Mark 5

Iesu arua-apoapoena oroto awarina ivi aḡaḡana opunei.

(Mat 8:28-34; Luk 8:26-39)

Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni Galili topana au baba ḡelauna i ḡeta, mai Gerasa ai au dobu. Wei au dobuna,arua-apoapoena oroto au orana maemaena. Eḡa aiai tagotagogina da ita vovai-ubai. Mara maḡamaḡauna, aena ma urana seinei i raḡini. Wate maranaina sein i raḡiraḡinia, lamna sein ivi aituituini ma eḡa tagotagogina da seinei ita pani. Marai ma waguvarai i nene-labalababa ma i garagarara ma ḡaimei tupuana i boribori melei ma au kokoaga ma au ola i rau-numa. Maranai Iesu wagei i opuopu, arua-apoapoei orotona i ruiruinia, aueia Iesu i inanai ma kokoagei i ruba ma Iesu au naona i peu ma i raudune. Iesu, ravana i riwei i pa, “Arua-apoapoena, wei orotona ma oputawaneii!” Ma orotona, ponana au aidamo ma i garara, “Iesu, God Aidamo Telerana Natuna! Aiwai awariu e ḡoeḡoei? God wavanei avivi baḡaim da eḡa ma kovoḡiu!” Iesu, orotona ivi taravirevirei i pa, “Tam wavam aiai?”

I paribelei i pa, “Tauai a maḡa, au baina tau wavau lamnaḠavia Patarana.”

10 Ma orotona, Iesu ivi baḡa guratei da avena arua-apoapoei nai au dobuna itavi opuna-tawanei.

11 Ma poro boruna ḡaeḡaena au ḡereḡere ola au adana i labalaba. 12 Ma arua-apoapoei, Iesu ivi baḡai, “Ma paritawanelai poro au orai ana rui.” 13 Iesu ivi anina. Ma arua-apoapoei, orotona i oputawaneii ma poro au orai i rui. Poro boruna 2000 nanare olei i ruba ḡaira da au topa i monu.

14 Ma poro taupainii i ruba nae au melagai ma au wapu; ma riwa ivi babarai. Ma rava i nei da ita inanai aiwai i tupua. 15 Ma maranai i nae Iesu awarina, orotona au naona arua-apoapoei patarai au orana i mamae; tauna i kiakiala, gara i oteni ma ana nota jijimanina. Ma taui i rovo. 16 Ma aiwai i tupua orotona ma poro awari, taui inananaia, rava i riwana naiei.

17 Ma dobuna ravai, Iesu ivi baḡai da dobuna ita oputawaneii.

18 Iesu au waga i gerugeru ma orotona, Iesu ivi baḡai i pa, “Tau maiteni tana nae.”

19 Iesu ivi ḡaei ma i riwei i pa, “Ma nae me am au dam. Ma Bada kaua aiwai ḡaeḡaena i kaukaueia ma ana iviaiai tam awarim, taui ma pariverei.”

20 Ma anina orotona, Iesu i netawanei ma i nae au Decapolis (melagai 10) da Iesu aiwai awarina i kaukaueia, rava i riwana naiei. Ma taui anatapui i nononoria i baei.

Iesu, Jairus natuna wavinena ma wavine doridoriana ivi lawani.

(Mat 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Iesu wagei i damana me topa au baba-ḡelauna. Maranai kampa i ḡeta ma amapo topa au adana i mamae ma patara i rieiai. 22 Pari au numana badana tagogi, ana wava Jairus i nei Iesu awarina. Maranai tauna, Iesu i inanai, au aena i peu 23 ma ivi baḡa guratei i pa, “Natu guguinina e irairaḡe. Ma nei ma uram au inina ma terei ma ina lawana.”

24 Anina ma Jairus, Iesu maiteni i nae ma patarana i mae gariḡuruvi ma ivo taḡotaḡoi.

25 Wavine tagogi, tauna tara-doriana awarina i mae da madeḡa 12 i kwa. 26 Ana mane anataputapuna, dokedoketa maḡamaḡaui awarii i tawanei ma eḡa tagotagogina itavi lawani ma amapo da ana doria i rarata. 27 Tauna, Iesu nolana ma ana babani i nonori ma au orana ivi nuanotanota i pa, “Mepa da ana gara ava anavo dadani ma ana lawana.” Ma tauna, Iesu murinei i nei ma ana gara ivo dadani. 29 Maratagogi, tara-doriana i wana-tuini ma malana i vaia da i lawana. 30 Nai maranaina, Iesu malana i vaia da ana rewapana i oputawaneii ma i mae tavirei patara au poui ma i riwa i pa, “Aiai au gara ivo dadani?”

31 Ana tauvotaḡotaḡo, tauna i riwei, “Ma inanai, patara i mae gariḡuruvim! Ma menanare da u riwa ‘Aiai ivo dadaniu?’”

32 Wate Iesu i inana viravira da ita inanai aiai ivo dadani. 33 Wavine i rovo kaua ma i sisisi, wate i aramanei aiwai awarina i tupua ma i nei ma Iesu au naona i raupari ma aiwai anatapui ivi eḡei. 34 Anina ma Iesu, wavine i riwei i pa, “Natu, am tumaḡana ivi lawanim. Am doria i kwa, ana nuaubam ma nae!”

35 Maranai i bababani ma rava ḡelaui Jairus ana numei i nei ma i riwei i pa, “Natum ana mara i kwa. Eḡa Taugiu ma visina-viravirai.”

36 Iesu ai babani i nonora-tawanei ma Jairus i riwei i pa, “Eḡa ma rovo,mavi tumaḡana!” 37 Iesu, rava ḡelaui ivi ḡaei ma Peter ma James ma ana tevera John maiteni i nae. 38 Ma Jairus ana au numa i ḡeta ma Iesu, patara i inanai; i toutou ma i taratarakwatu 39 ma i rui ma taui i riwei i pa, “Aiwai au baina o taratarakwatu ma o toutou? Tevera eḡa ita iraḡe, tauna e matamatave ota.”

40 Ma taui, Iesu i kakei, ma lamna au baina rava ivi opuni au doa ma tevera alona ma amana ma tauna ana tauvotaḡotaḡo tonuḡa maiteni i rui mepa tevera i matamatave-lana. 41 Iesu, tevera nimana i vaia ma i riwei i pa, “Talitha koum!” wei anona, “Kukuma, mavo mairi!”

42 Maratagogi ivo mairi ma babara ivi karei (Tauna ana madeḡa 12). Ma taui i ba kaua. 43 Iesu, taui i riwana guratei da eḡa aiai itavi eḡei ma i riwa i pa, “Ona viam-bagibagi.”

Copyright information for `WED