c11:7See 2 Ki 9:12-13
f11:17Isa 56:7
j11:32See Luk 20:6

Mark 11

Iesu i rui au Jerusalem

(Mat 21:1-11; Luk 19:28-40; Jhn 12:12-19)

Ma maranai Jerusalem i tuḡereḡerei ma i rui au Bet-Fagi ma Bet-Ani
11.1Eng. Bethphage & Bethany.
au ola Olives. Ma ana tauvotaḡotaḡo ruaḡa i paritawanei,
ma i riwei i pa, “Ona nae au melagai au naomi. Maranai o ruirui, kampa donki natuna ḡaubo, raḡiraḡitana ona nelaḡai. Tauna eḡa aiai ita geru dadanei. Ona rupeni ma ona neiai.
11:2Mai Jew awari,donki lamna nola au baina ma eḡa gulau ana anigeru. Donki i gerui lamna e ririweta da tauna gulau ana nuaubana ma vilamolamonana i nei.
Mepa da rava aiai ina paridadana, ‘Aiwai au baina wei o kaukauei?’ Ona riwei, ‘Bada e ḡoeḡoei ma maratagogi ina paritawana melei.’”

Ma i nae ma donki natuna au doa au metaeta raḡiraḡitana i rupeni. Rava ḡelaui kampa i maimairi i paridadana i pa, “Aiwai o kaukauei donki natuna o ruperupeni?”

Ma i paribelei me Iesu i ririweia nanare ma taui ivo terei da i nae. Taui donki i neiai Iesu awarina ma ai puru au uporana i tawana epai ma au tepana Iesu i kiala. c  Ma rava maḡamaḡaui, ai puru au eta i ebani ma ḡelaui, ai rugurugu i tarataraia i ebani. Taui ivi vinao ma taui au muri i nenei i garara:

“Hosanna!”
11:9lamna pona Aram anona ‘ma vilawaniai’ ma muriai lamna viegualau ma vimaeḡaeḡaena au baina. Ps 118 ona inanai.

“Viviaiainana tauna Bada au wavana e nenei!”
10 “Viviaiainana amata David ana vigulau e nenei!”
“Hosanna au aidamo telerana!”
11 Iesu i ḡeta au Jerusalem ma i rui au Tempol ma anatapuna i tuvirevirei ma au i biga au baina, i opu me au Bet-Ani, taui 12 maiteni.

Iesu damala aina i parivai-irairaḡeni

(Mat 21:18-19)

12 Ma marana i tom, taui Bet-Ani i oputawaneii ma Iesu am-iraḡe. 13 Au weia ma damala aina i inanai ana ruguruguna. Ma i nae da ita inanai da i ua bo eḡa. Maranai kampa i ḡeta, eḡa aiwai ita nelaḡai. Anina ai ruguruguna ava, au baina eḡa damala ana mara. 14 Iesu, damala aina i riwei i pa, “Eḡa aiai amadodo ma amapo anom ina am melei!” Ma ana tauvotaḡotaḡo i nonori aiwai i latoni.

Iesu, Taugimara Tempolei ivi aḡaḡana opunei

(Mat 21:12-17; Luk 19:45-48; Jhn 2:13-22)

15 Maranai taui i ḡeta au Jerusalem, Iesu i rui Tempol ana au gari ma taugimara ivi aḡaḡana opunei, mane tauviraina
11:15Mai Jew s ai au nota da mai Rome ma mai Greece aruai mane au tepana i terei, wei mai Jew awari lamna God morumoruna. Mane tauviraina au Tempol mane dobu ḡelaui i virai da Tempol mane wei lamna Jew tarawatu ivi aninei gimara au Tempol au baina (Exo 30.13).
ai kepakepa ma gabubu taugimareina ai anikiala ivi tauvirai.
16 Ma ivi ḡaei da eḡa aiai ana gimara au Tempol garina ita avarai naiei. 17 Ma rava ivi araramani i pa, “I girugirumia nanare,‘Au numa ina ḡorei pari au numana dobu ravai anatapui au baii.’ f 

Wate taumi ovo virai da kwalakwalai ai guba.”
11:17Jer 7:11-15
,
11:17Iesu dobuḡela manena tauviraina ma uneune ravai ivi wavui da taui pari numana ivo virai da am-kwalakwalai ai guba, taui rava ai arua nolana evivi apoapoeni Jer 7:11-15.

18 Pirisi Babadai maTarawatu Babadai i nonori ma i ogei da itavi raḡeni. Taui, Iesu i rovoei au baina patara ana viararamana i baei.

19 Ma au bigai taui, Jerusalem i oputawanei.

Damala aina i poi

(Mat 21:20-22)

20 Ma ubaubanai taui i nenae ma damala aina i inanai anatapuna i poi. 21 Peter i notai ma i riwa “Tauviararamana ma inana! Damala aina u parivai-irairaḡenia i poi.”

22 Iesu i paribelei, “God onavi tumaḡanei! 23 A ririwana kauemi. Rava wei olana ita riwei, ‘Mavo mairi ma au boga ma tawanem!’ Ma nuanuana eḡa ina raḡaraḡa ma tumaḡana da aiwai e ririweia, ina tupua tauna au baina. 24 Lamna au baina a ririwemi. Aiwai au pari ovi baḡei,onavi tumaḡana da taumi boiboḡi o vaia ma inavi ḡarimiei. 25 Ma maranai e raraupari, au naona rava anatapui ai apoapoe awarim ma nota-tawanei. Ma nanare amam au mara am apoapoe ina nota-tawanei.”
11:25riwa wadubo nonoana uraiei i girugirumia v 26 weka eḡa ita mamae, (Mepa da rava ai apoapoei eḡa ma nota-tawanei, amam au mara nanare am apoapoei eḡa ina nota-tawanei).


 Jew babadai, Iesu ana vibadana ivi tarapiriei

(Mat 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Taui i nememei au Jerusalem ma Tempol ana au gari Iesu i bababara. Ma Pirisi Babadai, Tarawatu Babadai ma dogadogara i nei tauna awarina. 28 Ma Iesu i paridadanei i pa, “Aiwai vibadanei wei kauai e kaukauei? Aiai vibadana i verem da wei kauai uta kauei?”

29 Iesu i paribelei i pa, “Au vitaraviravira tagogi ana terei ma ona paribeleu. Ma ana riwemi; aiwai vibadanei wei kauai a kaukauei. 30 Aiai, John Taubabataito vibadana i verei da rava ita babataitoi, God bo rava? Ona riweu!”

31 Taui ivi tarapiri vivira, “Mepa da tana riwa, ‘Godei.’ Tauna ina riwa, ‘Ma aiwai au baina eḡa otavi tumaḡanei?’ 32 Wate eḡa tana riwa da, ‘Ravei.’” Taui rava i rovoei, au baina rava anatapui, ai nota da John aninaperoveta. j  33 Ma i paribelei, “Tauai eḡa ata aramanei.” Iesu i riwa, “Tau nanare eḡa ana riwemi aiwai vibadanei wei kauai a kaukauei.”

Copyright information for `WED