Mark 14

γάρ] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

δὲ] Byz ς ND Dioἔσται θόρυβος] ‭א B C D L Θ Ψ 565 700 892 itk WH

θόρυβος ἔσται] A W f1 f13 Byz syrh ς

θόρυβος γένηται] 28 1424 pc it vg

θορύβου ὄντος] Δπολυτελοῦς·] NR CEI ND Riv Dio

πολυτελοῦς,] ς WHtext NA

πολυτελοῦς.] TILC Nv NM

πολυτελοῦς - ] WHmgσυντρίψασα] ‭א B L Ψ WH NR CEI TILC NM

καὶ συντρίψασα] A C W f1 f13 Byz ς ND Riv Dio Nv

καὶ θραύσασα] D Θ 565τὴν] ‭א2 B C L Δ Ψ pc WH NR CEI TILC NM

τὸ] G W Θ f1 f13 700 1241 Byz ς ND Riv Dio Nv

τὸν] ‭א* A D K Γ 28 565 892 1010 1424 pmαὐτοῦ τῆς κεφαλῆς] ‭א B C L W Δ (Ψ) f1 28 892 pc WH

αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς] A Θ f13 Byz itk ς

ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ] D it vgἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς] (‭א* αὐτούς) ‭א1 B C* L Ψ 892* (itk) cop WH CEI NM

ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς καὶ λέγοντες] A C2 K X Δ Π (28 omit καὶ) 700 892mg (1009 αὐτούς) 1010 1071 1079 1195 (1216 2174 καθ' ἑαυτούς) 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646c 2148 Byz (Lect copsa copbo copfay omit καὶ) l10 l185 l299 itaur itf itl itq vg (syrs) syrh (eth) ς NR ND Riv Dio TILC Nv

ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες καὶ λέγοντες πρὸς ἑαυτοὺς] f1 1646* geo

ἦσαν δέ τινες τῶν μαθητῶν ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτοὺς καὶ λέγοντες] W f13 l547 (syrp)

οἱ δέ μαθηταὶ αὐτοῦ διεπονοῦντο καὶ ἔλεγον] D Θ 565 (ita) itd (itff2) (iti) itr1 (arm omit αὐτοῦ)τὸ μύρον] (see Matthew 26:9) ‭א A B C D K L U W Δ Π Ψ f1 f13 it vg copsa Origen WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

omit] (see Matthew 26:9) E F G H M S V X Γ 22 157 Byz itc itk syrp copbo goth ς Dio TILCἐπάνω] ‭א A B C D E F G H K L W X Δ Θ Π Σ Ψ f1 f13 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect ita itaur itd itf itff2 iti itl itq itr1 vg syrp syrh copsa copbo goth arm eth geo2 slav ς WH

omit] (see John 12:5) 517 954 1675 itc itk syrs geo1 Diatessaron Origen Ambrose Jerome Proclusδηναρίων τριακοσίων] ‭א C D L W Θ Ψ 565 pc WH

τριακοσίων δηναρίων] A B 0103 f1 f13 Byz ςἠργάσατο] WH

εἰργάσατο] Byz ςἐν ἐμοί] Byz WH

εἰς ἐμέ] ςαὐτοῖς] ‭א2 B L C D W Γ Δ Ψ f1 f13 565 700 892 1241 al WH

αὐτοὺς] A Θ Byz ς

omit] ‭א* 2427εὖ] ‭א* A C D W Γ Δ Θ f1 f13 28 565 579 700 1424 Byz goth ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

πάντοτε] ‭א2 B L (Ψ πάντοτε δύνασθε αὐτοῖς εὖ ποιεῖν) 892 1071 (1241) 1342 2427 pc copsa copbo WH NMἔσχεν] ‭א B L W Θ Ψ f1 f13 28 565 pc ita WH

ἔσχεν αὐτῇ] A C D (Δ) Byz it vg

εἶχεν αὐτῇ] ςδὲ] Byzpt WH NR CEI Dio TILC Nv NM

omit] Byzpt Byz2005 ς ND (Riv)ἐὰν] Byz WH

ἂν] ςεὐαγγέλιον] ‭א B D L W f13 28 565 pc it WH NR CEI Riv TILC Nv NM

εὐαγγέλιον τοῦτο] A C Θ Ψ 0103 f1 vg cop Byz vg syrp syrh cop ς ND DioἸούδας] WH

ὁ Ἰούδας] K 1010 1241 Byz ς

ἰδοὺ Ἰούδας] f13 pc

ἰδοὺ ὁ Ἰούδας] W pcἸσκαριὼθ] ‭א* B C*vid WH

ὁ Ἰσκαριὼθ] ‭א2 L Θ Ψ 565 892 pc

ὁ Ἰσκαριὼτης] A C2 K W X Δ Π f1 (f13 28 1071 1365 1646 l299* l547 700 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1546 2148 2174 Byz Lect vgcl copsa copbo goth Origen omit ὁ) Origen Eusebius ς

