Mark 8

Yesu rava 4000 i ghamohi

(Mat 15:32-39)

Na'i marana patara ghaeghaena hivi tagogi yana meyehi. Patara ahi yam e'egha, yamna aubaina Yesu ana tauvotaghotagho i ghorehi da hi na'e awarina ma ipa, “Madegha tonugha au horana, patara maite'u a ma'ae ma ahi yam e'egha ma tauhi a rau-nuwapoapoeyehi. Ana amhiraghehi ana paritawanehi, apo au etanai hina rau-moyaghahu ma ghehauhi uwamei hi ne'i.”

Ana tauvotaghotagho hi pari-beyei, “We'i mutuyuwa ma mepa yam tana vaini da we'i patarana tana ghamohi?”

Ma Yesu tauhi i rau-bayadehi ipa, “Payawa bihagha awarimi?”

Tauhi hi riwa, “Seven.”

Ma Yesu patara i riwehi da hi tughura ma payawa seven i vaini ma God ivi egwayauwei ma ivo tomutomuhi ma ana tauvotaghotagho i verehi ma patara hi ghutehi. Ma tauhi auwarihi iyana muhomuhohi ruwagha, Yesu i vaini, God ivi egwayauwei ma ana tauvotaghotagho i verehi ma tauhi patara hi ghutehi. Tauhi anatapuhi hi am da hi am hi yauwa. Tauvotaghotagho yam amtereterenana hi tama'aruaruhi da poha seven hivi howai. Rava ahi magha 4000 nana'arena ivi anihi. Au murina i pari-tawanehi da hi naeme ahi au numa.

Pharisee God ana matakiraha ivi baghei

(Mat 15:39-16:4)

10 Maratagogi, Yesu ana tauvotaghotagho maitehi au waga hi geru da hi damana Dalmanuta ana au parata. 11 Pharisee ghehauhi hi ne'i Yesu awarina ma maiteni hivi awahegahigahiyana. Tauhi hi ghohei da Yesu hita rau-dadani da matakiraha, Godei itavi heghai.
8:11Deu 13:1-5; 18:18-22; Jdg 6:17-22; 1 Sa 2.34; 2 Ki 20:8-11
12 Yesu aruwanei i yavutu tawanana ma i riwa, “Taumi, tupumuri
8:12Tupumuri, anona yamna marina tau tupuwa ravahi (Yesu ana au mara) ma egha rava muriyai hita tuputupuwa. Riwa taumi evo vairewapani
ravami, aiwa'i aubaina matakiraha o ghoheghohei da ota inanai? A ririwana kauwemi apo matakiraha egha ona i inanai.”
8:12Mat 12:39; Luk 11:29


Yesu, Pharisee ma Herod ahi viharaharamana bo'a, e ra'ara'ata me yeast, ona inana vaimahiei

13 Yesu Pharisee ivo terehi ma ana tauvotaghotagho maitehi au waga hi gerume ma hi damana Galili topana au tupo ghehauna. 14 Ana tauvotaghotagho nuwanuwahi i vuru da payawa egha hita vaini, payawa tagogi ava au waga i ma'ama'ae. 15 Yesu iparivai nuwa i daghihi “Pharisee ma Herod ahi viharaharamana bo'a, e ra'ara'ata me yist, ona inana vaimahiei.”
8:15Mai Jew ahi au vinuwanotanota, yeast yamna awanaina me apoapoe e ra'ara'atanei. Ma maranai Yesu i riwa ‘Yeast’ yamna Pharisee ma Herod ahi viharaharamana apoapoehi ma yawahana apoapoehi hevivi haraharamanei.


16 Ma tauhi hi dede hipa, “Payawa e'egha aubaina e dedede.” 17 Ma Yesu ahi dede i haramanei aubaina da i riwehi, “Payawa e'egha ma aiwa'i ovivi tarapiriyei? Taumi yohora egha ota inana tuhaghai bo? Koyami i bagibagi bo? 18 Matami e ma'ama'ae ma egha ota inainana ma tanighami e ma'ama'ae ma egha ota nononora bo? Ma o notanotai bo e'egha? 19 Maranaina payawa 5 a votomutomui rava 5000 aubaihi, payawa amtereterenana o tami da poha bihagha ivi howai?”

Tauhi hi pari-beyei, “12”

20 Ma maranaina payawa 7 a votomutomui rava 4000 aubaihi ma payawa amtereterenana o tami da poha ghaeghaehi bihagha ovi howai?

