Psalms 129

1Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Y-sơ-ra-ên đáng nói, 2Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được. 3Các nông phu cày trên lưng tôi, Xẻ đường cày mình dài theo trên đó. 4Ðức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác. 5Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau. 6Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, Ðã khô héo trước khi bị nhổ; 7Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình; 8Những kẻ lại qua cũng không nói: Nguyện phước Ðức Giê-hô-va giáng trên các ngươi! Chúng ta nhơn danh Ðức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.
Copyright information for Viet