Psalms 90:2


2 Trước khi núi non chưa sinh ra,
khi trái đất và thế gian chưa xuất hiện,
Nt được Ngài sáng tạo

từ đời đời cho đến đời đời, Ngài là Đức Chúa Trời.

Copyright information for VieKTHD