a10:4Deu 24:1-4; Mat 5:31
b10:6Gen 1:27, 5:2
c10:7-8Gen 2:24
d10:19Exo 20:12-16; Deu 5:16-20

Mark 10

Iesu tavine vilamonana i babaniei

Ma Iesu, dobuna i netawanei ma i naeJudia ana au parata. Ma Waira Jordan i damani da au baba ḡelauna. Patara ḡaeḡaena i riana melei. Ma Iesu ivi araramana, me mara patapatana i kaukauei nanare.

MaFarisi ḡelaui i ḡoei da tauna ita waroi. Ma lamna au baina ivi taravirevirei, “Tarawatu e mamae bo eḡa da rava, awana maiteni itavi lamonei?”

Ma Iesu i paribelei, “Moses anaTarawatu aiwai e ririwei?”

Ma taui i riwa, “Moses anaTarawatu e ririwa da oroto ‘vilamona pepana ina girumi ma awana ina verei. Ma taui inavi lamonei.’” a 

Iesu i paribelei, “Taumi orami i pota. Au baina Moses wei Tarawatuna i terei. Wate ona notai da au karena, maranai God rava i kauei‘ma tauna oroto ma wavine i kauei. b  Ma lamna au baina oroto amana ma alona ina netawanei ma awana maiteni inavi tagogi c ’ da taui eḡa ruaḡa me au naona ma tupua tagogi. God aiwai ivi tagogiei, eḡa aiai inavi lamonei.”

10 Maranai taui i naeme au numa, maTauvotaḡotaḡo, Iesu ivi taravirevirei wei kauai au baii. 11 Iesu i paribelei, “Mepa da oroto, awana ivo terei. Ma wavine ḡelauna i ravaḡi. Lamna tauna, awana awarina i rau-iviapoapoe. 12 Ma nanarena mepa da wavine, oroto ivo terei ma oroto ḡelauna i ravaḡi. Lamna tauna, awarina i rau-iviapoapoe.”

Iesu, roaroa muomuoi ivi aiaini

13 Rava ḡelaui, roaroa i neiai Iesu awarina da urana au tepai ita terei. Ma ana tauvotaḡotaḡo, ravai ivi ḡaei. 14 Maranai Iesu wei kauai i inanai. Ma ana tauvotaḡotaḡo i eni ma i riwa, “Roaroa onavo terei da awariu ina nei. Ma eḡa ona viḡaei. Au baina God ana vigulau, lamna rava wenanare au bai me wei roaroai. 15 A ririwana kauemi. Aiai, God ana vigulau eḡa ina vaia me tevera aburuna nanare. Tauna, eḡa God ana au vigulau ina rui. 16 Ma roaroa i taravaini ma i rapai, urana au tepai i terei, i raupari ma ivi aiaini.

Purapura ravana, Iesu i paridadanei lawana mamae nonoana au baina

(Mat 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Ma maranai Iesu ivo mairi da i nenae. Oroto i ruba ḡeta ma au naona i raudune ma i riwa i pa, “Tauviararamana vivinualaulaunam. Aiwai ana kauei da lawana mamae nonoana ana vibuderiei?”

18 Ma Iesu i paribelei i pa, “Aiwai au baina, tau uvi kaua vivinualaulauneu? God, tauna ava vivinualaulaunana. 19 Tam, God anaTarawatu u aramanei:‘Eḡa mavi raḡena! Eḡa ma awadanene! Eḡa ma danene! Eḡa mavi wavumoru! Eḡa ma am-kwalakwala! Amam ma Alom ma vivirei!’” d 

20 Ma tauna i riwei, “Tauviararamana! Maranai tau aburueu da amadodo, wei Tarawatui anatapui avo teletelei.”

21 Iesu, tauna i inanai ma ivi nuavainei ma i riwei, “Kaua tagogi e mamae eḡa uta kaukauei. Ma nae ma am purapura anatapuna ma gimarei. Ma manena, rava molamolakai ma verei. Ma au mara God, tam inavi maiem. Ma ma nei ma mavo taḡotaḡoiu!”

