Revelation of John 6

ὅτε] ‭א A C pm ς WH

ὅτι] 2053 2351 Byz vgἤνοιξεν] ς WH

ἤνοιξε] Byzἑπτὰ σφραγίδων] A C Byz WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

σφραγίδων] pc ς

ἑπτὰ] ‭אφωνὴ] Byz WH

φωνῆς] ςἔρχου] A C P 94 1006 1611 1841 1854 2020 2053 2065 2073 2081 2351 2432 2814 vgww vgst copsa copbo arm Andrew Arethas NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔρχου καὶ ἴδε] ‭א 046 205 209 1828 1859 2042 2138 2329 2344 Byz (itar) itc itdem itdiv itgig ithaf itz vgcl syrph syrh* (eth) Victorinus-Pettau Primasius Beatus

ἔρχου καὶ βλέπε] 296 2049 ς ND Dio

ὅτι ἔρχομαι] arm

et veni] itar

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ εἶδον] ‭א (A C ιδον) P 94 205 209 1006 1611 1841 2053 2065 2073 2081 2344 2432 2814 al itc itgig ithaf vg syrh (copsa omit καὶ) (copsa) copbo arm eth Andrew ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC (Nv) NM

καὶ ἤκουσα καὶ εἶδον] syrph

omit] 046 1828 1854 1859 2020 2138 2329 2351 Byz itar itdem itdiv itz vgmss Victorinus-Pettau Tyconius Ps-Ambrose Primasius Beatus Haymo Arethasαὐτὸν] Byz WH

αὐτῷ] ςἐξῆλθεν] ς WH

ἐξῆλθε] Byzνικήσῃ] Byz ς WH

ἐνίκησεν] ‭א 2344 copsa(mss) copboἤνοιξεν] ς WH

ἤνοιξε] Byzτὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν] ‭א A C al WH

τὴν δευτέραν σφραγῖδα] Byz ςἔρχου. 4 καὶ] A C P 046 94 1006 1611 1841 1854 2053 2065 2081 2138 2329 2351 2432 Byz vgww vgst syrph syrh copsa copbo arm Andrew Arethas WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔρχου καὶ ἴδε. 4 καὶ] 205 209 1828 2073 2344 itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vgcl copbo(ms) (eth) Victorinus-Pettau Tyconius Primasius Beatus

ἔρχου καὶ βλέπε. 4 καὶ] 296 2049 Arethas ς ND Dio

ἔρχου καὶ ἴδε. 4 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ] ‭א

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἔρχου. 4 καὶ] A C P 046 94 1006 1611 1841 1854 2053 2065 2081 2138 2329 2351 2432 Byz vgww vgst syrph syrh copsa copbo arm Andrew Arethas WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔρχου καὶ ἴδε. 4 καὶ] 205 209 1828 2073 2344 itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vgcl copbo(ms) (eth) Victorinus-Pettau Tyconius Primasius Beatus

ἔρχου καὶ βλέπε. 4 καὶ] 296 2049 Arethas ς ND Dio

ἔρχου καὶ ἴδε. 4 καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ] ‭א

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsπυρρός] ‭א C pc ς WH TILC Nv NM

πυρός] A Byz NR CEI ND Riv Dioαὐτὸν] Byz WH

αὐτῷ] ςαὐτῷ] Byz ς [WH]

omit] ‭א1 A 2344 pcἐκ τῆς γῆς] ‭א* C P 046 94 1006 1611 1854 1859 2020 2042 2065 2073 2138 2432 itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vg arm Primasius Andrew Arethas (WH [ἐκ])

ἀπὸ τῆς γῆς] 1828 2053 2814 pc ς

ἐπὶ τῆς γῆς] 2344

τῆς γῆς] A 2081 al

omit] ‭אc

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ ἵνα] ‭א A C Byz ς WH

ἵνα] pm NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMσφάξουσιν] A C 2329 WH

