Romans 15

Sa ngiingiiiyara yaata utiraida ngii seenaiyara yaata utuatee

Ta yaagueeqama variaunnaiya hama titiiyara nnaasu yaata utiraida ti seena muaraagama variaiya mmuaararaiyauvaa teeta varaaravee. Ti seena voovai yoketaama variaiveera ta mmuaavai mmuaavai innara yoketaama iikiokio fai ivo varia roo vioo vioo yaagueeqama varinaravaivee. Mo Yisuu Kirisiiva hama ariiyara yaata utuoo variravai. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo: Gioonna kiaapuuya Anutuuqaa rakanoo raaranoo kiaa kuaiyauvo vaa niiyaa vaivaivee, tiivai. Ta Anutuuqaa kua fafaaraivaa rikiada yoketaama variateeraivaara nnaaru vaidiiya Anutuuqaa kuaivaa fafaara reeravai. Ta ii kua iyauvaa yaarida arinaima rikiada variaunnano mmuaararaivo tiisi nnikiainnaata ta yaagueeqama varida ivaki vai kuaiyauvaara sirigaida varida kaanaivaara faannaida variateeraivaara vaidiiya nnaaru Anutuuqaa kuaivaa fafaara reeravai. Mmuaararaivo tiisi nnikiainnaata ta yaagueeqama variaunna aataruuvaata Anutuuqaa kuaivaara ti yoketai aataruuvaatama oyaivo Anutuuqovee. Ivoono ngii tasipama iinai ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara yoketaama yaata utida mmuaa ausa mmuaa tinnivai varada Yisuu Kirisiiva ngii vita vitaivaugiataama variateeraivaara na ngiiiyara yaaku varaunoo. Ngia mmuakiaaya mmuaavaugiataama ti Udaanga Yisuu Kirisiinna Koonna Anutuuqaara kua yoketaivaa kiateeraivaaraatama na ngiiiyara yaaku varaunoo.

Ngiari voopinnaiyaata mmayaaya yoketaivaa rikiaaravai

Yisuu Kirisiiva ngiiiyara yoketainno ngii tuqinnaineema ngia ngiingiiiyara ngiingiiiyara yoketaida tuqinnaatee. Anutuuqaa nnutuuvo ngiau aapu vakiaiveera itaama iikiatee. Ivaara na ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo kua kiaa teerama kiooyauvaa nnaaruaa vaidi Aaparahaamainna kiaa mmuuvo kutaavai vainai kooyaa taateeraivaara Yisuu Kirisiiva Yutayaa vaidiiya mmoori vareera vaidivai variravai. Anutuuqo gioonna kiaapuuyara boo tiraivaara ngiari voopinnaiya Anutuuqaara kua yoketaivaa kiateeraivaara ivo Yutayaiya mmoori vareera vaidivai variravai. Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno Anutuuqaara tinoo:

  • Ivaara na ngiari voopinnaiyaki nuaina
  • aiyara kua yoketaivaa tinaravai.
  • I nnutuuvo ngiau aapuuvaki vaivaara
  • na kuaru tinaravaivee.
10 Anutuuqaa kua fafaaraivo itaa kua tioo vo kuavai tinoo:

  • Ngia ngiengie voopinnaiyaso,
  • Anutuuqo mmataama kioo gioonna kiaapu
  • Yutayaiya tasipama sirigakiatee.
11 Kua fafaaraivo itaa kua tioo kava vo kuavai tinoo:

  • Ngia voopinnaa mmuakiaaya
  • Udaanga Anutuuqaara kua yoketaivaa kiatee.
  • Mmuakiaa gioonna kiaapuuya
  • innara kua yoketaivaa kiatee.
12 Kua fafaaraivo itaa kua tikio kava ivaki Yisayaavaano tuu kua voovai vainno tinoo:

  • Yesiinna oyaivakidiri
  • fai vaidi voovai diitaanaravai.
  • Ivo nnino too Anutuuqo inna tino too
  • ngiari voopinnaiyara dinaravai.
  • Iyara dinai teeda
  • ivo iya tuqinnaanaraivaara
  • faannaida variaaravaivee.
Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.

13 Ta yoketaama variraivaara faannaira oyaivo Anutuuqovee. Ngia innara kutaavaivee kiaivaara ivo ausa nuufaivaata sirigairaivaatama ngii aakiaiyauvaki yapano suvuakuaiveera na ngiiiyara yaaku varaunoo. Mmannasa Yoketaivoono ari yaagueeqaivaa ngii mino too ngia Anutuuqaara faannairaivo ngii aakiaiyauvaki vakia roo vioo vioo pinaavai vakiaiveera na ngiiiyara yaaku varaunoo.

