Revelation of John 5

Puara Sipisiipa Nnaakaraivo yanaivaa radudeeravai

Na taaduu kieeta varira mmaataivau varuuvoono ari yaaku yaadudaivaadiri yanaa hovekama kioovaa utu kioo vairavai. Ii yanaa ivaa aakiaivakiaata mmaanaivaunnaatama fafaaraivo vauduu ivaa rabanikeevoora manu yaaku saivai karasaidiri taarama ivau vairavai. Vauduu tee na rikiaaduu aangeraa yaagueeqauvoono pinaama aayanna roo tunoo: Dee vaidivoono yoketaa tuanaavai variivaara aikiooma manuuyauvaa utu rabanika kioo yanaivaa raduda kioo yaarinarannee? tuduu rikioo hama yopeema ngiau aapu varuu vaidi voovoono ivaa raduda kioo taataama uuduu hama yopeema mmatayaa varuu voovootama ivaa raduda kioo taataama uuduu mmata mmemmaivaki varuuyakidiri hama yopeema voovoota iikiataama variravai. Hama vaidi voovoono yoketaa tuanaavai varioo aikiooma ivaa raduda kioo toovaara na pinaama rateeravai. Ratee variaaduu vaidi yokovaa voovoono ni tunoo: Sa rataanee. Taanee. Yutaanna oyaivakidiri fai raiyoonaivaa roosuu vaidiivo diiteeravai. Ivo Davuitiinna oyaivakidiri diitoovoono vaa yaagueeqainno yaatareeravoonora tuoo manu yaaku saivai karasaidiri taarama vaiyauvaa fai aikiooma utu rabanika kioo yanaivaa radudaanaravaivee, tiravai.

Tuduu rikiee na taaduu kieeta varira mmaataivo vauduu fayai roosuu ari vookarau taarama taaramada ivaa ututuuma duduu iya tammaivaki Puara Sipisiipa Nnaakaraivo dioo vauduu yokovaiya iya ututuuma kiada variravai. Na taaduu Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa ruputu kiooduu putuuvaa roosuuvo ivau dioo vauduu inna kieeta tinniivakidiri aaruuyauvo yaaku saivai karasaidiri taarama vauduu inna avuuyauvo yaaku saivai sainaidiri taarama vairavai. Inna avuuyauvo inna Anutuuqaa Mmannasaivo ari yaagueeqaivo yaaku saivai sainaidiri taaravaitana vairavai. Vauyauvaa Anutuuqo iyauvaa titooduu mmuakiaa mmatavau nuairavai. Puara Sipisiipa Nnaakaraivo oro kieeta varira mmaataivau variivaa yaaku yaadudaivakidiri yanaa hovekama kioovaa vareeravai. Varooduu teeda fayai roosuu ari vookarau taarama taaramadootama vaidi yokovaiya vo vaidivai taika kioo vo vaidivai yaaku saivakidiri taarama taaramadootama vida varada inna yuku oyaivaki vairavai. Iya mmuaavai mmuaavai kitaa roosuu mminnaiyauvaa utida kuu yavaa gooraivaadiri iima kiooyauvaa utiravai. Iya kuu yavaa aakiaiyauvaki yatari ranaivaa hudooduu suuda yoketaa vuuvaa yapa kiooyauvo Anutuuqaa gioonna kiaapuuya yaaku vareeraivaa roosiiravai. Iya diitada dida vaida karaasa kuaru voovai tida tunoo:

  • Vaidiiya i ruputu kioovaara
  • a nnaasu yoketaavai variannaikuaano
  • fai aikiooma yanaa hovekama kioovaa varee
  • manuuyauvaa rabanika kiaanaravai.
  • Vaidiiya i ruputuduu i kiauvo tusoovaadiri
  • a gioonna kiaapuuya yookaama kiee
  • Anutuuqaani iya viteeravai.
  • A vo oyai vo oyaivakidiriaata
  • vo kua vo kua kiaivakidiriaatama
  • vo mmamma vo mmammaivakidiriaata
  • vo mmata vo mmataivakidiriaatama
  • gioonna kiaapuuya Anutuuqaani viteeravai.
10 Vaa a iya vitee kiaannani iya kati Anutuuqaara puara hudeeraiya roosiima inna mmoori varada kieetaya variaanoo. Fai iya mmatayaa variaiyara diaaravaivee. 11 Iya itaa kua kuaruuvaa tuduu na kava tee kuaru akuaivaa rikiaaduu aangeraa kaayakaayau ari vookarauya hama yopeema vaidiiya yaaruatauya kuaru tida varida kieeta varira mmaataivaatama fayai roosuu ari vookarau taarama taaramaatama vaidi yokovaiyaatama ututuuma kiada 12 dida vaida pinaama kuaru tida tunoo:

  • Puara Sipisiipa Nnaakaraivaa
  • vaidiiya ruputu kioovoono
  • yoketaa tuanaavai variivaara
  • aikiooma gioonna kiaapuuyara dioo vainno
  • aikiooma mminnaa yoketaiyauvaa varoo
  • aikiooma tinni yoketaivaa varaikio
  • yaagueeqaivo innaki vaivai.
  • Aikiooma gioonna kiaapuuya
  • inna nnutuuvaa ngiau aapu yapa kiada
  • inna oyai ari vookaraivaara yoketaavee tida
  • innara kua yoketaivaa kiaavaivee.
13 Iya itaa kua kuaruuvaa kiaa taika kiooduu na rikiaaduu mmuakiaa ngiau aapu varuuyaata mmatayaa varuuyaatama mmata mmemmaivaki varuuyaata nnooriki varuuyaatama kuaru tida tunoo:

  • Kieeta varira mmaataivau variraivaaraata
  • Puara Sipisiipa Nnaakaraivaaraatama
  • ta kua yoketaivaa tupatupaa kiaaravee.
  • Ivaitana nnutuuvaitana nnaasu
  • ta tupatupaa ngiau aapu yapaaravee.
  • Ivaitana oyai ari vookaraivaitanaata
  • ivaitana yaagueeqaivaitanaatama
  • tupatupaa vakiaivee.
14 Iya itaa kua kuaruuvaa kiaa taika kiooduu fayai roosuu ari vookarau taarama taaramadoono iya sai tunoo: Kua kutaavee, tuduu rikiada yokovaiya ivaitana yuku oyaivaitanaki vida varada vaida ngiari ausa mmuduuyaiyauvaa ivaitana mmiravai.

Copyright information for `WAJ