1 Corinthians 10

Yu Yenane Kaua-mikiti Etepea Pekenemo

Anu oya-lawe Moseseyo tone kaua-mikiti Idipi ta tewitikoa aua pokale tanemo kiwi wene takakene uku. Eina yene peya ka yametekilepa tibu yali yapu a tibuke todo takama ponokome taneya. Nitima ponokaka Kiane Kusa Ue ketoa eka lono pootapeneya. Tibu yali yapu todo takama ponokaka kusa ue ketakilepa nipa Moseseke lukoa mekete one-pala odeneka bapetaise ue motekete mou toa taneya. Nika Akolaliyo lawetane nee-kama peyame moa nokala taneya. Maana wa ibini akene neeke uku. Eina toa Akolaliyo yametane kakene kue pake ue lene togata peyame ue nomoai toa nakeneya. Eni kuepa Keraisuke uku. Eina kue kipala opia pou toa Keraisuyo kini noatekoiya moa lawetema pekeneya. Enika eni tubele tokale eneketeke kainya matiyame etepea toma pekeneya. Nitikoli Akolaliyo wene poaneya mekomepa kibi yati kakene ta ludu pima yawa tua tadatapemotoa wakeneya.

Akolaliyo nile-kala tikilepa toto-palaka toateka adeka piipianeya. Nipa eina yename padeya padeya poaneyake wene piitikaneya mea tane toa totome toamomotoa taneya. Nitaneyano, tone kaua-mikiti padeka-kitame eya kuya yomini latia kakoa kowitane toa toameamene. Enilekepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.Ali atoa kini nee ue koukoa mekete natoe wa noa tagatekoapa kamoa tiabu toa kakeneya wa wia mekaneya piko. Eina yene padeka-kitame mone koua piamatekoi atoa koua pitane toa toameamene. Eina yene edikoa meketepa odepeta ege egeta wa-kala kadukoa (23,000) tuutapeneya. Wa padepete kini poanele tokolepa Akolaliyo enoa kani nako patuno toa enato wa eina yename toa enekoi-pete kaya-kitame peya mati tania tukakala taneya. Anu oya-lawe toto-palaka enile takaya kekato. 10 Wa tone kaua-mikiti padeka-kitame eni maana nee kote tokale wakete Akolali-pala ko̱ oa akene toa toameamene. Nitane ali atoa wia tukatapemotoa Akolaliyo dikateka edelo ago moa wetekaneya.

11 Akolaliyo tone kaua-mikiti-pala enile-kala tikilepa ete yene-palaka toateka adeka pikome taneya. Ni toto mane oa moatekamo i i wa one bokuke wia mekamotaneya. Toto ipete meko-kitipa wipitia ta patatekoya liti tigotokakoa meko. 12 Nitikono, poapeneya kaku wa wene piko ago neeka etepea pokayano, wedoa yamene. 13 Setanuyo kiwi likoa enekilepa nipa ete ali atoa peya likoa eneko toa kiwika likakala toko. Nitikolo ete pedekamele toamokaya tokolo Akolaliyo yopia-kala kako. Ke enekakale meake poapeneya kamotoa tokome eni poanele titi takoa poatekoi ka yametekala too. Nipa nitou wa oa pikana toa taatekoa too.

14 Nitoono, ete ali-kitame padeya yomini latikoinakeyake lodo yoa kowitoa tikika titi toma pamene. 15 Kiwi wene muno meane yene-pala ukuno, wene wedoa kibutukoa meamene-ye. 16 Gerepi po ku̱ ue meteke mekaneya moa Akolali-pala ke wa ootokoa mekete naketepa nipa Keraisuno kamate patu kautakoa mekete one-pala odene wene-kama pia nako. Palawe waneka moa popimoa naketepa Keraisuno tigini patu kautakoa mekete one-pala odene wene-kama pia nako. Enipa nimini uku-pe. 17 Anu oya-lawe toto kainya mati mekoyake odene tigini kaaloganeya meou toa mekete nako. Odene palawe wane-kama moa popimoa nokala tekete ni uku.