Σκαριὼτης] D itd itk itl itq (ita itaur itff2 iti itr1 (itf Schariothe) (itc syrs syrp Scariotha) vgww syrh arm geo Augustine Scarioth)αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς] B WH

παραδοῖ αὐτὸν] W 28

αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς] ‭א C L Δ Ψ (f13 omit αὐτοῖς) 892 1424 pc

παραδῷ αὐτὸν αὐτοῖς] A (Θ omit αὐτοῖς) f1 Byz ς

προδοὶ αὐτὸν] D vgαὐτὸν εὐκαίρως παραδοῖ] WH

εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ] Byz ςμου] WH CEI Riv Nv

omit] Byz ς NR ND Dio TILC NMἀνάγαιον] WH

ἀνώγεον] Byz ςκαὶ ἐκεῖ] WH NM

ἐκεῖ] Byz ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nvἐξῆλθον] Byz ς WH

ἐξῆλθον ἑτοιμάσαι] W Θ 124 565 pc copsa(mss)

ἐξῆλθον ἑτοιμάσαι αὐτοῦ] 28 1071μαθηταὶ] ‭א B L Δ Ψ f1 28 892 1424 pc copsa(ms) copbo WH NR CEI Riv TILC Nv NM

μαθηταὶ αὐτοῦ] A C D W Θ f13 Byz it vg syr copsa(mss) copbo(mss) ς ND Dioὁ Ἰησοῦς εἶπεν] WH

εἶπεν ὁ Ἰησοῦς] Byz ς

εἶπεν] 700 ita itc itff2ἤρξαντο] ‭א B L Ψ WH NR Riv TILC NM

οἱ δὲ ἤρξαντο] A D W Θ f1 f13 Byz it vg syr ς CEI ND Dio Nv

καὶ ἤρξαντο] C 892 pc copsa(mss)κατὰ] WH

καθ'] Byz ςμήτι ἐγώ (haplography?)] ‭א B C L P W Δ Ψ 828 1342 2427 2786 al itaur itl vg syr cop NR CEI Riv Dio TILC Nv NM

μήτι ἐγώ, καὶ ὁ ἄλλος] 579

μήτι ἐγώ, ἢ ἄλλος] itc

μήτι ἐγώ, καὶ ἄλλος· μήτι ἐγώ] D Θ f1 700 Byz ita itd itf itff2 iti itk itq syrh(mg) arm geo Origen ς ND

μήτι ἐγώ εἰμι, κύριε· καὶ ἄλλος· μήτι ἐγώ] (A 267 pc ῥαββί) (Σ pc omit κύριεand μήτι ἐγώ εἰμὶ) (f13 28 1071 pc omit κύριε) 28 517 892 954 1424 1675 pc itfεἶπεν] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀποκριθεὶς εἶπεν] Byz ς ND Dioεἷς τῶν] ‭א B C L W Θ Ψ 892 (1424) pc WH

εἷς ἐκ τῶν] A D f1 f13 Byz ςεἰς τὸ τρύβλιον] ‭א A C2 D K L P W X Δ Π Ψ f1 f13 28 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect ita copsa copbo arm? geo Origen ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

εἰς τὸ ἓν τρύβλιον] B C* Θ 565 [WH] NM

ἐν τῷ τρυβλίῳ] (see Matthew 26:23) 047 (648c εἰς τὸ) 1253 1424 (2446 τρύβλιον) pc l10 l70 l950 itaur itc itd itf itff2 iti itk itl itq vg syrs syrp syrh arm? Apostolic Constitutionsὅτι] WH

omit] Byz ςκαλὸν] B L W 892 it vgst WH

καλὸν ἦν] (see parallel passage) ‭א A C D Θ Ψ 0116 f1 f13 Byz syrh ςλαβὼν] ‭א1 B D W f13 565 it syrs copsa WH CEI Nv NM

