Psalms 129

Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Y-sơ-ra-ên đáng nói, Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được. Các nông phu cày trên lưng tôi, Xẻ đường cày mình dài theo trên đó. Ðức Giê-hô-va là công bình; Ngài đã chặt những dây kẻ ác. Nguyện những kẻ ghét Si-ôn Bị hổ thẹn và lui lại sau. Nguyện chúng nó như cỏ nơi nóc nhà, Ðã khô héo trước khi bị nhổ; Ngươi gặt không nắm đầy tay mình, Kẻ bó không gom đầy ôm mình; Những kẻ lại qua cũng không nói: Nguyện phước Ðức Giê-hô-va giáng trên các ngươi! Chúng ta nhơn danh Ðức Giê-hô-va chúc phước cho các ngươi.
Copyright information for Viet