Mark 3

Iesu, Oroto urana irairaḡena ivi lawani

(Mat 12:9-14; Luk 6:6-11)

Mara ḡelauna au Sabate, Iesu i nae mepari au numana ma oroto urana irairaḡena i inanai kampa i kiakiala. MaFarisi ḡelaui i ḡoei da aiwaiei Iesu itavi wavui. Lamna au baina i inana taḡotaḡoi da oroto itavi lawani bo eḡa au Sabate. Ma Iesu, orotona i riwei, “Ma nei, au naoi ma mairi!” Ma Iesu, ravai ivi taravirevirei i pa, “ Sabate au marana, metauna i ai: Aiaina tana kauei bo apoapoena? Tanavi lawana bo tanavi raḡena?Tarawatu aiwai i riwei?” Ma anatapui i genuana. Iesu ana amloḡaiḡaina i inana viravira ma i inanai da taui orai i bado ma nuanuana i bola-kauei. Ma Iesu, orotona i riwei i pa, “Uram mavi loloi!” Ma ivi loloi ma i lawana. Ma Farisi maratagogi i opu ma i naeHerod ana rava awarii
3:6Herod ana rava anona lamna mai Jew ai boru, taui aiavoi Rome gabemanina ivovo agui. Taui ai bada wavalatona Herod Anti pas. Mai Jew maḡamaḡaui ma mai Farisi maiteni, i notai da Herod ana rava taui tauvibenabenam ai rava au oiena awarii.
ma ai oga i tarai da Iesu mena itavi raḡenanei.

Iesu, Patara awari i babani

Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni, taui i netawanei ma i nae au gera da itavi lauvitau ma mai Galili patara ḡaeḡaena, taui ivo taḡotaḡoi. Rava maḡamaḡaui, Iesu aiwai i kaukaueia nolana i nonori ma mai Judia, Jerusalem, Idumia
3.7-8Eng. Idumea
ma melagai ḡelaui waira Jordan au babagelauna, Taia ma Sidon,
3.7-8Eng. Tyre & Sidon. Rava eḡa mai Jew live there.
taui anatapui i nei Iesu awarina.
Iesu, rava maḡamaḡaui ivi lawani. Ma lamna au baina doridoriai maḡamaḡaui ivivi amdudu ma i ḡoei da tauna itavo dadani. Lamna au baina ana tauvotaḡotaḡo i riwei da waga ivo kaukauei. 11 Maranai, arua-apoapoei rava au orai maemaei, Iesu i inanai ma au naona i peu ma i garara, “Tam God Natuna!”

12 Wate Iesu taui ivi ḡaei da avena itavi eḡa da tauna aiai.

Iesu ana Apasol 12 i vinei

(Mat 10:1-4; Luk 6:12-16)

13 Anina ma Iesu i ḡae au ola ma ana ḡoana nanare, rava i kwatuei da awarina i ḡei. 14 Tauna, nelara 12 i vinei da maiteni ita mae ma muriai ita paritawanei da ita rau-gugula. Ma taui i ḡoreiApasol. 15 Ma ivo vai-virewapani da arua-apoapoei rava au orai inavi opuni.

16 Taui i vinevinei 12 ai wava wenanare,

17 
 • ma Sebidi
  3.17Eng. Zebedee
  natuna James ma ana tevera John i ḡorei Boanerges, anona wai parara natunatuna,
 • 18 
 • Andrew,
 • Philip,
 •  Batolomeu
  3.18Eng. Bartholomew
 • Matthew,
 • Thomas,
 • James, Apius
  3.18Eng. Alphaeus
  natuna,
 • Tadeus,
  3:18Eng. Thaddaeus. Wavana ḡelauna Judas Luk 6:16
 • Simon, tauna Zealot,
  3:18Anona lamna taui mai Jew ma taui Romans evivi ḡaviei.
 • 19  ma Judas Iskariotei 3.19 Rava notanotai da Iskariot, lamna Judas ana melagai. tauna Iesu tau-vibenabenameina.

  Rava i riwa da arua-apoapoei Iesu evivi badei.

  (Mat 12:22-32; Luk 11:14-23; 12:10)

  20 Ma Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni i rui au numa. Ma patara i rieiai da taui eḡa tagotagogina da ita am. 21 Ma Iesu ana numa ravai nolana i nonori ma i riwa i pa, “Tauna i bua.” Lamna au baina i nei da ina taravaini.

  22 Tarawatu Babadai ḡelaui Jerusalem ei i nei ma i riwa i pa, “Arua-apoapoei, ai bada Bielsibab,
  3.22Eng. Beelzebub. Anona lamna,nabugara ai bada.
  Iesu au orana i rui. Ma lamnei arua-apoapoei evivi opuni.”

  23 Lamna au baina Iesu, Tarawatu Babadai i ḡorei ma awanainei i pa, “Satan amapo Satan eḡa inavi opuni. 24 Mepa dadobu ravai inavi ḡavia vivira, lamna dobuna ita mae ava. 25 Ma nanare dam inavi ḡavia vivira, nai damna ita mae ava. 26 Ma Satan itavo mairi ma itavi ḡaviana melei, amapo ita mae ava. 27 Taudanene amapo eḡa rava virewapanana ana au numa ina danene, eḡa da au naona ravana ḡuravei ina raḡini ma muriai ina danene. 28 Riwa kaua a ririwemi da God ami apoapoei ma ami vijiboḡa anatapui ina nota-tawanei. 29 Wate aiai ravanaArua Vivivireina evivi jiboḡi God, nai ravana ana ḡoa-apoapoei eḡa melanai ina nota-tawanei ma ana ḡoa-apoapoe ina mae nonoa.” 30 Iesu wenanare i babani, anona rava ḡelaui e ririwa, “Iesu au orana arua-apoapoei e mamae.”
  3:30Tarawatu tau girumi i parivai-jijigei au baina taui e ririwa da Arua Vivivireina ana nola lamna baravu da parauma. God eḡa melanai ai ḡoa-apoapoei ina notatawanei.


  Iesu ana dam oina

  (Mat 12:46-50; Luk 8:19-21)

  31 Iesu alona ma varevareina i nei ma au doa i maimairi ma riwa i paritawanei Iesu awarina da ita nei. 32 Ma patara, tauna i kiala kwaviviroi ma taui Iesu i riwei i pa, “Alom ma novunovum ma varevareim au doa ma e ḡoeḡoem.”

  33 Iesu i paribelei i pa, “Aiai alou ma aiavoi varevareiu?” 34 Anina ma Iesu, taui i kiakiala i inanai ma i riwa i pa, “Ona inana wei taui alou ma varevareiu! 35 Aiai God ana ḡoana e kaukauei, tauna alou ma novu ma vareiu.”

  Copyright information for `WED