a(Isa 29:13)
b7:10Exo 20:16
c7:10Exo 21:17

Mark 7

God ana Tarawatu mai Jew ai magumagura ai giu i ḡetawanei

(Mat 15:1-9)

Farisi ma Jew anatapui, magumagura ai giu maḡamaḡaui e notanota jijini. Taui, ai aniuma ma ai aniam anatapui e oḡaoḡai da taui itavi aiaina melei God au matana. Ma maranai au gimara da e nenei, urai ina oḡa ma ina am. Taui eḡa ina am da au naona urai ina oḡa kauei me ai magumagura ai giu nanare.

Maratagogi Farisi ḡelaui maTarawatu Babadai, Jerusalemei i nei Iesu awarina da ita rau-taniḡanei. Ma taui i inanai da Iesu ana tauvotaḡotaḡo ḡelaui, urai eḡa ita oḡai ma i amam.

Ma taui, Iesu ivi taravirevirei i pa, “Aiwai au baina amTauvotaḡotaḡo magumagura ai giu, eḡa itavo taḡotaḡoi ma ana ura miramirai e amam?”

Ma Iesu i paribelei i pa, “Taumi morumorumi ma ovi kaua aiaina melemi. God anaperoveta Isaiah i riwa kaua maranai i riwa, i pa:

‘Wei ravai ipiriei evovo epaepaiu,
wate nuanuai aueia.
Taui rava ai giu evivi araramani.
Lamna au baina ai voepaepa anona eḡa.’ a 
Taumi, God anaTarawatu o teretere tawanei ma ami giu ovo taḡotaḡoi.”

Ma i riwana melei i pa, “Taumi o aramana kaua da God anaTarawatu o gedugeduaiei ma taumi amamami ai giu ovovo taḡotaḡoi. 10 God anaTarawatu, Moses i girugirumia nanare:‘Amam ma alom ma vivirei’ b  ma‘Aiai amana ma alona e enaena boai, tauna onavi raḡeni.’ c  11 Wate taumi ovi araramana da aiai awarina mane bo purapura, amana bo alona itavo agui ma ita riwei, ‘Awariu purapura a ḡoei da ata verem da atavo aguim; wate a tereriei pulo, God au baina.’ 12 Wei viararamanana, taui evivi ḡaei da amana ma alona eḡa inavo agui. 13 Ma wei taunei viararamana, rava awari ovivi damani; ma God riwana ovivi kwakwavi. Ma kaua maḡamaḡaui ḡelaui maiteni o kaukauei.”

Metauna kauai rava orai evivi mirai.

(Mat 15:10-20)

14 Iesu, patara i kwatuana melei ma i riwei i pa, “Anatapumi ona rau-taniḡaneu ma aiwai a ririwemi ona aramanei. 15 Aiwai au tanoei au orami e ruirui, lamna eḡa ita vivi miraimi ma aiwai da oramiei e opuopu, lamna evivi miraimi God au matana.”
7:15-16Giruma ḡelaui Mark uranei i girugirumia wei riwai wenanare e mamae,“Mepa da taniḡami e mamae, ona rau-taniḡana.”


17 Anina Iesu, patara ivo terei ma i nae me au numa. Ma ana tauvotaḡotaḡo, tauna ivi tara-virevirei da wei awanaina anona aiwai. 18 Iesu i paribelei i pa, “Taumi maiteni eḡa ota aramanei bo? Kaua aiwai au tano, rava au orai e ruirui amapo eḡa inavi mirai. Anona lamna wei kauai, eḡa ita ruirui rava au nuapouna, wate au manawana da e opuopu.” (Wei riwanei Iesu, lam anatapui ivi aiaini).

20 Anina ma i riwa i pa, “Aiwai, rava oranei e opuopu; lamna, rava evivi mirai God au matana. 21 Anina rava nuanuanei vinuanotanota apoapoei e opuopu me: viawawana labalababa, danene, viraḡena, awadanene, 22 ambo, rau-iviapoapoe, moru, erawa, unura, tere-vaideḡa, maeḡaeḡae ma opa. 23 Wei kauai apoapoei anatapui oranei e opuopu ma rava evivi mirai.”

Dobu ḡelauna wavinena Iesu ivi tumaḡanei

(Mat 15:21-28)

24 Ma nai melagaina ivo terei ma i nae Taia ana au parata. Ma i rui govaḡa au numa ma eḡa ita ḡoei da rava ita aramanei da tauna kampa, wate eḡa tagotagogina da ita rau-govaḡa. 25 Wavine tagogi, Iesu nolana i nonori ma i nei awarina. Tauna eḡa Jew ma dobu ḡela ravana au Fonisia i tupua, Syria ana au parata. Arua-apoapoena, tauna natuna wavinena aburuna i ruini. Ma alona i nae Iesu au naona i raudune ma ivi baḡai daarua-apoapoena natuna awarina itavi opuni. 27 Iesu i aramanei da tauna eḡa Jew; lamna au baina i riwei i pa, “Eḡa ita ai da roaroa ai lam ata vaia da auou ata verei da au naona roaroa ina am iaua.”
7:27Riwaroaroawei au awanaina lamna mai Jew. Taui e notanotai da taui i ai guratana eḡa me rava ḡelaui. Lamna au baina taui dobu ḡelaui ravai e ḡoreḡoreiauou.


28 Ma wavine i paribelei i pa, “Bada, aiwai u riwei; lamna riwa kaua. Wate auou, roaroa ai lam momoḡina, kepakepa au gabaurina e rauraua e aniani.”

29 Ma Iesu wei i riwei i pa, “Tam u paribelana kaua, au baina arua-apoapoena natum au orana avi opuna-tawanei. Ma nae me am au numa.”

30 Ma wavine i nae me au numa. Natuna wavinena i inanai i matamatave, arua-apoapoena boiboḡi tevera i oputawaneii.

Iesu oroto taniḡa-potapotana ma mena birebirena ivi lawani

31 Iesu Taia ana parata i netawanei ma Sidon ma Decapolis i verautuini ma i nae auGalili topana. 32 Oroto taniḡana potapotana ma menana birebirena i neiai Iesu awarina ma ivi baḡai da urana au inina ita terei da itavi lawani. 33 Iesu, oroto i taravaina opunei da taui ava ma ura-gigina, oroto au taniḡana i terei ma ura-gigina ḡelauna i ovai ma menana ivo dadani. 34 Nuanuana i bolai ma i ḡoutata au mara; i lavutu tawanana ma oroto i riwei i pa: “Efatha!” Wei anona, “Ma wana-tawanei!” 35 Maratagogi taniḡana i wana-tawanei ma menana ivi dagudagu ma i babani kaua. 36 Ma Iesu, taui ivi ḡaei da aiwai i tuputupua, avena rava itavi eḡei. Iesu, rava ivi ḡaei; wate taui eḡa ita rau-taniḡana ma riwa ivi tuai. 37 Ma maranai ravai wei i nonori, taui i bana kauei ma i riwa i pa, “Aiwai anatapui i kauana kauei. Tauna, rava taniḡa potapotai evivi lawani da e rarau-taniḡana ma menabirebirei e bababani.”

Copyright information for `WED