Luke 9

δώδεκα] (see Mark 6:7) p75 A B D K W Δ Π f1 28 205 565 597 700 1009 1079 1230 1253 1292 1365 1546 1646 2148 Byz l292(1/2) l563(1/2) l859(1/2) l1552(1/2) itd (syrc syrs syrp copsa(ms) δώδεκα αὐτοῦ) copsa(mss) geo Marcionaccording to Adamantius(gr) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

μαθητὰς αὐτοῦ] 1242 l150 l384(1/2) l672(1/2) l770(1/2) l813(1/2) l890(1/2) l1223(1/2) l1663m

δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ] (see Matthew 10:1) C E F H 157 180 1006 1010 1216mg 1344 1505 Lect itb itff2 itl itq itr1 vgms slav Diatessarona Diatessaroni Diatessaronn (Marcionaccording to Adamantius(lat)) Eusebius ς ND Dio

δώδεκα ἀποστόλους] ‭א C* L X Θ Ξ Ψ 070 0291 f13 33 579 892 1071 1195 1216text 1241 1243 1342 1424 2174 2542 pc ita itaur itc ite itf vg syrh syrpal copbo goth arm eth

δώδεκα ὁ Ἰησοῦς ἀποστόλους] 346ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς] ‭א A D L Ξ Ψ (070 ἰάσασθαι) f1 33 157 205 579 1071 1241 al ita itaur itb itc itd ite itff2 itl itq itr1 vg syrp syrh (syrpal) copsa? copbo? arm (eth) geo (NA [τοὺς ἀσθενεῖς])

ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας] C E F H K W X Δ Θ Π f13 28 180 565 597 700 892 1006 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 (1424 ἀσθενοῦντας θεραπεύειν) 1505 1546 1646 2148 2174vid Byz Lect copsa? copbo? slav ς

ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενεῖς or ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας] NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

ἰᾶσθαι πάντας τοὺς ἀσθενοῦντας] 407 435 itf goth

ἰᾶσθαι] B syrc syrs Marcionaccording to Adamantius WH NM

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsῥάβδον] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ῥάβδους] Byz ς ND Dioἀνὰ δύο] A C D E H K W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itd syrh goth Basil ς (NA [ἀνὰ]) CEI ND Dio Nv

δύο] (see Matthew 10:10; Mark 6:9) ‭א B C* F L Ξ 070 579 1241 1342 l48 l547 ita itaur itb itc ite itf itff2 itl itq itr1 vg syrc syrp syrpal copsa copbo arm eth geo slav WH NR Riv TILC NM

and not even two] syrsἂν] ς WH

ἐὰν] Byzδέχωνται] WH

δέξωνται] Byz ςτὸν] p75 ‭א B C* D L W Θ Ξ Ψ f1 33 579 892 1241 1424 2542 pc ita itc itf cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

καὶ τὸν] A C f13 Byz vg syr ς ND Dioἀποτινάσσετε] WH

ἀποτινάξετε] Byz ςὁ τετραάρχης] ‭א1 C Ξ* copsa(ms) copbo WH

ὁ τετράρχης] Byz ς

omit] ‭א*γινόμενα] p75 ‭א B C* D L Ξ f1 579 1241 2542 pc it syrs syrc cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

γινόμενα ὑπ' αὐτοῦ] A C W Θ Ψ f1 33 Byz vg syrp syrh ς (ND Riv)ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν] p75 ‭א B C L Ξ f1 (f13) 33 579 700 892 (1241) 1424 2542 pc WH

ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν] A W Θ Ψ Byz ς

ἐκ νεκρῶν ἀνέστη] D itc iteτις] ‭א B C L Δ Ξ Ψ f1 f13 33 579 892 1241 2542 pc WH

εἰς] A W Θ Byz vg syrs syrc syrh cop ς

omit] D pc ita iteεἶπεν δὲ] WH NR CEI ND Riv TILC Nv

καὶ εἶπεν] Byz ς Dio

εἶπεν] WHὁ Ἡρῴδης] B L Ξ Ψ f1 f13 33 579 700 892 1241 pc ς [WH]

Ἡρῴδης] ‭א A C D W Θ Byz NAἀκούω] p75 ‭א B C*vid L Ξ 565 579 892 pc ite itf itl WH

