Luke 3

Yuvuaano nnoori apiraivoono kuaivaa

iya kiaa mmiravai

(Matai 3:1-12; Marakaa 1:1-8; Yuvuaano 1:19-28)

Vaidiivaa nnutuuvo Tiperiaava Roomaaya kieetavai dioo vainno nuanu yaakuuvaitana yuku saivai taika kiooduu homo ivo iya kieetavai diravai. Duduu vaidiivaa nnutu vuaivo Podiiva vuaivo Piratuuso gioonna kiaapu Yutayaiyara duduu Herooto gioonna kiaapu Karirayaiyara diravai. Duduu inna vayaava Piriipo gioonna kiaapu Iturayaiyaraatama mmata pinaivaa nnutuuvo Tarakonitiinga ivaki varuuyaraatama duduu vaidi Rusaniiva gioonna kiaapu Avireneeyara diravai. Ii suai ivaki vaidiivaitana Anasaaya Kayapaaya Anutuuqaara kati puara hudeera kieetavaitana variravai. Iqii suai ivaki Sakariaasaa mmaapuuvo Yuvuaano koo mmuyai gaangaivau varuduu Anutuuqo ari kua mmayaayaivaa inna kiaa mmiravai. Kiaa mmuduu rikioo Yuvuaano mmuakiaa yoosinnayauvai nnoori Yorotaana siriivau vau yoosinnaiyauvaki nuainno varioo Anutuuqaa mmayaayaivaa gioonna kiaapuuya kiaa mmioo tunoo: Ngia ngiingii mminnamminnaa maisaiyauvaa pikiada hanigiada nnikiai na nnooriivaadiri ngii apino Anutuuqo ngii mminnamminnaa maisaiyauvaa rugaanaravaivee. Ivo itaa kua tuuvaara nnaaruaa vaidi forofetaa Yisayaava ari yanaivau fafaara roo tunoo:

  • Vaidi voovoono koo mmuyai gaanga voovau
  • dioo vainno aayanna roo tinara:
  • Ngia ngii kieetaivaara aataruuvaa teerairaivaa
  • roosiima ngii Udaangaivaara teerama kiaatee.
  • Udaangaivo ngiiisi nninaraivaara
  • teeraida safuuma kiaatee.
Mmuakiaa hoonuruuyauvaa rummua apida mmuakiaa taapiiyauvaa hanuu varadu kiaatee. Oo rakau numa rakau vai aataruuyauvaa hanuu safuuma kiada aataruuvau sikauyauvo vaiyauvaa teeda hanuu suooda kiaatee. Fai itaikio Anutuuqo gioonna kiaapuuya vitoo aataru yoketaivau yapaanaraivaa fai mmuakiaaya taaravaivee, tinaravaivee. Yisayaava itaa kua kiaa fafaara reeravai. Kaayau gioonna kiaapuuya nnida Yuvuaano nnoori ti apuaiveera kiaa innasi nnuduu rikioo Yuvuaano tunoo: Ngia gioonna kiaapu maisaso, gioono ngii giaa ngii mikiai Anutuuqo irisai maisaivaa ngii minaraivaara rikiadaida aatuuda niisi ngiaannee? Ngia kutaa tuanaa ngiingii mmoori maisaiyauvaa pikiada ngiingii ausa mmuduuyaiyauvaa hanigiada mmoori yoketaivaa iikio kaanaivo kooyaa vainaravai. Sa ngiengienaidiri yaata utida kiatee: Inna Aaparahaamo ti nnaakuvavee. Ta aikiooma variaunnanoo, kiatee. Na ngii giaa ngii miaunoo. Aa sikau aayauvaadiri Anutuuqo iinaree tioo iinai vida hanigiada fai Aaparahaamaa uru nnaakaraya variaaravai. Aanna makee Anutuuqo irisai maisaivaa mminaraivo vaidiivo haivaa yatariiyauvaa oyaiyauvaki teerama kioo tu kioo vaivaa roosiivai. Yatari hama iira yoketaa vaiyauvaa hanaa rakau ikiana kagaari kiaanaravaivee, tiravai.

10 Tuduu rikiada gioonna kiaapuuya inna yaparaida tunoo: Mo dee mmoorivai ta iikiaarannee? 11 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Gioonna kiaapu voovoono yaapa taaravaitana vaivoono voovai hama yaapaataivaa mmiaivee. Gioonna kiaapu voovoono yeenna vakiaivoono ari seenaiyaatama nnoo mmiaivee. 12 tuduu rikiada vaidi sikau takiisa vareeraiya Yuvuaano iya nnoori apuaiveera nnida inna yaparaida tunoo: Vitaira-o, teetaatama aaniivai iikiaarannee? 13 tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Sikauyauvaa ngii kieetaiya safuuma ngii giaa ngii miaivaugiataama varaatee. Sa ngiingiiiyara yaata utida oro hayuuma varaatee, 14 tuduu rikiada rapira vaidiiya inna yaparaida tunoo: Mo tee mo. Ta aaniivai iikiaarannee? tuduu rikioo ivo iya sai tunoo: Sa gioonna kiaapuuya ruputida iya unnakua tida iya sikauyauvaa mmuara varaatee. Ngii mmoori irisai sikauyauvaara sa momonakiatee. Inna aikioovaivee kiatee, tiravai.

