Psalms 128

Phước cho người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va, Ði trong đường lối Ngài! Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, Ðược phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi Sẽ như cây nho thạnh mậu; Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi Khác nào những chồi ô-li-ve. Kìa, người nào kính sợ Ðức Giê-hô-va Sẽ được phước là như vậy. Nguyện Ðức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình! Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!
Copyright information for Viet