Matthew 1

Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai

(Rukaaso 3:23-28)

Aanna Yisuu Kirisiinna oyaiya kuavai. Aaparahaamooya Davuitiiya oyaivakidiri Yisuuva diiteeravai.

  • Aaparahaamo ari mmaapuuvaa
    • Isaakaa mmata kiooduu
    • Isaako Yakoopaa mmata kiooduu
    • Yakoopo Yutaanna mmata kioo
    • ari kata vayaidaatama mmata kieeravai.
Yutaava ari mmaapuuvaitana Pereseeya Seraaya mmata kiooduu ngiari kaanaa nnutuuvo Tamaarovee. Pereseeva Eseroonaa mmata kiooduu Eseroono Araamaa mmata kiooduu Araamo Aminataapaa mmata kiooduu Aminataapo Nasoonaa mmata kiooduu Nasoono Saramoonaa mmata kiooduu Saramoono Buaasaa mmata kiooduu inna kaanaa nnutuuvo Rahaapovee. Buaaso Yoveteenna mmata kiooduu inna kaanaa nnutuuvo Ruutovee. Yoveteeva Isainna mmata kiooduu Isaivaano kieeta vaidiivaa Davuitiinna mmata kieeravai. Davuitiiva vaidiivaa nnutuuvo Uriaanna muaadaivaa vara kioo mmaapuuvaa Soromoonaa mmata kiooduu Soromoono Rekaviaamaa mmata kiooduu Rekaviaamo Aviaanna mmata kiooduu Aviaava Asaanna mmata kiooduu Asaava Yosapataa mmata kiooduu Yosapato Yoraamaa mmata kiooduu Yoraamo Usiaanna mmata kiooduu Usiaava Yotaamaa mmata kiooduu Yotaamo Akasaanna mmata kiooduu Akasaava Isikiaanna mmata kiooduu 10 Isikiaava Manaseenna mmata kiooduu Manaseeva Amoosoonna mmata kiooduu Amoosoova Yosiaanna mmata kiooduu 11 Yosiaava Yekoniaanna mmata kioo ari kata vayaidaatama mmata kiooduu iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya numa gioonna kiaapuuya vitada ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai. 12 Yekoniaava Seratiereenna mmata kiooduu Seratiereeva Seruvavereenna mmata kiooduu 13 Seruvavereeva Avituunna mmata kiooduu Avituuva Eriakiimaa mmata kiooduu Eriakiimo Asoroonna mmata kiooduu 14 Asoroova Satokoonna mmata kiooduu Satokoova Akiimaa mmata kiooduu Akiimo Erutuunna mmata kiooduu 15 Erutuuva Eriasaaraa mmata kiooduu Eriasaaro Mataanaa mmata kiooduu Mataano Yakoopaa mmata kiooduu 16 Yakoopo Yoosiipaa mmata kieeravai. Yoosiipo inna Mariaanna vaativai. Mariaava ari mmaapuuvaa Yisuunna mmata kiooduu vaidiiyaano innara tunoo: Aanna Misiaa vaidi Anutuuqo mmataama kioo vaidiivovee, tiravai. 17 Aaparahaamo varuu suaivakidiri inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iyakidiri Davuitiiva diiteeravai. Davuitiiva diitoo suaivakidiri mmuaikaraama inna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada iya varuu suaivaki vaidi Bapuroonaaya numa iyaata rapidada yaatara kiada vitada ngiari yoosinnaivaki yapa kieeravai. Iya Isarairaiya yapa kiooduu varuu suaivakidiri mmuaikaraama Yekoniaanna sidinnaidiiya yaakuuvaitana yukukidiri taarama taarama varia rada nnidada tooduu Anutuuqo mmataama kioo vaidiivo diiteeravai.

Yisuunna mmateera kuavai

(Rukaaso 2:1-7)

18 Yisuu Kirisiinna mmatoovo ataama vairavai. Yisuuva hama varuu suaivaki inna kaanaa Mariaanna Yoosiipo varaanara kuaivaa kiaa teerama kioo hama inna varooduu Mariaava rikiooduu Mmannasa Yoketaivoono vaa nnaakaraivaa inna mmiravai. 19 Mmuduu Mariaanna vaatiivo Yoosiipo vaidi yoketaavoonora tioo hama mmamma maisaivaa Mariaanna mmirainno kati haumaki inna titaanaraivaara yaata utiravai. 20 Homo ivaara yaata utuoo varioo vainno ruvuaataivaa tooduu Udaanga Anutuuqaa aangeraa voovoono tuma inna kiaa mmioo tunoo: Yoosiipo, Davuitiinna oyaivakinnaa vaidikuavee. Ai nnaata Mariaanna varaanaraivaara sa aatuunna taara yaata utuanee. Varaanee. Mmannasa Yoketaivoono nnaakaraivaa inna aakiaivaki yapaivaivee. 21 Fai iva mmaapuvai mmatanai a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai. Fai ivoono ari seena gioonna kiaapuuya mminnamminnaa maisaiyauvaa ruga kioo iya vitoo yoketaivau yapaanaraivaara a inna nnutuuvaa Yisuuvavee tinaravai.

22 Nnaaruaa vaidi Udaanga Anutuuqaa kuaivaa kooyaa tira forofetaa voovoono Anutuuqo inna kiaa mmuu kuaivaa fafaarainno ataa kua tunoo: Fai kiaatanna yoketaa hama vaidi voovoono inna tasipaivoono nnaakara sunnainno mmaapuvai mmatanai iya inna nnutuuvaa Imanueero kiaaravee, tiravai. Ii nnutu ivaa oyaivo tinoo: Anutuuqo ti tasipainoo, tiivai. Nnaaruaa vaidi forofetaivo fafaara roo kuaivo ngioo ngioo Yisuunna mmatoo suaivaki innara kua tuu kua mmuakiaayauvai kaanaivo vairavai.

24 Itaama vauduu Yoosiipo diitoo Udaanga Anutuuqaa aangeraivo inna kiaa mmuu kuaivaa rikioo iinno ari nnaataivaa vareeravai. 25 Varooduu homo Mariaava nnaakara sunnaivaata varuu suaivaki Yoosiipo hama inna tasipama nuairavai. Yapooma Mariaava mmaapuuvaa mmata kiooduu Yoosiipo inna nnutuuvaa Yisuu-o tiravai.

Copyright information for `WAJ