 vgww vgst syrc syrs syrp syrh arm geo slav Diatessaronsyr Marcionaccording to Epiphanius Clement2/4 Tertullian Ambrose Epiphanius ς CEI ND Dio TILC Nv

τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ] (see Matthew 6:33) 1253 vgcl eth

τῶν οὐρανῶν] Clement2/4

omit] p75

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsταῦτα] p45 p75 ‭א* B L Q (W) Δ 892 pm ita ite syrs syrc copsa(mss) WH NR CEI Riv NM

ταῦτα πάντα] ‭א1 A D K N Γ Θ Ψ 070 f1 f13 33 565 579 700 1241 1424 2542 Byz vg syrp syrh* copsa(mss) copbo ς ND Dio TILC Nvβαλλάντια] WH

βαλάντια] Byz ςἀναλύσῃ] Byz WH

ἀναλύσει] ςκἂν] WH

καὶ ἐὰν] Byz ςἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν] WH

ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ καὶ] Byz ςἐκεῖνοι] p75 ‭א1 B D L ite syrs syrc copbo(pt) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι] A Q W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz vg syrp syrh copsa copbo(pt) ς ND Dio

omit] ‭א* it Irenaeuslatοὐκ] p75 ‭א* (D itd omit ἀφῆκεν... αὐτοῦ) ite iti syrc syrs copsa(mss) copach arm Marcionaccording to Tertullian CEI TILC Nv

ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ] (see Matthew 24:43) (‭א1 157 omit ἂν) ‭א2 A B E Gsupp H K L N P Q W X Δ Θ Π Ψ 070 f1 f13 28 33 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 (1253 οὖν ἂν) 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf itl itq itb itc itff2 itr1 vg syrp syrh syrpal copsa(ms) copbo(mss) (copbo(mss) omit καὶ) eth geo slav Diatessarona Diatessaroni Diatessaronn Basil Niceta John-Damascus ς (WH omit ἂν after οὐκ) NR ND Riv Dio NM

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsδιορυχθῆναι] WH

διορυγῆναι] Byz ςὑμεῖς] p75 ‭א B L Q Θ Ψ 070 579 1241 2542 pc l844 vg syrs syrc WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ὑμεῖς οὖν] A (D) W f13 33 Byz syrp syrh ς ND Dioδὲ] p75 B D L 33 579 700 1241 2542 pc it vgmss copbo(pt) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

δὲ αὐτῷ] ‭א A Q W Θ Ψ 070 f1 f13 Byz itf itq vg syr copsa copbo(pt) ς ND Dioκαὶ εἶπεν] WH

εἶπεν δὲ] Byz ςοἰκονόμος, ὁ φρόνιμος,] WH NM

οἰκονόμος ὁ φρόνιμος,] NA

οἰκονόμος καὶ φρόνιμος,] Byz ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvδιδόναι] Byz ς WH

δοῦναι] N W Θ Ψ 700 1241 1424 al

διαδιδόναι] p75

διαδοῦναι] ‭א* (pc)τὸ] ‭א A L Q R W Θ Ψ 070 f1 33 Byz ς [WH] [NA]

omit] p75 B D f13 copbo(mss)ποιοῦντα οὕτως] Byz ς WH

οὕτως ποιοῦντα] p45 p75 ‭א L Ψ 070 f13 33 579 892 1241 pc Irenaeuslatαὐτοῦ] Byz ς WH

αὐτῷ] p45 P W Γ Θ 070 2542 pc itc iteαὐτοῦ] Byz ς WH

ἑαυτοῦ] p75 N 33 (892) pcτε] Byz ς WH

τι] p75

omit] f13κυρίου αὐτοῦ] WH

κυρίου ἑαυτοῦ] Byz ςμὴ] Byz ς WH

omit] p45ἑτοιμάσας ἢ ποιήσας] p75 ‭א B Ψ 070 33 579 892 1241 pc (itaur vg) WH

ἑτοιμάσας μηδὲ ποιήσας] A Θ f1 Byz itf Cyrilpt ς

ἑτοιμάσας] L W f13 it syrs syrc syrp

ποιήσας] p45 D pc Marcionaccording to Adamantius Irenaeuslat Origen Cyrilptδὲ ᾧ] Byz ς WH

