Mark 5

ἦλθον] ‭א* A B D K W Π f1 33 157 565 1071 1424 2427 Byz it vg copsa goth ς WH

ἦλθεν] ‭א1vid C E G L M Δ Θ f13 28 579 700 892 1241 1342 2542 al itq syr copbo geo EpiphaniusΓερασηνῶν] (see Luke 8:26) ‭א* B D 1282 2427 itaur itb itc itd ite itf itff2 iti itl itq itr1 vg copsa Tertullian Juvencus Eusebius mssaccording to Origen WH NR CEI Riv TILC Nv NM

Γαδαρηνῶν] (see Matthew 8:28) A C E F G H K Π Σ f13 157 180 597 1006 1009 1010 1079 1195 1216 1230 1242 1243 1253 1342 1344 1365 1505 1546 2148 2876 Byz l68 l76 l185 l292 l313 l514 l673 l813 l1223 l1552 l1761 lAD syrp syrh goth Diatessaronsyr mssaccording to Origen ς ND Dio

Γεργεσηνῶν] ‭א2 L U (W) Δ Θ f1 22 28 33 205 372 517 565 579 700 892 954 1071 1241 1424 1646 1675 2737 2766 pc Lect (l211 Γεργεσινῶν) syrs copbo arm eth geo slav Diatessaronarm Origen Hesychius Theophylact

Γεργυστηνῶν] W syrh(mg) (Epiphanius Γεργεσθᾶν)

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐξελθόντος αὐτοῦ] WH

ἐξελθόντι αὐτῷ] Byz ςεὐθὺς ὑπήντησεν] ‭א C D L Δ Θ f1 f13 28 565 700 1424 al (WH [εὐθὺς] ὑπήντησεν)

ὑπήντησεν] B it syrs syrp

εὐθέως ἀπήντησεν] A Byz ς

ἀπήντησεν] Wμνήμασιν] WH

μνημείοις] Byz ςοὐδὲ ἁλύσει οὐκέτι] WH NR (CEI Nv) Riv TILC NM

οὔτε ἁλύσεσιν] Byz ς ND Dioἐδύνατο] Byz WH

ἠδύνατο] ςἴσχυεν αὐτὸν] WH

αὐτὸν ἴσχυεν] Byz ςδιὰ παντὸς] Byz WH

διαπαντὸς] ςμνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν] WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ὄρεσιν καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν] Byz ςκαὶ ἰδὼν] WH

ἰδὼν δὲ] Byz ςαὐτὸν] A B C L Δ 892 1241 pc WH

αὐτῷ] ‭א D W Θ f1 f13 Byz ς NAλέγει] WH

εἶπεν] Byz ςὄνομά σοι] WH

σοι ὄνομά] Byz ςλέγει αὐτῷ] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀποκριθῇ λέγων] E 565 700 1010 Byz ς ND Dio

ἀποκριθῇ] D pc itΛεγιὼν] ‭א* B* C (D) L Δ 700c(vid) pc WH

Λεγεὼν] ‭א2 A B2 W Θ f1 f13 Byz ςαὐτὸν πολλὰ] ‭א B C Δ (W Θ πολλὰ αὐτὸν) Byz

αὐτοὺς πολλὰ] (A πολλὰ αὐτοὺς) D f1 f13 565 700αὐτὰ ἀποστείλῃ] B C Δ WH NR CEI

ἀποστείλῃ αὐτὰ] Θ

αὐτοὺς ἀποστείλῃ] D Byz ς ND Riv Dio TILC Nv (NM)

ἀποστείλῃ αὐτοὺς] A 074 f1 f13 1241 al it

αὐτὸν ἀποστείλῃ] ‭א L pc vg syr cop

ἀποστείλῃ αὐτὸν] K W 892 alτῷ ὄρει] Byz WH

τὰ ὄρη] ςλέγοντες] ‭א B C L Δ f1 22 892 1342 2427 al cop geo1 WH Nv NM

εἶπαν] W

εἶπον] f13 28 2542

πάντες οἱ δαίμονες λέγοντες] A (K M Π* 579 al it vg syrs syrp omit πάντες) 074 33 Byz syrh goth ς NR CEI ND Riv Dio TILC

πάντα τὰ δαιμόνια εἰπόντα] (D omit πάντα) Θ 565 (700 λέγοντα ὅτι) pc itaἐπέτρεψεν αὐτοῖς] ‭א B C L W Δ f1 28 788 892* 1342 2427 itb ite syrs syrp cop Epiphanius WH

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ Ἰησοῦς] A 074 f13 33 (1241) Byz itaur itf itl itq vg syrh goth ς ND Dio

ἔπεμψεν αὐτοὺς] Θ

ἔπεμψεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς] 565 700

εὐθέως Κύριος Ἰησοῦς ἔπεμψεν αὐτοὺς εἰς τοὺς χοίρους] D pc (itc) itd itff2 itr1 (iti)

