b9:12Isa 52:13-53:12; Psa 22
f9:48Isa 66:24
g9.49Lev 2:13

Mark 9

Ma Iesu, taui i riwei, “Taumi a ririwana kauemi, rava ḡelaumi weka o maimairi amapo eḡa ona iraḡe da God ana vigulau ona inanai ana rewapanana ina nei.”

Iesu inanana i virai

(Mat 17:1-13; Luk 9:28-36)

Au pom six muriai, Iesu, Peter, James ma John i taravaini. Ma taui ava i ḡae ola ḡaeḡaena au tepana. Ma kampa taui au matai, Iesu inanana i virai. Ana gara i arapoira ma gamrina ivi mata kamokamota; eḡa me aiwai ḡelauna au dobu nanare. Ma kampa au matai, Elijah ma Moses i eḡa. Ma Iesu maiteni i bababani. Ma Peter Iesu i riwei, “Tauviararamana, i ai da tauta weka. Mavi aninelai da numakweta tonuḡa ana voai: tagogi tam au baim, ḡelauna Moses ma ḡelauna Elijah!” Ma taui i rovo kaua ma Peter eḡa ita aramanei da aiwai i latolatoni.

Anina ma apau i eḡa ma taui i purui. Ma pona apauei i opu ma i riwa i pa, “Wei Tau Natu au nuavainana, ona rau-taniḡanei!” Maratagogi taui i inana viravira ma eḡa aiai ḡelauna ita inanai ma Iesu, tauna ava.

Ma maranai olei i ḡaiḡairai ma Iesu, taui ivi ḡaei da aiwai i inananaia eḡa inavi eḡai da au naonaRava Natuna iraḡelei inavo mairi me.

10 Ma taui, Iesu riwana ivo teletelei ma i babani vivira i pa, “Iraḡelei vomairi me anona aiwai?” 11 Ma taui, tauna ivi taravirevirei i pa, “Aiwai au baina,Tarawatu Babadai e ririwa da Elijah au naona ina nei?”
9:11Mai Jew ivi tumaḡana daElijah au naona ina nememei maKeriso muriai ita nei. (Mal 3:1, 4:5-6). Ma taui eḡa ita notai da Elijah rau-iviapoapoe ina nelaḡai ana au nememei.


12 Iesu i paribelei, “Riwa kaua Elijah au naona ina nei da aiwai anatapuna inavo kaukauei. Aiwai au baina wariaḡa i girumi daRava Natuna ina vinua-apoapoe kaua ma ina inana geduaiei. b  13 Wate a ririwana kauemi da Elijah anina i nei ma rava, rava ai ḡoanei tauna i rau-iviapoapoelei me i girugirumia nanare.”
9:13Iesu lamna John Taubabataito i bababaniei da tauna Elijah. (Mat 11:13-14, 17:10-13)


Iesu arua-apoapoena tevera orotona awarina ivi opuni

(Mat 17:14-21; Luk 9:37-43a)

14 Iesu ana tauvotaḡotaḡo tonuḡa maiteni olei i ḡaira memei. Ai rava awari ma patara ḡaeḡaena, taui i gariḡuruvi. Ma Jew ai Tarawatu Babadai, taui maiteni ivivi tarapiri. 15 Maranai patara, Iesu i inanai. Taui orai i auepai ma awarina i ruba ma ivi egualauei. 16 Iesu, taui ivi taravirevirei, “Aiwai ovi tarapiriei?”

17 Oroto tagogi patara au poui i paribelana, “Tauviararamana,arua-apoapoena natu orotona au orana e mamae ma i kauei da eḡa ita bababani, lamna au baina a neiai awarim. 18 Maranai ana doria e ururu melei, lamna arua-apoapoena: tauna au doa e tawatawanei; gamona evivi puropuro; ivona e utauta ḡiriḡiriei; ma inina e badobado. AmTauvotaḡotaḡo avi baḡai da arua-apoapoena itavi opuni, wate eḡa tagotagogina da ita kauei.”

19 Ma Iesu i paribelei, “O mara aiwaionavi tumaḡana! Ta mae ḡaḡa ma ami vita ana avara ḡaḡalei? Tevera awariu ona neiai!”

20 Ma tevera i neiai Iesu awarina. Ma maranai arua-apoapoena, Iesu i inanai, maratagogi tevera ivi aikwajiana guratei da au doa i tonei ma ivi tatauvira ma ivivi puropuro. 21 Iesu, tevera amana ivi taravirevirei, “Wei teverana ana doria mara aiwai ivi karei?”

I paribelei i pa, “Maranai tauna aburunai.
22 Arua-apoapoena mara au anatapuna, tauna ai au araratana ma au waira e tawatawanei ma i ḡoei da itavi raḡeni. Mepa da tam tagotagogina ma rau-nuapoapoelelai ma ma voaguiai!”

23 Iesu, tauna i riwei, “Menanare da u riwa, ‘Mepa da tam tagotagogina?’ Aiai ravana evivi tumaḡana, God anatapuna ina kauei tauna au baina.”

24 Maratagogi tevera amana i garara, “Avi tumaḡana, wate au tumaḡana eḡa ita rata ma ma voaguiu da ina rata!”

25 Iesu i inana da patara i rierieiai awarii ma lamna au baina arua-apoapoena i egari i pa, “Tam arua taniḡa-potapotana ma gumgum. Tau a egaegarim da tevera ma oputawanei. Ma eḡa melanai tauna au orana ma rui me!”

