a2:10Dan 7:13-15
d2:251 Sa 21:1-6

Mark 2

Iesu oroto gwaḡagwaḡana ivi lawani

(Mat 9:1-8; Luk 5:17-26)

Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni i wanavira melei au Kapenaum. Ma au pom ruaḡa au murina, rava nolana i nonori da tauna au melagai i nememei. Ma rava maḡamaḡaui ivi tagogiei au numa. Patara i rata guratana da numa i oai ma metaeta maiteni i mae potai. Iesu, God riwana i rarau-gugulei. Nelara 4, oroto gwaḡagwaḡana rasirasiei i avarai da i neiai Iesu awarina. Rava i maḡa guratana ma eḡa tagotagogina da ita neiai Iesu awarina, lamna au baina da tetelei i amḡaena da au poewa ma gavogavo i bauni ma kampa gwaḡagwaḡana ana rasirasina i tere-ḡairei Iesu au naona. Ma Iesu, nai ravai i inanai da aivitumaḡana i rata, lamna au baina gwaḡagwaḡana i riwei i pa, “Natu, am ḡoa-apoapoei, a nota-tawanei.”

Anina mai Jew aiTarawatu Babadai ḡelaui kampa i kiakiala, au orai ivi nuanotanota i pa, “God ainelana ḡoa-apoapoei e notanota-tawanei. Aiwai au baina wei ravana nanare e bababani? Tauna, God evivi jiboḡi ma e ririwa da tauna, God nanare.”

Maratagogi, Iesu i aramanei da taui au orai nanare ivivi nuanotanota ma i riwei i pa, “Aiwai au baina wei kauai ovivi nuanotenotei? Metauna i telatela: Gwaḡagwaḡana ata riwei, ‘Am ḡoa-apoapoe a nota-tawanei.’ Bo ata riwei, ‘Mavo mairi, am animatave ma vaia ma ma babara?’ 10 A ḡoei da taumi ona aramanei daRava Natuna a  au dobu ana rewapana e mamae da rava ai ḡoa-apoapoe ina nota-tawanei ma inavi lawani.” Ma gwaḡagwaḡana i riwei i pa, 11 “A riwem, mavo mairi, am animatave ma vaia ma ma nae au numa!”

12 Orotona ivo mairi, ana animatave i vaia ma maratagogi i babara. Ma patara i raraubiga, i bana kauei ma God ivo epaepai ma i ririwa, “Tauai eḡa melanai kaua wenanare ata inanai!”

Iesu, Levi i kwatuei

(Mat 9:9-13; Luk 5:27-32)

13 Iesu, Kapenaum ivo terei maGalili topana au gerana i bababara ana tauvotaḡotaḡo maiteni. Ma patara i nei awarina ma tauna God riwana viararamanana ivi karei. 14 Ma ivi raunae aburuna ma oroto tagogi i inanai wavana Levi, Apius
2.14Eng. Alphaeus.
natuna. Ma tauna ana bagibagi au gabuna i kiakiala ma tax i tamitami Rome gabemanina au baina. Iesu i riwei i pa, “Mavo taḡotaḡoiu!” Levi ivo mairi ma ivo taḡotaḡoi.

15  Tax tautami ma ḡoa-apoapoei ravai maḡamaḡaui, Iesu ma ana tauvotaḡotaḡo ivo taḡotaḡoi. Ma anatapui, Levi ana au numa i kiala gogona ma i amam.
2:15Moses God ana Tarawatu i girumi ma mai Farisi wei Tarawatuna ivo taḡotaḡo kauei. Ma taui kaua waduboi amamai ḡariei maiteni ivovo teletelei ma i riwa da aiavoi Tarawatu eḡa itavo teletelei lamna taui rava apoapoei, ḡoa-apoapoe tau kauei.
16  Jew ai Tarawatu Babadai ḡelaui, taui maiteni Farisi, i inanai da Iesu tax tautami ma ḡoa-apoapoe ravai maiteni i amam. Anina ma taui, Iesu ana tauvotaḡotaḡo i riwei i pa, “Aiwai au baina Iesu tax tautami ma ḡoa-apoapoei ravai maiteni e amam?”

17 Ma maranai Iesu wei riwana i nononori ma taui i riwei i pa, “Rava lawalawai, doketa eḡa ita ḡoeḡoei ma rava doridoriai, doketa e ḡoeḡoei. Tau a nei rava apoapoei au bai ma eḡa rava jijimani au bai.”

Uji vitaraviravirana

(Mat 9:14-17; Luk 5:33-39)

18 Mara tagogi, John Taubabataito ma Farisi ai tauvotaḡotaḡo i ujiuji. Ma rava ḡelaui i nei Iesu awarina ma ivi taravirevirei, “Aiwai au baina John Taubabataito ma Farisi ai tauvotaḡotaḡo e ujiuji, wate tam am tauvotaḡotaḡo eḡa ita ujiuji?”

19 Iesu i paribelei i pa, “Taumi o notanotai da taui aiavoi i rau-kwatuei tavine ana au torela, ina mae lota bo? Eḡateni kaua! Maranai tavitavine vou orotona, taui maiteni e mamae, taui eḡa ina uji. 20 Wate mara ina ḡeta maranai tavitavine vou orotona ina vai-tawanei ma lamna maranaina ana rava ina uji.”

21  Ma riwa e mamae, “[Tau kaua vouna a neiai eḡa me taumi ami kaua wadubona nanare.] Eḡa aiai ravana, gara vouna, gara au wadubona ina popo-ratui da gavogavo inavo potai. Mepa da nanare lamna, amapo gara vouna, wadubona ina roroi ma gavogavo ina rata. 22 Ma nanare, eḡa aiai wine vouna ina vaini da wine aniterenana wadubona ḡamoḡamo opinei au orana ina iwaḡi. Mepa da ina kauei, lamna wine vouna ina dodo ma wine aniterenana wadubona inavi airoroi ma wine ma ana aniterenana ina apoapoe. Wate wine vouna, anina da wine aniterenana vouna ina iwaḡi.”

Iesu ana riwa Sabate au baina

(Mat 12:1-8; Luk 6:1-5)

23  Mara tagogi au Sabate, Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni, witi wapuna au orana i nenae. Ma ana tauvotaḡotaḡo witi i vaini ma i amam. 24  Farisi ḡelaui i inanai wei kauana i kaukauei ma taui Iesu i riwei, “Ma inanai, ata Tarawatu e mamae da Sabate, lamna lauvitau ana mara. Aiwai au baina taui evovo bagibagi?”

25 Iesu i paribelei i pa, “Meperoveta i girugirimia nanare.David ana tauvotaḡotaḡo maiteni am-iraḡe ma aiwai i kauei? d  Taumi o iavi ma aiwai au baina anona, eḡa ota vinua-notenotei? 26 Pirisi Ḡeḡetelarana Abiata ana au mara, David, God ana au numa i rui ma palawa viviaiaina i vaia ma ḡelaui ana tauvotaḡotaḡo maiteni i verei da i ani. Moses anaTarawatu e mamae dapirisi ava palawana e aniani.”

27 Ma Iesu ana riwa au damona i riwa i pa, “God, Sabate i kauei da rava voaguna au baina ma eḡa rava ita kauei Sabate voaguna au baina. 28 Onavi nua-notenotei, tauRava Natuna, lamna au baina tau aninaSabate badana.”

Copyright information for `WED