b(Isa 13:10)
c(Isa 34:4)
d13.26Dan 7:13

Mark 13

Iesu i riwa da rava God ana Tempol ina rikai

(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)

Iesu, Tempol i nenetawanei ma ana tauvotaḡotaḡo tagogi i riwa, “Tauviararamana! Numa ivi ḡulau ḡaḡa ma numa ḡaimai i rata ḡaḡa.”

Iesu i paribelei, “Wei numai ḡaeḡaei u inanai, eḡa ḡaimai tagogi, turana au tepana ina mae. Ḡaima anatapui ina rikai.”

Rava ina vinua-apoapoe kaua. Iesu ana tauvotaḡotaḡo inavi patutu

(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)

Iesu i kiakiala au ola Olives, Tempol au navanavaḡela ma Peter, James, John ma Andrew i nei ma ivi taraviravirana govaḡei i pa, “Ma riwelai mara aiwai wei kauai ina tupua? Ma aiwai inavi mataira da wei kauai anatapui ina tupua?”

Iesu, taui i riwei, “Ona inana kaua da eḡa aiai ina tere-vaideḡaimi! Rava maḡamaḡaui, au wavau ina nei ma ina riwa, ‘TauKeriso!’ Ma rava maḡamaḡaui ina tere-vaideḡai. Ma maranai viḡavia ona nonori ma viḡavia aueia riwana ona nonori; eḡa ona rovo. Wei kauai anina da ina tupua, wate wei eḡa damona. Dam, damai inavi ḡavia vivira ma dobu, dobuai inavi ḡavia vivira. Ma lolo ma gomara dobu au anatapuna. Wei kauai, lamna me wavine ana iniviara evivi karei maranai evivi natuna.

“Ona inana kaua! Taumi ina panimi ma ina etaremi ma pari au numana au orana ina kwapuimi. Ma dogadogara ma gulagulau au naoi ona mairi, au baina taumi ovo taḡotaḡoiu. Ma taui awarii, Riwa Aiaina ona rau-gugulei. 10 Riwa Aiaina ona rau-gugulei rava anatapui awari ma muriai damona ina nei. 11 Ma maranai i panimi ma i etaremi. Eḡa onavi nuabola da aiwai ona latoni. Aiwai riwana God i veremi, lamna ona latoni. Aiwai o latoni lamna eḡa taumi ota babani, wateArua Vivivireina. 12 Rava, vareina ina verenei da inavi raḡeni. Ma ama, natunatuna ina verenei da inavi raḡeni. Ma roaroa, amamai ma aloloi inavi ḡaviei da ina iraḡe. 13 Rava anatapui ina geduaiemi tau au baiu. Wate aiai da e maimairi jijina da au damona, tauna ina lawana.

Iniviara ḡaeḡaena ana mara

(Mat 24: 15-28; Luk 21:20-24)

14 “Maranai ‘Kaua apoapoe kaukauana’
13:14Eng.Abomination of DesolationDan 9:27, 11:31, and 12:11
e maimairi mepa avena ita mairi. (Buka tau-iavana wei ina aramanei anona aiwai). Taui aiavoi auJudia ina ruba laḡilaḡina au ola.
15 Aiai numa au tepana eḡa ina ḡaira bo ina rui au numa da aiwai ina vaia. 16 Aiai au wapu eḡa ina nae me au numa da ana gara ina vaia. 17 Ma iniviara ḡaeḡaena, waivine duaduamai ma taui da evivi ḡuḡu awari nai au marana! 18 God awarina ona raupari da wei kauai eḡa au bodu ina tupua. 19 Ma nai au marana amapo iniviara ḡaeḡaena. Ma maranai God dobu i kauei, iniviara ḡaeḡaena eḡa nanare ita tupua ma amapo eḡa nanare ina tupua me. 20 Wate Bada nai marana inavi tupoi. Mepa da eḡa inavi tupoi, rava anatapui ina iraḡe. Wate rava, tauna ana vinevine inavi lawani lamna au baina mara inavi tupoi.

21 “Muriai keriso morumorui maperoveta morumorui ina nei ma mataira makaua babai ina kauei ma ina kauana dadanei da God ana vinevine maiteni ita tere-vaideḡai. Lamna au baina mepa da aiai ina riwemi, ‘Ma inanai,Keriso noi!’ bo ‘Tauna noi!’ Nai babanina eḡa onavi tumaḡanei! 23 Ona inana kaua; anatapuna a riwana nonoemi!”

Rava Natuna ana nei

(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 Iesu wenanare i riwa, “Ma iniviara ḡaeḡaena au murina.

‘Madeḡa eḡa ina rarana
ma nawaravi eḡa ina lalai.’ b 
25 ‘Ma ubona marei ina peu
ma rewapana ḡelaui au aidamo ina gui.’ c 
26 “Nai maranaina,‘Rava Natuna ana rewapanana ma ana borumana apauei ina nei.’ d  27 Ma Tauna, anaanela ina paritawanei dobu au anatapuna da rava tauna ana vinevine ina tuarui dobu au damona da dobu ḡela au damona.”

Damala ana awanaina

(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 “Damala aina ana awanaina ona aramanei. Maranai ai e numonumoi, lamna ona aramanei da maura e tuturiai. 29 Ma nanare, maranai wei kauai anatapui ina tuputupua, ona aramanei daRava Natuna i turiai; au metaeta i ḡetai. 30 Anina a ririwemi da wei kauai au naona ina tupua ma muriai da rava marina lawalawaii ina iraḡe. 31 Mara ma dobu ina amoa. Wate riwau eḡa ina amoa.”

Tana vokaukaua Iesu ina nememei au baina

(Mat 24:36-44)

32 “Ma eḡa aiai ita aramanei nai marana bo madeḡa aiwai ina nei. Anela au mara eḡa ita aramanei ma Natuna eḡa ita aramanei. Amana, tauna ava i aramanei. 33 Onavi neneḡana ma matami ina kala!
13:33Wedau Evanelia i girumi, ‘ma i raupari,’ wate buka wadubo nonoana wei eḡa ita mamae, Luk 21:16 kampa ona inanai da e mamae.
Eḡa ota aramanei mara aiwai, wei kauai ina tupua.
34 Wei me rava ana numa i netawanei ma i vaḡai. Ma ana taunola nununai i terei da itavi pai pai ma tagotagogi ava ai nola i verei da ita kauei. Ma metaeta taupainina i riwei da itavi neneḡana. 35 Onavi neneḡana! Eḡa ota aramanei mara aiwai, numa taniwagana e nenei; mepa da au bigai bo au nubautuva bo maratomtomai bo ubaubanai. 36 Mepa da ina nelaḡilaḡinai, eḡa matamatavemi ina nelaḡaimi. 37 Aiwai riwana a ririwemi, riwana tagogina rava anatapui a riwei, onavi neneḡana!”

Copyright information for `WED