Job 28

1Bạc có mỏ để người ta đào lấy nó, Và vàng có nơi người ta luyện nó. 2Sắt từ nơi đất lấy ra, Ðá đúc chảy ra mà lấy được đồng. 3Loài người làm tan tăm tối, Dò xét đến cùng tột, Hòn đá ở nơi âm ẩm tối tăm đen kịch. 4Người ta đào mỏ xa chỗ loài người ở trên thế, Tại trong nơi vắng vẻ không chơn người đi đến; Chúng bị treo và đòng đưa xa cách loài người, 5Ðất sanh ra lương thực, Còn ở bên dưới nó dường như bị lửa xao lộn. 6Các đá nó là chỗ có ngọc bích, Người ta tìm được mạt vàng tại đó. 7Chim ăn mồi chẳng biết đường lối nầy; Mắt chim ưng không tìm nó ra được; 8Thú dữ không hề bước trên nó, Sư tử chẳng có đi ngang qua đó. 9Loài người tra tay trên hòn đá cứng, Ðánh đổ các núi từ nơi nền của nó. 10Người đục hang trong hòn đá, Mắt nó tìm được mọi bửu vật ở trong. 11Người ngăn nước sông để chẳng rịnh ra; Ðem ra sáng điều chi ẩn bí. 12Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu? Tại nơi nào có sự thông sáng? 13Người ta chẳng biết được giá trị nó; Nó không ở tại trên đất của loài sống. 14Vực sâu rằng: Nó chẳng có trong tôi, Và biển rằng: Nó không ở cùng tôi. 15Chẳng dùng vàng ròng đổi lấy nó đặng, Cũng không hề cân bạc mà mua được nó. 16Người ta không đánh giá nó với vàng Ô-phia, Hoặc với ngọc hồng mã não hay là với ngọc bích. 17Chẳng sánh nó được với vàng hay là pha lê, Cũng không đổi nó để lấy khí dụng bằng vàng ròng. 18Còn san hô và thủy tinh, thì chẳng cần nói đến; Giá trị sự khôn ngoan thật cao hơn châu báu. 19Ngọc sắc vàng Ê-thi-Ô bi nào sánh cùng nó được đâu; Cũng không hề đánh giá nó với vàng ròng. 20Vậy thì sự khôn ngoan ở đâu đến? Sự thông sáng ở tại nơi nào? 21Nó vẫn giấu khuất mắt các loài sống. Và tránh ẩn các chim trời. 22Chốn trầm luân và sự chết nói rằng: Lỗ tai chúng tôi có nghe tiếng đồn về nó. 23Ðức Chúa Trời thông hiểu con đường nó, Và rõ biết chỗ ở của nó. 24Vì Ngài nhìn thấu tận các đầu thế gian, Và thấy rõ khắp thiên hạ. 25Khi Ngài định sức nặng cho gió, độ lượng cho các nước, 26Ðịnh luật lệ cho mưa, Và lập đường lối cho chớp và sấm. 27Bấy giờ Ngài thấy sự khôn ngoan, và bày tỏ nó ra, Ngài lập nó và dò xét nó nữa; 28Ðoạn, phán với loài nguời rằng: Kính sợ Chúa, ấy là sự khôn ngoan; Tránh khỏi điều ác, ấy là sự thông sáng.
Copyright information for Viet