Matthew 15

Ἰησοῦ] ‭א B D Θ (f1) f13 700 892 1424 al cop

Ἰησοῦ οἱ] C L W 0106 Byz ςΦαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς] ‭א B D Θ f1 f13 33 565 892 1241 1424 pc ite itff1 syrp copsa copbo NR CEI Riv TILC Nv NM

γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι] C L W 0106 Byz vg syrs syrc syrh copmae copbo(ms) ς ND Dioδιὰ τί] Byz

διὰτί] ςχεῖρας αὐτῶν] C D E F G K L W Y Θ Π f13 33 565 Byz vg ς (NA [αὐτῶν])

χεῖρας] ‭א B Δ 073 084 f1 579 700 892 1424 pc itf itg1 WHδιὰ τί] Byz

διὰτί] ςεἶπεν] (see Mark 7:10) ‭א1 B D Θ 073 084 f1 f13 124 579 700 788 892 ita itaur itb itc itd ite itff1 itff2 itg1 itl itq vg syrc syrs syrp copsa copmae copbo copfay arm eth geo Diatessarona Diatessarone-syr Ptolemy Irenaeuslat Origen Ambrosiaster Amphilochius Chromatius Jerome Jerome Augustine Cyril WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἐνετείλατο λέγων] ‭א* ‭א2 C E F G K L N W X Y Δ Π Σ 0106 13 22 33 157 180 205 565 597 828 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itf syrh slav (Chrysostom) ς ND Dio

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsτὸν πατέρα] WH CEI ND Dio TILC Nv

τὸν πατέρα σου] C2 K L N W Θ f13 33 565 1010 1241 1424 Byz vg syr Cyprian ς NR Riv NMοὐ] WH

καὶ οὐ] K L N W Γ Δ 0106 f13 1424 Byz vg syrs syrp syrh ςτιμήσει] WH

τιμήση] Byz ςτὸν πατέρα αὐτοῦ] ‭א B D Ω pc ita itd ite syrc copsa geo1 Origenlat Augustine WH NM

τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ] Θ f1 205 (1216 omit αὐτοῦ) 1424 l184 l1552 geoB slav (Diatessaronarm) Origen Ambrosiaster

τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα] 073 084 f13 33 579 700 892 1071 1505 (l1761 καὶ τὴν) itff2 itg1 itl vgww Chrysostom Jerome Cyril2/5

τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ] C E F G K L N W X Δ Π Σ 0106 0233 157 180 597 1006 1009 1010 1079 1195 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 (1546 τῇ μητρί) 1646 2148 2174 Byz Lect itaur itf itff1 vgcl (syrs) syrp syrh copmae copbo? (arm) eth (geoA) Diatessarone-syr Origen Chromatius Cyril3/5 ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ] Φ 565 1241 pc (itb) itc itq copmae copbo? geoA

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsτὸν λόγον] (see Mark 7:13) ‭א1 B D Θ 579 700 892 1230 1582mg ita itb itd ite itff1 (itff2) syrc syrs syrp syrh(mg) copsa copmae copbo arm eth geo1 geoB Diatessaron Irenaeuslat Origen Eusebius Chromatius Augustine WHtext NR CEI Riv TILC Nv NM

τὸν νόμον] ‭א* ‭א2 C 073 084 f13 21 160 1010 1097* 2766 geo2 slav Ptolemy Epiphanius WHmg

τὴν ἐντολήν] (see Matthew 15:3) E F G K L N W X Y (Δ omit τὴν) Π Σ Φ 0106 0233 f1 22 33 157 180 205 372 565 597 1006 1009 1071 1079 1195 1216 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1582text 1646 2148 2174 2737 2786 Byz Lect itaur itc itf itg1 itl itq vg syrh geoA Didymusvid Chrysostom Cyril ς ND Dio

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐπροφήτευσεν] WH

προεφήτευσεν] Byz ςὁ λαὸς οὗτος] ‭א B D L Θ 073 084 f13 33 124 579 700 788 892 1424 pc vg syrs syrc syrp cop Clement Origen NR CEI Riv TILC Nv NM

