Revelation of John 4:11


11 “Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con,
Chúa đáng nhận vinh quang, vinh dự, và uy quyền.
Vì Chúa đã sáng tạo vạn vật,
do ý muốn Chúa, muôn vật được dựng nên và tồn tại.”
Copyright information for VieKTHD