15 Gioonna kiaapuuya Anutuuqo mmataama kioo vaidiivaara faannaida varida mmuakiaaya pinaama Yuvuaanaara yaata utida tunoo: Aanna Anutuuqo mmataama kioo vaidiivonnee? 16 tuuvaara Yuvuaano iya mmuakiaaya tunoo: Na kati mmanna nnooriivaadiri ngii apuaunoo. Ivo ni nnaagiai nninaraivoono nnoonna vaidivai. Na vaidi kiisavai. Hama na yopeema mmoori vareera ngiaammuauya roosiima inna yuku nnabaivaitana yeenaivaitana rakuasaa kiee utu radaanaravai. Fai ivoono Anutuuqaa Mmannasa Yoketaivaa tino too ngia vaa ausa hanigiaiya ngii aakiaiyauvaki varinaravai. Hama ausa hanigiaiya fai irisai maisa ikia roosiivaa iya mminaravai. 17 Ivoono ari savoora roosiivaadiri vuiita iiraiyauvaa rummua rusuku kioo supiya uyu ngiau kiaikio rikioo iiraiyauvo mmatayaa tuoo kuaikio iyauvaa varoo ari yeenna yapa kieera nnauvaki yapa kioo nnabaiyauvaa varoo ikia hama tasuuvaki kagaari kiaanaravaivee, tiravai.

Yuvuaano Yisuunna nnoori apiravai

(Matai 3:13-17; Marakaa 1:9-11)

18 Yuvuaano itaa kua kiaa kioo ari vo kua ari vo kuaivaatama kuainnama kioo gioonna kiaapuuya mmayaaya yoketaivaa kiaa mmiravai. 19 Kiaa mmioo gioonna kiaapuuya nnoori apu taika kioo nnaagiai Yisuunnaatama apu taika kiooduu rikioo Yisuuva yaaku varoo varuduu too ngiauvo rusiti varoo vioo sai ngioo sauduu Mmannasa Yoketaivo ngiaamma mirunnaivaa roosuuvoono tuoo tuoo tuma innayaa variravai. Varuduu rikiooduu ngiau aapuuvakidiri Anutuuqaa kuaivo tuoo tunoo: A ni Maapu tuanaakuavee. Na aiyara mmuduuya ruee na i tauko pinaama ni yoketainoo, tiravai.

Herooto mmoori maisaivaa uuvaara Yuvuaano inna tuduu rikioo Herooto inna vitoo oovi nnauvaki inna yapa kieeravai. Vaa Herooto ari vayaanna nnaataivaa Herootiaanna mmuara varoovaaraatama ari vo mmoori maisamaisauyauvaa uuvaaraatama Yuvuaano inna tiravai. Herooto kava vo mmoori maisa voovai iinno Yuvuaanaa oovi nnauvaki yapa kieeravai.

Yisuunna nnaakukiaiya nnutuyauvaivee

(Matai 1:1-17)

23 Tauraa toosa hareera suaivaki Yisuuva nuainno gioonna kiaapuuya Anutuuqaa mmayaayaivaa kiaa mmiaa roo nuau suaivaki inna nuanuuvo vaidi voovai yuku yaaku taika kioo vo vaidivai yaakuuvaitana vairavai. Gioonna kiaapuuya innara yaata utida tunoo: Inna Yoosiipaa mmaapu tuanaavaivee, tiravai.

  • Yoosiipaa koova Eriiva
24 Eriinna koova Matataava Matataanna koova Riviiva Riviinna koova Merikiiva Merikiinna koova Yanaiva Yanainna koova Yoosiipo 25 Yoosiipaa koova Matatiaava Matatiaanna koova Amooso Amoosaa koova Naumo Naumaa koova Esiriiva Esiriinna koova Nagaiva 26 Nagainna koova Mataava Mataanna koova Matatiaava Matatiaanna koova Simeeva Simeenna koova Yosekeeva Yosekeenna koova Yotaava 27 Yotaanna koova Yovuaanaano Yovuaanaanaa koova Resaava Resaanna koova Seruvavereeva Seruvavereenna koova Seratiereeva Seratiereenna koova Neriiva 28 Neriinna koova Merekiiva Merekiinna koova Adiiva Adiinna koova Kosaamo Kosaamaa koova Eremadaamo Eremadaamaa koova Ereeva 29 Ereenna koova Yosuaava Yosuaanna koova Eriesereeva Eriesereenna koova Yoriimo Yoriimaa koova Matataava Matataanna koova Riviiva 30 Riviinna koova Simioono Simioonaa koova Yutaava Yutaanna koova Yoosiipo Yoosiipaa koova Yonaamo Yonaamaa koova Eriakiimo 31 Eriakiimaa koova Meriaava Meriaanna koova Menaava Menaanna koova Matataava Matataanna koova Nataano Nataanaa koova Davuitiiva 32 Davuitiinna koova Isaiva Isainna koova Yoveteeva Yoveteenna koova Buaaso Buaasaa koova Saramoova Saramoonna koova Nasoono 33 Nasoonaa koova Aminataapo Aminataapaa koova Araamo Araamaa koova Ariniiva Ariniinna koova Eseroono Eseroonaa koova Pereseeva Pereseenna koova Yutaava 34 Yutaanna koova Yakoopo Yakoopaa koova Isaako Isaakaa koova Aaparahaamo Aaparahaamaa koova Taraava Taraanna koova Nakoroova 35 Nakoroonna koova Serukuuva Serukuunna koova Reguuva Reguunna koova Peregeeva Peregeenna koova Evereeva Evereenna koova Seraava 36 Seraanna koova Kainaano Kainaanaa koova Arapasataava Arapasataanna koova Seemo Seemaa koova Nuvuaava Nuvuaanna koova Ramekeeva 37 Ramekeenna koova Metusaraava Metusaraanna koova Inooko Inookaa koova Yareeto Yareetaa koova Marereeva Marereenna koova Kainaano 38 Kainaanaa koova Enosoova Enosoonna koova Seeto Seetaa koova Ataamovee. Ataamo inna Anutuuqaa mmaapuuvovee.
Copyright information for `WAJ