c12:6Mrk 1:11
d12:9Luk 13:34-35
e(Psa 118:22-23)
h12:19Deu 25:5-6
i12:26Exo 3:6
k12:30Deu 6:4-5
l12:31Lev 19:18
m12:32Deu 4:35
n(Psa 110:1)

Mark 12

Tauipi ai awanaina

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

Iesu ivi karei ma awanainei awari i babani i pa, “Mara tagogi oroto, ana wapu i kauei ma grape i paewi
12:1Parivainota wadubona, God au anatapuna Israel e bababaniei me tauna ana grape wapuna, me Isa 5:1-2.
ma i gari ma grape anigudana ma violaḡa numana i voai. Ma tauipi ḡelaui i verei da ita nolei taui anatapui au bai. Ma i vaḡai au dobu ḡela.
Tuaruta ana mara i ḡetai ma taniwaga, ana taunola i paritawanei tauipi awarii da ana ḡuta ita vaia. Wate tauipi, tauna ivo jijini ma i kwapui ma kwakwavina i paritawanei. Ma taniwaga, taunola ḡelauna i paritawanei. Ma taui, kolana ivi aibauni ma ivi tepaubaubai. Ma taunola ḡelauna i paritawanei ma tauna ivi raḡeni ma i maḡa ḡelaui i paritawanei, ḡelaui i kwapui ma ḡelaui ivi raḡeni.
12:5Inana Jeremiah 7:25-26, Amos 3:7 ma Zechariah 1:6.
Ma tagogi ava e mamae da ina paritawanei. Lamna natuna orotona tagotago ana nuavainana. Ma tauna au murioina i paritawanei ma i pa, ‘Taui, natu ina vivirei.’ c  Wate taui, tauna i inanai i ma i riwa vivira i pa, ‘Wei taniwaga natuna. Ona nei, tanavi raḡeni ma ana buderi inavi ḡaritaiei!’ Ma i vunui ma ivi raḡeni ma tupuana wapuei i tawanana opunei.

“Wapu taniwagana marina aiwai ina kauei taui awarii? Tauna ina nei ma tauipi inavi raḡeni ma grape wapuna ina veredamanei tauipi ḡelaui awari. d  10 Wei girumana o iavi bo eḡa?

‘Wei ḡaimana, tauvoa i geduaiei, wate muriai i nelaḡai da tauna ḡaima kaua.
11 Wei lamna, Bada ana kaua ma inanana ivi nualaulauna.’” e 
12  Jew babadai i aramanei da awanaina lamna taui i bababaniei ma lamna au baina i ḡoei da ita pani. Wate taui patara i rovoei, lamna au baina Iesu ivo terei ma i nae.

Sisa awarina tax tana terei bo eḡa?

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 MaFarisi ḡelaui ma Herod ana rava ḡelaui i nae Iesu awarina da riwei ita waroi. 14 Taui i nei ma i riwa, “Tauviararamana, tauai aramanei da tam rava jijimanim. Ma rava wavai naenaei ma rava labalababa eḡa uta vibainaenaei ma anatapui e vaivaia da tagogi. Wate tam God ana babani riwa kauei evi araramani. Ma riwelai tax tana terei Rome gulauna wavanaSisa
12.14Eng. Caesar.
awarina, i ai bo eḡa?”

15 Wate Iesu, ai moru i inana bauni ma i riwei, “Aiwai au baina o rau-dadaniu? Mani tagogi ona neiai da ana inanai!”

16  Denarius tagogi i neiai Iesu awarina ma taui ivi taravirevirei, “Wei aiai aruana ma wavana?”

I paribelei, “Sisa.”

17 Iesu i riwa, “Aiwai Sisa ḡarinei, Sisa ona verei. Ma aiwai God ḡarinei, God ona verei!” Ma taui i baei.

Sadusi ḡelaui Iesu ivi taravirevirei irairaḡelei vomairina au baina

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 MaiSadusi ai vitumaḡana da rava eḡa ita vovo mairi-me maranai e irairaḡe.
12:18Sadusi taui gulagulau ma rava ḡaeḡaei mai Jew ai giu babadai taui maiteni eḡa itavi tumaḡana da anela bo arua ḡelaui e mamae ma buka 5 ivi nao, Moses i girugirumia, taui lamna ava evivi tumaḡanei (Gen, Exo, Lev, Num, Deu) ma eḡa buka ḡelaui. Wate Moses ma God riwaiei taui ivi atataiei da lawana e mamae iraḡe au murina.
Anina ma ḡelaui i nei Iesu awarina ma i paridadanei.
19 “Tauviararamana! God ana tarawatu, Moses wenanare i girumi: Mepa da oroto i iraḡe ma kaiababana i netawanei ma eḡa natunatui. Oroto vareina kaiababana ina ravaḡi ma roaroa ina ḡuni vareina au baina. h  20 Mara tagogi varevarei seven i mae. Ma natuevou i tavine ma eḡa itavi natuna ma oroto i iraḡe. 21 Vareina viruaina kaiababa i ravaḡi ma tauna maiteni eḡa natuna ma i iraḡe. Ma nanare vareina vitonuina. 22 Ma nanare anatapui seven, wavinena i ravaḡi ma eḡa natunatui. Au muriai wavine i iraḡe. 23 Anatapui seven, wavinena i ravaḡi. Vomairi me au marana, lamna aiai awana?”