ἐγγιεῖ μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ] (see Isaiah 29:13) C W 0106 (f1 ὁ λαὸς οὗτος ἐγγιεῖ μοι) f13pt Byz itf itq syrh ς ND Dioτοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον] Byz ς WH

omit] f1 124 1071 pc copbo(mss)

κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον] 22λέγουσιν] B D Θ (f1 αὐτοῦ λέγουσιν) f13 700 pc (CEI) (TILC) Nv (NM)

αὐτοῦ εἶπον] (‭א εἶπον) C L W 0106 Byz vg syr ς NR ND Riv Dioτυφλοί εἰσιν ὁδηγοί τυφλῶν] ‭א1 L Z Θ 0233 f1 f13 22 33 205 579 700 892 1216 1241 1424 ita itaur itc ite itf (itff1) itff2 itg1 itl (vgcl) vgww syrp syrh copmae copbo(mss) arm ethro ethpp? geo Origengr Origenlat Cyprian Basil Chromatius Jerome Augustine Cyril Theodoret (NA [τυφλῶν]) NR CEI Riv Nv TILC

ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί τυφλῶν] C E F G N O W X Y Δ Π Σ 0106vid 157 180 565 597 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1230 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1505 1546 1646 (2148 omit εἰσιν) 2174 Byz Lect itq copbo(mss) slav Chrysostom ς (WHmg [τυφλῶν]) ND Dio

τυφλοί εἰσιν ὁδηγοί] B D 0237 itd WHtext NM

ὁδηγοί εἰσιν τυφλοί] ‭א* ‭א2 (l12) copsa copbo copfay(vid) Epiphanius

ὁδηγοί εἰσιν τυφλῶν] K pc syrc syrs ethms

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἐὰν ὁδηγῇ] Byz ς WH

ὁδηγῶν σφαλησὲται καὶ] Θ f13 pc copmaeβόθυνον] Byz ς WH

τὸν βόθυνον] L W Θ Φ 0237 f13 565 1424 pc Basil Epiphanius Chrysostom

βόθρον] D f1 pc Didymusτὴν παραβολήν ταύτην] C D E F G K L O W X Y (Δ αύτην) Θ Π Σ 0106 0233 0281 22 33 157 180 205 565 597 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itc itd ite itf itff1 itff2 itg1 itl itq vg syrc syrs syrp syrh copsa(ms) copmae arm eth geo1 geoA slav Basil Chrysostom Jerome Augustine (NA [ταύτην]) CEI ND Dio TILC Nv

ταύτην τὴν παραβολήν] f13

τὴν παραβολήν] ‭א B Zvid f1 579 700 892 vgmss copsa copbo geoB Origen Chromatius Cyril WH NR Riv NMεἶπεν] ‭א B D Z 33 892 1424 pc vg syrs syrc syrp cop

Ἰησοῦς εἶπεν] C L W Θ 0106 f1 f13 Byz itf itq syrh ςοὐ] B D Z Θ f13 33 565 al vg syrs syrc syrp copsa copmae Origen NR CEI ND Riv TILC Nv NM

οὔπω] ‭א C L W 0106 f1 f13 700 Byz itf itq syrh copbo ς Dioεἰσπορευόμενον] Byz ς WH

εἰσερχόμενον] B Θ pc Origenἔκραζεν] ‭א2 B D O Θ Σ f1 700 892 pc WHtext Nv

ἔκραξεν] ‭א* Z 0281 f13 579 1241 WHmg NR CEI ND Riv Dio TILC NM

ἔκραύγασεν] C E G K (L) W Y Π 0106 565 Byz ς

ἔκραύγαζεν] Mλέγουσα] WH NR CEI ND Riv Nv NM

αὐτῷ λέγουσα] K L W Γ Δ 0106 (f1) 565 Byz vg syrh ς Dio TILC

ὀπίσω αὐτοῦ] Dυἱὸς] B D W Θ 565 700 945 WHtext

υἱὲ] ‭א C E G K L Y Z Π 0106 f1 f13 892 Byz ς WHmgΔαυίδ] Byz

Δαυείδ] WH

Δαβίδ] ςκακῶς] Byz ς WH

δεινῶς] f1 Origen

sevissime] itaἠρώτουν] ‭א B C D pc WH

ἠρώτων] E G K L W Y Θ Π f1 f13 33 565 Byz ς

ἠρώτησαν] 0106 1424 pc TILCπρόβατα] Byz ς WH

πρόβατα ταῦτα] D itd syrs syrc syrhπροσεκύνει] ‭א* B D Θ f1 f13 33 700 1241 1424 al it ς WH TILC NM