ἐγὼ ἀκούω] A C D W Θ Ψ f1 f13 33 Byz vg syrh ςεἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαϊδά] (p75 Βηδσαϊδά) ‭א1 B L Ξ* 33 2542 pc (syrs) copsa copbo WH

εἰς κώμην λεγομένην Βηδσαϊδά] D (itd)

εἰς τόπον ἔρημον] (see Matthew 14:13; Mark 6:32) ‭א* ‭א2 157 (1241 ἔρημον τόπον) syrc copbo(mss)

εἰς κώμην καλουμένην Βηθσαϊδά εἰς τόπον ἔρημον] Θ (1342 τόπον καλουμένην Βηθσαϊδά τόπον) itr1

εἰς τόπον καλουμένην Βηθσαϊδά] Ψ (ita itaur itb itc ite itf itff2 itl itq vg copbo(mss) τόπον ἔρημον)

εἰς τόπον ἔρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά or Βηθσαϊδάν] (A f13 565 l76 ἔρημον τόπον) C W Δ Ξc (f1 205 700 omit ἔρημον) f13 28 180 597 892 1006 1071 1243 1292 1424 1505 Byz Lect (syrp) syrh (arm) (eth) (geo) slav ς

omit] 1010 (579 omit καὶ παραλαβὼν... Βηθσαϊδά)ἀποδεξάμενος] WH

δεξάμενος] Byz ςεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςπορευθέντες] WH

ἀπελθόντες] Byz ςἀγροὺς] p75 ‭א B f1 f13 579 700 1241 2542 pc WH

τοὺς ἀγροὺς] A C D L W Θ Ξ Ψ 33 Byz ςὑμεῖς φαγεῖν] ‭א A C D L W Θ Ξ Ψ f1 f13 33 Byz it ς

φαγεῖν ὑμεῖς] B itb itl* WHεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςἄρτοι πέντε] ‭א* B 579 pc WH

πέντε ἄρτοι] ‭א2 A D L (W) Θ Ξ Ψ f1 f13 33 Byz syrh ς

ἑπτὰ ἄρτοι] (see Mark 8:5) Cἰχθύες δύο] Byz WH

δύο ἰχθύες] D L N Ξ Ψ 33 892 1241 1424 2542 pc syrh ςὡσεὶ] ‭א B C D L Ξ 070 33 579 892 1241 2542 pc it copsa Origen WH Dio NM

omit] A W Θ Ψ f1 f13 Byz vg syrp syrh copbo ς NR CEI ND Riv TILC Nvκατέκλιναν] WH

ἀνέκλιναν] Byz ςπαραθεῖναι] p75 ‭א B C N Θ Ψ f1 579 700 1241 2542 pc WH

παρατιθέναι] A D L W Ξ f13 33 Byz ςκατὰ μόνας] WH

καταμόνας] Byz ςοἱ ὄχλοι λέγουσιν] ‭א* B L Ξ f1 892 2542 pc WH

λέγουσιν οἱ ὄχλοι] p75 ‭א2 C D W Θ Ψ f1 f13 33 Byz ς NA

λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι] A 579 1241 1424 pc ite copsa(mss) copboεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςΠέτρος δὲ ἀποκριθεὶς] WH

ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος] Byz ςλέγειν] WH

εἰπεῖν] Byz ςἐγερθῆναι] ς WH

ἀναστῆναι] A C D K f1 565 Byz Marcionaccording to Adamantiusἔρχεσθαι] WH

ἐλθεῖν] Byz ςἀρνησάσθω] ‭א A B2 D K L Θ Ξ f13 33 579 pc WH

ἀπαρνησάσθω] p75 B* C W Ψ f1 Byz ςκαθ' ἡμέραν] p75 ‭א* ‭א2 A B K L W Θ Ξ Ψ f1 f13 33 700 892 2542 al itaur itf vg syrc syrp syrh* copsa(mss) copbo ς WH

omit] (see parallel passage) ‭א1 C D Byz it syrs syrh(mg) copsa(ms)ἂν] ς WH

ἐὰν] Byzλόγους] (see Mark 8:38) p45 p75vid ‭א A B C E G H K L W X Δ Θ Ξ Π Ψ f1 f13 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itb itc itf itff2 itq itr1 vg syrs syrp syrh copsa copbo goth arm eth geo slav Origen1/2 Eusebius Basil Ambrose ς WH

omit (haplography?)] D ita itd ite itl syrc Origen1/2

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἀληθῶς] Byz ς WH

ἀληθῶς ὅτι] (see parallel passage) p45 K Π al

ὅτι ἀληθῶς] Dαὐτοῦ ἑστηκότων] WH

ὧδε ἑστηκότων] ς

ὧδε ἑστώτων] Byzγεύσωνται] Byz WH

γεύσονται] ςκαὶ παραλαβὼν] ‭א2 A C D L W Θ Ξ Ψ f1 f13 Byz vg syrs syrc copbo(ms) ς (NA [καὶ])

