Psalms 114

Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô, Nhà giải đáp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ, Thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài, Và Y-sơ-ra-ên thành nước Ngài. Biển thấy sự ấy, bèn chạy trốn; Sông Giô-đanh chảy trở lại sau; Núi nhảy như chiên đực, Nổng nhảy khác nào chiên con. Ớ biển, nhơn so ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đanh, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau? Ớ núi, nhơn sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ nổng, vì chớ gì mà ngươi nhảy như chiên con? Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, Trước mặt Ðức Chúa Trời của Gia-cốp, Là Ðấng biến hòn đá ra ao nước, Ðổi đá cứng thành nguồn nước.
Copyright information for Viet