22 Ma maranai oroto wei riwana i nonori. Naona i peu ma ana nuabolana i nae; au baina tauna, purapura ravana.

23 Iesu i inana viravira ma ana tauvotaḡotaḡo awari i riwa, “I piripiri kaua da purapura ravana, God ana au vigulau ina rui.”

24 Tauvotaḡotaḡo riwana i baei maranai Iesu wenanare i babani. Ma Iesu i riwa me, “Natunatu! I piripiri kaua da purapura ravana,
10:24Wei riwana buka ḡelaui awarii e mamae ma ḡelaui eḡa [purapura ravana].
God ana au vigulau ina rui.
25 I telatela kaua da ḡamoḡamo ḡaeḡaena wavana kamel, iḡoma au gavogavona ina rui. Ma i piripiri guratana da purapura ravana, ana lawana God ina verei. Ma God, tauna inavi badei.”

26 Taui ivi nuanaina ma ai nota i kwa. Ma taui ava i babani vivira i pa, “Mepa da nanare; amapo aiai lawana mamae nonoana ina vaia?”
10:26Mai Jew i notai da rava vipurapurai lamna God ana verena ana nuavaina matairana, taui e notai da God rava vipurapurai eḡa ina gagaloei, tauna ravai ḡelaui maiteni eḡa ina gagaloei.


27 Iesu awarii i inana ma i riwei, “Rava awarii wei kauai i piripiri. Wate eḡa God awarina. God awarina aiwai anatapuna i telatela kaua.”

28 Ma Peter i riwei, “Ma tauai menanare? Tauai ai purapura avo terei ma tam avo taḡoim.”
10:28Peter i ḡoei da ita aramanei da Tauvotaḡotaḡo ai au iraḡe maiana aiwai, ina vaia.


29 Iesu i paribelana, “A ririwana kauemi. Aiai da ana numa bo varevareina bo novunovuna bo alona bo amana bo natunatuna bo ana wapu inavo terei ma tau inavo taḡotaḡoiu; tau maRiwana Aiaina au baina. 30 Tauna ana maia ina rata kaua wei au dobuna. Tauna ana maia inavi aitepatepani da ana numa, varevareina, novunovuna, alona, natunatuna ma ana wapu, anatapui ina maḡa. Rava ina rau-iviapoapoelem; au baina tam, tau au Tauvotaḡotaḡo da mara au murina tauna lawana mamae nonoana ina vaia. 31 Wate maḡamaḡaui marina evi vinao; taui inavi muri. Ma maḡamaḡaui da evivi muri; ina vinao.

Iesu ana iraḡe babainina ivi tonui

(Mat 20:17-19; Luk 18:31-33)

32 Iesu, ana tauvotaḡotaḡo maiteni i ḡeḡae au Jerusalem. Iesu, taui au naoi i nenae. tauvotaḡotaḡo i baei. Ma rava ḡelaui au muri i nenei i rovo kaua.
10:32Iesu i ḡeḡae au Jerusalem ma rava maḡamaḡaui ivi ḡaviei ma lamna au baina ana tauvotaḡotaḡo i baei da tauna tepana i tora da tauna weka i nenae. Rava ḡelaui ivo taḡotaḡo, taui i rovo kaua da aiwai awarina ina tupua maranai i ḡeta au Jerusalem.
Ma taui 12 i rau-ḡorei au ririva ma i rau-karei da kaua amapo awarina ina tupua; taui ivi eḡei
33 I pa, “Ona inana, tauta ta ḡeḡae au Jerusalem. MaRava Natuna ina vereneiPirisi Babadai maTarawatu Babadai awarii. Ma taui ana iraḡe inavi aninei. Madobu ravai ina verei. 34 Ma tauna inavi jiboḡi ma ina ovai ma ina kwapui ma inavi raḡeni. Au pom vitonuina inavo mairi me.”

James ma John ai vibaḡa

(Mat 20:20-28)

35 James ma John, Sebidi natunatuna i nei Iesu awarina ma ivi baḡai i pa, “Tauviararamana! Tauai ai ḡoana avivi baḡei uta kauei.”