παραλαβὼν] p45vid ‭א* B H 579 pc it syrp syrh cop WHΠέτρον] Byz WH

τὸν Πέτρον] ςπροσεύχεσθαι] Byz ς WH

προσεύξασθαι] p45 ‭א* Ψ 1 pcσυνελάλουν] Byz ς WH

συνλαλουντες] p45 (l844)Μωϋσῆς] WH

Μωσῆς] Byz ςἤμελλεν] WH

ἔμελλεν] Byz ς

ἔμελλον] p45 579 2542

μέλλει] Dὁ] ς WH

omit] A W Γ Θ Ψ 565 Byz l844ἐπιστάτα] Byz ς WH

διδάσκαλε] p45 X pcμίαν Μωϋσῆς] WH

μίαν Μωσῆς] Byz

Μωσῆςμίαν] ςἐπεσκίαζεν] p75 ‭א B L 1241 pc l844 ita WH

ἐπεσκίασεν] p45 A C D W Θ Ψ f1 f13 33 Byz ςεἰσελθεῖν αὐτοὺς] ‭א B (C 2542) L 1241 pc WH ND

ἐκείνους εἰσελθεῖν] p45 A D W Θ Ψ f1 f13 33 Byz syrh copsa ς NR Riv Dio

εἰσελθεῖν] p75ἐκλελεγμένος] p45 p75 ‭א B L Ξ 579 892 1241 1342 ita itaur itff2 itl vgst syrs syrh(mg) copsa copbo arm (eth) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἐκλεκτός] (see Luke 23:35) Θ 1 1365 l547

ἀγαπητός] (see Mark 9:7) A C* E G H K P W X Δ Π f13 28 33 157 180 205 565 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1344 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz l253 l292 l1552 itb itc ite itf itq vgcl vgww syrc syrp syrh syrpal goth geo slav Diatessaron Marcionaccording to Tertullian Marcionaccording to Epiphanius Clement Tertullian Ambrose Cyril ς ND Dio

ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα] (see Luke 3:22; Matthew 3:17; Matthew 17:5; Mark 9:7) C D Ψ pc Lect itd (copbo(ms))

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ ἐν] Byz ς WH

καὶ ἐγένετο ἐν] p45 1241Ἰησοῦς] WH

ὁ Ἰησοῦς] Byz ςκαὶ αὐτοὶ] Byz ς WH

αὐτοὶ δὲ] D ite copsa

καὶ] p45οὐδὲν] Byz ς WH

omit] p45 D itr1ἑώρακαν] WH

ἑωράκασιν] Byz ςτῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ] WH

ἐν τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ] Byz ς

διὰ τῆς ἡμέρας] D it syrs copsa(ms)

τῆς ἡμέρας] p45ἐβόησεν] p45 p75 ‭א B C D L Ψ f13 579 700 892 1241 2542 pc WH

ἀνεβόησεν] A W Θ 0115 f1 33 Byz ςἐπιβλέψαι] Byz WH

ἐπιβλέψον] ‭א D W 0115 f1 33 565 700 892 1424 2542 pm ςμοί ἐστιν] WH

ἐστιν μοί] Byz ςμόγις] p75 ‭א A C D L Ψ 0115 f13 33 Byz cop ς

μόλις] B W Θ f1 700 1424 pc WHἐκβάλωσιν] Byz WH

ἐκβάλλωσιν] ς

ἀπαλλαξωσιν] D iteαὐτό] Byz ς WH

αὐτόν] p45 D iteὧδε τὸν υἱόν σου] p75 ‭א B L Ξ f1 579 700 892 2542 pc it vg ς WH

τὸν υἱόν σου ὧδε] A C W Θ Ψ 0115 f13 33 Byz (itr1)

