Hebrews 8

Yisuuva gioonna kiaapuuyara kati puara hudeera kieeta vaidivai varivai

Ii na kiau kua ivaa oyaivo ataama vainoo. Kati Anutuuqaara puara hudeera kieetaiya roosiivoono tiiyara ngiau aapu hara kioo varinoo. Anutuuqo mmuakiaa mminnamminnaiyauvaara haitatuura kieeta pinaivo mmaata yoketaivau variivaa yaaku yaadudainningiaa ivo hara kioo varinoo. Ivo Anutuuqaara kati puara hudeera mmooriivaa ngiau aapuuvaki iinno varinoo. Nnaaru Anutuuqaa seera nnau aakiaivaki vo atau yoketaa tuanaa voovai vau nnauvaa roosiivaki ivo ivaki vioo mmooriivaa iinno varinoo. Ii nnau ivaa hama vaidiaano heekeera nnauvai. Udaanga Anutuuqoono heekeera nnauvai.

Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya yeennaiyauvaa Anutuuqaa mmida puara sipisiipaiyauvaatama huda inna mmiateeraivaara vaidiiya iya mmataama kiaavai. Anutuuqaara kati puara hudeera kieetaiya roosiivoono Yisuu Kirisiiva tiiyara iiraivoono mminnaa yoketaa voovai vaivaa Anutuuqaa mminaraivo inna yoketaavai. Yisuuva mmatayaa varitiri. Hama ivo Anutuuqaara kati puara hudeera vaidivai varioo yeenna puaraiyauvaa Anutuuqaa mmira mmooriivaa iitirivee. Yutayaiya mmaanna tuu aataruuvaudiri Anutuuqaara kati puara hudeera vaidiiya yeenna puaraiyauvaa inna mmira mmooriivaa iikiaiya variaavai. Iya Anutuuqaara kati puara hudeera mmooriivaa mmata aavau iya iikiaivo ngiau aapu vaira nnauvaki iikiaivaa mmannammannaavai iikiaavai. Ii aataru ivo nnaaru Musiiva uu aataruuvaa roosiima mmuaakaraivai vainoo. Nnaaru Musiiva seera nnauvaa heekaanaree kiaa rikiooduu Anutuuqo ngiau aapu vaira nnauvaara inna kiaa mmioo tunoo: Na taapiyaadiri i kiaa i mmiaivaugiataama safuuma heekaanee, tiravai. Mo Yisuuva ngiau aapuuvaki kati puara hudeera mmooriivoono iya kati puara hudeera mmooriivaa tauraa mmaanna tuu aataruuvaudiri iikiaivaa yaataraivai. Anutuuqo karaasa yeena rau kioo ti mmuu kuaivoono tauraa kua kiaa teerama kioo ti mmuu kuaivaa yaataraivai. Ivo karaasa yeena rau kioo kuaivaa tuu suaivaki ari vookarai yoketaa yaatareera aataruuvaara kua kutaa na iinaravaivee kiaa kioo tiravai. Ivaara karaasa yeena rau kioo kuaivo tauraa yeena rau kioo tuu kuaivaa yaataraivai.

Tauraa yeena rau kioo kuaivaa aikiooma gioonna kiaapuuya rikiada uutiri. Nnaagiai karaasa yeena rau kioo kuaivo hameeta vautirivee. Anutuuqo ari gioonna kiaapuuya tooduu hama yoketaama varuuvaara ari kua fafaaraivaki vau kua voovai iyara tunoo:

    • Udaangaivoono tunoo:
    • Isarairaa mmataivau variaiyaatama
    • Yutayaa mmataivau variaiyaatama
    • kua karaasa yeena rau kieera kuaivaa
    • na iya kiaa mminara suaivo aa nninara iinoo.
Aa kua karaasa na yeena rammuaa kua aavo hama nnaaru na yeena rammuaa kuaivaa roosiivai. Nnaaru na Iyiipaivakidiri iya rubuungainna vitaanara iikiaa suaivaki na kua yeena rau kiaivaa iya kiaa mmiravai. Kiaa mmiaaduu rikiada hama mmannammanna ivaa iirama kiada kuaivaa hatokoovaara na iya tee pikieeravaivee, tiravai. 10 Anutuuqo itaa kua kiaa kioo vo kuavai tunoo: Fai ii suai ivo taikanai aa kua karaasa na yeena rau kiee Isarairaiya kiaa mminara aavo ataama vainoo. Fai na ni kua aataruuyauvaa iya yaata tinniiyauvaki yapa kino iya aakiaiyauvo rikianai na iya Anutuuqo tuanaivo varinai iya ni gioonna kiaapu tuanaaya variaaravai. 11 Iya itaama varikio hama vaidi voovoono ari seena vaidi voovaatannee ari kata vayaa voovaatama kiaa mmioo tinara: Udaanga Anutuuqaa tee rikiaanee, tinaravai. Vaa tauraa yoketaa maisa mmuakiaaya ni teeda rikiaivaara hama ivo itaa kua tinaravai. 12 Fai na iyara boo tiee iya mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kiee hama keenaa ivaara yaata utinaravaivee, tiravai. Anutuuqo ari kua fafaaraivaki vau kua voovai itaa kua tiravai. 13 Anutuuqo kua karaasa yeena rau kieera kuaivaara tunoo: Kua karaasavaivee, tuuvaara tauraa kua yeena rau kioo kuaivo vaa maisainno nnisi mminnaiyauvaa roosiima vairavai. Nnisi mminnaiyauvo maisainara iinno kiisa suai vainno taikaanaravai.

Copyright information for `WAJ