b6:11Act 13:50-51
c6:13Jam 5:14
d6:14-162 Kgs 2:1-15, Mal 4:5-6
f6:17-20Mrk 1:14.
g6:34Ezk 34:11-15; Jer 23:5-6; Num 27:17.
i6:40Exo 18:21
k6:48Exo 33:19; Job 9:11

Mark 6

Mai Nasaret, Iesu i parivirevirei

Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni nai dobuna i netawanei ma i nae me ana au melagai. MaSabate marana i ḡeta ma tauna giu ivi kareipari au numana. Ma rava maḡamaḡaui i riei da i rau-taniḡanei. Taui anatapui i baei ma ivi taraviravira vivira i pa, “Wei tauna nuaulaula ma aramanana mepa i vaia?” Ma, “Kaua aiwaiei e kaukauei?” Anina ma taui ava i babani vivira i pa, “Tauna tauvoa. Mary ana natuevou ma varevarena James, Joseph, Judas ma Simon ma novunovui weka e mamae tauna bo?” Ma lamna au baina mai Nasaret, Iesu i parivirevirei.

Iesu, taui i riwei i pa, “ Peroveta dobu au ḡelaui evivi virei, wate ana au melagai, ana rava ma ana dam oina, tauna eḡa ita vivivirei.”

Tauna i baei da rava eḡa tauna itavi tumaḡanei. Tauna eḡa tagotagogina dakaua vivirewapanai kampa ita kauei. Tauna urana, rava ruaḡa ota doridoriai au tepai i terei ma ivi lawani. Ma muriai, melagai nununai au ḡereḡerei ivi araramana nae.

Iesu ana Apasol i paritawanei da itavi araramana

Ma Iesu, taui 12 i ḡoreiai ma ruaruaḡei ava i paritawanana opunei melagai au nununai. Ma rewapana i verei da arua-apoapoei inavi aḡaḡana opunei. Ma riwa bagibaginei i riwei i pa, “Ami au vaḡai, eḡa aiwai ona vaia anina jiḡona ava; eḡa lam, eḡa autu bo mane au urami. Ae-uma ona oteni ma eḡa kwama ḡelauna ona vaia.” 10 Ma i riwei i pa, “Metauna melagaina o ruirui ma ivi aninemi. Numa tagonina au orana ona mae da melagaina ona oputawaneii. 11 Mepa da au melagai o ḡeta ma rava eḡa itavi aninemi bo eḡa ita rau-taniḡanemi. Nai melagaina ona oputawaneii ma aemi pokauna ona rau-abuabui da taui ina aramanei da taui ai wavu!”
6:11Wariaḡa mai Jew tauvaḡai e nenememei au Israel, taui au aei pokau e rarau-abuabui maranai Israel ana au parata e ḡeḡeta, lamna taui orai evi aiaini. Ma Iesu ana tauvotaḡotaḡo wei i kauei da melagai ravai ina notai, “Tauvotaḡotaḡo e ririwa da tauta orata apoapoena me tauta eḡa mai Jew.”
,
b 

12 Ma taui i opu ma rava awari i rau-gugula ma i riwei i pa, “Taumi ami ḡoa-apoapoei onavo terei maona mae-taviremi God awarina!” 13 Taui, arua-apoapoei ivi aḡaḡana opunei. Ma rava doridoriai maḡamaḡaui, monamona au kolai i waḡi ma ivi lawani. c 

