Psalms 107

1Hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; Sự nhơn từ Ngài còn đến đời đời. 2Các người Ðức Giê-hô-va đã chuộc Khỏi tay kẻ hà hiếp hãy nói đều đó, 3Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các xứ; Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam. 4Họ lưu lạc nơi đồng vắng, trong con đường hiu quạnh, Không tìm thành ở được; 5Họ bị đói khát, Linh hồn bèn nao sờn trong mình họ. 6Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi đều gian nan, 7Dẫn họ theo đường ngay thẳng, Ðặng đi đến một thành ở được. 8Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! 9Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. 10Những kẻ ở trong tối tăm và bóng sự chết, Bị khốn khổ và xích sắt bắt buộc, 11Bởi vì đã bội nghịch lời Ðức Chúa Trời, Và khinh dể sự khuyên dạy của Ðấng Chí cao. 12Nhơn đó Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống; Họ vấp ngã không ai giúp đỡ. 13Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, 14Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, Cũng bẻ gãy xiềng của họ. 15Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! 16Vì Ngài đã phá cửa đồng, Và gãy các song sắt. 17Kẻ ngu dại bị khốn khổ Vì sự vi phạm và sự gian ác mình; 18Lòng chúng nó gớm ghê các thứ đồ ăn; Họ đến gần cửa sự chết. 19Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. 20Ngài ra lịnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt. 21Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! 22Nguyện chúng dâng của lễ thù ân, Lấy bài hát vui mừng mà thuật các công việc Ngài. 23Có người đi xuống tàu trong biển, Và làm việc nơi nước cả; 24Kẻ ấy thấy công việc Ðức Giê-hô-va, Xem phép lạ Ngài trong nước sâu. 25Ngài biểu, bèn có trận gió bão, Nổi các lượn sóng lên. 26Ðưa cao đến các từng trời, rồi hụp xuống tới vực sâu: Lòng họ tiêu tan vì khốn khổ. 27Họ choáng váng xiêu tó như một người say, Sự khôn ngoan họ đều mất hết. 28Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan. 29Ngài ngừng bão-tố, đổi nó ra bình tịnh, Và sóng êm lặng. 30Họ bèn vui mừng vì sóng êm lặng; Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao. 31Nguyện người ta ngợi khen Ðức Giê-hô-va vì sự nhơn từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! 32Người ta cũng hãy tôn cao Ngài trong hội dân sự, Và ngợi khen, Ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão. 33Ngài đổi sông ra đồng vắng, Suối nước thành đất khô, 34Và đất màu mỡ ra đất mặn, Vì cớ sự gian ác của dân ở tại đó. 35Ngài biến đồng vắng thành ao nước, Ðất khô ra những suối nước; 36Ngài làm cho những kẻ đói được ở lại đó, Họ xây lập thành đặng ở. 37Họ gieo ruộng và trồng nho, Ruộng và nho sanh bông trái. 38Ðức Chúa Trời ban phước cho họ đến đỗi họ sanh sản nhiều thêm; Ngài không để cho súc vật họ bị hao hớt. 39Họ lại bị hạ số và phải cực lòng Vì sự hà hiếp, sự gian nan, và sự buồn rầu. 40Ngài đổ sự nhuốc nhơ trên vua chúa, Khiến họ phải lưu lạc trong nơi vắng vẻ không đường. 41Nhưng Ngài vớt kẻ thiếu thốn khỏi hoạn nạn, Làm cho người ấy được gia quyến đông như bầy chiên. 42Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy, và vui vẻ, Còn các kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. 43Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý về điều nầy, Và suy gẫm sự nhơn từ của Ðức Giê-hô-va.
Copyright information for Viet