Mark 15

Iesu i taravaina naiei Pilate au naona

(Mat 27:1-2, 11-19 Luk 23:1-5, Jhn 18:28-38)

Ubaubanai boiboḡi,Pirisi Babadai ma dogadogara maTarawatu Babadai anatapui ivi boru
15:1Mrk 14:55Sanhedrin
ma ivi anina da Iesu i pani ma i veredamanei Pilate au urana.
 Pilate, Iesu ivi taravirevirei i pa, “Tam mai Jew ai Wavalatona bo?” Iesu i paribelei i pa, “Anina e ririwa nanare.” Pirisi Babadai evivi wavuim kaua maḡamaḡaui au bai. Ma nanare Pilate, Iesu ivi taraviravirana melei i pa, “Tam ma paribelana bo eḡa? Ma nonori evivi wavuim kaua maḡamaḡaui au bai!” Wate Iesu i genuana ma eḡa ita paribelei. Ma Pilate i ba kaua.
15:5Mai Rome ai tarawatu e mamae da maranai ivi wavuim ma tauetara eḡa uta paribelei lamna tam anina wavu ma varai.


Iesu ana iraḡe ivi aninei

(Mat 27:15-38, Luk 23:13-25, Jhn 18:39-19:16)

Taui ai kaua maemaena daRaḡona Torelana au marana, Pilate, panipani tagogi, rava ai ḡoanei e ruperupeni ma evovo terei da e nenae. Oroto tagogi wavana Barabas; tauna Rome gabemani ivi ḡaviei ma i pani da panipani au numana i mamae. Ana rava maiteni taui tauviraḡena. Ma patara i ḡeta da Pilate itavi baḡai da panipani tagogi ita rupeni Raḡona Torelana au marana.  Pilate i paribelei, “Taumi o ḡoeḡoei da mai Jew ai wavalatona ana rupeni au baimi bo?” Pilate i aramanei da Pirisi Babadai, Iesu i unurei ma lamna au baina Iesu i veredamanei tauna awarina. 11 Wate Pirisi Babadai, patara i egari da Pilate, Barabas ita rupeni ma eḡa Iesu. 12  Pilate, patara i paridadana melei i pa, “Tauna o ḡoreḡoreia mai Jew ai wavalatona mena ana kauanei?” 13 Taui i garara, “Ma tuparatui!” 14  Pilate i riwa, “Aiwai apoapoena i kauei?” Ma taui i garara guratana, “Ma tuparatui!” 15  Pilate i ḡoei da patara itavi nuau bai ma Barabas i rupeni ma sorodia i egari da Iesu i kwapui ma i naei da ita tuparatui.

Sorodia Iesu ivi namei

(Mat 27:27-31, Jhn 19:2-3)

16  Sorodia, Iesu i taravaina ruiei Pilate ana au numa ma ai rava ḡelaui i ḡoreiai. 17 Ma gara lebalebarina
15:16Pona English ‘purple’
[me wavalatona ana gara] Iesu ivi oteni ma kunuteia ai donadonanei i viri da au kolana i terei.
18 Ma vinamana i rau-karei ma i garara, “Egualau mai Jew ai wavalatona!” 19 Ma kolana gonuei i raviravi ma i ovai. Ma ae-tutuiei i mae ḡaira au doa ma i raudunelei. 20 Ma ivi jiboḡa vorovei ma gara lebalebarina ivo ḡiḡi-tawanei ma ana gara ivi oteni. Ma i taravaina opunei da ita tuparatui

Iesu i tuparatui

(Mat 27:32-44, Luk 23:26-43, Jhn 19:17-37)

21 Taui i nenae ma Simon i nelaḡai, rava Sairiniei
15.21Eng. Cyrenian.
(tauna Rufus ma Alexander amai). Simon wapuei i nenei. Ma sorodia, tauna i egari da Iesu ana korosi i avarai.
22 Taui, Iesu i naiei da gabu i ḡoreḡorei Golgotha, lamna anona unu gabuna. 23  Sorodia, wine bunama myrrh maiteni i virai ma Iesu i veredadani, wate tauna i geduaiei. 24 Ma Iesu i tuparatui ma ana gara, taui ava au orai i ḡutai
15:24Taui ḡaima i tawanei me ‘dice’ da aiai aiwai garana ita vaia.