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς] 579

ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως] E

ἔπεμψεν αὐτοὺς εὐθέως ὁ Ἰησοῦς] H U alὡς] WH

ἦσαν δὲ ὡς] Byz ςκαὶ οἱ] WH

οἱ δὲ] Byz ςαὐτοὺς] WH NR Riv Nv NM

τοὺς χοίρους] Byz ς ND Dio TILCἀπήγγειλαν] ‭א A B C D K L Θ 074 f1 33 700 892 1241 1424 pm Epiphanius WH

ἀνήγγειλάν] W Δ f13 28 565 1010 Byz ςἦλθον] WH

ἐξῆλθον] Byz ςκαθήμενον] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

καθήμενον καὶ] Byz ς Dioτὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα] ‭א* L Δ itaur vgmss WH

τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα] ‭א A B C W Θ 074 0107 f1 f13 Byz ς

omit] D vg syrsκαὶ διηγή] ς WH

διηγή δὲ] Byzἤρξαντο παρακαλεῖν] Byz ς WH

παρεκάλουν] D Θ 565 700 1424 pc itaἐμβαίνοντος] WH NR CEI ND Riv Nv NM

ἐμβάντος] Byz ς Dio (TILC)παρεκάλει] Byz ς WH

ἤρξατο παρεκαλεῖν] D vgμετ' αὐτοῦ ᾖ] WH

ᾖ μετ' αὐτοῦ] Byz ςκαὶ οὐκ] WH CEI Nv NM

ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκ] Byz ς NR ND Riv Dio TILCἀπάγγειλον] ‭א B Δ Θ 565 pc WH

διάγγειλον] p45 D W f1 f13 28 700 pc

ἀνάγγειλον] A L 0132 0134 Byz ςὁ κύριός σοι] (‭א) B C Δ Θ itff2 WH

σοι ὁ κύριός] A L W 074 0132 0134 f1 f13 Byz vg ς

σοι ὁ θεὸς] (see parallel passage) D (1242)πεποίηκεν] Byz WH

ἐποίησεν] ςτοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ] ‭א A (B 299 447 830 996 1593 1661 2427 2446 2623 omit τῷ) C E F G H K L Δ Π Σ 0107vid 0132 0134 f13 33 157 180 579 597 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 (1342 Ἰησοῦ εἰς Γεννησαρέτ) 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz itaur itf itl vg syrp syrh copsa(mss) copbo eth goth slav Diatessarona Augustine ς WH (NA [ἐν τῷ πλοίῳ]) NR ND Riv Dio NM

τοῦ Ἰησοῦ] (see Luke 8:40) p45vid D Θ f1 28 565 700 788 2542 pc ita itb itc itd ite itff2 iti itq itr1 syrs arm geo CEI TILC Nv

ἐν τῷ πλοίῳ τοῦ Ἰησοῦ] W copsa(mss)πάλιν εἰς τὸ πέραν] ‭א2 A B C K L W Δ Π 0132 0134 f1 28 33 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1241 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz itaur itl vg syrh copbo (goth) arm geo Augustine ς WH

πάλιν ἦλθεν εἰς τὸ πέραν] f13 pc (copsa omit πάλιν)

εἰς τὸ πέραν πάλιν] ‭א* D 565 700 ita itb (itc) itd ite (itff2) iti itq itr1 syrp copbo(mss)

εἰς τὸ πέραν] Θ 1230 1253 syrs copbo(mss) Diatessarona

πάλιν] p45 itfκαὶ ἔρχεται] ‭א B D L Δ Θ 892 vg syrs syrp cop WH CEI ND TILC Nv NM

καὶ ἰδοὺ ἔρχεται] p45 A C W 0107 0134 f1 f13 Byz itc itf syrh ς NR Riv Dioὀνόματι Ἰάϊρος] p45 ‭א A B C L N Δ Π Σ Φ Byz itaur itb itc itf itl itq vg syrc syrs syrp syrh syrpal copsa copbo copfay arm geo ς WH

ᾧ ὄνομα Ἰάϊρος] (see Luke 8:41) W Θ 565 700

omit] D ita itd ite itff2 iti itr1Ἰάϊρος] WH

Ἰάειρος] Byz ςπαρακαλεῖ] ‭א A C L 28 33 565 892 1241 pc copbo WH

παρεκάλει] B W Θ 0107 0132 0134 f1 f13 Byz vg copsa ς

παρακαλῶν] D (it)ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ] Byz ita itaur itc itf itl vg ς WH

ἐλθὲ ἄψαι αὐτῆς ἐκ τῶν χειρῶν σου] D itb itd ite itff2 iti itq itr1 (syrs syrp?)

