Philippians 2

Yisuuva aduoo varuduu Anutuuqo ngiau aapu

inna vitoo yapeeravai

Yisuu Kirisiiva ngiiiki variivaara ngia yaagueeqama variaanoo? Ivo ngiiiyara mmuduuya ruaivaara ngia yoketaama variaanoo? Mmannasa Yoketaivo ngiiiki varikiai ngia inna tasipama mmuaavau varida inna kuaivaa rikiaanoo? Ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara boo tida ngiingiiiyara ngiingiiiyara tuqinnada variaanoo? Fai ngia itaama iikiaara iida varida mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada ngiingiiiyara ngiingiiiyara mmuaakaraama mmuduuya rida mmuaavau varikiai na tauraa ngiiiyara sirigakiaaneema fai na kava ngiiiyara pinaama sirigainaravaivee. Ivaaraida ivaugiataama iikiatee. Ngia mmoori voovai voovai iida varida sa ngiingiiiyara nnaasu yaata utida ngiingiiiyara mannaka kiatee. Adida varida ngii seenaiyara yaata utida kiatee: Iya yoketaama varida ti yaataraiyavee, kiatee. Sa ngiingii variraivaara nnaasu yaata utida iikiatee. Ngiingii seenaiya variraivaaraatama yaata utida iikiatee. Yisuu Kirisiiva yaata utuuvaugiataama mmuaikaraama ngiingiiiyara ngiingiiiyara yaata utuatee.

  • Nnaaru ivo mmannammanna itaavai nnaasu Anutuuqo varuduu
    • Anutuuqaa yaata tinniivo innaki vairavai.
    • Ivo itaama Anutuuqo varuuvaara
    • hama pinaama ivaara yaata utuoo
    • ivaa puaisa utiravai.
Hama ivaa puaisa utirainno ariinoo ari variraivaa pikieeravai. Pikiooduu mmatayaa gioonnaivo inna mmata kiooduu hanigioo vaidi mmatayaiya mmammaivaa varoo sikaunnaadiri yookaama kioo viteera vaidiivaanikaraama variravai. Ivo vaidivai varioo hama ariiyara mannaka tirainno aduoo varioo Anutuuqaa avaivaa nnaasu rikioonnonno ari putinaraivaara ee-oo tioo putiravai. Hama kati putirainno maisama yatari sagaivau putiravai. Ivaara Anutuuqo inna vitoo ngiau aapu tuanaivau inna yapa kieeravai. Yapa kioo nnutu voovai inna mmuuvo mmuakiaa nnutuuyauvaa yaataroovaa inna mmiravai. 10 Itaama vauvaara fai mmuakiaa ngiau aapu variaiyaatama mmatayaa variaiyaata vaa putuaiya mmannasaiyaatama Yisuunna nnutuuvo ngiau aapu pinaavai vauvaara innara toorivu yau haraaravai. 11 Itaama vauvaara fai mmuakiaaya Yisuu Kirisiinnara Udaangaivovee kiaa kiada kiaa kookieekiaaravai. Fai iya itaa kua tikio rikioo ti Napoonna Anutuuqaa nnutuuvootama ngiau aapu vainaravaivee.

Ngia ausa hanigieeraiyaano mmeekiavai roosiima variaaravai

12 Ni seena na ngiiiyara mmuduuya ruauyaso, ivaara na ngii tasipama varuu suaivaki ngia ni kuaivaa rikiada uuneema aanna makee hama na ngii tasipama variau suaivaki ni kuaivaa arinaima rikiada yaagueeqama iikiaaraivo inna yoketaavai. Anutuuqo ngii vitoo yoketaivau yapaanaraivaara yaata utida inna mmooriivaa iikiokio taikaanaravai. Ngia innara aatuuda itaama yaagueeqama mmooriivaa iida vara taika kiaatee. 13 Ngia Anutuuqaa tasipama mmuaa yaatavai varada ivo yaata utiraivaugiataama ngia rikiaa rada iikiateeraivaara ivo mmannammanna ngiiiki mmoori varaivai.