Pauruuso hama aatuurama kioo kuaivaa

yaagueeqama iya kiaa mmiravai

14 Ni seenayaso, vaa na aikiooma ngiiiyara yaata utuee rikiauvai. Ngia yoketaama variaavo yoketaa aataruuvo ngiiiki suvuaikio yaata tinni yoketaivootama ngiiiki suvuainno vaikiai ngiengieenoo aikiooma ngiingii vita vitaakiaavai. 15 Itaama vaikiainnaata hama na aatuurama kiee aa yanaa aavaki vaa ngia rikiaa kuaiyauvaa kava ngia rikiaateeraivaara na yaagueeqama vo kua vooyauvaara ngii giaa ngii miaunoo. Anutuuqo niiyara yoketaama yaata utuoo ni mmataama kiooduu na Yisuu Kirisiinna mmoori vareera vaidivai variee ngiari voopinnaiyara mmoori varoovaara hama na aatuurama kiee vo kua vooyauvaatama na ngii giaa ngii miaunoo. Nnaaru vaidiiya Anutuuqaani puara sipisiipaiyauvaa hudooduu inna yoketauneema ngiari voopinnaiya ausa hanigiakio Anutuuqo iyara inna yoketaakiaiveeraivaara na iyara mmoori varee mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mmiauvai. Mmannasa Yoketaivo iya aakiaiyauvaki variivaara iya Anutuuqaaniya variaavai. 17 Itaama vaikio Yisuu Kirisiiva niiki variivaara na Anutuuqaa mmooriivaa varee niniiyara mannaka tinee tiee aikiooma nini mannaka tinaravai. 18 Hama giaa yaagueeqavaura na mmoori varee variee ivaara ngii giaa ngii miee variaunoo. Yisuu Kirisiiva niiki varikiai na ngiari voopinnaiya kuaivaa kiaa mmiee mmooriivaa iikiaukai iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada iikiaavai. 19 Na nuaina variee iya yoosinnaiyauvaki Anutuuqaa mmoori ari vookara ari vookarauyauvaa iikiaaduu Mmannasa Yoketaivaa yaagueeqaivo kooyaa vauduu iya Anutuuqaa kuaivaa rikiada iiravai. Na itaama iina Yerusareema pikiee viee variee mmayaayaivaa kiaa mmiaaree viee viee mmata Irurikii ivaki oro Yisuu Kirisiinna mmayaaya yoketaivaa eeyaara kiaa kookieema kieeravai. 20 Hama Yisuu Kirisiinna nnutuuvaa rikieeraiyasi na viee mmayaaya yoketaivaa iya kiaa mminaraivaara na mmannammanna ivaara yaata utuauko ni yoketainoo. Vaidi voovoono vaa toosa hara iya kiaa mmikiai na kava iya kiaa mmivoora na hama rikieeraiyasi kuanaraivaara ni yoketainoo. 21 Ivaara Anutuuqaa kua fafaaraivo vainno tinoo:

  • Hama vooyaano innara iya kiaa mmiraiya
  • fai inna taaravai.
  • Hama inna kuaivaa rikiaiya
  • fai arinaima rikiaaravaivee.
Kua fafaaraivoono itaa kua tiivai.

Pauruuso yoosinna Rooma kuanara iiravai

22 Na airineetu ngiiisi kuanaree kiaa iikiaaduu hama Yisuu Kirisiinna mmayaayaivaa rikiaiyasi kuanara mmooriivoono ni atau ruduu hama na ngiiisi viravai. 23 Aanna makee aa mmata aayauvaki ni mmooriivo taikaikiai na airi nuanu ngiiisi kuanaree kiaivaara na ngiiisi kuanara iina variee faannakiauvai. 24 Na mmata Sipaniaa kuanaree kiau suaivaki fai na kati viee aataruyaa ngii tee kuanara iikiaunoo. Fai na ngiiisi viee kiisa suai ngii tasipama yoketaama varinai ngia niiyara tuqinnada ni titakiai na aikiooma Sipaniaa kuanaravai. 25 Aanna makee na Yerusareema viee Anutuuqaa gioonna kiaapuuya ivaki variaiyani sikauyauvaatama varee kuanaravai. 26 Maketoniaa variaa ausa hanigieeraiyaata Akaiya variaa ausa hanigieeraiyaatama kua yeena rau kiada sikauyauvaa Anutuuqaa gioonna kiaapu Yerusareema varuuya hama mminnamminnaatauyani kati yapeeravai. 27 Ngiariinoo ivaara itaama kua yeena rau kiada iiravai. Itaama vaikiai iya hama mminnaataiya tuqinnaara aataruuvo ngiariiki vaivai. Yutayaiya Anutuuqaa kua mmayaayaivaa ngiari voopinnaiyaatama kiaa mmiaivaara ngiari voopinnaiya ngiari mmatayaa diaa mminnaiyauvaa irisai Yutayaiya mmiaaraivo inna yoketaa aataruvai. 28 Na aa mmoori aavaa iima taika kiee sikauyauvaa iyani yapaidaa varee iya mmi kiee na Yerusareema pikiee Sipaniaa kuanara viee fai aataruyaa na ngii taanaravai. 29 Vaa na rikiauvai. Fai na ngiiisi viee hama na kati kuanaravai. Yisuu Kirisiiva niiyara inna yoketaikio inna yaagueeqaivo ni suvuaikiai na ngiiisi kuanaravai.

30 Ni seenayaso, ngia yaaku vareera suaivaki ni tasipama mmuaavaugiataama niiyara yaagueeqama Anutuuqaata kua kiateeraivaara na yaagueeqama ngii giaa ngii miaunoo. Ti Udaanga Yisuu Kirisiiva ti tasipaivaaraatama Mmannasa Yoketaivo ti tasipaikiai ta gioonna kiaapuuyara mmuduuya ruaunnaivaaraatama na yaagueeqama ngii giaa ngii miaunoo. 31 Na Yutayaa yoosinnaiyauvaki vinai hama ausa hanigieeraiya ni mmaara iikiainnaata na kati kuanaraivaara yaaku varaatee. Yerusareema variaa ausa hanigieeraiyani na sikauyauvaa varee iya mminai teeda iya ngiari ausaiyauvaa ni mida aikioovaivee kiaaraivaara yaaku varaatee. 32 Iya itaama iikiai Anutuuqo yaata utiivaugiataama na iya pikiee sirigama ree ngiiisi vinai teeda ngia yoketaama ni tasipama varikiai na ngii tasipama sirigainaraivaara yaaku varaatee. 33 Anutuuqo ausa nuufaivaa mmiraivoono ngii tasipama variaiveera na yaata utuaunoo. Kua kutaa.

Copyright information for `WAJ