1 Peter 4

Gioonna kiaapu vaa ausa hanigieeraiya ari vookaraama variaavai

Yisuu Kirisiiva ngiiiyara mmamma nniitaroovaa varoovaara yaata utuatee. Ivo mmamma nniitaroovaa varoo yaata utuuvaa roosiima ngiingii aakiaiyauvaki yaata utida yaagueeqakiatee. Gioonna kiaapu voovoono mmamma nniitaraivaa varaivoono hama mminnamminnaa maisaivaara yaata utuoo varaivai. Vaa pikiaivai. Ivaara ngia mmatayaa varida aa suai aavakidiri varia rada vidada sa ngii aakiaiyauvakidiri ngii iikiataira aataruuyauvaara yaata utida iikiatee. Anutuuqo yaata utiivaugiataama yaata utida ivaa nnaasu iikiatee. Vaa ngia tauraa hokoba suai varida kumimakairaiya iira aataruuyauvaa iikiaavai. Ngia varida ngiingii mmammaiyauvaara nnaasu yaata utida makemakee sabi heera aataruuvaa iikiaavovo mminnamminnaa maisaiyauvaa ngii varaataikiai ngia varaavai. Ngia kapikarai nnooriivaa nneeda kumimakaida varida makemakee buusaivaa nneeda varida nnoori kapikaraivaa nnaaraivaara nuunaida varida unnakua anutuuyauvaa Anutuuqo ooqoo tuuyauvaa ngia ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa mmiaavai. Aanna makee gioonna kiaapu kumimakaiya ngia hama iya tasipama itaama sabi koonnama varida iikiaivaara iya nnikiaraida ngiiiyara maisayavee kiaanoo. Inna aikioovee. Fai yapooma iya Anutuuqaa avuuvau kua pinaivaki dida vaida ngiari iikiaa mmooriiyauvaara innaata kua kiaaravai. Anutuuqo gioonna kiaapu putiraiyaata variaiyaatama iikiaa mmooriiyauvaara iya yaparainaraivaara vaa teerama kioo varinoo. Ivaara Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapu vaa putuuyaatama mmayaaya yoketaivaa kiaa mmiravai. Iya mmatayaa varuu suaivaki mmuakiaa gioonna kiaapuuya ngiari mminnamminnaa maisaiyauvaa irisaiyauvaa vareerayaama vaa iya ivaa varada putiravai. Iya nnaagiai mmannasaiyauvo varuu suaivaki Anutuuqo varirayaama iya variateeraivaara Yisuuva mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmiravai.

Anutuuqo ngii mii aataru mmooriiyauvaa ngia tuqinnama iikiatee

Mmuakiaa mminnamminnaiyauvo taikaanara suaivo aavaa vainima nninoo. Itaama vainai rikiada ngia yaaku varaaraivaara ngiingii yaata utiraivaki safuuma yaata utida ngiingii variraivaara tuqinnama kiada varida haitatuukiatee. Aa mmuakiaa aataruvai yaatareera aataru aavaa iikiatee. Ngiingiiiyara ngiingiiiyara yaagueeqama mmuduuya ruatee. Mmuduuya rira aataruuvoono kaayau mminnamminnaa maisaiyauvaa rummua apu kiaanaraivaara ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuduuya ruatee. Ngii seenaiya ngiiisi nnikiai ngia nnau mmaataiyauvaa iya kati mmi kiada sa ivaara yaata utida nunuraanuraikiatee. 10 Ngia aikiooma iikiaara aataru mmooriiyauvaa yaagueeqaiyauvaa Anutuuqo mmuaavai mmuaavai kati ngii miiyauvaa ngii seenaiya yoketaama variateeraivaara iyara iikiatee. Ngia ngiingii mminnaa yoketaiyauvaa haitatuurayaama tuqinnama Anutuuqo ngii mii mmoori ari vo kara ari vookaraiyauvaa haitatuuda iikiatee. 11 Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmira vaidi voovoono tuqinnama Anutuuqaa kua tuanaivaa kiaa mmiaivee. Ari seenaiyara haitatuura vaidi voovoono tuqinnama Anutuuqo ari yaagueeqaivaa inna mmiivaugiataama haitatuukiaivee. Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu vakiaiveeraivaara Yisuu Kirisiinnara yaagueeqararama kiada iida itaama iikiatee. Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu tupatupaa vaikio inna yaagueeqaivo tupatupaa vakiaivee. Kua kutaa.