τὸν υἱόν σου] D vgmssἐποίει] p75 ‭א B D L Ξ f1 579 700 1241 2542 pc vg syrs syrc cop WH CEI Nv NM

ἐποίει ὁ Ἰησοῦς] A C Θ Ψ 0115 f13 33 892 al itf itq itr1 copbo(ms)

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς] W Byz ς NR ND Riv Dio TILCεἰδὼς] ‭א B F K Π 597 700 1079 1424 1546 2542 al l68 l76 l673 l813 l1223 syrc syrs syrp syrh copsa arm eth geo slav WH NR CEI ND Riv Nv NM

ἰδών] A C D E G H L W Δ Θ Ξ Ψ 0115 f13 28 33 157 180 565 579 892 1006 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1505 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb itc itd ite itf itff2 itl itq itr1 vg copbo goth (Origen) Jerome ς Dio

γνούς] f1 205 1365παιδίον] p75 B C D 565 579 2452 pc Origen WH

παιδίου] ‭א A L W Θ Ξ Ψ 0115 f1 f13 33 Byz ςαὐτοῖς] Byz ς WH

omit] p45 D 2542 it syrs syrcἂν δέξηται] WH

ἐὰν δέξηται] Byz ς NAτοῦτο τὸ παιδίον] Byz ς WH

τὸ παιδίον τοῦτο] p75 D f1 579 pc vgἂν ἐμὲ] WH NA

ἐὰν ἐμὲ] Byz ςἐστιν] p45vid p75 ‭א B C L Ξ f1 33 579 700 1241 2542 pc vg cop Origen WH NR CEI Riv Dio TILC Nv NM

ἔσται] A D W Θ Ψ f13 Byz ite itq Origenmss Cyprian ς NDμέγας] Byz ς WH

ὁ μέγας] p45 pc copἸωάννης] p45 p75 B C*vid D W f13 579 892 1241 al WH

ὁ Ἰωάννης] ‭א A C2 L Θ Ξ Ψ f1 33 Byz ςἐπιστάτα] Byz ς WH

διδάσκαλε] (see parallel passage) p45 C* L Ξ 892 pc syrh(mg)ἐν] p45 p75 ‭א B L Δ Ξ Ψ f1 f13 33 579 700 892 1241 2542 pc WH

ἐπὶ] A C D W Θ Byz ςδαιμόνια] WH

τὰ δαιμόνια] Byz ςἐκωλύομεν] (see Mark 9:38) p75vid ‭א B L Ξ 157 579 892 1241 ita itb ite itl geo WH

ἐκωλύσαμεν] A C D E F G H W Δ Θ Ψ f1 f13 28 33 180 205 565 597 700 1006 1010 1071 1243 1292 1342 1424 1505 Byz Lect itaur itc itd? itf itq itr1 vg cop arm eth slav Optatus ςεἶπεν δὲ] WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

καὶ εἶπεν] Byz ςὁ] p45 p75 ‭א2 A C D L W Θ Ψ f1 f13 33 Byz ς

omit] ‭א* B WHὑμῶν ὑπὲρ ὑμῶν] (p45 ὑμῶν οὐδὲ ὑπὲρ ὑμῶν) ‭א1 B C D K L W Ξ Ψ 33 565 700 892 1241 1424 al it vg syr cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν] ‭א* A Δ pc

ἡμῶν ὑπὲρ ὑμῶν] Θ 2542 pc

ἡμῶν ὑπὲρ ἡμῶν] ‭א2 f1 f13 Byz ς ND Dioἀναλήμψεως] WH

ἀναλήψεως] Byz ςτὸ πρόσωπον ἐστήρισεν] p45 p75vid B 700 2542 pc itc WH

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήρισεν] C 579 1241 pc

ἐστήρισεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ] (L Ξ) 33 (892) pc

τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐστήριξεν] ‭א A D (W) Θ Ψ (f1 omit αὐτοῦ) f13 Byz ςΣαμαριτῶν] WH

Σαμαρειτῶν] Byz ςὡς] p45 p75 ‭א* B it copbo(mss) WH

ὥστε] ‭א2 A C D L W Θ Ξ Ψ f1 f13 33 Byz copbo ςμαθηταὶ] p45 p75 ‭א B f1 579 700 1241 pc ite copsa copbo(ms) WH CEI TILC Nv NM

