Psalms 112

1Ha-lê-lu-gia! Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Rất ưa thích điều răn Ngài! 2Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất; Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. 3Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, Và sự công bình người còn đến đời đời. 4Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng. Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình. 5Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn! Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực. 6Người cũng chẳng hề bị lay động; Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời. 7Người không sợ cái tin hung; Lòng người vững bền, tin cậy nơi Ðức Giê-hô-va. 8Lòng người kiên định, chẳng sự chi, Cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo. 9Người vải tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn; Sự công bình người còn đến đời đời. Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. 10Kẻ ác sẽ thấy, bèn tức giận, Nghiến răng, và bị tiêu ta; Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi.
Copyright information for Viet