Psalms 122

1Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến nhà Ðức Giê-hô-va. 2Hỡi Giê-ru-sa-lem, chơn chúng ta dừng lại Trong các cửa ngươi. 3Giê-ru-sa-lem là cái thành Ðược cất vững bền, kết nhau tề-chỉnh. 4Các chi phái của Ðức Giê-hô-va lên nơi ấy, Tùy theo thường lệ truyền cho Y-sơ-ra-ên. 5Vì tại đó có lập các ngôi đoán xét, Tức là các ngôi nhà Ða-vít. 6Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem; Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. 7Nguyện sự hòa bình ở trong vách tường ngươi, Sự thới thạnh trong các cung ngươi! 8Vì cớ anh em ta và bậu bạn ta, Ta nói rằng: Nguyện sự hòa bình ở trong ngươi! 9Nhơn vì nhà Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời chúng ta, Ta sẽ cầu phước cho ngươi.
Copyright information for Viet