μαθηταὶ αὐτοῦ] A C D L W Θ Ξ Ψ f13 33 Byz vg syr cop ς NR ND Riv Dioεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςαὐτούς] p45 p75 ‭א B L Ξ 157 579 700* 1241 1342 itaur ite itl vg syrc syrs copsa copbo(pt) arm geo1 Diatessaron Jerome Cyril WH NR CEI Riv TILC Nv NM

αὐτούς ὡς καὶ Ἠλίας ἐποίησεν] A C D K W X Δ Θ Π Ψ f1 f13 28 33 180 205 565 597 700c 1006 1009 1010 1071 1079 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect (l68 l1223 Ἰωάννης) itd itf syrp syrh syrpal copbo(pt) goth eth geo2 slav Diatessarona Diatessarons Marcion Basil (Chrysostom) Antiochus ς ND Dio

αὐτούς ὡς Ἠλίας ἐποίησεν] 892 ita itb (itc) itq itr1 vgmss (Ambrosiaster) Gaudentius Augustine

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsαὐτοῖς. 56 καὶ] p45 p75 ‭א A B C E G H L W X Δ Ξ Ψ 28 33 157 565 892 1009 1010 1071 (1241 αὐτοὺς) 1342 1424 Byzpt Lectpt lAD(1/3) itl vgst syrs copsa copbo(pt) ethpp slavmss Basil Cyril-Jerusalem Jerome WH CEI Riv TILC Nv NM

αὐτοῖς καὶ εἶπεν, οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε 56 καὶ] D (l1127m ἐστε ὑμεῖς) itd geo (Epiphanius) Chrysostom Theodoretvid

αὐτοῖς καὶ εἶπεν, οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς. 56 ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι. καὶ (with minor variants)] (see Luke 19:10) K (Γ ψυχὴν and ἀποκτεῖναι) (Θ f13 1195 omit ὑμεῖςand γὰρ) Π (f1 l69m ποίου and omit γὰρ) 180 205 (579) 597 700 1006 1079 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1505 1546 1646 2148 2174 2542 Byzpt Byz2005 Lectpt lAD(2/3) ita itaur itb itc ite itf itq itr1 vgcl vgww syrc syrp syrh syrpal copsa copbo(pt) goth (ethTH) arm slavmss Diatessaron Marcion Ambrosiaster Ambrose Epiphanius Antiochus ς [NR] ND Dio

αὐτοῖς καὶ εἶπεν 57 (sic) καὶ πορευομένων αὐτῶν εἶπεν τις πρὸς αὐτὸν, οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε· ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι. ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ, κύριε. καὶ] 579

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsαὐτοῖς. 56 καὶ] p45 p75 ‭א A B C E G H L W X Δ Ξ Ψ 28 33 157 565 892 1009 1010 1071 (1241 αὐτοὺς) 1342 1424 Byzpt Lectpt lAD(1/3) itl vgst syrs copsa copbo(pt) ethpp slavmss Basil Cyril-Jerusalem Jerome WH CEI Riv TILC Nv NM

αὐτοῖς καὶ εἶπεν, οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε 56 καὶ] D (l1127m ἐστε ὑμεῖς) itd geo (Epiphanius) Chrysostom Theodoretvid

αὐτοῖς καὶ εἶπεν, οὐκ οἴδατε οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς. 56 ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι. καὶ (with minor variants)] (see Luke 19:10) K (Γ ψυχὴν and ἀποκτεῖναι) (Θ f13 1195 omit ὑμεῖςand γὰρ) Π (f1 l69m ποίου and omit γὰρ) 180 205 (579) 597 700 1006 1079 1216 1230 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1505 1546 1646 2148 2174 2542 Byzpt Byz2005 Lectpt lAD(2/3) ita itaur itb itc ite itf itq itr1 vgcl vgww syrc syrp syrh syrpal copsa copbo(pt) goth (ethTH) arm slavmss Diatessaron Marcion Ambrosiaster Ambrose Epiphanius Antiochus ς [NR] ND Dio

αὐτοῖς καὶ εἶπεν 57 (sic) καὶ πορευομένων αὐτῶν εἶπεν τις πρὸς αὐτὸν, οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε· ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι ἀλλὰ σῶσαι. ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ, κύριε. καὶ] 579

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ] p45 p75 ‭א B C L Θ Ξ 33 579 700 892 1241 pc syrs syrc syrp copbo WH NR CEI TILC Nv NM