ᾧ] p75 ‭א* copἐπὶ] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

εἰς] p45 D Γ Δ 565 Byz Methodius ς Dioθέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] WH NM

θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50 ...τελεσθῇ.] NA CEI ND TILC Nv

θέλω, εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] NR Riv Dio

θέλω; εἰ ἤδη ἀνήφθη, 50 ...τελεσθῇ;] ςθέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] WH NM

θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 50 ...τελεσθῇ.] NA CEI ND TILC Nv

θέλω, εἰ ἤδη ἀνήφθη; 50 ...τελεσθῇ.] NR Riv Dio

θέλω; εἰ ἤδη ἀνήφθη, 50 ...τελεσθῇ;] ςὅτου] WH

οὐ] Byz ςἑνὶ οἴκῳ] WH

οἴκῳ ἑνὶ] Byz ςδιαμερισθήσονται] WH

διαμερισθήσεται] Byz ςἐπὶ υἱῷ] Byz WH

ἐφ' υἱῷ] ςθυγατέρα... τὴν μητέρα] B D WH

τὴν θυγατέρα... τὴν μητέρα] p45 p75 L Θ (070) f1 579 700 892 (1241) 2542 pc Eusebius NA

θυγατέρα... μητέρα] ‭א

θυγατρὶ... μητρὶ] A (W) Ψ f13 33 Byz ςπενθεράν] p45 p75 ‭א* B D L 579 892 pc copbo(pt) WH NR CEI Riv

πενθεράν αὐτῆς] ‭א2 A W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz vg syr ς ND Dioνεφέλην] p75 ‭א A B L N Δ Ψ f1 f13 33 579 700 892 1241 al cop WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

τὴν νεφέλην] p45 D W Θ 070 Byz ς (NA [τὴν]) Dioἐπὶ] p75 ‭א B L 1241 pc it WH

ἀπὸ] p45 A D W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz syr ςὅτι] p45 p75 ‭א A B K L N Θ Ψ f13 33 579 2542 al ite WH

omit] D W 070 f1 Byz vg syrp ςτῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ] Byz ςStephanus WH

τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς] p45 p75 ‭א2 D K L N 070 33 1241 pm it vgcl syrs syrc cop ςScrivener

τοῦ οὐρανοῦ] Δ* 1424 pcτὸν δὲ καιρὸν] ‭א A W Θ Ψ 070 f1 f13 33 Byz ς

τὸν καιρὸν δὲ] p75 B 892 pc WH NA

τὸν καιρὸν] L

πλὴν τὸν καιρὸν] p45 D pc itc iteπῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν] p75 ‭א B L Θ (070 δοκιμάζετε [sic]) 33 892 1241 pc syrh(mg) copsa(mss) copbo (itff2 itl syrs copsa(ms) copbo(mss) eth Diatessarona Marcion omit πῶς) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

πῶς οὐ δοκιμάζετε] p45 A E G H K N W Δ Π Ψ 0233 f1 f13 28 157 180 205 565 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf itq vg syrp syrh arm geo slavmss Basil Hesychius-Salonitan ς ND Dio

οὐ δοκιμάζετε] D 1505 itb itc itd ite iti itr1 syrc slavmss

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἀπ'] Byz ς [WH]

omit] B 892 1241 Clementπαραδώσει] WH

παραδῷ] Byz ςβαλεῖ] WH

βάλῃ] Byz

βάλλῃ] ςἕως] p75 ‭א B L 1 892 1241 pc WH

ἕως οὗ] (A) D W Ψ f13 33 Byz ς

ἕως ἂν] Θ 070τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς] ς WH

τὸν ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς] Byz

ἀποδοις τὸν ἔσχατον κοδράντην] D it vgmssCopyright information for VarApp