Mark 12

Grape vaovaona awanaina

(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)

Anina ma Yesu awana'inei auwarihi i dede, “Mara tagogi oroto grape vaovaona i vaghoi, i gari, grape anibuyona i gharai ma anivipa'ipa'i numana ivo wai.” Anina ma rava ghehauhi auwarihi i am verenei da grape vaovaona hitavi bagibagi ma tauna i nae au dobugheha.
12:1Vineyard vaovaona yamna ghoroghorova wavana wine ma anona wavana yamna grape. Rava wei grapehi anona hetutupihapihaghi, he tereterehi ma mahina e rauwei da evivi waeni ma he umaumai Isa 5:1-2.


Marainana grape tamana ana mara i ghe'eta, ana taunoya i pari-tawanei da ana ruva vainana aubaina. Grape vaovana tauvi bagibagina ravahi, taniwaga ana taunoya hi vunubo'ai ma kwakwavina hi pari-tawanana meyei. Taniwaga, taunoya ghehauna i pari-tawanei ma grape vaovaona tauvi bagibagina ravahi, koyana hi rau-mutumutui ma hivi tepahubai. Ma taunoya ghehauna i pari-tawanei ma tauna hivi hiragheni ma kauwana tagogina hi kauwei taunoya ghehauhi auwarihi, ghehauhi hi rau-mutunaiyehi ma ghehauhi hivi hiraghenihi. Rava tagogiava i maeterei yamna taniwaga natuohohina ma au damona taniwaga natuohohina ana nuwavainana, i pari-tawanei ma ipa, “natu'u, hinavi virei.” Ma grape vaovaona tauvi bagibagina ravahi, hi riwanameyehi hipa: we'i taniwaga natuna, ona ne'i, tana vunui ma ana grape vaovaona tanavi taniwagei. Anina ma tauhi taniwaga natuna hi vunui ma hivi hiragheni ma tupuwana hi tawanana hopunei.

Yesu i rau-bayada, “Grape vaovaona taniwagana aiwa'i ghehauna ina ghohai?” Tauna ina nei da grape vaovaona tauvi bagibagihi inavi pupuhi ma grape vaovaohi rava ghehauhi ina verehi.
12:9See Luk 13:34-35
10 Taumi warihagha hi girugirumiya o hiyavi bo e'egha?

“Tau raunuma tuwatuwa'oroto hi paripari-viraiya muriya'i
hi inana da tauna tuwatuwa kauwa.”
12:10Yesu tauna God ana numataparoro vouna ana tuwatuwa'oroto. Eph 2:19-21.

11 We'i yamna Bada i ghohai; ma au matata inanana i ahi kauwa.
12:11read this talk in Psa 118:22-23.

12 Jew babadahi hi ghohei da Yesu hita pani, anonana tauhi hi haramanei da wei awana'ina yamna tauhi e dededehi. Wate tauhi patara hi rovowehi aubaina hi voterei ma hi nae.

Takisi vimaihana Sisa awarina

(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Parisis ma Herod ana rava, ghehauhi hi pari-tawanehi, da Yesu hita rau-dadani. 14 Hi nei awarina ma hi riwei, “Tauviharaharamana, tauai a haramanei da tam egha uta morumoru, ma utavi bainaenae. Anonana tam egha rava uta rovorovowehi ma riwa kauwei God ana ghoha evivi haraharamanei. Ma riwe'ai da raugagayo e ma'ama'ae bo e'egha da Rome ahi guyau wavana Sisa ana takisi atavi maihei? Tau'ai ana vimaiha bo e'egha?”

15 Ma Yesu ahi moru i haramanei, aubaina i pari-beyei, ipa, “Aiwa'i aubaina o rau-raudadaniu? Roman manena ona neiya'i da ana inanai.”

16 Mane tagogi hi neiya'i Yesu awarina ma i rau-bayadehi, “We'i aya'i aruwana ma wavana?”

Ma hi pari-beyei, hipa, “ Sisa wavana ma aruawana”

17 Yesu i riwehi, “Yamna aubaina, aiwa'i da Sisa gharinei, Sisa ona verei ma aiwa'i da God gharinei, God ona verei.” Ma Yesu hi bahei.

Hirahiraghehi ahi vomahiri vitarapirina

(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 Sadusi ghehauhi, hiragheyei vomahirina egha hitavi tumaghanei yamna aubaina hi nei Yesu awarina ma hi rau-bayadei. 19 “Tauviharaharamana, Moses ana raugagayo wenana'arena i girumi aubaita: mepada oroto ina hiraghe ma hiwapena egha itavi natuna, orotona ana teverana hiwapena ina ravaghi da rowarowa hinavi tupui da turana hirahiraghena aubaina.
12:19Deu 25:5-6
20 Mara tagogi oro'oroto 7 (ayohi tagogi) ma hi ma'ama'ae. Tautuwagha i tavine da egha natunatuna ma i hiraghe. 21 Ma viruwaina wavinena tagogina iravaghi. Wate nana'arena egha hitavi natuna ma orotona i hiraghe. Kauwana tagogina turahi vitonuina awarina i tupuwa, 22 maemae terenahi 7 wavinena tagogina hi ravaghi ma egha hitavi natuna ma hi hiraghe. Au damona wavinena i hiraghe. 23 Maranaina vomahirime ana au mara metauna orotona apo awana?”