26 Maarua i garara ma tevera ivi aikwajiana guratei ma i oputawaneii. Ma tevera inanana me taubeu. Ma rava maḡamaḡaui kampa i riwa, “Tauna i iraḡe!” 27 Ma Iesu, tauna urana ivo jijini ma i sinaepai da i mairi.

28 Muriai Iesu, ana tauvotaḡotaḡo maiteni i rui au numa. Ma maranai taui ava ma i paridadanei i pa, “Aiwai au baina tauai eḡa tagotagogina da arua-apoapoena atavi opuni?”

29 Iesu, taui i riwei, “Arua-apoapoei wenanare, pari ainelana inavi opuni.”

Iesu ana iraḡe i babaniana melei

(Mat 17:22-23; Luk 9:43b 45)

30 Iesu, ana tauvotaḡotaḡo maiteni dobuna i netawanei maGalili i verautuini. Iesu eḡa ita ḡoei da rava ita aramanei da taui mepa. 31 Au baina tauna, ana tauvotaḡotaḡo ivi araramani i pa, “TauiRava Natuna ina amverenei rava ḡelaui au urai. Ma taui inavi raḡeni. Wate au pom tonuḡa au murina inavo mairi me.”

32 Wate taui eḡa ita aramanei tauna aiwai i bababaniei. Ma taui paridadanana i rovoei.

Tauvotaḡotaḡo ivi tarapiri vivira da aiai i ḡetelara

(Mat 18:1-5; Luk 9:46-48)

33 Iesu ma ana tauvotaḡotaḡo i ḡeta au Kapenaum ma au numa i rui. Ma Iesu, taui ivi taravirevirei, “Au etanai aiwai ovi tarapiriei?”

34 Wate taui i genuana au baina au etanai taui ivi tarapiri vivira da aiai i ḡetelara. 35 Iesu i kiala ma taui 12 i rau-kwatuei awarina ma i riwei i pa, “Aiai e ḡoeḡoe da inavi bada. Tauna ina tereḡairana melei ma inavi muri dewadewa ma inavi taunola rava au bai.”

36 Ma Iesu, tevera i vaia ma au poui ivi mairini. Ma tauna, urana au jiḡona i teretaḡonei. Ma taui i riwei i pa, 37 “Aiai ravana; tau wavauei, tevera wenanare i rau-ḡorei. Lamna tau maiteni e rarau-ḡoreiu. Ma aiai da tau e rarau-ḡoreiu. Lamna tauparitawaneu maiteni e rarau-ḡorei.”

Aiai eḡa ata ḡavia, lamna turata

(Luk 9:49-50)

38 Anina ma John, Iesu i riwei, “Tauviararamana! Tauai, oroto tagogi a inanai; tam wavamei arua-apoapoena ivivi opuni ma tauna eḡa turata. Lamna au baina avi ḡaei da eḡa ina kauana melei.”

39 Iesu i riwa, “Eḡa ona viḡaei! Eḡa aiai au wavaukaua babai ina kauei ma muriai ina parivai-apoapoeniu. 40 Aiai ravana eḡa ata ḡavia; lamna turata. 41 Tau a ririwana kauemi. Mepa da aiai ravana, waira i veremi tau au wavau; au baina taumi au Tauvotaḡotaḡo. Taui ai maia eḡa ina vineboai.”

Rauelara babanina

(Mat 18:6-9; Luk 17:1-2)

42 Mepa da aiai ravana i kauei da wei teverana ana tumaḡana tau awariu ivi apoapoeni da ḡoa-apoapoe i kauei. God, tauna ina kovoḡa guratei. Eḡa me ḡaima ḡaeḡaena, rava au uatabana ina duri ma au boga ina tawanei. 43 Mepa da nimam i kauem da ḡoa-apoapoe u kauei. Ma bori-tawanei! I ai da nimam tagogi ava ma lawana ma mae nonoana ma vaia. Ma eḡa ma kauei da nimam ruaḡa aiaii ma ma nae ai au menamenana; mepa ai eḡa melanai ita bobo.
9:43-44Wariaḡa nimaiei i giruma damanei taui riwana tagogina me v 48.
45 Mepa da aem i kauem da ḡoa-apoapoena u kauei. Ma bori tawanei! I ai da sigesigem au lawana ma mae nonoana ma rui. Eḡa me aem ruaḡa aiaina ma ai au menamenana ina tawanem.
9:45-46Wariaḡa nimaiei i giruma damanei taui riwana tagogina me v 48.
47 Ma mepa da matam ina kauem da ḡoa-apoapoena u kauei. Ma vaitawanei! I ai da matam tagogi ma God ana vigulau ma rui. Eḡa me matam ruaḡa ma ai au menamenana ina tawanem; 48 dobuna motamotana eḡa ita irairaḡe ma ai eḡa ita bobo. f 

49 Au Tauvotaḡotaḡo anataputapui, ai araratanei ina bogai. g 

50 “Nia i ai lam viaiainana au baina. Ma mepa da i tomatoma, mena ma vidagianei. Nia au orami ina mae ma onavi turana vivira!”

Copyright information for `WED