καὶ θέλω ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ] 157

ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ] 225αὐτῇ ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ] WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ὅπως σωθῇ ζήσεται] Byz ς Dioγυνὴ] ‭א A B C L W Δ f1 33 892 1010 pc vg

γυνὴ τις] D Θ 0132 0134 f13 Byz ita itf syrh ςδώδεκα ἔτη] WH

ἔτη δώδεκα] Byz ςπαρ' αὐτῆς] A B L 0132 0134 f13 Byz WH

ἑαυτῆς] D W Θ f1 (28) 565 700 1424 pc

παρ' ἑαυτῆς] ‭א C K Δ 1241 al ςπερὶ] ‭א2 A C2 D K L W Θ Π 0132vid 0134 f1 f13 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1365 1646 2148 2174 Byz Lect syrp syrh syrpal copsa? copbo? goth arm eth geo Diatessarona ς

τὰ περὶ] ‭א* B C* Δ 1546 l33 WHἥψατο] Byz ς WH

ἥψατο τοῦ κρασπέδου] (see Matthew 9:20; Luke 8:44) M f1 33 579 1071 pc ethἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ] WH

κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἅψωμαι] Byz ςεὐθὺς] WH

εὐθέως] Byz ςεὐθὺς] WH

εὐθέως] Byz ςτρέμουσα] Byz ς WH

τρέμουσα διο πεποιήκει λάθρᾳ] D (Θ πεποιήκεᾳ) 20 28 50 124 176 184 207 215 348 495 537 565 (700 1071 omit λάθρᾳ) 709c 718 773 829 1510* 2680 itαὐτῇ] ‭א B C D L 892 pc WH

ἐπ' αὐτῇ] A W Θ 0132 0133 f1 Byz ς

ἐπ' αὐτὴν] Φ f13 565 1241 pcἀλήθειαν] Byz ς WH

αἰτίαν] 1 28

αἰτίαν αὐτῆς] W f13 pc copsa(mss)θυγάτηρ] B D W 28 pc

θυγάτερ] ‭א A C2(vid) L Θ 0132 f1 f13 Byz ςπαρακούσας] (‭א* παρακαούσας) ‭א2 B L W Δ 892* 2427 pc ite WH TILC Nv NM

ἀκούσας] (see Luke 8:50) ‭א1 D Θ 0126 f1 28 205 565 700 788 892c 1342 1424 2542 al l950 itaur itb itc itd itf itff2 iti itl itq vg copsa copbo arm eth geo slav NR CEI Riv Dio

εὐθέως ἀκούσας] A C E F G H K (N 828 983) Π (Σ) 0131 0132 0133 f13 33 157 (180) 579 597 1006 1010 1071 1241 1243 1292 1505 Byz Lect (ita) syrh goth ς ND

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsμετ' αὐτοῦ] ‭א B C L Δ 892 WH

αὐτῷ] A D K W Θ 0132 0133 f1 f13 28 33 565 700 1241 Byz ςτὸν Πέτρον] ‭א B C Δ WH

Πέτρον] A D L Θ 0132 0133 f1 f13 Byz ςἔρχονται] ‭א A B C D F Δ f1 33 579 1342 pc it vg syrp cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔρχεται] L W Θ f13 28 157 565 579 700 892 1071 1424 2542 Byz ita itc itf itff2 syrh copbo(mss) arm ς ND Dioθόρυβον καὶ] ς WH NR CEI ND Riv NM

θόρυβον] Byz Dio TILC (Nv)πολλά] Byz ς WH

πολλάς] B*

πολλούς] Θαὐτὸς δὲ] ‭א B C D L Δ Θ 33 892 pc WH

ὁ δὲ] A W 0132 0133 f13 Byz ς

ὁ δὲ Ἰησοῦς] Φ f1 pc syrh*πάντας] WH

ἅπαντας] Byz ςπαιδίον] ‭א B D L Δ 0153 892 983 1689 2427 pc ita itaur itb itd ite itff2 iti itr1 cop WH NR CEI Riv TILC Nv NM

παιδίον ἀνακείμενον] A C 33 124 157 579 Byz itc itf itl itq vg syr ς ND Dio

παιδίον κατακείμενον] W Θ f1 (f13 κατακεκλίμενον) 28 565 700 2542 pcταλιθα κουμ] ‭א B C L M N Σ f1 28 33 892 1241 al cop WH NR CEI TILC Nv

ταλιθα κουμι] A Δ Θ Π Φ 0126 0133 f13 22 124 543 565 579 700 1071 Byz ite itq vg syrp syrh syrh(gr) arm eth ς ND Riv Dio NM

ῥαββί θαβιθα κουμι] D

ταβιθα κουμι] it

ταβιθα] W 245 349 ita itr1

tabea acultha cumhi] iteἔγειρε] WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ἐγεῖραι] Byz ςκαὶ εὐθὺς] WH

καὶεὐθέως] Byz ς

καὶ] p45vid copbo(pt)ἐξέστησαν εὐθὺς] ‭א B C L Δ 33 579 892 2427 pc copsa(mss) copbo eth WH (NA [εὐθὺς]) NR Riv NM

ἐξέστησαν] p45 A K W Θ Π 0133 f1 f13 28 157 565 700 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1241 1242 1253 1342 1344 1365 1424 1546 1646 2148 Byz Lect ita itaur itb ite itl vg syrp syrh copbo(mss) goth arm geo Diatessaronp ς CEI ND Dio TILC Nv

ἐξέστησαν πάντες] D 2713 itc itd itf itff2 iti itq copsa copbo(ms)

ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς] (see Luke 8:56) 1216 2174 l48γνοῖ] WH

γνῷ] Byz ςδοθῆναι] Byz ς WH

δοῦναι] DCopyright information for VarApp