Wavalatona Herod i notai da Iesu, lamna John Taubabataito

14 Iesu nolana i nae da rava anataputapui i aramanei ma tauna i babaniei. Ma rava ḡelaui i ririwa i pa, “Tauna,kaua vivirewapanai e kaukauei, au baina tauna John Taubabataito iraḡelei ivo mairi me.” Ḡelaui i ririwa i pa, “Tauna Elijah d  i nememei,” ma ḡelaui i ririwa i pa, “Taunaperoveta wariaḡai nanare.” Ma WavalatonaHerod,
6:14-16Herod Anti pas, Galili ana Wavalatona.
nolana i nonori ma i riwa i pa, “Tau, John Taubabataito uana a borituini; marina ivo mairi me.”
17 John ana virarautua, lamna wenanare. Muriai da Iesu ana viararamana nolana itavi karei. Herod, tuana Philip awana i kwalei ma i ravaḡi. Wavinena wavana Herodias. Au murina John, Herod i riwana ḡiriḡiriei i pa, “Tarawatu e mamae da eḡa vareim awana ma kwalei.” Ma Herod, riwa i paritawanei da John i pani da panipani au numana i terei. f  Herod ana nuaiaina, John i rarau-taniḡanei. Wate nuanuana i raḡaraḡa.

Ma Herodias, John awarina amlona i ḡaiḡai ma viraḡenana i ḡoei. Herod i aramanei da John, tauna rava jijimanina ma rava vivivireina ma i gagaloei. Herod, John i rovoei ma lamna au baina wavinena eḡa tagotagogina da aiwai ita kauei.

21 Ma wavine, gavogavo i inanai, maranai Herod ana tupua marana i ḡeta ma torela ivo kaukauei. Ma gabemani babadai ḡaeḡaei ma ḡavia ravai ai babada ḡaeḡaei ma Galili babadai i rau-kwatuei. 22 Ma Herodias natuna wavinena i nei ma i ara. Herod ma taui maiteni i amam ivi nuaiaini. Ma wavalatona, guguini i riwei i pa, “Aiwai u ḡoeḡoeia mavi baḡaiu ma ana verem!” 23 Ma i parivai-nuaḡani i pa, “God au matana a ririwem da aiwai uvivi baḡeiu ana verem da au vigulau navanavana au paratana.”

24 Ma tevera wavinena i opu ma alona i paridadanei i pa, “Aiwai anavi bagei?”

Ma i paribelei i pa, “John Taubabataito kolana.”

25 Ma maratagogi ivi paparana ma wavalatona awarina i rui ma ivi baḡai i pa, “A ḡoeḡoei da marina John Taubabataito kolana ma vereu au aboma!” 26 Ma Wavalatona nuanuana i apoapoe kaua. Wate parivai-nuaḡana boiboḡi i kauei taui i amam au matai. Ma lamna au baina guguini, aiwai ivivi baḡei anina ivi aninei. 27 Ma tauviraḡena i paritawanei ma i riwei da John kolana ita neiai. Ma i nae panipani au numana ma John uana i borituini. 28 Ma kolana au aboma i terei ma guguini i verei ma guguini, alona i verei. 29 Ma John ana tauvotaḡotaḡo, nolana i nonori ma i nei ma taubeuna i vaia ma au kokoaga ivi mataveni.

Iesu nelara 5000 i viam-bagibagi

(Mat 14:13-21; Luk 9:10-17; Jhn 6:1-14)

30  Apasol i ḡeta memei ma aiwai anataputapuna i kaukauei ma i rarau-gugulei rava awari, Iesu ivi eḡei. 31 Lamna maranai, rava maḡamaḡaui i nenei ma i nenae da Iesu ana tauvotaḡotaḡo maiteni eḡa gavogavo mepa ita maemae da ita am. Lamna au baina Iesu, taui i riwei i pa, “Taumi ava ona nei ma tana nae au mutulua da laumi ina tau mara aburuna.” 32 Ma anatapui wagei i nae au mutulua.