18 Iserele yenamepa Akolalike padeya mea lodo yotikilepa padekapa Akolaline takoa yoa ni padekapa kini wa moa naki. Nipa Akolali-pala odene wene-kama pia tiki. 19 Pa yatene ali-kitame paya gode-kitike melepu eya mea lodo yotiki wane ukupa nipa paya gode-kiti meane tetepo takakene uku patu. Ni melepu eyame paya gode-kiti wene kekamele toko wane ekene uku patu. 20 E̱'e mena. Akolalinemo yakamene pa yename melepu eya lodo yotikilepa ipono eyake mea yokala tiki. Akolalike mena. Edikakilepa ipono-pala odene wene-kama pia tiki. Anu oya-lawe kiwi ipono-pala odene wene pia meameamene. 21 Ali Muno agono takane meteke mekane gerepi po ku̱ ue naki yenepa iponane takane gerepi po ueka namele toamoko. Ali Munagono takane walaike mekete nee naki yenepa iponane takane nee eya namele toamoko. 22 Ae, Akolalinele-pala iponaneleta odeneka takakete takakilepa nipa Akolali toto-pala wene poaneya memotoa toa eneki patu. Onepa telekagono, toto kibu motokalepa one edoa ete pedekato-pe.

Kekaneya Latikaneleke Akenemo

23 Pade-kitame ekete totopa Keraisuno ali atoano, opi tone kekaneya latikakoole peya tamele toko wa iki. Ae, kini kekaneleka tamele toko wa padele padele peya tikilepa nipa epetanele-kama tiki-pe. Padele padele peya tikilepa nipa kini oya-mikiti auapekile-kama tiki-pe. 24 Kinikile-kama toameneya ete-kitaneleka takakala tamene wane uku. 25 Makesike piko melepu eya iyapa iponaneya patu wa pinago pitia yakamoa pa tatepe toa moa pamene wane uku. Eniya melepu nakilepa atiki toa mekete nomotoane ni uku. 26 Itonoka itono ludu pia kawa tokoyaka eniya peyapa Akolalineya wa one bokuke wia mekaneya pikolo uku. 27 Akolalinemo yakamene agome-kiti one yapu nee noano noo wa melepu eya takoa lawetekalepa nipa iyapa iponaneya patu wa pitia yakamoa pa moa namene. Einagomedo e̱e wa okalepa namene ya moono, pa moa namene. 28 Wa panagome-kiti nepala okome i melepupa iponoke mea lodo yotaneya wa okalepa noameamene. Einago wene keda takakayano, noameamene. 29 Ne wene keda taneya mekayano, noameamene wane ekene wamuku. Nepala okago mama motekene uku. Nikepa panagome eya wa-kiti oko. Einagopa Yesunomo wedoa wene toamene ago tokome eniya melepu namene piti motokome okano, nitane agono wene edoane litiane tomotoa-pe. 30 Akolali-pala ke wane ootokoanepa oyake namele toko. Eniya melepu moane nakolupa tone noamatekoya wini nako wa dikane agome no edoa kikoa akamotoa-pe wa panagome-kiti oko.

31 Nimo wado okalepa eya wane topo takoane ou. Melepu nee ue eya moa nakeka padele padele tekeka ete-kitame Akolali kei pimotoane tekene tamedeku wa tokala tamene. 32 Yesunomo yakoa motane yene Yu yatene ali atoaka pa yatene ali atoaka wene poaneya mea etepea pokayano, kini wene moa koigakileka toameamene. 33 Noanume padele padele tikilepa ali atoa peyane wene epetekoane enoane tokala tukuno, kimeka tamene. Anukule-kama touno wene pianeya pima yakuya mena. Akolaliyo ete ali atoa toa momotoane tekene kiwi peyanele takama yaku.

Copyright information for `WIU