λαβὼν ὁ Ἰησοῦς] ‭א* ‭א2 A C L Θ Ψ f1 Byz vg syrp syrh copbo ς NR ND Riv Dio TILC

λαβὼν ὁ Ἰησοῦς τὸν] Σ 22 69 alἔδωκεν αὐτοῖς] Byz ς WH

ἐδίδου αὐτοῖς] W f1 f13 pc

add et manducaverunt ex illo omnes] (itk*) itk(c)λάβετε] ‭א A B C D K L P U W Δ Θ Π Ψ f1 565 700 788 892 1424 it vg syr cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

λάβετε φάγετε] (see Matthew 26:26) Γ 0116 f13 28 1010 1241 1342 2427 Byz itff2 copbo(ms) ς ND Dio

omit] itk(c)ἐστιν] Byz ς WH

omit] Wποτήριον] WH NR Riv Nv NM

τὸ ποτήριον] A K P W Γ 69 565 1010 1241 Byz ς CEI ND Dio TILCτῆς διαθήκης] (see Matthew 26:28) ‭א B C D2 L Θ Ψ 565 2509c itk copsa(mss) copbo(pt) geo1 WH NR CEI Riv TILC Nv NM

τὸ τῆς διαθήκης] D* W 0211 2427 itd

τῆς καινῆς διαθήκης] E X 157 579 828 892 1006 1242 1344 ita itaur itc itf itl itq vg syrs syrp syrh copsa(mss) copbo(pt) arm eth geo2 Diatessaron

τὸ τῆς καινῆς διαθήκης] (see Matthew 26:28; Luke 22:20; 1Corinthians 11:25) A F H K P Δ Π Σ f1 f13 28 180 205 597 700 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2509* Byz Lect itb iti itr1 slav ς ND Dio

omit] itff2

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐκχυννόμενον ὑπὲρ πολλῶν] ‭א B C L Ψ 892 pc WH

περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον] A f1 Byz syrh? ς

ὑπὲρ πολλῶν ἐκχυννόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν] D W Δ Θ f13 565 pc ita syrs? syrp? copsa(mss) copboοὐκέτι οὐ μὴ πίω] A B E F G K Δ Π Σ f1 f13 28 157 180 205 579 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1243 1242 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect itaur itb itff2 iti itl itq vg syrs syrp syrh copsa geo slav ς WH

οὐ μὴ πίω] (see Matthew 26:29; Luke 22:18) ‭א C L W Ψ 0103 892 1342 pc l211 l387 l950 itc itk copbo eth Jerome

οὐ μὴ προσθῶ πίω] D (565 οὐκέτι οὐ προσθῶ πίω) ita itd itf arm

οὐκέτι οὐ μὴ προσθῶμεν πιεῖν] Θγενήματος] WH

γεννήματος] Byz ςσκανδαλισθήσεσθε] ‭א B C* D L Γ Δ Ψ* Ω 2 828 1010 1342 2427 pm itb itd itff2 itq copsa(ms) copbo(pt) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ νυκτὶ ταυτη] (see Matthew 26:31) A C2 K (N) W Θ f1 (f13) 565 579 700 892 1241 1424 2542 Byz itc vgcl syrp syrh copsa(mss) copbo(mss) ς ND Dio

σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ] G Ψc 28 157 pc ita itaur itf iti itk itl syrs copsa(mss) copbo(ms)

σκανδαλισθήσεσθε ἐν τῇ νυκτὶ ταυτη] pc vgst copbo(mss)τὰ πρόβατα διασκορπισθήσονται] ‭א B C D L (W) Θ f13 565 892 pc iti itk itq WH

διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα] A Ψ f1 Byz it vg ς

διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης] K alἀλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.] Byz ς WH

omit] (see parallel passage) copfayεἰ καὶ] WH

καὶ εἰ] Byz ςσὺ] Byz WH

omit] ςσήμερον] (see Luke 22:34) ‭א A B C K L W X Δ Π Ψ 083 f1 28 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itc itk (itl) vg syrs syrp syrh copsa copbo geo ς WH

omit] (see Matthew 26:34) D Θ f13 565 700 pc ita itb itd itf itff2 iti itq itr1 copsa(ms) armταύτῃ τῇ νυκτὶ] ‭א B C D L Θ Ψ 083 565 700 892 pc it WH

ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ] A Byz vg ς

τῇ νυκτὶ ταύτῃ] W f1 f13 pcἢ δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι] A B (C2 copsa copbo δὶς after φωνῆσαι) E F G H K L X Δ Π Σ Ψ 083 0233 f1 28 157 180 205 597 828 892 1006 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2174 2427 2542 Byz Lect itaur itf itq vgww vgst syrs syrp syrh cop (ethTH) slav Augustine Hesychiusvid ς WH

ἀλέκτορα φωνῆσαι] (see Matthew 26:34; Luke 22:34; John 13:38) ‭א (C* 2148 ἢ ἀλέκτωρα) D W 579 983 pc l76 l150 l950 ita itb itc itd itff2 iti itk itr1 arm ethpp

ἀλέκτορα δὶς φωνῆσαι] Θ f13 565 700 1009 itl vgcl geo

ἀλέκτρύων δὶς κοκκύξει] Fayum fragmentμε ἀπαρνήσῃ] WH

ἀπαρνήσῃ με] Byz ςὁ δὲ ἐκπερισσῶς ἐλάλει] ‭א B D (L 1342 περισσῶς) Ψ 083 (892 ἐκ περισσοῦ) 2427 cop WH

ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον] K Γ (Δ omit ἔλεγεν) Π 2 157 579 828 Byz ς

ὁ δὲ Πέτρος ἐκπερισσῶς ἔλεγεν] C (Θ 565 περισσῶς) 700 1424

ὁ δὲ Πέτρος ἐκ περισσοῦ ἔλεγεν μᾶλλον] A syrs syrh

ὁ δὲ Πέτρος μᾶλλον περισσῶς ἔλεγεν ὅτι] W (f1 ἐκ περισσοῦ) f13 2542δέῃ με] ‭א2 A B Dc L N Ψ 083 f1 f13 700 892 1424 al WH

με δέῃ] (‭א*) C (D*) W Θ Byz ςἀπαρνήσομαι] ς WH

ἀπαρνήσωμαι] ‭א K Γ 083 892 1010v.r. Byzδὲ καὶ] Byz ς [WH]

καὶ] B f1 pc ita itc itkΓεθσημανί] WH

Γεθσημανῆ] Byz ςἸάκωβον καὶ Ἰωάννην] ‭א C D Θ Ψ 083 0116 Byz

τὸν Ἰάκωβον καὶ τὸν Ἰωάννην] A B K W f13 al WH (NA [τὸν] ... [τὸν])

τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην] L f1 1010 al ςμετ' αὐτοῦ] WH

μεθ' ἑαυτοῦ] Byz ςπροελθὼν] ‭א B K N W 083 pm it vg syrs? cop ς

προσελθὼν] A C D L Θ Ψ 0116 f1 f13 565 700 Byz itff2 syrp syrhἔπιπτεν] WH

ἔπεσεν] Byz ςτοῦτο ἀπ' ἐμοῦ] WH

ἀπ' ἐμοῦ τοῦτο] Byz ςτί ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ] Byz itaur itk itl vg ς WH

ὃ ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὃ σύ θέλεις] D it vgmss cop

ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ θέλεις] Θ

ὡς ἐγὼ ἀλλ' ὡς σύ θέλεις] 565

ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ] (see Matthew 26:39) f13 2542

μὴ ὡς ἐγὼ βούλομαι ἀλλ' ὡς σύ θέλεις] Justinγρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε,] WH NA NR Riv Nv NM

γρηγορεῖτε, καὶ προσεύχεσθε] ς CEI ND TILC

γρηγορεῖτε, καὶ προσεύχεσθε,] Dioἔλθητε] ‭א* B f13 pc itq WH

εἰσέλθητε] (see parallel passage) ‭א2 A C D L W Θ Ψ 083 0116 f1 Byz syr ςτὸν αὐτὸν λόγον εἰπών] (see Matthew 26:44) ‭א A B C E F G H K L W X Δ Θ Π Σ Ψ 083 0116vid 0233 f1 f13 28 157 180 205 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect itaur itf itl itq vg syrs syrp syrh copsa copbo arm (eth) geo slav ς [WH]

omit (Western non-interpolation?)] D ita itb itc itd itff2 itk

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsπάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας] ‭א B (D ita itb itc itd itff2 itk omit πάλιν) L Ψ 083 892 1342 2427 pc syrs cop WH

ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας] (see Matthew 26:43) 409 416 2703

