Hebrews 1

Anutuuqaa ari Mmaapuuvoono inna kuaivaa

kooyaa ti kiaa ti mmivai

Nnaaru Anutuuqo kaayauneetu airi aataru ari vookara ari vookarauyauvaadiri forofetaiyaata kua tuduu iyaano iva tuu kuaivaa ti rubuungainna kiaa mmiravai. Aa nnaagiai suai aavaki Anutuuqo ari Mmaapuuvaa mmatayaa titooduu tuuvoono inna kuaivaa ti kiaa ti mmivai. Ivo homo Anutuuqaa tasipama varuu suaivaki Anutuuqo tuduu ivaano ngiau mmataivaa iima kieeravai. Anutuuqoono inna mmataama kioo nnaagiai ivo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa varaaneera inna tiravai. Toobaivaudiri mmeekiaivo taineema innakidiri Anutuuqaa oyai ari vookaraivo kooyaa vaivai. Ivoono Anutuuqo ari vookaraama variivaa varoo kooyaa vitaivai. Ivo tiivaugiataama ngiau mmata mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa ari yaagueeqaivoono utikio vainoo. Mmuakiaaya mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaiveeraivaara ivo iya mminnamminnaa maisaiyauvaara putuoo kava diitoo ngiau aapuuvaki vioo Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara haitatuura kieeta pinaavai variivaa yaaku yaadudainningiaa hara kioo varinoo.

Ari Mmaapuuvoono aangeraiya yaataraivai

Anutuuqo ari Mmaapuuvaa nnutu ari vookaraivaa ngiau aapu yapa kiaivaara inna nnutuuvo aangeraiya nnutuuyauvaa yaataraivai. Inna nnutuuvo aangeraiya nnutuuyauvaa yaataraineema Anutuuqo ari Mmaapuuvaa aruoo yapa kiaivoono aangeraiya yaataraivai. Anutuuqo hama aangeraa voovai tunoo:

  • A ni Maapukua
  • aanna makee na i Koova variauvaara
  • a variannavaivee.
Hama aangeraa voovaara ivo itaa kua tiravai. Vo kuavai hama Anutuuqo aangeraa voovai tunoo:

  • Na inna Koova varino
  • ivo ni Maapuvai varinaravaivee.
Hama aangeraa voovaara ivo itaa kua tiravai.
Anutuuqo ari Mmaapuuvaa mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara kieeta tuanaavai mmataama kioovaa mmatayaa titaanaree kiaa iinno varioo ivo innara vo kuavai ataa kua tunoo:

  • Anutuuqaa aangeraa mmuakiaaya
  • ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa inna mmiatee.
Anutuuqo ari Mmaapuuvaara itaa kua tiravai.
Anutuuqo aa kua aavaa aangeraiyara tunoo:

  • Na ni aangeraiya kiaukai rikiada
  • akiairaama yuunna roosiima mmooriivaa varaavai.
  • Na ni mmoori vareeraiya kiaukai rikiada
  • makee tikiai yaagueeqama
  • saneetu roosiima iikiaavaivee.
Ivo aangeraiyara itaa kua kiaa kioo
ari Mmaapuuvaara ataa kua tunoo:

  • Na Anutuuqo i oyaivovee.
  • A mmuakiaa gioonna kiaapuuyara diraivo
  • tupatupaa vainaravai.
  • E gioonna kiaapuuyara diraivaa
  • a safuuma haitatuukiannavai.
Safuuma varida iira aataruuvaara i mmuduuya ruaivai. Koonnama iira aataruuvaara hama i mmuduuya ruaivai. Itaama vaikiai na Anutuuqo i Anutuuqo tuanaivoono i mmataama kiee i aruoo yapa kiee i seenaiya aduoo yapa kiaukai rikiee a ari vookaraama sirigainna variannavaivee. 10 Ivo ari Mmaapuuvaara itaa kua kiaa kioo nnaagiai vo kuavai innara ataa kua tunoo:

  • Udaanga-o, nnaaru hama mminnamminnaatauduu
  • a mmataivaa iima kiooduu yaagueeqama vairavai.
  • Vauduu a ngiauvaatama iima yapa kieeravai.
11 Fai ii mminnaa iyauvo taikoo raubiriinarayauvai vainaravai. Eenoo fai tupatupaa varinaravai. Uyira rairaiyauvo maisainara iiraivaa roosiima iyauvo maisainara iinaravai. 12 A buruqaivaa ranaa kiee yapaannaneema a iyauvaa ranaa yapaanaravai. A uyira rairaiyauvaa karaasa uyuee rammuannaneema a tino rikioo fai iyauvo karaasa ari vookaraiyauvai vainaravai. Mo eenoo tupatupaa ee variraivaugiataama itaavai nnaasu fai a varia ree kuanaravai. Fai hama i variraivo taikaanaravaivee. Anutuuqo ari Mmaapuuvaara itaa kua tiravai. 13 Hama ivo ari aangeraa voovai ataa kua tunoo:

  • A ni yaaku yaadudainningiaa
  • vaidi nnoonnavai varianee.
  • Varia ree vinanai na tinai
  • fai a ai nnammutuaiya yaatara kiaanaravaivee.
14 Hama Anutuuqo ari aangeraa voovai itaa kua tiravai. Itaama vaikiai aangeraiya aanii mminnaayannee? Iya mmannasayaano Anutuuqaa mmooriivaa varada variaavo ivo iya makemakee titaikiai iya ivo vitoo yoketaivau yapaanara gioonna kiaapuuya tasipama varida mmooriivaa varaavai.

Copyright information for `WAJ