Romans 14

ὁ δὲ] WH

καὶ ὁ] Byz ςδυνατεῖ γὰρ] WH

δυνατὸς γὰρ ἐστιν] Byz ςὁ κύριος] p46 ‭א A B C P Ψ 1852 (syrp) copsa copbo goth arm eth geo1 slavms Optatus Orsiesius Severian Augustine1/6 WH NR CEI Riv TILC Nv (NM)

ὁ θεὸς] (see Romans 14:3) D F G L 048 0150 6 33 81 88 104 181 256 263 326 330 365 424 436 451 459 614 629 630 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1877vid 1881 1912 1962 1984 1985 2127 2200 2492 2495 Byz Lect itar itb itd itdem ite itf itg ito itx itz vg syrh geo2 slavms Origenlat Cyprian Ps-Cyprian Ambrosiaster Ephraem Basil Pacian Chrysostom Pelagius Jerome Augustine5/6 Theodoret John-Damascus ς ND Dio

ὁ κύριος αὐτοῦ] syrp

omit] l590μὲν] p46 ‭אc B D F G L Ψ 048 6 33 81 88 181 330 424 436 451 614 629 630 1175 1241 1739 1877 1881 1912 1962 1984 1985 2200 2492 2495 Byz syrp syrh copsa arm ethpp geo slav Origenlat Adamantius Ephraem Chrysostom Severian Jerome Augustine2/3 Theodoret ς NR CEI ND Riv Dio TILC Nv NM

μὲν γὰρ] ‭א* A P 0150 104 256 263 326 365 459 1319 1506 1573 1852 2127 itar itb itd itdem ite itf itg ito itx itz vg copbo ethTH Ambrosiaster Basil Pelagius Augustine1/3 John-Damascus (WH NA [γὰρ])φρονεῖ] ‭א A B D F G 6 630 1739 1881 pc it vg WH NR CEI Riv TILC Nv NM

φρονεῖ· καὶ ὁ με φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ οὐ φρονεῖ] C L P Ψ Byz syrp syrh arm ς (ND) Dioκαὶ ὁ ἐσθίων] Byz WH

ὁ ἐσθίων] p46 pc ςἀπέθανεν καὶ ἔζησεν] ‭א* A B C 0150 256 365 1319 1506 1573 1739 1852 (1881 καὶ ἀπέθανεν) 2127 (vgst) copsa copbo arm eth slavms Hippolytusslav Origenlat(1/2) Cyril-Jerusalem Chrysostom1/2 (Augustine2/6 omit καὶ ἔζησεν) Cyril9/10 Ps-Dionysius Anastasius John-Damascus WH NR CEI Riv TILC Nv NM

ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη] F G itdem itf itg itgig vgcl geo1 Origengr Ambrosiaster Titus-Bostra Niceta Pelagius Augustine3/6 Cyril1/10

καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη] 629 itd(c) itx (itz) vgww Fulgentius

ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν] P Ψ 33 88 326 330 424* 451 630 1985 2200 l592(1/2) l599 Theodoret

καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν] ‭א2 D1 L 0209vid 6 81 104 181 263 424c 436 459 614 1175 1241 1877 1912 1984 2492 2495 Byz Lect syrh geo2 slavms (Asterius) Ephraem Diodore Chrysostom1/2 Ps-Oecumenius Theophylact (ς ἀνέζησεν) ND Dio

ἔζησεν καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη] D* D2 (Methodius) (Ambrosiaster) (Gaudentius) (Augustine1/6) (Sedulius-Scotus)

καὶ ἔζησεν καὶ ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη] itar itb itd* ite ito Irenaeuslat

ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν καὶ ἀνέστη] 1962 syrpθεοῦ] ‭א* A B C* D F G (0150 τῷ θεῷ) 630 1506 1739 1852 2200 l1178 itar itb itd ite itf itg ito itx itz vgww vgst copsa copbo armms slavms Origenlat(5/6) Pelagius Jerome1/3 Augustine1/6 Cyril Fulgentius John-Damascus Sedulius-Scotus WH NR CEI Riv TILC Nv NM

Χριστοῦ] (see 2Corinthians 5:10) ‭א2 C2(vid) L P Ψ 048 0209 6 33 81 88 104 181 256 263 326 330 365 424 436 451 459 614 629 1175 1241 1319 1573 1877 1881 1912 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz Lect itdem itgue itr vgcl syrp syrh goth armms eth geo slavms Marcionaccording to Tertullian Polycarp Origenlat(1/6) Cyprian Ambrosiaster Amphilochiusvid Ambrose Didymusdub Chrysostom Severian Jerome2/3 Theodore Augustine5/6 Theodoret Gennadius Antiochus ς ND Dioἄρα] B D* F G P 6 630 1739 1881 pc it vg

ἄρα οὖν] ‭א A C D2 Ψ 0209 Byz syrh ς (WH NA [οὖν])δώσει] B F G 424c 630 1739 1881 1984 2200 l603 itf itg ito itr armms Polycarp Tertullian Cyprian Ambrosiaster Augustine6/8 Salvian

