Job 25

1Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng: 2Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa: Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của ngài. 3Ai cai được số của đạo binh Chúa? Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao? 4Làm sao loài người được công bình trước mặt Ðức chúa Trời? Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được? 5Kìa, mặt trăng không chiếu sáng, Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay: 6Phương chi loài người vốn giống như con sâu, Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!
Copyright information for Viet