Tauhi i pari-beyei, “7”
21 Ma tauhi i riwehi ipa, “Taumi yohora da ovivi nuwanaina bo?”

Yesu oroto matana apoapoena ivi yawahani au Bethsaida

22 Tauhi hi ne'i au Bethsaida ma rava ghehauhi oroto matana apoapoena hi neiyai Yesu awarina ma hivi baghai da matana ita vodadani. 23 Orotona matana apoapoe i rau-'urana ma meyagaiyei i taravaina hopunei. Ma kampa matana i hova'i ma uranei matana ivo dadani ma i rau-bayadehi, “aiwa'i e inainanai bo e'egha?”

24 Ma i tahepai ma i riwa, “Rava a inainanahi ma tauhi me eyagi, he bababara.”

25 Yesu uranei oroto matana, ivo dadana meyei, matana i yawahana, i ahi ma aiwa'i anatapuna inana kauwei. 26 Yesu tauna i pari-tawanei ana au numa ma i riwei, “Egha au meyagai manaeme.”

Peter ivi hegha da Yesu tauna Keriso

Mat 16:13-16; Luk 9:18-20

27 Yesu ana tauvotaghotagho maitehi i nae au meyagaigheha Sisiria Pilipai au gheregherena. Au etanaiyei ma i rau-bayadehi, “Rava he ririwa da Ta'u aiya'i?”

28 Ma tauhi hi pari-beyei, “ghehauhi e ririwa da tam John Taubabataito ma ghehauhi he ririwa da Elijah ma ghehauhi he ririwa da peroveta tagogi warihagha maemaena.”

29 Ma Yesu tauhi i rau-bayadehi, “Wate taumi me o notanotanei ma i riwa da Ta'u aiya'i?”

Peter i pari-beyei, “Tam Keriso, Tauvi yawahana Godei!”

30 Yesu tauhi ivi ghaehi da egha aiya'i hina riwei da tauna aiya'i.

Yesu ana hiraghe ma ana vomahiri i dedei

Mat 16:21-23; Luk 9:21

31 Ma Yesu ana tauvotaghotagho vinuwaterenehi ivi kareni ipa, “Rava Natuna inavi nuwa'apoapoe kauwa ma Jew babadahi, piripirisi ghehauhi ma raugagayo tauvi haraharamanahi, hina pari-virevirei tauna ina hiraghe ma madegha tonugha au murina inavo mahiri me.” 32 Yesu didimaninei we'i kauwahi ivi heghehi ma yamna aubaina Peter tauna i taravainariyeai ma i pari-virevirei. 33 Wate Yesu i maetavirei ma ana tauvotaghotagho i inanai ma Peter i pari-ghahiyei, ipa, “Satan manae au muri'u! Tam am nota egha Godei ita nene'i, e'egha da rave'i”

Yesu votaghotaghona

Mat 16:24-28; Luk 9:23-27

34 Yesu tauna patara ma ana tauvotaghotagho i ghorehi ma i riwehi, “Mepa da aiya'i itavi muritaghoiu, tauna ina boviyana meyei, ana korosi ina avarai ma inavo taghotagho'u.
8:34We'i yamna awanaina. Anona yamna Yesu ana Tauvotaghotagho yamna rauivi'apoapoe inavi aroni aubaina tauhi, tauna hevo taghotaghoi. Tauna egha ita ririwa da ana tauvotaghotagho au korosi hina hiraghe me tauna.
35 Aiya'i ravana ana yawahana evo vodidini ma e pa'ipa'ini apo ina vineboai ma aiya'i da ana yawahana e amverenei ta'u ma tuyegha'u ahi'ahina aubaina, tauna ana yawahana ina vaina meyei. 36 Mepa da wei dobuna ana yawahana ma ana viguyau ina vainapahi ma yawahana Godei ina geduaiyei, wei dobuna viguyauna tauna me ina hagunei? 37 Wate aiwa'iyei am yawahana ma gimara meyei. 38 Mepa da aiya'i ta'u ma au viharaharamana inavi hinimayei we'i ghoha'apoapoehi kauwana au marana, Rava Natuna tauna inavi hinimayei maranaina ana aneya vivivireina maitehi, amana ana borumei hina nenememei.”

Copyright information for `WEDTOPURA