24 Yesu i pari-beyehi ipa, O nota bo'a ghagha! Ma o haramanei aiwa'i aubaina? Anonana taumi God riwana ana riwapana egha ota haramanei. 25 Maranaina hirahiraghehi, hiragheyei, hina vomahiri, yamna tauhi me aneya au mara ma egha hina tavine. 26 Ma marina, hirahiraghehi ahi vomahirime, vitarapirina. Moses ana buka o hiyavi bo e'egha; eyagi i ara'arahiyana awarina, kampa i girumi da, God, Moses i riwei, “Tau Abraham ana God, Isaac ana God ma Jacob ana God.
12:26Exo 3:6
27 Yamna yawayawahanihi ahi God ma egha hirahiraghehi. Anina o nota bo'a kauwa.”

Raugagayo Ghaeghaena ma gheghe Guratanana

(Mat 22:34-40; Luk 10: 25-28)

28 Anina ma raugagayo tauvi haraharamanana tagogi, i ne'i ma aiwa'i hivivi tarapiriyei i nonori ma i inanai da Yesu, Sadusi, i pari-beyana kauwehi. Yamna aubaina i nei Yesu awarina ma i rau-bayadei, “Metauna raugagayona i ghe'eta guratana?”

29 Yesu i pari-beyei ipa, “Raugagayo ghaeghaena ma gheghe guratanana we'i: ‘Mai Israel ona rau-tanighana! Bada ata God yana tauna ava ata Bada. 30 Nuwanuwami taputapunei, horami taputapunei, ami nota taputapunei ma ami riwapana taputapunei onavi nuwavainei.’
12:30Deu 6:4-5
31 Raugagayo gheghe guratanana, viruwaina yamna we'i: ‘Rava ghehauhi mavi nuwavainei me tam evivi nuwavaina meyem nana'arena. We'i raugagayohi ruwaghahi i ghe vavahagha, egha me ghehauhi nana'arena.’”
12:31Lev 19:18


32 Raugagayo tauvi haraharamanana, Yesu i riwei, “U riwa kauwa, God tagogiava ma egha mepa ghehauna ita ma'ama'ae.”
12:32Deu 4:35
33 Yamna aubaina God mavi nuwavainei, horam taputapunei, am nota taputapunei ma am riwapana taputapunei ma maeturam mavi nuwavainei me tam evivi nuwavaina meyem, nana'arena. Wei raugagayohi ghe guratana egha me puyo apu'apunana bo puyo ghehauhi nana'arena.

34 Yesu ravana, mayana i vaini da nuwahuyehuyei i pari-beyana aubaina da i riwei, “Wei raugagayohi i ra'ata guratana egha me puyo ara'aratana bo puyo ghehauhi nana'arena.” Wei au murina, egha aya'i ghehauna, ita rau-tepatora da Yesu ita rau-bayadana meyei.

Ayai Natuna Keriso

(Mat 22:41-23:36; Luk 20:41-47)

35 Yesu au temple ivivi haraharamana ma wenana'arena i rau-bayada, “Aiwa'i aubaina, raugagayo tauvi haraharamanahi, he ririwa da Mesaiya yamna David, natuna? 36 Aruwa Vivivireina David i rau-hepai da we nana'arena i riwa:

‘Bada a'u Bada, i riwe'i.
Weka, au ahuohohiu ma tughura,
da maranana am ghaviya,
aem au gabaurina ana terehi.’
37 “David taunei e ririwa da au Bada menana'arena ma Mesaiya, David natuna? ”

38 Yesu ana au viharaharamana, ipa, “Raugagayo tauvi haraharamanahi ona inana kauwehi. Tauhi hi ghohei da gara manamanaihi hina oteni ma hina bababaranae, boru au gabuhi ma au maketi rava anavi virahi, hina nenebeyehi. 39 Pari au numana tauhi anitughura, vinevinena he vaivaini ma au toreha, gabu ahiahihi he vaivaini. 40 Tauhi hiwahiwape he rau-kwayekwayehi ma he rau-ivi'apoapoeyehi ma pari manamanainei au matamata hevivi morumoru. Tauhi ravahi nana'arena ahi kovogha ina ra'ata guratana.”

Hiwape ana puyo

(Luk 21:1-4)

41 Maranaina Yesu mane aniterenana au ririvana i tughutughura ma ivi neneghana ma rava hi puyopuyo. Rava mahumahurahi mane ghaeghaena ma maghamaghauhi hi tereterei. 42 Anina ma hiwape dabudabu'arana, i nei ma ana puyo mane haburuna i terei. 43 Yesu ana tauvotaghotagho i rau-ghoreghorehi ma i pari-verehi, “A ririwana kauwemi, We'i hiwapena dabudabu'arana ana puyo i teretere'iya yana i ra'ata guratana egha me rava ghehauhi. 44 Rava ghehauhi ahi mahura maemaeterenana hi puyowei ma wei wavinena dabudabu'arana, aiwa'i da awarina i ma'ama'ae, anatapunana i amverenei.”

Copyright information for `WEDTOPURA