ἐγένετο δὲ] A (D) W Ψ f1 (f13) Byz vg syr ς ND Riv Dioἐὰν] WH

ἂν] Byz ςἀπέρχῃ] p75 ‭א B L Ξ f1 pc vg syrs syrc cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀπέρχῃ, κύριε] A C W Θ Ψ f1 f13 33 Byz (itb) itf itq syrp syrh copbo(ms) ς ND Dio

ὑπαγης] p45 D pcὁ Ἰησοῦς] Byz ς (WH [ὁ])

Ἰησοῦς] Bκύριε] (see Luke 9:61; Matthew 8:21) p45 p75 ‭א A B2 C E G H K L Nvid W X Δ Θ Ξ Π Ψ 0181 f1 f13 28 33 157 205 565 579 597 700 892 1006 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2174 Byz Lect ita itaur itb itc ite itf itl itq itr1 vg syrc syrp syrh syrpal copsa copbo goth arm eth geo slav Basil ς CEI ND Dio TILC Nv

omit] B* D 180 1009 2148 itd syrs Origen Basil Theodoret WH NR Riv NM

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἀπελθόντι πρῶτον] p45 p75vid C L (Θ ἀπελθόντα) Ξ 0181 Byz ς

πρῶτον ἀπελθόντι] ‭א B (D ἀπελθόντα) Ψ 33 892 al WH

ἀπελθόντι] W

ἀπελθεῖν πρῶτον] A K 2542 al

πρῶτον ἀπελθεῖν] f1 f13 579 1424αὐτῷ] WH NM

αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς] Byz ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvεἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς] p45 p75 B 0181 700 copsa(mss) geo

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς] ‭א L Ξ f1 33 157 205 1241 1243 1342 2542 l859 l866 l890 (l1016) ita (itaur) (itb) itc itf (itl) itr1 (vg) syrs syrc syrp copsa(ms) copbo? arm eth (ethTH) slavmss (Chromatius) (Speculum) ς (WH NA [πρὸς αὐτὸν])

εἶπεν δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν] A C E G H N W Θ Ψ f13 28 180 565 579 597 892 1006 1010 1071 1292 1424 1505 Byz Lect itq syrh copsa(ms) copbo? slavmss

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ] D (itd) ite

εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν] Δ pcἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ' ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω] (p75 0181 ἐπιβαλλὼν) B f1 180 205 l751 l1016 arm geo (Ptolemyaccording to Irenaeus Valentinusaccording to Irenaeus) (Tertullian) (Origengr) Origenlat(3/8) Optatusvid Ambrose (Didymus) Jeromevid Augustine (Cyril2/3) Quodvultdeus1/2 WH NR CEI ND Riv Dio Nv NM

ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ' ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω] ‭א (A L W Θ pc copsa ἐπιβαλλὼν) C E G H K N X Δ Ξ Π Ψ f13 28 33 157 565 579 597 700 (892 Lectpt στραφεὶς for βλέπων) 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 (1292 βαλὼν) 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lectpt lAD itaur itf itr1 vg syrc syrs syrp syrh syrpal copbo(mss) goth slav Origenlat(5/8) Basil (Chrysostom) (Cyril1/3) Speculum (Antiochus) (John-Damascus) ς

εἰς τὰ ὀπίσω βλέπων καὶ ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπ' ἄροτρον] p45vid D (ita) (itb) itc itd ite (itl) itq Clement Cyprian Zeno Hilaryvid Chromatius de Promissionibus Quodvultdeus1/2

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsτῇ βασιλείᾳ] ‭א* B L Ξ 0181 f1 33 892 2542 pc ita itaur itb itc ite itf itl itr1 vg syrs syrp syrh syrpal copbo(ms) arm geo Ptolemyaccording to Irenaeus(lat) Clement Origengr Origenlat Cyprian Hilary WH

ἐν τῇ βασιλείᾳ] p75 ‭א2 579 700 1241 pc itq copbo Marcion Valentiniansaccording to Irenaeus Ptolemyaccording to Irenaeus Basil Epiphanius Chrysostom

εἰς τὴν βασιλείαν] A C D K W X (Δ omit εἰς) Θ Π ‭א Ψ f13 28 565 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itd copsa goth Basil Cyril Antiochus ςCopyright information for VarApp