ὑποστρέψας εὗρεν αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας] A C (N X καθεύδοντας πάλιν) W Δ (Θ 565 2542 pc πάλιν εὗρεν αὐτοὺς) (Σ pc omit πάλιν) f1 f13 Byz itaur itf itl itq vg (syrp) syrh ςαὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι] (D W καταβαρυνόυμενοι) WH

οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν βεβαρημένοι] Byz ςἀποκριθῶσιν αὐτῷ] WH

αὐτῷ ἀποκριθῶσιν] Byz ςτὸ λοιπὸν] ‭א B K N Γ Δ Θ f1 f13 565 700 1241 1424 pm ς [WH]

λοιπὸν] A C D L W Ψ 28 892 1010 Byzἀναπαύεσθε·] ς WH NA NR CEI ND Riv Dio NM

ἀναπαύεσθε;] TILC Nvἀπέχει· ἦλθεν] ‭א A B C E F G H K L Nvid X Δ Π Σ 083 f1 28 (106 ἐπέχει) 180 205 579 597 700 828 1006 1010 1079 1195 1230 1241 1243 1253 1292 1342 1344 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect itaur itl vg copsa copbo(mss) (geo1) Augustine ς WH

ἀπέχει τὸ τέλος καί] D (157 omit τὸ τέλος καί) itd itq

ἀπέχει τὸ τέλος· ἦλθεν] (see Luke 22:37) (W ἰδοὺ ἦλθεν) (Θ τὸ τό) Φ 0233 f13 565 1009 1071 1216 1365 2542 l844 (ita consummatus est finis) (itb itf itr1 adest finis) (itc itff2 adest enim consummatio) (syrs) syrp syrh (arm) geo2 slav Diatessarona

ὅτι ἦλθεν] Ψ (892) pc (itk et venit tertio et ubi adoravit dicit illis: dormite jam nunc, ecce appropinquavit qui me tradit. Et post pusillum excitavit illos et dixit: jam hora est, ecce traditur filius hominis) copbo(ms) (eth)ἀπέχει· ἦλθεν ἡ ὥρα,] WH NA

ἀπέχει. ἦλθεν ἡ ὥρα·] NR Riv Dio Nv

ἀπέχει, ἦλθεν ἡ ὥρα·] CEI

ἀπέχει. ἦλθεν ἡ ὥρα.] ND NM

ἀπέχει, ἦλθεν ἡ ὥρα.] ς TILCεὐθὺς] WH

εὐθέως] Byz ςἸούδας] ‭א C D L W Θ Ψ 0112 f1 f13 Byz ς

ὁ Ἰούδας] A B [WH]τῶν δώδεκα] WH

ὢν δώδεκα] Byz ςὄχλος] ‭א B L Θ Ψ 083 f13 565 1342 2427 pc ita itaur itf itff2 itq syrh cop arm goth WH NR CEI NM

ὄχλος πολὺς] (see Matthew 26:47) A C D W Δ f1 22 124 346 700 892 1424 Byz itc itd itk itl vg syrs syrp ς ND Riv Dio (TILC) Nvἀπάγετε] WH

ἀπαγάγετε] Byz ςεὐθὺς] WH

εὐθέως] Byz ςλέγει] ς WH

λέγει αὐτῷ] Byzῥαββί] ‭א B C* D L Δ Θ Ψ 579 1342 2427 pc itd itf itff2 itl itq itr1 vg syrs copbo WH NR CEI Riv (Dio) TILC Nv NM

ῥαββί ῥαββί] A 0116 700 Byz syrp syrh goth ς ND

αὐτῷ ῥαββί ῥαββί] E G H S Y Ω 2 157

χαῖρε ῥαββί] (see Matthew 26:49) C2 W f1 f13 (22 χαῖρε ῥαββί ῥαββί) 565 892 1241 1424 2542 pc ita itaur itc vgcl syrh(mg) copsa geo2ἐπέβαλον] ‭א B C D L N W Δ Θ Σ Ψ f1 f13 565 700 892 pc ita itk itq WH

ἐπέβαλον ἐπ' αὐτὸν] A K it vg Byz ςαὐτῷ] ‭א2 B D L Θ Ψ f1 f13 565 700 pc ita itk itq WH

αὐτῶν] ‭א* A C K N W Δ Σ 892 Byz it vg ςεἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων] B C Θ Ψ f13 Byz ita itl vg syrh ς (WH NA [τις])