33 Wate rava maḡamaḡaui i inanai i nenae ma i aramanei taui aiavoi ava. Ma melagai nununai anatapui geraei i ruba gogona da taui au dobuna i aiḡeta. 34 Maranai Iesu wagei i tuopu au gera ma patara ḡaeḡaena i inanai ma nuanuana i bola-kauei taui au baii. Taui mesipu ma eḡa ai tauvi pai pai. MaRiwana Aiaina viararamanai i rau-karei. g  35 Ma au biga e tuturiai ma ana tauvotaḡotaḡo i nei awarina ma i riwei i pa, “Wei mutulua ma madeḡa e arearere. 36 Rava ma paritawanei da ina nae au melagai ma au wapu au ḡereḡere da ai lam ina gimarai.”

37 Wate Iesu i paribelei i pa, “Taumi ona viam-bagibagi!” Ma taui i paribelei i pa, “Mepa 200 denarii
6:37200 denarii. Denarius tagogi lamna taubagibagi ai maia au pom tagogo nolana au baina.
tana vaia da wei patarana tana viam-bagibagi?”
38 Ma Iesu i paridadanei i pa, “Palawa biaḡa awarimi? Ona nae ma ona baiei!”

Maranai i nelaḡai ma i riwa i pa, “Awariai, palawa five ma iana ruaḡa.”

39 Anina ma Iesu, patara i riwei i pa, “Boru nununai, gidagida au majimajiḡai ona kiala nae.” 40 Ma taui ai au boru ome 50 da 100 i  nanare i kiala nae. 41 Ma Iesu, palawa five ma iana ruaḡa i vaia ma i ḡoutata au mara ma God ivi egualauei. Ma palawa ivo gimagimai ma iana i ḡutai da ana tauvotaḡotaḡo i verei ma taui, rava i verei. 42 Ma patara i am ma i am iaua. 43 Ma ana tauvotaḡotaḡo, lam am tereterenai i tuarui da poa muomuoi 12 ivi oai. 44 Nelara 5000 i viam-bagibagi.

Iesu, waira au tepana i babara

(Mat 14:22-33; Jhn 6:15-21)

45 Anina ma Iesu, ana tauvotaḡotaḡo i egari da ita aidamana au Bet-Saida.
6.45Eng. Bethsaida
Taui au waga i geru da i nenae. Ma tauna, patara i paritawanei.
46 Patara i paritawanei ma tauna ava i ḡae au ola da ita raupari. 47 Ma waguvara ana tauvotaḡotaḡo au waga au topa ma Iesu au alala. 48 Ma ana tauvotaḡotaḡo, lare ivovo guratei da ita ḡota. Wate ive ivi rau-matamatani. Ma maratomtom nanare, Iesu i nae awari. Tauna waira au tepana i bababara ma i ḡoei da taui ita tutelarei. k  49 Ma maranai taui, Iesu i inanai topa au tepana i bababara ma i notai da tauna konaḡa ma i rovo kaukaua ma ivi garagararei. Ma maratagogi Iesu i riwa i pa, “Tepami ina tora! Tau, eḡa ona rovo!”

51 Ma au waga i geru ma ive i wana-tuini. Taui orai i bado ma ivi nuanaina, au baina eḡa ita aramanei ana rewapana, kaua palawa awarina i kauei. Ma lamna au baina taui i bana kauei.

Iesu, rava doridoriai maḡamaḡaui au Genesaret ivi lawani

(Mat 14:34-36)

53 Taui, topa i damani ma au Genesaret i ḡeta ma ai waga i raḡini. 54 Taui, waga i netawanei ma rava, Iesu i inanai ma maratagogi i aramanei tauna aiai. 55 Iesu nolana, Galili dobuna anatapui i naeni ma i nonori da tauna mepa i mamae. Ma kampa, doridoriai rasirasiei ivi vaneiai. 56 Iesu mepa i nenelana, melagai ḡaeḡaei ma muomuoi ma wapu mepa rava e mamae-lana. Ma rava, ai rava doridoriai nai au melagaina i neiai au deba. Ma ivi baḡa da doridoriai, Iesu ana gara adana ava itavo dadani. Ma aiavoi ava, Iesu ana gara ivo dadani i lawana.

Copyright information for `WED