Hebrews 3

Yisuuvaano Musiinna yaatareeravai

Ni seena yoketaa tuanaiyaso, Yisuuva itaama variivaara ngia Anutuuqaa tasipama ngiau aapu variaaraivaara vaa ivo ngiiiyaraatama maavee tiravai. Yisuunnara yaata utuatee. Ta karaasa aataruuvau variaunna mmayaayaivaa ivo varoo nuainno ti kiaa ti mmioo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidi kieetaiya roosiima karaasa aataruuvaara tiiyara mmoori vareeravai. Anutuuqo ari mmooriivaa varaaneeraivaara inna mmataama kiooduu ivo hama pikieerainno yaagueeqama kioo iiravai. Nnaaru Musiiva Anutuuqo inna mmuu mmooriivaa hama pikieerainno gioonna kiaapuuyara yaagueeqararama uuneema Yisuuva hama pikieerainno yaagueeqama kioo iiravai. Vaidi voovoono nnau yoketaivaa heeka kinai nnauvaara gioonna kiaapuuya kiisama kua yoketaivaa tida vaidiivaara kua yoketaivaa pinaama kiaaravai. Ivaa roosiima Anutuuqo Musiinnara kiisama kua yoketaivaa tioo Yisuunnara pinaama kua yoketaivaa tiivai. Mmuakiaa nnauyauvai vaidiiyaano heekaavai. Anutuuqoono iya yaataroo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaa iiravai. Musiiva Anutuuqaa mmoori vareera vaidivai varioo Anutuuqo inna mmuu mmooriivaa hama pikieerainno gioonna kiaapuuyara yaagueeqama iiravai. Yisuuva yapooma kua tinara kuaiyauvaara Musiivannaadee tauraa mmooriivaa iinno mmatayaa diaa mminnaiyauvunudiri mmataama kioo tiravai. Anutuuqaa Mmaapu tuanaa Yisuu Kirisiivaano ari Koonna Anutuuqaa gioonna kiaapuuyara dioo vainno haitatuunno hama pikieerainno yaagueeqama diivai. Ta innara kutaavaivee kiaa kiada innara yaagueeqama faannakiaunnaivaara sirigakiaunnaiya ta Anutuuqaa gioonna kiaapuya variaunnanoo.

Anutuuqaa gioonna kiaapuuya fai eeyaara

kati variaaravai

Ivaara Mmannasa Yoketaivoono tinoo:

    • Aanna makee ngia Anutuuqaa kuaivaa rikiada
sa nnaaru Anutuuqaara ooqoo tuuya roosiima tinni yakeevaa varada variatee. Mmanna gaanga mmataivaki ngii rubuungainna Anutuuqaa iida taaree kiaa innara ooqoo tiravai. Anutuuqo tunoo: Iqiivakidiri ngii rubuungainna ni iida taaree kiaa iiravaivee. Taara vaidivaitana yuku yaaku taika kiee nuanuuvaa na iya tasipama ari vookara ari vookarau mmooriivaa iyara iikiaaduu rikiada kutaavaivee kiatauduaata ni iida taaree kiaa iiravaivee. 10 Iya itaama uuvaara na iyara ni nannatooduu kiaanoo: Iya yaata utiraiyauvo makemakee koonnama yaata utuaavai. Iya na iikiau aataruuyauvaa hama arinaima teeda iikiaavaivee, tiravai. 11 Na iyara ni nannatooduu fai na iinara kuaivaa kiaa teerama kiee iyara kiaanoo: Fai hama iya niisi nnida ni tasipama eeyaara kati hara kiada variaaravee, tiravai. Anutuuqo itaa kua tuuvaa Mmannasa Yoketaivoono tiivai. 12 Ni seenayaso, tuqinnama haitatuukiatee. Ngiiikidiri vaidi voovoono ausa tinni yakeevaa varoo hama ivo Anutuuqaara inna kutaavaivee kiataino rikioo ivo Anutuuqo tupatupaa variraivaa mmooka hanigia mmivoora tida tuqinnama haitatuukiatee. 13 Mminnamminnaa maisaivo ngiiikidiri vaidi voovai iinno taanaree kiaa iikio rikioo haruruoo tinni yakeevaa vareevoora mmuakiaa suai ngiingiiiyara ngiingiiiyara yoketaida yaagueeqama variateeraivaara kua yoketaivaa kiatee. Aanna makee ngia varia rada vidada suai nnaagiaivakiaatama itaama nnaasu iida varida variatee. Anutuuqo hama atau ruai suaivaki itaama iida varida variatee. 14 Vaa ta Yisuu Kirisiinna seena tuanaaya inna tasipama mmuaavau variaunnanoo. Ta toosa hara kiada innara kutaavaivee kiaunna kuaivaa mo fai ta mmannammanna puaisakama utua rada vidada taikeera suaivaki homo utida varida fai ta inna tasipama mmuaavau variaaravai.

15 Aa kua aavo Anutuuqaa kua fafaaraivaki vainno tinoo:

    • Aanna makee ngia Anutuuqaa kuaivaa rikiada
    • sa nnaaru Anutuuqaara ooqoo tuuya roosiima
    • tinni yakeevaa varada variatee.
Anutuuqaa kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.
16 Deeyaano Anutuuqaa kuaivaa rikiada innara ooqoo tuunnee? Mmuakiaa gioonna kiaapuuya tauraa Anutuuqaa kuaivaara kutaavaivee tuuya Musiiva yoosinna Iyiipaivakidiri vitoo nnuuyaano itaa kua tida innara ooqoo tiravai. 17 Taara vaidivaitana yuku yaaku taika kioo nuanuuvaki Anutuuqo giaara inna nnannatoonnee? Gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa varada gaanga mmataivau putuuyara inna nnannateeravai. 18 Anutuuqo fai na kutaavai iinaravee kiaa kioo iyara tunoo: Fai iya hama niisi nnida ni tasipama eeyaara kati hara kiada variaaravaivee, tuu kuaivo deeyara tiravainnee? Gioonna kiaapuuya inna kuaivaa rikiadaata yaatarooyara itaa kua tiravai. 19 Ivaaraida vaa ta taunnavai. Hama iya innara kutaavaivee tuuvaara ivo iya variateera tuu mmataivaura hama viravai.

Copyright information for `WAJ