εἷς δέ τῶν παρεστηκότων] ‭א A L 700 al itaur itf

καὶ τις] D (it)

καὶ εἷς τις τῶν παρεστηκότων] W (f1)ὠτάριον] ‭א B D Ψ f1 pc WH

ὠτίον] (see parallel passage) A C L W Θ f13 Byz ςἐξήλθατε] WH

ἐξήλθετε] Byz ςμε;] ς WH NA ND NM

με.] NR CEI Riv Dio TILC Nvἔφυγον πάντες] ‭א B C L Δ Ψ 892 1424 pc WH

πάντες ἔφυγον] A D N W Θ f1 f13 565 Byz it vg syrs ςκαὶ νεανίσκος τις] ‭א B C L Ψ 892 1342 2427 pc ita syrp syrs copbo arm WH

καὶ εἷς τις νεανίσκος] (see Mark 14:47) A P W Δ Θ f1 f13 700 Byz syrh geo goth ς

νεανίσκος δὲ τις] D 79 it vg copsaσυνηκολούθει] WH

ἠκολούθησεν] Byz

ἠκολούθει] ςαὐτῷ] WH

αὐτοὺς] D itd itff2ἐπὶ γυμνοῦ] WH

γυμνός] Θ f13

omit] W f1 itc itk syrs copsa(mss)καὶ κρατοῦσιν αὐτόν] ‭א B C*(vid) D L Δ Ψ 892 2427 pc it vg syrp copsa(mss) copbo WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

καὶ κρατοῦσιν αὐτόν οἱ νεανίσκοι] A (C2) P 28 579 1071 (1342 omit οἱ) 1424 Byz itq syrh goth ς

οἱ δὲ νεανίσκοι κρατοῦσιν αὐτόν] (W) Θ f1 (f13) 565 700 2542 pc (copsa(mss))

and many people went and seized him] syrsγυμνὸς ἔφυγεν] ‭א B C WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔφυγεν γυμνός] L Ψ 892 itaur itc itk syrp copsa copbo copfay eth

γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ' αὐτῶν] A D K P W X Θ Π f1 f13 28 565 700 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita (itb) itf itl vg syrh goth geo1 ς ND Dio

ἔφυγεν γυμνός ἀπ' αὐτῶν] Δ 1071 l184 itd itff2 arm geo2

ἔφυγεν ἀπ' αὐτῶν γυμνός] 237 itq syrsσυνέρχονται] ‭א D L W Δ Θ f13 565 700 892 pc it vg Origen WH NR CEI Riv TILC Nv NM

συνέρχονται αὐτῷ] A B Ψ Byz syrp? syrh? ς ND Dio

συνέρχονται πρὸς αὐτὸν] C

συνέρχονται αὐτοῦ] 1ηὕρισκον] WH

εὕρισκον] Byz ςτοῦτον] Byz ς WH

omit] D syrsἀχειροποίητον οἰκοδομήσω] Byz ς WH

ἀναστήσω ἀχειροποίητον] D itμέσον] WH

τὸ μέσον] D Θ Ψ f1 565 700 Byz ςτί] (see Matthew 26:62) ‭א A C D K L P* X Δ Θ Π 067 f1 f13 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 (2148 τοί) 2174 Byz Lect syrs syrp syrh copsa copfay(vid) goth arm geo Origen ς WH

ὅτι] B Pc(vid) W Ψ l1127 (copbo)οὐδέν;... καταμαρτυροῦσιν;] WH ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

οὐδέν... καταμαρτυροῦσιν;] NAοὐκ ἀπεκρίνατο οὐδέν] ‭א B C L Ψ 33 892 pc WH

οὐδέν ἀπεκρίνατο] A (D) W Θ 067 f1 f13 Byz Origen ςπάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτὸν καὶ λέγει αὐτῷ] Byz ς WH

καὶ λέγει αὐτῷ ὁ ἀρχιερεύς] D (ita) itd itqαὐτῷ] Byz ς WH

αὐτῷ ἐκ δευτέρου λέγων] W Θ f13 565 700 2542supp pc syrs Origenεἶπεν] Byz ς WH

ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ] D it

ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ] G W f1

εἶπεν συ εἴπας ὅτι] (see Matthew 26:64) (Θ 565 pc arm geo (f13 1071 2542supp ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ) 700 Origen ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ)ἐκ δεξιῶν καθήμενον] Byz WH