24 Iesu, taui i riwei, “Aiwai Moses i girumi ma God ana rewapana eḡa ota aramanei. 25 Maranai taui iraḡelei inavo mairi, taui eḡa ina tavine bo inavi tavinei. Wate ina mae me anela au mara. 26 Ma rava iraḡelei ivo mairi babanina, Moses ana tarawatu eḡa ota iavi bo? Mepa ai i araratalana, kampa God Moses i riwei:‘Tau Abraham ana God ma Isaac ana God ma Jacob ana God.’ i  27 Tauna eḡa rava i irairaḡei ai God, wate rava lawalawai ai God. Taumi o moru kaua!
12:27‘wate rava lawalawai ai God’ mepa da God i riwa da tauna Abraham ma Isaac ma Jacob ai God taui lawalawai maranai God, Moses awarina i babani.


Tarawatu ḡeḡetelarana

(Mat 22:34-40; Luk 10: 25-28)

28 Ma Tarawatu Badana tagogi i nae ma ai vitarapiri i nonori. Ma i nonori da Iesu i babani kaua, lamna au baina tauna ivi taraviravira, “God ana tarawatu metauna i ḡetelara?”

29 Iesu i paribelei, “Ḡeḡetelarana tagogi lamna wei:‘Ona rau-taniḡana Israel! Bada ata God, tauna ava Bada. 30 Bada ami God nuanuami ina vaia orami anatapunei ma aruami anatapunei ma ami nota anatapunei ma ami rewapana anatapunei!’ k  31 Ma viruaina lamna wei:‘Rava ḡelaui nuanuam ina vaia me tam nuanuam e vaivai-melei!’ l  Wei tarawatui ruaḡa i ḡetelara, eḡa me ḡelaui nanare.”

32 Tarawatu badana i riwa, “Tauviararamana u babani kaua! Riwa kaua u babaniei, God‘Tagogi ma eḡa mepa ḡelauna.’ m  33 Ma‘nuanuami ina vaia orami anatapunei ma ami nota anatapunei ma ami rewapana anatapunei.’ Ma,‘Rava turam nuanuam ina vaia me tam nuanuam e vaivai-melei.’ Wei tarawatui ruaḡa lamna i ḡetelera, eḡa me pulo apuapunana bo pulo ḡelaui.”

34 Iesu i inanai da tauna i paribelana kaua ma i riwei, “Tam, God ana vigulau au ḡereḡerena e ḡeḡeta.” Ma eḡa aiai tepana ita tora da Iesu itavi taraviravirana melei.

Keriso tauna aiai?

(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)

35 Maranai Iesu au Tempol ivi araramana ma ivi taraviravira i pa, “Aiwai au bainaTarawatu Babadai e ririwa daKeriso taunaDavid natuna? 36 Arua Vivivireina, David nota i verei ma tauna i riwa:

‘Bada au bada i riwei,
Au oieu ma kiala
da am ḡavia
au ae-karem ana tuvai-doedoei.’ n 
37 “David, tauoina i ḡorei‘Bada.’ Ma menanare daKeriso lamna, David natuna?” Patara ḡaeḡaena riwana i nonori ma ivi nuaiai.

Iesu, Tarawatu Babadai ai kaua i babaniei

(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)

38 Ma Iesu, taui ivi araramani i pa, “Tarawatu Babadai ona rovoei. Ai gara manamanai ma e bababara nae au deba da rava taui evivi virei. 39 Taui anikiala vinevineipari au numana ma au torela, gabu aiaii e vaivaia. 40 Taui, kaikaiababa e morumorui ma ai numa e kwalekwalei ma e morumoru ma e raraupari vaimanamanawa. Taui ai kovoḡa ina apoapoe guratana.”

Kaiababa ana pulo

(Luk 21:1-4)

41 Ma Iesu, pulo aniterenana au baba ḡelauna i kiala ma rava i inanai mane i tereterei. Rava maḡamaḡaui vivimanei, mane maḡamaḡaui i terei. 42 Wate kaiababa molamolakana i nei ma mane muomuoi ruaḡa i terei, ruvana i aburu kaua. 43 AnaTauvotaḡotaḡo i ḡorei ma i riwei, “Anina a ririwemi, wei kaiababa molamolakana i tere guratei, eḡa me taui ḡelaui. 44 Taui ḡelaui ai maurei i verena, wate wei kaiababa molaka ma ḡarinei anatapuna i terei ana anilawana anatapuna.

Copyright information for `WED