σφάξωσι] ‭א Byz

σφάξωσιν] ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NMἤνοιξεν] ς WH

ἤνοιξε] Byzτὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην] WH

τὴν τρίτην σφραγῖδα] Byz ςἔρχου] A C P 1006 1611 1841 (1854) 2020 2053 2065 2073 2081 2351 2432 2814 al itgig vgww vgst syrph copsa copbo arm Andrew WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔρχου καὶ ἴδε] ‭א 046 205 209 1828 1859 2042 2138 2329 2344 Byz itar itc itdem itdiv ithaf itz vgcl syrh* (eth) Primasius Beatus Arethas

ἔρχου καὶ βλέπε] 296 2049 ς ND Dio

ὅτι ἔρχομαι] arm

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ] ‭א (A ιδον) C P 94 205 209 1006 1611 1841 2053 2065 2073 2081 2432 2814 al vgww vgst syrh copbo arm (Primasius) Andrew ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC (Nv) NM

καὶ ἰδοὺ] 046 1828 1854 1859 2020 2042 2138 2329 2344 2351 Byz itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vgcl syrph copsa eth Victorinus-Pettau Ps-Ambrose Beatus Arethas

καὶ ἐξῆλθε] eth Cassiodorusαὐτὸν] Byz WH

αὐτῷ] ςὡς] WH NR Riv Nv NM

omit] Byz ς CEI ND Dio TILCκριθῶν] WH

κριθῆς] Byz ςἤνοιξεν] ς WH

ἤνοιξε] Byzφωνὴν] p24 ‭א A al ς WH NR CEI ND Riv Dio NM

omit] C Byz TILC Nvλέγοντος] Byz WH

λέγουσαν] ςἔρχου] Avid C P 94 1006 1611 1841 1854 2020 2042 2053 2065 2081 2329 2351 2432 2814 vgww vgst syrph copsa copbo arm Andrew WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἔρχου καὶ ἴδε] ‭א 046 205 209 1828 1859 2073 2138 2344 Byz itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vgcl syrh* (eth) Primasius Beatus Arethas

ἔρχου καὶ βλέπε] 296 2049 eth? ς ND Dio

ὅτι ἔρχομαι] arm

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsκαὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ] ‭א A (C 2053 omit καὶ) P 94 205 209 1006 1611 1841 2065 2073 2081 2432 2814 itar vgww vgst syrph syrh copsa(ms) (copsa(mss)) copbo arm Andrew ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC (Nv) NM

καὶ ἐξῆλθον] eth

καὶ ἰδοὺ] 046 1854 2329 2344 2351 Byz itgig vgcl eth Primasius Beatusἐπάνω αὐτοῦ] ‭א A 046 94 1006 1828 1859 2020 2042 2073 2138 2344 2432 Byz cop arm Victorinus-Pettau Primasius Andrew Haymo Arethas ς (WH [αὐτοῦ])

ἐπάνω] C P 1611 2053 2065 2081 2814 itc itdem itz vgww Oecumenius Ansbert

ἐπ' αὐτὸν] 1854 itar itdiv(c) itgig? ithaf vgclὁ Θάνατος] (A ἀθανατος) P 046 2329 2351 Byz ς (WH NA [ὁ])

Θάνατος] ‭א C 61* 1006 1611 1841 1854 2053 2073 pc syrἠκολούθει] Byz WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ἠκολούθη] al

ἠκολούθι] ‭א (A)

ἀκολουθεῖ] al ςμετ' αὐτοῦ] A C al ς WH

αὐτῷ] ‭א Byz

ὀπίσω αὐτοῦ] pcαὐτοῖς] ‭א A C al ς WH NR CEI ND Riv Dio Nv NM

αὐτῷ] 1611 1854 2329 251 Byz it vg syr cop TILCἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς ἀποκτεῖναι] Byz WH

ἀποκτεῖναι ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς] ςἤνοιξεν] ς WH

ἤνοιξε] Byzψυχὰς] A C Byz ς WH

ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων] ‭א alμαρτυρίαν] ‭א A C al ς WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου] Byz Dio

μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ] pcἔκραξαν] ‭א A C Byz WH

ἔκραξον] pm ςφωνῇ μεγάλῃ] ‭א A C Byz ς WH

φωνὴν μεγάλην] pmἀληθινός] Byz WH

ὁ ἀληθινός] ςἐκ] ‭א A C Byz WH

ἀπὸ] pm ςἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή] ‭א A C Byz WH NR CEI ND Riv TILC Nv NM

ἐδόθη αὐτοῖς στολὴ λευκή] al

ἐδόθη ἑκάστῳ αὐτῶν στολὴ λευκή] pc

ἐδόθησαν ἑκάστοις στολαὶ λευκαί] ς Dioἀναπαύσονται] WH

ἀναπαύσωνται] Byz ςἔτι χρόνον μικρόν] (‭א ἐπὶ) (A) C al ς WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

ἔτι χρόνον] Byzἕως] ‭א A C Byzpt Byz2005 WH

ἕως οὐ] Byzpt ς

ἕως ἂν] pcπληρωθῶσιν] A C 385 2344 itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vg syrph syrh copsa copbo arm Ps-Ambrose WH NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

πληρώσωσιν] ‭א P 046 94 1006 1828 1841 1854 1859 2020 2042 2053text 2081 2138 2351 Byz Andrew

πληρώσουσιν] 1611 2053comm 2065 2073 2329 2432

πληρώσονται] 296 2049 Arethas ς

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsοἱ μέλλοντες] ‭א A C Byzpt ς WH

καὶ οἱ μέλλοντες] Byzpt Byz2005ἀποκτέννεσθαι] ‭א C al WH

ἀποκτένεσθαι] Byz

ἀποκτείνεσθαι] A pc ςὅτε] ‭א A C Byz ς WH

omit] pmἤνοιξεν] ς WH

ἤνοιξε] Byzκαὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο] ‭א C P 046 94 1006 1611 1828 1854 1859 2020 2042 2053 2065 2073 2081 2138 2344 2432 2814 Byz itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vg syrph syrh eth Primasius Andrew Arethas WH NR CEI Riv TILC Nv NM

καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο] A 296 2066 itc ithaf vgcl Primasius ς ND Dio

σεισμὸς μέγας ἐγένετο] 743 1849 2019 2051 2055 2064 2070 2256 itdem copsa copbo arm Tyconius

omit καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο] copsa(ms)ἥλιος ἐγένετο μέλας] A C pm ς WH

ἥλιος μέλας ἐγένετο] ‭א Byzὅλη] ‭א A C Byzpt Byz2005 WH NR CEI Riv Dio Nv NM

omit] Byzpt ς ND TILCἔπεσαν] ς WH

ἔπεσον] Byzβάλλει] A C al ς WH

ἀποβάλλει] pc

βαλοῦσα] Byz

βαλλοῦσα] ‭א alἀνέμου μεγάλου] (‭א) A C Byz WH

μεγάλου ἀνέμου] al ςὁ] Byz WH

omit] ςἑλισσόμενον] A C Byz WH NR CEI ND Riv Dio Nv NM

εἱλισσόμενον] pc ς

ἑλισσόμενος] ‭א 1854 al TILC

εἱλισσόμενος] alχιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ] Byz WH NR CEI Riv Dio TILC Nv NM

πλούσιοι καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ δυνατοὶ] ς NDἐλεύθερος] A C Byzpt Byz2005 WH CEI TILC Nv

πᾶς ἐλεύθερος] Byzpt ς NR ND Riv Dio [WH]

omit] ‭אλέγουσιν] ς WH

λέγουσι] Byzὄρεσιν] ς WH

ὄρεσι] Byzτοῦ θρόνου] A C Byz ς WH

τῷ θρόνῳ] ‭א pmαὐτῶν] ‭א C 94 1611 1828 1854 2020 2053 2329 2344 itar itc itdem itdiv itgig ithaf itz vg syrph syrh de Promissionibus Fulgentius Oecumenius Haymo WH CEI Nv NM

αὐτοῦ] A P 046 205 209 1006 1841 1859 2042 2065 2073 2081 2138 2351 2432 2814 Byz copsa(ms) copbo arm eth Primasius Andrew Beatus Arethas ς NR ND Riv DioCopyright information for VarApp