Psalms 134

1Hỡi các tôi tớ Ðức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài, Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va! 2Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, Và ngợi khen Ðức Giê-hô-va! 3Nguyện Ðức Giê-hô-va, là Ðấng dựng nên trời đất. Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!
Copyright information for Viet