καθήμενον ἐκ δεξιῶν] ςτῆς βλασφημίας] Byz ς WH

τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ] A G N 1071 2542supp pc itq vgmss syrs goth

τὴν βλασφημίαν τοῦ αὐτοῦ] D f1 pc

τὴν βλασφημίαν τοῦ στόματος αὐτοῦ] (see Luke 22:71) W Θ f13 (565) pc (syrp) syrh(mg)

τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ] 124 565βλασφημίας·] ς NA NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

βλασφημίας;] WHἔνοχον εἶναι] ‭א B C L Δ Ψ 33 892 pc WH

ἔνοχον] D itff2

εἶναι ἔνοχον] A W Θ f1 f13 Byz ςἐμπτύειν αὐτῷ] ‭א A B C E G H L W Δ f1 f13 28 33 157 180 205 579 597 892 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1342 1424 1505 2427 Byz Lect (itaur) (itc) itff2 itk itl itq vg syrs syrh copsa copbo eth slav ς WH

ἐμπτύειν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ] D itd arm geo

ἐμπτύειν αὐτοῦ τῷ προσώπῳ] Θ 565 700 (ita) itf syrpκαὶ περικαλύπτειν αὐτοῦ τὸ πρόσωπον] WH

καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ] Byz ς

omit (Western non-interpolation?)] (see Matthew 26:27) D ita syrs copbo(mss)προφήτευσον] ‭א A B C D E (G f1 205 add νῦν) H K L Π Σ (Ψ pc l14 l1761 itc itf itk copsa(mss) add ἡμῖν) 067 28 157 597 1010 1079 1230 1241 1253 1292 1342 1365 1505 1546 2427 1646 Byz l68 l673 l813 l1223 (itd) itff2 itl itq vg (1242 itaur vgms add ἡμῖν, Χριστέ) (syrs add νῦν ἡμῖν) syrp goth ς WH (NR Riv) CEI ND Dio Nv NM

προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε] (see Matthew 26:28) N U (W f13 pc νῦν for ἡμῖν) X (Δ πέμψας for παίσας) Θ 33 565 579 700 892 1006 1009 (1071 νῦν ἡμῖν) 1195 1216 1243 1344 1424 2148 2174 (syrh* ἡμῖν) copsa(mss) (copbo) arm eth geo slav Diatessaron (Augustine)

προφήτευσον ἡμῖν τίς ἐστιν ὁ παίσας σε] (see Luke 22:64) 180 Lect (TILC)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἔλαβον] ‭א A B C K L N S V Y Γ Δ Π Ψ Ω 067 1342 2427 2766 al

ἔβαλλον] H 28 1071 Byz ς

ἔβαλον] E M U X Σ 33 118 124 157 209 700 892 1010 1241 1424 pm

ἐλάμβανον] D G W Θ f1 f13 565 al l962(vid) syrh

κατέλαβον] 579κάτω ἐν τῇ αὐλῇ] ‭א B C L Θ 33 892 1424 pc syrp WH

ἐν τῇ αὐλῇ κάτω] A W f1 f13 Byz vg syrh ς

ἐν τῇ αὐλῇ] D Ψ 067 565 pc it syrs Eusebiusἦσθα τοῦ Ἰησοῦ] WH

Ἰησοῦ ἦσθα] Byz ςοὔτε οἶδα οὔτε] WH

οὐκ οἶδα οὐδὲ] Byz ςσὺ τί] WH

τί σὺ] Byz ςἐπίσταμαι ... λέγεις,] WHtext

ἐπίσταμαι ... λέγεις.] ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ἐπίσταμαι. ... λέγεις;] WHmgκαὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησεν] (see Mark 14:72) A C D E G H K N X Δ Θ Σ Ψc 067 f1 f13 28 33 157 180 205 (517 954 1424 1675 pc καὶ εὐθέως) 565 597 700 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itd itf itff2 itk itl itq vg syrp syrh copsa(mss) (copbo(ms)) goth arm eth geo2 slav Eusebius Chrysostom Augustine ς [NA] [NR] CEI ND Rivtext Dio TILC Nv

omit] (see Matthew 26:71; Luke 22:57; John 18:25) ‭א B L W Ψ* 222 579 892 2427 l17 l76 itc syrs copsa(mss) copbo geo1 Diatessaron WH NM Rivmg

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν] ‭א C L Δ Ψ 892 1424 pc WHtext

καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν ἤρξατο λέγειν] A 067 f1 f13 33 Byz syrh goth ς

καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν εἶπεν] B 2427 l962 cop WHmg

καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο λέγειν] M N W 579

καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα πάλιν αὐτὸν ἤρξατο λέγειν] 157 ita

καὶ ἤρξατο πάλιν ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν λέγειν] 1342

πάλιν δὲ ἰδοῦσα αὐτὸν ἡ παιδίσκη ἤρξατο λέγειν] D Θ 565 700 2542supp it vg syrs syrp Eusebiusπαρεστῶσιν] WH

παρεστηκόσιν] Byz ςκαὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει] A K (M add καὶ σὺ) Δ Θ Π f13 28 33 157 1071 1424 Byz itq syrp syrh copbo(pt) goth ς ND Dio

καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ὁμοιάζει] 33

καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ καὶ ἡ λαλιά σου δηλοῖ] N Σ

καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ] ‭א B C D L Ψ 0276 f1 565 700 1342 pc it vg syrs copsa copbo(pt) geo Eusebius WH NA NR CEI Riv TILC Nv NM

καὶ γὰρ ἡ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ] (see Matthew 26:73) 579

omit (haplography?)] W 543 2427 pc itaὀμνύναι] B L Γ 700 892 1010 Byz WH

ὀμνύειν] ‭א A C K N W Δ Θ Ψ f1 f13 28 33 565 1241 1424 pm ς

λέγειν] D itqεὐθὺς] ‭א B C* D L W Θ 0250 f13 565 700 al it vg syrp copsa(ms) copbo(ms) WH NR Riv TILC Nv NM

omit] A C2 Ψ f1 Byz syrs syrh cop ς CEI ND Dioἐκ δευτέρου] (see Mark 14:68) A B C2(vid) D E G H K Nvid W X Δ Θ Π Σ Ψ 0250 f1 f13 28 33 157 180 205 565 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 (1216 1344 omit ἐκ) 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect ita itaur itd itff2 itk itl itq vg (syrs syrp) syrh copsa copbo goth arm eth geo slav Eusebius Chrysostom Augustine ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

δίς] 1342

omit] (see Matthew 26:74; Luke 22:60; John 18:27) ‭א C*(vid) L 579 pc itc Diatessaroni Diatessaronsτὸ ῥῆμα] Byz WH

τοῦ ῥήματος] ςὡς εἶπεν] ‭א A B C L Δ Ψ 0250 33 892 pc copsa(ms) copbo WH

ὁ εἶπεν] D Θ Byz

οὗ εἶπεν] M W f13 700 al ςὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς τρίς με ἀπαρνήσῃ] (see Mark 14:68; Matthew 26:75; Luke 22:61) (B 1342 2427 itk C2(vid) L Ψ 892 l962 itaur vg syrs syrp Augustine WH δὶς φωνῆσαι)

ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς ἀπαρνήσῃ με τρίς] A E G H K N Xvid (Θ 565 700 δὶς φωνῆσαι) Π Σvid 0250 f1 f13 28 33 157 180 205 597 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect (l1761 ὅ πρὶν) syrh copsa(mss) copbo goth slav ς

ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρίς με ἀπαρνήσῃ] (see Matthew 26:75; Luke 22:62) ‭א C*(vid) W Δ (579 ἀπαρνήσῃ με) itc itff2 iti itq copsa(mss) copbo(ms) (arm) eth geo1 (geo2)

ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δὶς ἀπαρνήσῃ με] l36

omit] D ita itdκαὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαιεν] ‭א2 Ac B E G H Kvid L N (W f1 205 omit καὶ) (Δ ἐπιλαβὼν) Π Σvid Ψ 0250 f13 28 33 157 180 597 700 892 1006 (1009 ἐπιλαβόμενος) 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 2427 Byz Lect (l80 ἐπιβάλλων) syrh ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

καὶ ἐπιβαλὼν ἔκλαυσεν] (see Matthew 26:75; Luke 22:62) ‭א* A*(vid) C 1342 (copbo ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα αὐτοῦ)

καὶ ἔβαλεν τὴν χεῖρα κλαίειν] copsa

καὶ ἤρξατο κλαίειν] D Θ 565 ita itaur itc itd itff2 itk itl itq vg syrs syrp copsa(mss) goth arm geo slav Augustine

καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς] (see Matthew 26:75) 579

and cried] eth

omit] 37Copyright information for VarApp