14 Sa mminnamminnaa maisaivaa vareerama kiada yoketaa tuanaaya variateeraivaara mmuakiaa mmooriivaa ngia iida varida sa nunuraanurai tida buaaru tida varida iikiatee. Ngia itaama iidada gioonna kiaapu mmatayaiya tomedama maisamaisama variaiya tasipama hara kiada variaa suaivaki ngia Anutuuqaa raunna mmaapu yoketaa tuanaaya variaaravai. Aakiapuaiyauvo ngiau aapuuvau mmeekia taineema ngia iya tasipama varikio mmeekiaivo taanaravai. 16 Ngia tupatupaa variaara mmayaayaivaa puaisakama utida iya kiaa mmida varida mmeekia roosiima variaaravai. Fai ngia itaama iikiakiai Yisuu Kirisiiva gioonna kiaapuuya yaparaira suaivaki fai na ngii mannaka tinaravai. Na mmoori iikiauvo hama kuminayaa kuaikiai na hama kumina mmoorivai iikiauvai. Na iikiau mmooriivo kooyaa vainaraivaara ngia itaama iikiai na ngii mannaka tinaravai.

17 Ngia Yisuu Kirisiinnara kutaavaivee kiaivo nnaaruaa vaidiiya yeena tapiivaa kiisama ngiaunnannuma iima kioovaa roosiima vainoo. Iya yeena tapiivau puara sipisiipa kiauvaa kati Anutuuqaara tusoneema na ngiiiyara ni kiauvaa tusee putinarannee? Vara hama na putinarannee? Fai kutaa na ngiiiyara putinaraivaara ni ausaivo yoketaikiai na ngii tasipama sirigaina variauvai. 18 Mmuaakaraama ngieeta ngii ausaiyauvo yoketainai ni tasipama sirigakiatee.

Pauruuso Timotiiya Epaporotitiiyara tiravai

19 Na yaaku varee rikino Udaanga Yisuu Kirisiiva ee-oo tinai na kiisa suai Timotiinna titano ngiiisi kuanaravai. Ngia yoketaama variaivaa na rikino ni yoketainaraivaara na inna titano ngiiisi kuanaravai. 20 Ari mmuaavoono ni tasipama mmuaa ausavai varoo ngiiiyara pinaama mmuduuya ruaivai. 21 Vaa ausa hanigieera gioonna kiaapu vooya aavaki variaiya ngiari mmooriivaara nnaasu yaata utida varida hama Yisuu Kirisiinna mmooriivaara yaata utuaavai. 22 Vaa ngia taavai. Timotiiva ari vookaraama yoketaama mmooriivaa varoo ni maapuvai roosiima varuduu na inna koova roosiima varida ta mmayaaya yoketaivaara mmuaavaugiataama mmoori vareeravai. 23 Ivaara kiisa suai vaidiiya niiyara data datai aataruuvaa iikiaaraivo kooyaa vainai tee na inna titano ngiiisi kuanaraivaara na yaata utuaunoo. 24 Neetaata na kiisa suai ngiiisi kuanaraivaaraatama na yaata utuee kutaavaivee tino Udaanga Yisuu Kirisiiva aataruuvaa ni vitainai na kuanaravai.

25 Ngia Epaporotitiiva ni haitatuukiaiveera inna titooduu niisi nniravai. Na inna titano kava vara ranoo ngiiisi kuanaraivaara na yaata utuauko inna ni yoketainoo. Ivo ni seenavai varioo ni tasipama mmoori varoo yaagueeqama iiravai. 26 Ivo nniitaroovaa ngia mmuakiaaya rikioovaara ivo ivaara pinaama yaata utuoo ngiiisi vioo ngii taanaraivaara inna yoketainoo. 27 Kutaavai. Ivo tauraa pinaama inna nniitarooduu rikioo putuoo fanniiravai. Anutuuqo innara boo tuduu hama putiravai. Anutuuqo hama innara nnaasu boo tirainno niiyaraatama boo tiravai. Inna nniitaroovaara vaa na mmuaararaivaa vara kiee kava pinaa mmuaararaivaa vareevoo kiaa Anutuuqo niiyaraatama boo tiravai. 28 Ivaara na inna titano ngiiisi kuanaraivaara kaayauma ni yoketainoo. Ngia kava inna teeda sirigaikiai na hama pinaama innara yaata utinaraivaara ni yoketainoo. 29 Ivo ti seenavai varioo Udaangaivaa mmooriivaa varaivaara inna teeda pinaama sirigaida inna tuqinnaatee. Itai vaidiiyara kua yoketaivaa tida iya kuaivaa rikiaatee. 30 Ivo Yisuu Kirisiinna mmooriivaa iinno hama ari variraivaara yaata utirainno Yisuunna mmooriivaara putuoo fanniivaara innara kua yoketaivaa tida inna kuaivaa rikiaatee. Ngia mmoori yoketaivaa niiyara ngii iikiataikiai ngieera variaivaara hama iikiaavo ivo ivaa iinno putuoo fanniivaara kua yoketaivaa innara tida inna kuaivaa rikiaatee.

Copyright information for `WAJ