δώσει τῷ θεῷ] ‭א A C D L P Ψ 048 0150 0209 33 81 88 104 181 256 263 326 330 365 424* 436 451 459 614 629 1175 1241 1319 1506 1573 1852 1877 1912 1962 1985 2127 2492 2495 Byz Lect itar itb itd itdem ite itgue itx itz vg syrp syrh copsa copbo goth armms eth geo slav Origenlat Ps-Cyprian Basil Chrysostom Pelagius Augustine2/8 Theodoret Antiochus John-Damascus ς (WH NA [τῷ θεῷ])ἑαυτοῦ] ς WH

αὐτοῦ] Byzγὰρ] WH NR CEI Riv TILC Nv NM

δὲ] Byz ς ND Dioὑμῶν] ‭א A B C P 048 0209 33 81 88 104 181 326 330 436 451 614 629 630 1241 1739 1877 1881 1962 1984 1985 2127 2492 2495 Byz l603 l1364 itf syrh copbo Chrysostom Theodoret ς WH

ὑμῶν] D G Ψ itar itd itdem ite itg itgue? itm itr itx itz vg syrp copsa goth arm Clement Origenlat Ambrosiaster Athanasius Augustine John-Damascus

our good and your good] copbo(mss)

σου] syrpalτούτῳ] WH NR Riv TILC NM

τούτοις] Byz ς CEI ND Dio Nvδιώκωμεν] C D Ψ 33 81 104 181 256 365 424 436 459 614 630 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1877 1881 1912 1962 2127 2200c(vid) 2492 2495 Byz Lect itar itb itd itdem ite itf itg itgue itm ito itr itx itz vg syrp syrh syrpal copsa copbo goth arm eth geo2 Origenlat Ambrosiaster Chrysostom Pelagius Augustine Speculum Theodoret John-Damascus ς WH

διώκομεν] ‭א A B F G L P 048 0150 0209 6 88 263 326 330 451 629 1984 1985 2200*(vid) l60 l147 l165 l422 l592 l593 l597 l603 l884 l1154 l1356

διώκετε] l921 l1021 l1439 geo1

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsπροσκόπτει ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ] p46vid ‭א2 B D F G L Ψ 0209 33vid 88 104 181 256 263 326 330 365 424* 436 451 459 614 630 1175 (1241 προσκόπτει ὁ ἀδελφός σου) 1319 1573 1877 1881 1912 1962 2127 2200 2492 2495 Byz Lect itar itb itd itdem(vid) ite itf itg ito itx itz vg syrh copsa arm geo2 slav Ps-Cyprian Ambrosiaster Basil Gaudentius Chrysostom1/2 Pelagius Augustine2/5 (Speculum) Theodoret ς ND Dio

σκανδαλίζεται ἢ προσκόπτει ἢ ἀσθενεῖ] 1984 1985 itm Chrysostom1/2

προσκόπτει ἢ ἀσθενεῖ] syrpal

προσκόπτει] ‭א1 A C 048 0150 6 81 424c 1506 1739 1852 itr syrp copbo eth geo1 Marcion Origengr Origenlat Ephraem Augustine3/5 John-Damascus WH NA NR CEI Riv TILC Nv NM

λυπεῖται] ‭א*

λυπεῖται ἢ σκανδαλίζεται ἢ ἀσθενεῖ] P

See A Student's Guide to New Testament Textual Variantsἣν ἔχεις] ‭א A B C 048 itar itc itr vgmss Origenlat Pelagius Augustine3/4 WH (NA [ἣν]) NR CEI Riv TILC (Nv) NM

ἔχεις;] D (F) G L P Ψ 0150 0209vid 6 81 88 104 181 256 263 326 330 365 424 436 451 459 614 629 630 1175 1241 1319 1506 1573 1739 1852 1877 1881 1912 1962 1984 1985 2127 2200 2492 2495 Byz Lect itb itd itdem ite itf itg ito itx itz vg syrp syrh copsa copbo arm eth geo slav Ambrosiaster Chrysostom Augustine1/4 Theodoret John-Damascus ς ND Dioσεαυτὸν] Byz WH

σαυτὸν] ςἐστίν.] (see Romans 15:33; Romans 16:25) p61? ‭א B C D 048 81 256 263 365 436 630 1319 1573 1739 1852 1962 2127 2200 itar itb itd* ite itf itr ito itx itz vg syrp syrpal copsa copbo eth Clement Ambrosiaster Pelagius Augustine mssaccording to Origen(lat) WH

ἐστίν.add Romans 16:25-27 only here] L Ψ 0209vid 6 181 326 330 424 451 614 1175 1241 1877 1881 1912 1984 1985 2492 2495 Byz Lect itdem itgue(vid) (itmon(vid)) vgmss syrh geo2 slav Chrysostom (Theodore) Cyril Theodoret John-Damascus mssaccording to Origen(lat)

ἐστίν.add Romans 16:25-27 both here and at Romans 16:23] p61? A P 0150 5 33 88 104 459 460lat arm geo1

ἐστίν.add Romans 16:25-27 only at Romans 15:33] p46

ἐστίν.add Romans 16:25-27 both here and at Romans 15:33 and omit 16:1-24] 1506

ἐστίν.omit Romans 16:25-27 both here and at Romans 16:23] F (G omit but leave space here) 629 itd(c)? itg mssaccording to Jerome(vid)

ἐστίν.omit Romans 15:1-16:27] Marcionaccording to Origen

See A Student's Guide to New Testament Textual VariantsCopyright information for VarApp