προσεκύνησεν] ‭א2 C L W 0106 Byz copmae copbo NR CEI ND Riv Dio Nvἔστιν καλὸν] (see Mark 7:27) ‭א B C K L W X Δ Θ Π f1 f13 33 565 700 892 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itaur ite itf itk itl itq vg syrp syrh copsa copbo arm eth Origen Chrysostom

καλὸν ἔστιν] 544 1010 1365 pc l309 geo

ἔστιν] 1293 Tertullian Eusebius

ἔξεστιν] D ita itb itc itd itff1 itff2 itg1 itr1 syrc syrs (Diatessaronl) Ps-Clement Origen Ambrosiaster Hilary Basil Ambrose Jeromeγὰρ] Byz ς [WH] ND Dio

omit] B ite syrs syrp copsa copbo(ms) NR CEI Riv TILC Nv NMὦ] Byz ς WH ND Riv Dio TILC Nv

omit] D vgmss NR CEI NMκωφούς τυφλούς χωλούς κυλλούς] 33 892 1241 pc itaur itff1 vgcl

χωλούς τυφλούς κυλλούς κωφούς] ‭א pc ita itb itff2 syrs NA

χωλούς κυλλούς τυφλούς κωφούς] B 0281 1355 copsa(mss) copmae copfay WH CEI TILC Nv NM

χωλούς τυφλούς κωφούς κυλλούς] (E) G P Y Γ Θ f1 f13 700 Byz itf syrc syrp copsa(mss) copbo ς NR ND Riv Dio

χωλούς κωφούς τυφλούς κυλλούς] C K Π 565 1010 pm

κωφούς χωλούς τυφλούς κυλλούς] L O W Δ Σ al itl itq vg syrh

τυφλούς κωφούς χωλούς κυλλούς] 579

κωφούς τυφλούς κυλλούς χωλούς] 1424

χωλούς τυφλούς κυλλούς] D pcαὐτοῦ] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

τοῦ Ἰησοῦ] C K P W Γ Δ f1 565 1010 1241 Byz itf itq syrp syrh ς ND Dioτὸν ὄχλον] ‭א C D O U Δ Θ Π f1 f13 33 579 700 892 1010 1241 1424 WHtext NR CEI Riv TILC NM

τοὺς ὄχλους] B E F G K L W Y Π 565 Byz vg syrc syrp syrh copmae ς WHmg ND Dio Nvλαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς] C E F G H K L P W X Δ Π 0233 180 205 565 597 (700c) 1006 1009 1010 1079 1195 1242 1292 1342 1344 1365 1505 1546 1646 2148 Byz Lectpt lAD (l185 κυλοὺς ὑγιῆς) l1231m l1761 (itd) (itf itq) copmae slav Chrysostom ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv

λαλοῦντας καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς] D Θ f13 33 157 1230 1253 1424 l76 syrp syrh

ἀκούοντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς] (see parallel passage) B Φ 1243 (l211 κυλοὺς ὑγιῆς) (syrh(mg))

ἀκούοντας, ἀλάλους λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς] (see Mark 7:37) (1071) Lectpt

ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς] N O Σ

λαλοῦντας] ‭א f1 22 579 700* 892 l184 itaur itb itc itff1 itff2 itg1 itk itl vg syrc syrs ethpp Origen Jerome Augustine WH NM

ἀκούοντας] ite ethro ethms?

χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ κωφοὺς λαλοῦντας, τυφλοὺς καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς] 1216 copsa(mss)

λαλοῦντας, χωλοὺς περιπατοῦντας, κυλλοὺς ὑγιεῖς, τυφλοὺς βλέποντας] arm

the dumb speaking, the lame walking, the blind seeing, and the deaf hearing] copbo (copsa(mss) lame, crippled, dumb, blind) (geo)ἤδη] Byz [WH] ς

omit] B pc itl Nvἡμέραι] Byz WH

ἡμέρας] ‭א Θ f13 1241 1424 al ςμαθηταί] ‭א B Γ f13 700 892 1010 1241 pc vg copsa(mss) copbo NR CEI Riv TILC Nv NM

μαθηταί αὐτοῦ] C D L W Θ f1 Byz itc itf itq syr ς ND Dioεἶπαν] WH

εἶπον] Byz ςπαραγγείλας τῷ ὄχλῳ] ‭א B D Θ f1 f13 33 892* pc NR CEI Riv TILC Nv NM

ἐκέλευσεν τοῖς ὄχλοις] (C 1010 1424 al τοὺς ὄχλους) L W 700 (892c) Byz syrs syrc syrp syrh ς ND Dioἔλαβεν] WH CEI NR ND Riv Dio TILC Nv NM

καὶ λαβών] C L W Byz syrh ς

καὶ ἔλαβε] 700 (892c) pc syrs syrc syrpἰχθύας καὶ] ‭א B D Lc Θ f1 f13 33 565 700 892 1010 1424 al vg WH NR ND Riv Nv NM

ἰχθύας] C2 (C* omit καὶ εὐχαριστήσας) L* W Byz itf itff1 syrh ς CEI Dio TILCἐδίδου] ‭א B D L Θ f1 f13 33 565 700 892 1010 1424 al vg WH CEI NM

ἔδωκεν] C L W f1 Byz ς NR ND Riv Dio TILC Nvμαθηταῖς] ‭א B D Θ f1 f13 33 700 892* 1241 l547 itc itd itff1 syrpal copbo arm geo Chrysostom WH CEI NR Riv TILC Nv NM

μαθηταῖς αὐτοῦ] (see Mark 8:6) C K L P W X Δ Π 565 892mg 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect ita itaur itb ite itf itff2 itg1 itl itq vg syrc syrs syrp syrh copsa copbo(ms) eth Diatessaron ς ND Dioτοῖς ὄχλοις] ‭א B K L f1 f13 33 700 892 1241 al ite itf itff1 syrs syrc syrp copsa(ms) copbo WH Riv NM

τῷ ὄχλῳ] C D W Θ Byz vg syr copsa(mss) copmae ς NR CEI ND Dio TILC Nvτὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων ἦραν] B D Θ f1 33 700 892 pc vg

ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων] ‭א C L W f13 Byz itf itff1 itq ςτετρακισχίλιοι] C D E F G K L W Y Π f1 565 Byz vg syrs syrc syrp copsa(ms) copmae copbo ς WHtext

ὡς τετρακισχίλιοι] B Θ f13 33 892 1010 pc WHmg

ὡσεὶ τετρακισχίλιοι] (‭א) 579 1241 alγυναικῶν καὶ παιδίων] B C K L P W X Δ Π f13 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itf syrs syrp syrh syrpal copmae arm ethpp ethms Chrysostom ς WH

παιδίων καὶ γυναικῶν] ‭א D (Θ f1) ita itaur itb itc itd ite itff1 itff2 itg1 itl itq vg syrc copsa copbo ethro geoΜαγαδάν] ‭א* B D itd (syrc Magadon) (syrpal Magadin) (syrp Magdu) WH NR CEI Riv TILC Nv NM

Μαγεδάν] ‭א2 itaur itc itf itff1 itg1 (ita itff2 Magedam) vg syrs (copsa) eth Eusebius Jerome Augustine

Magedan or Magedam] itb ite itl

Μαγεδάλ] ethpp

Μαγδαλάν] C N O W Σ* 33 205 565 579 1079 1195 1546 l5 l292 l514 l672 (l1074 Μαγδάλου) itq copmae copbo

Μαγδαλά] E F G H K L X Δgr Θ Π Σc f1 f13 22 157 180 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1344 1365 1424 1505 1646 2174 Byz Lect syrh arm geo slav Chrysostom ς ND DioCopyright information for VarApp