36 Iesu i riwa i pa, “Aiwai o ḡoeḡoei ana kauei au baimi?”

37 Taui i paribelana, “Ma verelai da ana kiala, tagogi au oim ma ḡelauna au kelakelaum am au vigulau.”

38 Iesu i paribelei, “Taumi eḡa ota aramanei aiwai ovivi baḡei! Iniviara kelakana ana umai. Taumi tagotagogina da ona umai bo? Tagotagogina ona babataito me tau ina babataitoiu?
10:38“babataito me tau ina babataitoiu” taui iniviara ma iraḡe e bababaniei, maranai Iesu au Getsemani i raraupari muriai da ana iraḡe tauna ana nuabolana kelaka i babaniei (Mrk 14:36) Iesu James ma John i riwei da nuabola ina nelaḡai.


39 “Tauai tagotagogina!” taui i paribelana.

Iesu, taui i riwei, “Iniviara kelakana anina ona umai ma ona iraḡe me tau ana iraḡe.
40 Wate tau au rewapana eḡa ita mamae da ana veremi da mepa ona kiala au oiu bo au kelakelau. God, rava ivi nevinei; taui ai gabu ivo kaukauei.”

41 Maranai Tauvotaḡotaḡo 10 ḡelaui, wei riwana i nonori. Taui James ma John awarii i ḡaiawa. 42 Ma Iesu, taui anatapui i ḡorei da awarina ma i riwei, “O aramanei da dobu ravai ai babada, dobu ḡela ravai awarii e mamae ḡaeḡae ma e rarau-iviapoapoelei. Wate taui ai babada ḡaeḡaei, ai rewapana i ḡetelera da ai rava evi badebadei da ai ḡoana e kaukauei. 43 Wate au tauvotaḡotaḡo eḡa nanare. Eḡa da aiai i ḡoei da ina ḡetelara taumi au poumi; tauna anina inavi taunola. 44 Aiai i ḡoei da ita vinao. Tauna inavi taunola rava anatapui au bai. 45 Ma nanareRava Natuna eḡa ita nei da tauna, tata nolei. Wate itavi taunola rava au baii. Ma ana lawana ita verenei da rava maḡamaḡaui ai lawana ita gimara melei.
10:45Iesu ivi nuapoapoe ma iraḡe au baita me Isaiah i girugirumia nanare au Is 52:13-53:12


Iesu, rava matapotapotana Bartimaeus ivi lawani

(Luk 18:35-43)

46 Ma taui i ḡeta au Jeriko. Iesu, ana tauvotaḡotaḡo, patara ḡaeḡaena maiteni dobuna i opuoputawaneii. Maranai oroto matapotapotana, wavana Batimeus, Timeus natuna au etanai i kiakiala ma i viam-gigimana. 47 Maranai i nonori da tauna, Iesu Nasaretei; garara i rau-karei i pa, “Iesu, tamDavid natuna! Ma rau-nuapoapoeleu!”
10:47Maranai oroto matapotapotana Iesu i kwatuei “David natuna” ma mai Jew i aramanei Keriso God ana vinevine i babaniei. Mai Jew i aramanei da Keriso, God ana vinevine i nei da rava doridoriai itavi lawani me taui ai wavalatona me David wariaḡa nanare. (Ps 89:3-37, Is 29:18-19, 35:5-6; Je 23:5-6, Ez 34:23-24).


48 Rava maḡamaḡaui, tauna i rai ma i riwei da ita genuana. Wate tauna, garara ivo guratei, “David Natuna! Ma rau-nuapoapoeleu!”

49 Iesu i tumairi ma i pa, “Ona ḡoreiai!”

Anina taui, matapotapotana i ḡoreiai i pa, “Tepam ina tora ma mavo mairi! e ḡoreḡorem!”

50 Tauna, ana puru i tawanei ma ivo mairi laḡilaḡina ma i nei Iesu awarina.

51 Iesu i paridadana i pa, “Aiwai u ḡoei ana kauei au baim?”

Matapotapotana i paribelei, “Tauviararamana! A ḡoei da ana inana me.”

52 Iesu i riwa, “Ma nae! Am tumaḡana ivi lawanim.” Maratagogi tauna i inana me ma Iesu au eta ivo taḡotaḡoi.

Copyright information for `WED