25 Ubaubanai 9 kilok nanare, Iesu i tuparatui. 26 Aniviwavuna i girumi ma i tutui, “Mai Jew ai wavalatona.” 27 Danedanenei ruaḡa, Iesu maiteni i tuparatui; tagogi au oiena ma ḡelauna au kelakelauna.
15:27-28Giruma ḡelaui waduboi verse 28: e mamae ‘Ma aiwai i kaukaueia lamna peroveta i ririweia i tupua, “Taui i inanai me taui ḡoa-apoapoe taukauei.” ’ (Isa 53:12)


29 Taubabara, kolai i kwajikwajiei ma Iesu ivivi namei, “Na! tam, Tempol taurikaina ma au pom tonuḡa ma ma voa melei. 30 Mavi lawana melem makorosiei ma ḡairai!”

31 Ma nanare Pirisi Babadai ma Tarawatu Babadai maiteni, Iesu ivivi namei, “Rava ḡelaui ivi lawani, wate ainelana itavi lawana melana avei. 32 Keriso, Israel ana Wavalatona; marina korosiei ma ḡairai ma tana inanai da tanavi tumaḡanei!” Danedanenei i tupatuparatui maitenai, Iesu ivi namei.

Iesu ana iraḡe

(Mat 27:45-56, Luk 23:44-49, Jhn 19:28-30)

33 Ma au benai dobu anatapuna i waguvarei da 3 kilok au bigai. 34 Lamna maranaina Iesu ponana i rata ma i kwatu, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” Lamna anona:“Au God, au God aiwai au baina u netawaneu?”
15:34Ps 22:1
35 Ma rava ḡelaui au ḡereḡere i maimairi i nonori ma i riwa, “Ona rau-taniḡanei, Elijah e kwatukwatuei!” 36 Ma rava tagogi i ruba da gara ai au damona i pani ma au wine tomatomana ivi galoi ma ivo epai Iesu au ipirina ma i riwa:
15:36Psalm 69:21 peroveta i girumi daKeriso ita verei.
“Onavi pai pai ma tana inanai mepa da Elijah ina nei da ina tereḡairei.”
37 Ma Iesu ponana i rata ma i kwatu ma i lavutu tawanana. 38 Ma Tempol au orana anitereḡaḡara au pouna i wanasikai au tepana da i ḡaira au doa. 39 Ma sorodia ai bada, Iesu au naona i maimairi; i inanai da i lavutu tawanana ma i riwa, “Wei anina God Natuna.” 40 Waivine ḡelaui aueia i mae ma i raraubiga: Mary Magdaline ma Mary (James keikeina ma Joses
15:40Au Matthew 27:56, Matthew i girumi Joseph ma eḡa Joses.
aloi) ma Salome.
41 Taui, Iesu ivo taḡotaḡoi ma ivovo agui maranai auGalili i mamae ma waivine ḡelaui maḡamaḡaui, tauna maiteni i ḡeḡae au Jerusalem, anatapui kampa.

Iesu ivi kokoagei

(Mat 27:57-61, Luk 23:50-56, Jhn 19:38-42)

42 Ma au biga i tuturiai Joseph Arimatiei,
15.42-43Eng. Arimathea.
tauna rava ḡaeḡaena tagogi boru ḡetelarana au orana. Tauna God ana vigulau ana nei ivi pai paiei. Ma vokaukaua marana (LamnaSabate au naona)
15:42-43Mai Jew ai Sabate, madeḡa e neneulai au Friday evivi karei da madeḡa e neneulai au Saturday e kwakwa. Mai Jew ai Tarawatu e ririwa da rava i iraḡe lamna marana tagogina ina doboi. Sabate amadodo madeḡa e neneulai inavi karei lamna au baina Joseph ivo laḡilaḡina da Iesu taubeuna ita doboi.
ma Joseph ana tepatorana, Pilate awarina i rui ma Iesu tupuana ivi baḡei.
44  Pilate i baei da Iesu boiboḡi i iraḡe. Tauna, sorodia ai bada i kwatuei ma ivi taravirevirei da Iesu i iraḡe bo eḡa? 45 Maranai sorodia ai bada i pariverei da anina riwa kaua. Ma Pilate, Joseph i riwei da Iesu tupuana i vaia.

46 Joseph, gara maiana ḡaeḡaena i gimarai ma Iesu tupuana i tereḡairei. Garei i umai ma au guba tupuana ivi mataveni ma ḡaima ḡaeḡaena i kaipeuri da kokoaga metaetana ivi aitomeni. 47 Mary Magdaline ma Mary - Joses alona i inanai mepa Iesu tupuana ivi mataveni.

Copyright information for `WED