Revelation of John 15

Aangeraiya nnaagiai mmoori maisaiyauvaa

utu kiada dida vairavai

Itaama taika kiooduu na taaduu kava ari vookarau atau pinaivo ngiau aapuuvau vauduu na tee nnikiarairavai. Aangeraa yaaku saivai karasaidiri taaramaano maisamaisau mminnaiyauvo yaaku saivai karasaidiri taaravaitana utu kiada dida vairavai. Ii maisa mminnaa iyauvo inna nnaagiai mmooriiyauvaa Anutuuqo iima taika kino inna nnannateeraivo taikaanaraiyauvovee. Na taaduu mminnaa voovai nnoori haruunga pinumaivaa roosuuvo mmannammannaa naruuvoota ikiaivootama nuunama vauvaitana ivaki vairavai. Na kava taaduu gioonna kiaapuuya fayai mmararaivo inna nnutuuvo yaarira kuaivo vauvaata inna mmannammannaivaatama ivaitana yaatara kiooyaano ni teeravai. Teeda nnoori haruunga pinuma roosuuvaa siriivau dida vaida kitaiyauvaa Anutuuqo iya mmuuyauvaa utu kiada vairavai. Utu kiada vaida Anutuuqaa mmoori vareera vaidi Musiinna kuaruuvaa tida Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa kuaruuvaa tida tunoo:

  • Udaanga Anutuuqo
  • mmuakiaa mminnaiyauvaa
  • a yaataree diraikuavee.
  • Mmoori a iikiannaivo ari vookaraivai vaivaara
  • ta teeda nnikiaraakiaunnavai.
  • A mmuakiaa gioonna kiaapu mmatayaiya kieetaikuavee.
  • A iikiannaivo safuuma kutaavai nnaasu vainoo.
Udaanga-o, eenoo nnaasu yoketaa tuanaavai variannaivaara mmuakiaaya i mmemmaana kuaanoo. Eenoo yaagueeqama variannaivaara mmuakiaaya aiyara yoketaavaivee kiaanoo. Mmuakiaaya fai i avuuvau nnida ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa i mmiaaravaivee. Mmuakiaaya a safuuma nnaasu iikiannaivaa teeda fai ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa i mmiaaravaivee. Iya kuaruuvaa itaa kua kiaa taika kiooduu na taaduu ngiau aapuuvaki nuunaira nnau pinaivaa sipuuvo hatuaa tu kioo vauvo ni too vairavai. Ivaa aakiaivaki buruqaadiri atau rummua kioovaki Anutuuqaa variraivo vauvo kooyaa vairavai. Vauduu aangeraa yaaku saivai sainaidiri taarama nnaagiai mmoori maisa yaaku saivai sainaidiri taarama utu kiada duuyaano nuunaira nnauvakidiri tiiravai. Iya buruqa yoketaa poosaiyauvaa rau kiada takuaanga kuau vausaiyauvaa ngiari nniriiyauvunu rau kiooyauvaatama tiiravai. Tuuduu fayai roosuu ari vookarau taarama taaramaakidiri mmuaavoono diitoo sikau gooraivaadiri iima kioo kuu yavaiyauvo yaaku saivai sainaidiri taarama aangeraiya mmiravai. Ii kuu yavaa iyauvaki Anutuuqo tupatupaa variraivo inna nnannateeraivo suvuainno vairavai. Anutuuqaa oyai ari vookarauvaa mmeekiaivoota ari yaagueeqaivootama kioosu roosiima kaayauma ngioo vioo nuunaira nnauvaki rau kioo vairavai. Rau kioo vauduu too hama vaidi voovoono yopeema nuunaira nnauvaki ngioo viravai. Aangeraiya fai mmoori maisa yaaku saivai sainaidiri taarama iima taika kikiai rikiada ivaki nnida kuaaravai.

Copyright information for `WAJ