Psalms 124

1Y-sơ-ra-ên đáng nói: Nếu Ðức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta, 2Khi loài người dấy nghịch chúng ta, Khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta, 3Nếu Ðức Giê-hô-va không binh vực chúng ta, Aét chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi; 4Nước chắt đánh chìm chúng ta, Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta, 5Và những lượn sóng kiêu ngạo Ðã trôi trác linh hồn chúng ta rồi. 6Ðáng ngợi khen Ðức Giê-hô-va thay, Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó! 7Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim; Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi. 8Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Ðức Giê-hô-va, Là Ðấng đã dựng nên trời và đất.
Copyright information for Viet