Ngia Yisuunnanikaraama mmamma nniitaraivaa varaavai

12 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ngia Anutuuqaa mmooriivaara ngii tasipama variaiya ikia roosiira maisa mmooriiyauvaa ngii iida taaree kiaa kiada ngii mikiai sa nnikiaraakiatee. Sa yaata utida kiatee: Hama ta taunna mmuaararai ari vookarai voovai tiisi nninoo, kiaa kiada ivaa teeda nnikiaraakiatee. 13 Sa itaama nnikiarairaida Yisuu Kirisiinnanikaraama mmamma nniitareeraivaa varaivaara sirigakiatee. Ngia Yisuunna oyai ari vookaraivo kooyaa vainara suaivaki sirigaida ausa yoketaivaa tasipama variaaraivaara aanna makee mmamma nniitareeraivaa varadaata varida sirigakiatee. 14 Ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya variaivaara fai gioonna kiaapuuya maisa kua maisa kuaivaa ngii tikiai sa ivaara yaata utuatee. Ngia itaama variaivaara Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. Anutuuqaa Mmannasa Yoketaa ari vookaraivo ngii tasipama variivaara Anutuuqo ngiiiyara yoketainoo. 15 Mo fai mmamma mmuaararaivo ngiiisi nninai sa aa na tinara kua aavaugiataama iida varaatee. Sa vaidi voovoono vaidi voovai ruputino putuaivee. Sa ivo mmuara varoo kaayau ari vookarai maisamaisai mmooriivaa iikiaivee. Sa ivo ari seenaiya kuaivaa mmuara varoo sabi kua sabi kua kiaivee. Ivo ii aataru iyauvaara mmamma mmuaararaivaa vareevoora sa itaama iikiaivee. 16 Mo ngia vaa ausa hanigiaiya Anutuuqaa aataruuvau nookiaivaara mmamma mmuaararaivo ngiiisi nninai sa ivaara mmamma maisakiatee. Ngia Yisuu Kirisiinna gioonna kiaapuya variaivaara Anutuuqaara kua yoketaivaa kiatee.

17 Anutuuqo mmuakiaa gioonna kiaapuuya yaparaira suaivo vaa nninoo. Fai ivo ari gioonna kiaapu tuanaiyananaa tauraa yaparainaravai. Mo fai tauraa ivo ti yaparama kioo nnaagiai hama inna kua mmayaaya yoketaivaa rikiada iikiaiya yaparainai mo fai iya dataama variaarannee? 18 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

  • Fai gioonna kiaapu safuuma variaiya
  • Anutuuqo iya vitoo
  • yoketaivau yapaanaraivaa varaaraivaara iikio
  • iya mmuaarareenainnaata iidada varaaravai.
  • Mo gioonna kiaapuuya
  • hama Anutuuqaa kuaivaa rikiada
  • kaayau mminnamminnaa maisaiyauvo iya suvuaiya
  • fai iya dataakiaarannee?
Anutuuqaa kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
19 Itaama vaikiai ngia Anutuuqo ari yaata utiivaugiataama iida mmamma mmuaararaivaa varaiya ivo ngii iima kioo hama ngii pikiaivaara yaata utida ti tuqinnaanaravaivee kiaa kiada ngii mmamma mmuyai mmuakiaavai inna mmida mmoori yoketaivaa iikiatee.

Copyright information for `WAJ